herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 17/2007


         • Protokół Nr 17/2007

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu

odbytego dnia 19 kwietnia 2007 roku

w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu

ul. Marcinkowskiego 2

Stan członków Zarządu - 5

Obecnych - 5

Ad. 1

O godzinie 1530 rozpoczęto posiedzenie Zarządu. Zgodnie z listą obecności (Załącznik Nr 1 do protokołu) w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu

3. Krystyna Balcerzak - członek Zarządu

4. Ferdynand Łukasik - członek Zarządu

5. Joanna Stąsiek - członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Alicja Karczewska - Skarbnik Powiatu

2. Teresa Lewczuk - Sekretarz Powiatu

3. Anna Trembecka - Inspektor ds. Zdrowia i Spraw

Społecznych

3. Maria Żukrowska - Mróz - Dyrektor Szpitala Powiatowego

w Dębnie

4. Ryszard Mitek - Dyrektor Szpitala Powiatowego

w Barlinku

Ad. 2

Proponowany porządek posiedzenia (stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu) przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu Nr 16/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 roku został przyjęty bez uwag.

   • Ad. 4

Informacja dot. zobowiązań i wyniku finansowego SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku i w Dębnie na dzień 28.02.2007 r.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie - Maria Żukrowska - Mróz - przedstawiła informację dot. zobowiązań i wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Dębnie - według załącznika Nr 3 do protokołu.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

Z informacja o realizacji programu restrukturyzacyjnego Szpitala w Dębnie z 12 marca, jak weźmiemy plany finansowe zna 2006 rok i wykonanie za 2006 rok przedstawione są zgodnie z prognozą PROMOTORA to okazuje się ,że wykonanie było o 2.400 mln. Strata wyniosła 1.302,001 zł większa niż zakładał program restrukturyzacyjny. W 2006 roku mogło być jeszcze nie wszystko wdrożone. Jest to niepokojące.

Chciałbym żeby Pani przedstawiła mi j w oparciu o oddziały, czy tylko remont bloku operacyjnego przyczynił się, że ten kontrakt nie został zrealizowany, czy też inne odziały czy działalność przyczyniły się do nie zrealizowania tego kontraktu. Proszę o przybliżenie jak wygląda realizacja kontraktów z NFZ na poszczególnych oddziałach.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie - Maria Żukrowska - Mróz

Wyjaśniła, że w roku 2005 Promotor nie zakład strat i zysków nadzwyczajnych oraz wzrostu wynagrodzeń. W roku 2006 wykonanie jest wyższe o 700 tys. składa się na nie strata nadzwyczajna, która wynikła z zawarcia umowy restrukturyzacyjnej, to były wszelkiego rodzaju odsetki dla ZUS, wierzycieli.

Wykonanie na poszczególnych oddziałach; uruchomiona została poradnia kardiochirurgiczna przez 8 m-cy funkcjonowała na terenie Mieszkowic, dopiero od września została przeniesiona do Dębna dlatego też tam nie zastał kontrakt wykonany, pracownia gastrologiczna - nie wykonała swojego kontraktu, ponieważ pracowała na jednym aparacie, zwróciliśmy się do gmin o wsparcie na zakupienie tego aparatu. Oddział dziecięcy - nie wykonał swojego limitu, jedynie co wykonał to oddział wewnętrzny - wykonał.

W ub. roku na oddziale dziecięcym nie został wykonany kontrakt, ponieważ ograniczane były przyjęcia. Oddział noworodkowy nie wykonał na kwotę 102 tys. ze względu na zamknięcie tego oddziału, związane to było z remontem bloku operacyjnego. W rok bieżącym za 3-m-ce było 71 urodzeń.

W ubiegłym roku taka była polityka Funduszu, zabrali nam ortopedyczne procedury a wszystko było robiono w pondlimitach. Nie zwiększono nam chirurgii.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

Poprosił o poinformowanie jaki jest stan faktyczny tego szpitala. Nie da się pewnych rzeczy zaplanować, ale można w pewnym sensie podjąć pewne zamierzenia.

