Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VIII/58/07 w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Barlinku


UCHWAŁA NR VIII/58/2007

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 25 kwietnia 2007 roku

w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Barlinku

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym( Dz. U. z 2001r Nr142 poz. 1592, z 2002 r. Nr23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) art. 20 ust. 2 oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 45 poz. 45 poz. 319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz. 1832) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

 

§1. Nadaje się Statut Domowi Dziecka w Barlinku.

 

§2. Dom Dziecka w Barlinku zwany dalej Placówką, jest samorządową jednostką

budżetową i działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r.

Nr 142 poz.1592 z późn. zm.);

 1. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249,

poz. 2104 z późn. zm.);

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64 poz. 593,

z późn. zm);

 1. ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.

z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.);

 1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256

poz. 2572 z późn. zm);

 1. wydanych na podstawie powyższych ustaw rozporządzeń;

 2. Uchwały Nr 8/13/2007 Zarządu Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 stycznia 2007r w

w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka w Barlinku

 1. niniejszego Statutu

 

§3. Placówka nie posiada osobowości prawnej.

 

§4. Dom Dziecka w Barlinku jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą typu

socjalizacyjnego.

§5. Dom Dziecka realizuje zadania Powiatu w Myśliborzu, zapewniając opiekę

i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

§6.1. Podmiotem prowadzącym Dom Dziecka jest Powiat w Myśliborzu.

2. Nadzór pedagogiczny nad Placówką sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski.

 

§7.1. Siedzibą Domu Dziecka jest Barlinek ul. Polana Lecha 2.

2. Terenem działania Domu Dziecka jest obszar powiatu myśliborskiego. W przypadku posiadania wolnych miejsc do placówki mogą być kierowane dzieci spoza obszaru powiatu myśliborskiego.

 

§8. Cele i zadania Placówki;

 1. zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa;

 2. zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych w tym emocjonalnych, społecznych, religijnych a także zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych;

 3. zapewnienie dzieciom kształcenia, wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych;

 4. podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienie rodziny przysposabiającej lub umieszczenie w rodzinnych formach opieki zastępczej;

 5. organizowanie dla wychowanków odpowiedniej formy opieki w środowisku grup usamodzielniających oraz kontaktów z rodzinami zaprzyjaźnionymi;

 6. zapewnienie właściwego procesu wychowawczego dostosowanego do wieku i możliwości dziecka w oparciu o indywidualny plan pracy;

 7. uspołecznianie wychowanków w celu osiągnięcia przez nich dojrzałości społecznej niezbędnej w samodzielnym życiu.

 

§9.1. Placówka realizuje pracę z rodziną udzielając jej pomocy pedagogicznej, wsparcia, porad, uwag, zasad wychowania, zasad pielęgnacji i innych niezbędnych do nabycia zdolności funkcjonowania w społeczeństwie.

2. Placówka umożliwia kontakty rodziców oraz innych członków rodzin z dzieckiem w celu podtrzymania więzi rodzinnej, udzielając informacji na temat jego rozwoju, osiągnięć dydaktycznych oraz problemów wychowawczych.

 

§10. Organizacja i zarządzanie;

1. Placówką kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor;

2. Dyrektora Placówki zatrudnia Zarząd Powiatu Myśliborskiego po zasięgnięciu opinii

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu;

 1. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Placówki dokonuje

Starosta Powiatu Myśliborskiego;

 1. Dyrektor Placówki wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa

pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Placówce.

 1. W Placówce zatrudnia się pracowników pedagogicznych, pracownika socjalnego,

pracowników administracyjnych i obsługi;

 1. Dyrektor oraz pracownicy zatrudnieni w Domu Dziecka w Barlinku powinni posiadać

kwalifikacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie placówek

opiekuńczo-wychowawczych oraz innych aktach prawnych;

 1. Strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Placówki określa regulamin

organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu;

 1. Nadzór nad działalnością Placówki sprawuje Starosta Myśliborski przy pomocy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu a w zakresie

usług - Wojewoda Zachodniopomorski;

 1. Placówka we własnym zakresie , przy pomocy zatrudnionych pracowników,

prowadzi obsługę spraw kadrowych, pracowniczych, socjalnych oraz finansowo-

księgowych.


§11. Gospodarka finansowa i majątek.

1. Dom Dziecka jest jednostką budżetową sektora finansów publicznych, która pokrywa

swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a dochody przekazuje na rachunek Powiatu

Myśliborskiego;

2. Placówka prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie

o finansach publicznych;

3. Podstawową gospodarkę finansową Placówki jest plan dochodów i wydatków, zwany

planem finansowym jednostki budżetowej.

 

§12. Wyposażenie pomieszczeń w niezbędny sprzęt, środki czystości, żywność i inne

zakupy dotyczące bieżącej działalności placówki dokonuje się ze środków budżetowych do wysokości określonej w planie finansowym, kierując się zasadami efektywnego ich wykorzystania.

 

§13. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Dziecka w Barlinku.

§14. Zmiana niniejszego statutu wymaga uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu.

 

§15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 27-04-2007 14:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 27-04-2007
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 27-04-2007 14:04