Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr 16/2007


Protokół Nr 16/2007

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu

odbytego dnia 11 kwietnia 2007 roku

w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu

ul. Marcinkowskiego 2

Stan członków Zarządu - 5

Obecnych - 5

Ad. 1

O godzinie 1400 rozpoczęto posiedzenie Zarządu. Zgodnie z listą obecności (załącznik Nr 1 do protokołu) w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu

3. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu

4. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu

5. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Teresa Lewczuk - Sekretarz Powiatu

2. Alicja Karczewska - Skarbnik Powiatu

3. Ryszard Czekała - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

4. Beata Kołodziejek - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Myśliborzu

5. Ryszard Szymczyk - Dyrektor MOS „Szkuner” w Myśliborzu

6. Józef Głuszko - Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu

Ad. 2

Proponowany porządek posiedzenia (stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu) przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu Nr 15/2007 z dnia 5 kwietnia 2007 roku został przyjęty bez uwag.

Ad. 4

Przystąpiono do oceny materiałów na sesję Rady Powiatu w kolejności wymienionej poniżej:

 1. sprawozdanie z pomocy społecznej w Powiecie Myśliborskim oraz Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych,

Członek Zarządu - Joanna Stąsiek

zapytała, jaki jest miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - Beata Kołodziejek

powiedziała, że miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce jest obliczany na podstawie algorytmu zawartego w rozporządzeniu, który po obliczeniu jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Stawka za jedno dziecko obowiązuje przez cały rok i obliczana jest na podstawie wydatków z roku ubiegłego pomniejszonych o koszty inwestycji i remontów.

Członek Zarządu - Ferdynand Łukasik

zapytał, jaką pomoc otrzymują rodziny zastępcze, w jakiej kwocie są przekazywane środki finansowe dla rodzin zastępczych.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - Beata Kołodziejek

powiedziała, że rodzina zastępcza dostaje środki w zależności od tego, czy dziecko posiada własne dochody, czy ma np. rentę po zmarłych rodzicach, czy posiada jakiś majątek. Wtedy połowę jego dochodów obliczamy od podstawy naliczania. Jest to kwota od 600 zł do 1.300 zł, ale średnio jest to ok. 1.000 zł. Inaczej jest z rodzinami zawodowymi, które otrzymują wynagrodzenie. W momencie umieszczenia kolejnego dziecka otrzymują świadczenie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania. W przypadku dzieci do lat 7 jest podwyższone świadczenie, które później zostaje obniżone. W przypadku pełnoletnich wychowanków kształtuje się to w granicach 400 zł.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

zapytał, z czym związane są tak wysokie stawki obowiązujące w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu w porównaniu z domami pomocy społecznej w innych powiatach.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - Beata Kołodziejek

powiedziała, że Dom Pomocy Społecznej w Myśliborzu chyba jako jeden z pierwszych osiągnął w tym roku standardy, co wiąże się z podniesionymi stawkami. Ponadto DPS w Myśliborzu to dom osób przewlekle somatycznie chorych, który będzie zawsze domem droższym. Ponadto wskaźnik zatrudnienia w DPS-ie w Myśliborzu wynosi 0,7, tj. 7 opiekunów na 10 mieszkańców. Do tej pory nie odnotowaliśmy spadku, na dzień dzisiejszy są tylko 4 wolne miejsca. Spływają do nas kolejne wnioski, nie tylko z terenu Powiatu Myśliborskiego, ale i z sąsiadujących powiatów.

Członek Zarządu - Joanna Stąsiek

zapytała, czy w Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu są umieszczani obcokrajowcy. Stwierdziła, że bardzo dużo osób zza Odry jest zainteresowanych pobytem w DPS-ie w Myśliborzu.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - Beata Kołodziejek

powiedziała, że nie ma podpisanej umowy między Narodowym Funduszem Zdrowia a Niemiecką Kasą Chorych, dlatego też na dzień dzisiejszy umieszczanie osób spoza granic kraju jest niemożliwe.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

zapytał, jak w przyszłości będą finansowane warsztaty terapii zajęciowej.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - Beata Kołodziejek