W październiku objęła Pani obowiązki dyrektora szpitala. Program restrukturyzacyjny szpitala przyjęty został 25 lipca 2005 roku, opracowany był przez jednostki i wówczas pani jako Naczelnik Wydziału Zdrowia nie wnosiła żadnych uwag jeśli chodzi oto co się przedstawiało nam radnym. Dębno planowało w 2005 roku kwotę -595 tys. zł. - taki miał być wynik finansowy, natomiast w 2006 miło być -173 tys. Wykonanie jest takie w 2007 roku, szpital miał zrobić 1.961 .000 jak to się ma do realizacji.

Do propozycji przedstawionych przez PROMOTORA -Pani jako Naczelnik Wydziału żadnych krytycznych uwag nie wnosiła. Na jakiej podstawie zaplanowano w kolejnym roku stratę w wys. 183 tys. zł.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie - Maria Żukrowska - Mróz

W programie przygotowanym przez PROMOTARA było, że wzrost miał być od ilości wartości punkta za kontrakt. założeniem promotora miało być przejęcie długoterminowego kredytu na oddłużenie szpitala. założył że jeżeli w przypadku dębna kredyt 10 mln. pokryje restrukturyzację całą , ten dług który był.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

Ten dokument opracowała obecna Pani główna Księgowa Szpitala w Dębnie. My oczekujemy jakieś rzetelnej informacji, nie uciekania z tematami, bo to że trzeba będzie zapłacić odsetki od „13” to wiemy i od tego nie uciekniemy.

Jak Pani widzi możliwości dalszego funkcjonowania szpitala. Po szczegółowej analizie wyraźnie widać, że sytuacja finansowa jest bardzo zła.

Dzisiaj zapoznałem się z protokołami Rady Społecznej i widziałem że na posiedzeniach rady wszystkie informacje są z łatwością opiniowane.

Jaka jest miesięczna transza przychodów, jaka jest rezerwa w kasie kredytu. Uzyskałem taką informację, że główna księgowa ma dużo pieniędzy poprzekładanych. Jest to kwota ok. 90 tys.

Z informacji dzisiaj przełożonej wynika, że musi Pani uregulować: 41 tys. zł z Reifeizen Bank, 26 tys. zł ugody z pracownikami, 16 BGK, 18 tys. zł spłata pożyczki. Jak daleko szpital jest w stanie funkcjonować. Jaka jest u pani transza miesięczna, ile miesięcznie brakuje na funkcjonowanie.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie - Maria Żukrowska - Mróz

miesięcznie brakuje nam ok. 100 tys. zł. Prośba jest żeby prosić dyrektora NFZ w szczecinie o zwiększenie kontraktów, na dzień dzisiejszy tylko zwiększenie przychodów może nas uratować.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

powiedział, że ma pewien żal za sposób działania poprzedniego Zarządu, który wyrażał zgodę na pewne działania, o których niewiele wiedział. Działali na zasadach robimy, a jakoś tam będzie. Będzie to dla nas wszystkich nauczka. Dotyczy to m. in. bloku operacyjnego.

Zrobimy wszystko żeby pomóc szpitalowi w Dębnie, za taka sytuację ktoś jest winien. Nie będę teraz wskazywał palcem kto, ale Pani również była Naczelnikiem Wydziału, Przewodniczącą Rady Społecznej i należało coś wtedy zmienić.

Będziemy tworzyli małą sieć, jest to nieuniknione. Nikt nie będzie za nas robił sieci szpitali ani ich likwidował. Dotychczas w swoich działaniach mamy poparcie Dyrektora NFZ, Marszałka Województwa. Zaproponowałem Staroście Pyrzyckiemu, żeby wspólnie stworzyć taką sieć. Początkowo wycofał się, gdyż chciał tworzyć sieć tylko ze szpitalem w Barlinku, a my na to nie wyrażamy zgody. Na dzień dzisiejszy władze Pyrzyc pozytywnie przychylają się do naszej propozycji i stworzyć sieć szpitali wspólnie z Barlinkiem i w Dębnie. Dzisiaj jestem po rozmowie z przedstawicielami Pyrzyc i wszystko jest na dobrej drodze.

W dalszym ciągu będą prowadzone rozmowy w tej sprawie. Myślę, że wszystko ułoży się pomyślnie. Będziecie państwo dyrektorzy informowani na bieżąco, a gdy nadejszie już odpowiednia chwila będziecie brali udział w dyskusjach.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku - Ryszard Mitek - przedstawił informację dot. zobowiązań i wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Barlinku - według załącznika Nr 3 do protokołu.

Powiedział również, że w roku 2004 walczył żeby do ZPORR wprowadzić projekty szpitali. Po długich rozmowach zarząd zezwolił na złożenie projektu na kwotę 500.tys. zł, natomiast dyrektor Szpitala w Dębnie uzyskał zezwolenie na złożenie projektu na kwotę 1.100.000

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

poprosił o przedstawienie wyniku za ubiegły rok

Dyrektor Szpitala w Dębnie - Ryszard Mitek

poinformował, że była nadwyżka w wys. 500.000 zł.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości informację o zobowiązaniach szpitala w Barlinku i w Dębnie

Ad. 5

Zapoznano się z wnioskiem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Barlinku o wsparcie finansowe lub rzeczowe. (załącznik Nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku w tej sprawie.

Inspektor ds. Zdrowia i Spraw Społecznych - Anna Trembecka

poinformowała, że Starostwo Powiatowe w Myśliborzu w miesiącu kwietniu br. w odpowiedzi Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Terenowe w Myśliborzu i w Barlinku zakupiono i ofiarowano ww. stowarzyszeniom po dwa glukometry z pełnym wyposażeniem. Na początku bieżącego roku dwa glukometry wraz z wyposażaniem otrzymało również Stowarzyszenie w Dębnie. Z zakupionych aparatów do pomiaru poziomu cukru dwa aparaty pozostały w rezerwie. Idea jest piękna, zwłaszcza, że jest to kropla w morzu potrzeb, powinniśmy mieć jednak świadomość, że prośby o wsparcie z ww. Stowarzyszeń wpływają cyklicznie. Nie jest to i nie będzie jednorazowe wsparcie. Szacunkowy koszt czterech aparatów to kwota po negocjacjach ogółem ok. 200 - 250 zł., koszt trzech aparatów do mierzenia ciśnienia klasy umożliwiającej obsługę podopiecznym stowarzyszeń to kwota ogółem ok. 500-600 zł. W związku z powyższym zaproponowała sfinansowanie zakupu aparatów do pomiaru cukru w ilości 4 szt.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie (za - 5 członków zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) postanowił dla Stowarzyszenia Diabetyków w Barlinku, w Dębnie i Myśliborza zakupić glukometry i ofiarować po dwa aparaty z oprzyrządzeniem ww. Stowarzyszeniom.

Ad. 6

Rozpatrzono wniosek Polskiego Związku Działkowców ROD, im. „3 Maja”

w Dębnie o udzielenie pomocy finansowej na dokończenie inwestycji. (załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku.

Członek Zarządu - Joanna Stąsiek

powiedziała, że budowa Domu Działkowca w Dębnie trwa już od roku 1996 i do tej pory finansowana była tylko ze składek działkowiczów. W związku z powyższym Prezes Zarządu wystosował wniosek o wsparcie finansowe celem zakończenia budowy. Do zrobienia pozostało: posadzka (130m2 x 8 zł) tj. 1.040 zł., tynki i sufit. Zarząd Województwa zobowiązał się zrefundować 40% kosztów, natomiast Burmistrz MiG Dębno zobowiązał się wykonać przyłącze.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie (za - 5 członków zarządu, przeciw- 0, nikt się nie wstrzymał) postanowił skierować zapytanie do Naczelnika Wydziału OSR, czy można udzielić pomocy finansowej ww. Związku Działkowców ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeżeli nie będzie takiej możliwości wówczas wniosek ten zostanie ponownie skierowany do rozpatrzenia na posiedzenie Zarządu.

Ad. 7

Zapoznano się z wnioskiem Dyrektora ZSP Nr 1 w Dębnie o wyrażenie zgody na indywidualne nauczanie. (załącznik Nr 6 do protokołu)

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku w w/w sprawie wraz z opinią Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie (za - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) wyraził zgodę na indywidualne nauczanie ucznia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Dębnie w wymiarze 14 godzin tygodniowo do końca roku szkolnego 2006/2007.

Ad. 8

Zapoznano się z wnioskiem Dyrektora ZSP Nr 1 w Dębnie o dodatkowe środki finansowe na indywidualne nauczanie. (załącznik Nr 7 do protokołu)

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku w w/w sprawie wraz z opinią Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie (za- 5 członków zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) postanowił przyznać dodatkowe środki finansowe w kwocie 3.491,08 zł na realizację nauczania indywidualnego ucznia kl. I LO ZSP nr 1 w Dębnie.

Ad. 9

Rozpatrzono wniosek Dyrektora Myśliborskiego Ośrodka Kultury w Myśliborzu o przesunięcie środków przyznanych na dofinansowanie imprez kulturalnych. (załącznik Nr 8 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku w tej sprawie wraz z opinią Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie (za - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) postanowił zaopiniować wniosek Dyrektora MOK w Myśliborzu wyrażając zgodę na przesunięcie środków przeznaczonych na dofinansowanie imprez.

Ad. 10

Zapoznano się ze sprawozdaniami z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami. (załącznik Nr 9 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść pisma Naczelnika Wydziału OSR dot. sprawozdań z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami.

W wyniku głosowania ( za 5 członków zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości przedłożone sprawozdania z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami. Jednocześnie zobowiązał Naczelnika Wydziału OSR żeby wystosował pisma do wszystkich gmin w powiecie myśliborskim o uzupełnienie informacji zawartych w przedłożonym sprawozdaniu i poszerzenie ich o niezbędne dane zgodnie z wytycznymi Ministra Środowiska.

Ad. 11

Rozpatrzono wniosek Naczelnika OSR dot. zlecenia sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami. (załącznik Nr 10 do protokołu)

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku w tej sprawie.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami powinni opracować pracownicy Wydziału OSR. Nie powinno to sprawiać większej trudności, gdyż Wydział posiada wytyczne oraz wzór sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie (za - 5 członków zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) postanowił, że ww. sprawozdanie zostanie opracowane przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego.

Ad. 12

Rozpatrzono wniosek Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych. (załącznik Nr 11 do protokołu).

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

poinformowała, że wniosek dot. zabezpieczenia środków finansowych w budżecie br. w kwocie 129 zł. na pokrycie kosztów związanych z oględzinami Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Dębnie w związku z dopuszczeniem obiektu do użytkowania. Zabezpieczenie ww. kwoty jest niezbędne, gdyż koszty związane z dodatkowymi czynnościami prowadzonymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w celu wydania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji pn.: „Prace modernizacyjne Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Dębnie wraz z zakupem wyposażenia”, stanowią wydatek niekwalifikowany , będący kosztem Beneficjenta.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie ( za - 5 członków Zarządu, przeciw- 0, nikt się nie wstrzymał) postanowił pozytywnie zaopiniować powyższy wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie roku 2007 kwoty w wys. 129 zł.

Ad. 13

Rozpatrzono wniosek Miejskiego Klubu Sportowego „Osadnik” w Myśliborzu o wynajęcie pokoju w budynku przy ul. Północnej w Myśliborzu.

(załącznik nr 12 do protokołu)

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie (za- 5 członków zarządu, przeciw- 0, nikt się nie wstrzymał) wyraził zgodę na wynajęcie pokoju w budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na okres 6 miesięcy.

Ad. 14

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie, zmiany układu wykonawczego i w układzie wykonawczym oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

omówiła projekt uchwały Zarządu. Poinformowała, że powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

 1. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.KK-3011-2/39/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 roku o zwiększeniu Powiatowi dotacji celowej w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, §2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 110.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - zgodnie z uchwałą Nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 roku
  w sprawie Rządowego programu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008.

 2. Porozumienia z dnia 14 marca 2007 roku zawartego pomiędzy Gminą Dębno a Zarządem Powiatu
  w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
  w Dębnie - utrzymanie 0,5 etatu psychologa w kwocie 9.000 zł.

 3. Wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o dokonanie przesunięcia środków finansowych w wysokości 8.033 zł. pomiędzy §z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składek na ubezpieczenie społeczne, na opłatę za telefony komórkowe,

 4. Wniosku Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w wysokości 6.171 zł. w związku ze zmianą zaklasyfikowania wydatku - opłata za usługi choreograficzne z §4170 - wynagrodzenia bezosobowe na §4300 - zakup usług pozostałych,

 5. Wniosku Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku o dofinansowanie działalności Formacji Słońce Słoneczna Gromada działającej przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej z przeznaczeniem na stroje, rekwizyty, sprzęt oraz przejazdy. Przyznana kwota 3.000 zł.

 6. Wniosków Sekretarza Powiatu:

  • o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 129 zł. na pokrycie kosztów związanych
   z oględzinami Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Dębnie przez Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w związku z dopuszczeniem obiektu do użytkowania po zakończonej inwestycji PN.: Prace modernizacyjne Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego
   w Dębnie wraz zakupem wyposażenia”.

  • o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 19.000 zł. z przeznaczeniem na promocję powiatu, z tego:

- 1.500 zł. na zakup materiałów na stroje dla chóru „Halka” z Barlinka,

- 500 zł. na zakup farby dla OSP w Chwarszczanach,

- 5.000 zł. na zakup okolicznościowych listów gratulacyjnych (przedstawiają mapę powiatu oraz herby gmin i powiatu),

- 12.000 zł. na rejestrację i dokumentację obrad sesji Rady powiatu w związku z umową Nr 27/2007 z 30 marca 2007 roku,

 1. Wniosku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myśliborzu o dokonanie przesunięcia kwoty 540 zł. z §4300 - zakup usług pozostałych na §4410 - podróże służbowe krajowe na pokrycie kosztów delegacji pracowników związanych z wyjazdami w celu szkolenia i dokształcania..

 2. Wniosku Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków w wysokości 43.000 zł. w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń w związku z przejściem na emeryturę większej liczby funkcjonariuszy niż zaplanowano na etapie tworzenia budżetu,

 3. Decyzji Zarządu Powiatu o dofinansowaniu zakupu paliwa na kwotę 5.000 zł. dla Komendy Powiatowej Policji.

 4. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Zachodnia w Dębnie o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 2.482 zł. na indywidualne nauczanie ucznia w ilości 9 godzin tygodniowo.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 17/27/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie, zmiany układu wykonawczego i w układzie wykonawczym oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok. (załącznik Nr 13 do protokołu)

Ad. 15

Rozpatrzono wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o przygotowanie informacji i oceny finansowej umowy Nr 1/2010/05 zawartej miedzy ZSP Nr 1 w Barlinku a Szczecińską Fundacją Talent - Promocja - Postęp.

(załącznik nr 14 do protokołu)

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

poinformował, że w poprzedniej kadencji Rady Powiatu na prośbę radnego B. Bortnowskiego poprzedni Przewodniczący Zarządu poinformował radnych że zawierana umowa ze Szczecińską Fundacją Talent - Promocja - Postęp jest korzystna dla powiatu. Na dzień dzisiejszy Fundacja płaci stawkę za pomieszczenia biurowe 1 zł/m2 , jest to bardzo niska stawka i bardzo niekorzystna dla powiatu. Dlatego szczególnie należało by się przyjrzeć zawartej umowie. Należy zobowiązać dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku do przygotowania takiej informacji

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie (za - 5 członków zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) postanowił zobowiązać dyrektora ZSP nr 1 w Barlinku do przygotowania na kolejne posiedzenie informacji dot. realizacji i ocenę finansową umowy Nr 1/2010/05 zawartą w dniu 22.06.2005 roku między zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku a Szczecińską Fundacją Talent - Promocja - Postęp.

Ad. 16

W sprawach różnych żadnych spraw nie poruszono

Ad. 17

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono o godz. 1615

Protokołowała: Janina Sidor

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu ..............................................

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu ...............................................

3. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu ...............................................

4. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu ...............................................

5. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu ...............................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 17-05-2007 14:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Marek Dmytruszewski 24-05-2007 11:39