powiedziała, że były zapowiedzi, aby powiaty dokładały z własnych środków do osób niepełnosprawnych, jak i warsztatów terapii zajęciowej. 2 lata temu Konwent Starostów wystąpił z protestem, ponieważ jest to umowa zawarta przez PFRON, który się zobowiązał i nie może dodatkowo obciążać powiatów takimi kosztami. Odstąpiono od tego zamiaru, ale nie na długo. W tym roku powiat powinien dołożyć 5% do funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. W związku z tym, że warsztaty terapii zajęciowej znajdują się na terenie gminy Dębno, gdzie organem prowadzącym jest gmina, Burmistrz wyraził zgodę na pokrycie tych 5%, stąd jesteśmy zwolnieni.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

zapytał, jaki jest koszt utrzymania warsztatów terapii zajęciowej w Dębnie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - Beata Kołodziejek

powiedziała, że koszt się nie zmienił od dnia, kiedy warsztaty powstały. Jest to rocznie koszt ok. 402 tys. zł, z tymże gmina Dębno częściowo dopłaca do warsztatów. Dopóki gmina Dębno, jako organ założycielski zechce finansować warsztaty terapii zajęciowej, to będziemy je utrzymywać. Tendencja jest taka, żeby dążyć do likwidacji. Jeżeli stowarzyszenia i organizacje pozarządowe będą chciały prowadzić warsztaty terapii zajęciowej to będziemy je wspierać.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację, przedkładając na posiedzenia Komisji Stałych w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

 1. projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka w Barlinku,

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął powyższy projekt uchwały, przedkładając na posiedzenia Komisji Stałych w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

 1. projekt uchwały w sprawie likwidacji Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku,

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął powyższy projekt uchwały, przedkładając na posiedzenia Komisji Stałych w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

 1. projekt uchwały w sprawie utworzenia Trzyletniego technikum Uzupełniającego Nr 1, Szkoły Policealnej Nr 2, Trzyletniego Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Myśliborzu,

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął powyższy projekt uchwały, przedkładając na posiedzenia Komisji Stałych w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

 1. projekt uchwały w sprawie utworzenia Dwuletniego Uzupełniającego liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dębnie,

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął powyższy projekt uchwały, przedkładając na posiedzenia Komisji Stałych w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

 1. projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu,

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął powyższy projekt uchwały, przedkładając na posiedzenia Komisji Stałych w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

 1. projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu,

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął powyższy projekt uchwały, przedkładając na posiedzenia Komisji Stałych w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

 1. projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok,

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął powyższy projekt uchwały, przedkładając na posiedzenia Komisji Stałych w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

 1. projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu,

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął powyższy projekt uchwały, przedkładając na posiedzenia Komisji Stałych w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

 1. projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok,

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

przedstawiła w/w projekt uchwały.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął powyższy projekt uchwały, przedkładając na posiedzenia Komisji Stałych w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

 1. informacja z wykonania planów finansowych za rok 2006 SPZOZ Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął powyższe informacje, przedkładając na posiedzenia Komisji Stałych w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

Ad. 5

Zapoznano się z wnioskiem Dyrektora PCPR w Myśliborzu o rozważenie możliwości zwiększenia ilości etatów. (załącznik Nr 3 do protokołu)

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

przedstawiła treść wniosku w w/w sprawie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - Beata Kołodziejek

powiedziała, że duży nacisk w powiatowych centrach kładzie się na pracę z rodziną. Zadaniem centrum jest tak pracować z rodzinami, aby te zaczęły interesować się swoimi dziećmi. Jest to mozolna praca, w której potrzeba dużego zaangażowania i wysiłku ze strony pracowników. Dwóch pracowników nie jest w stanie fizycznie zrobić tych czynności, które zrobić należy. Chodzi tutaj o żmudną pracę dotyczącą m.in. odszukania rodziców biologicznych. Jest to związane z wieloma czynnościami, typu wystąpienia do Centralnego Biura Adresowego, ustalenie personalii, miejsca pobytu rodziców biologicznych, by móc z nimi współpracować, jak również obciążyć ich kosztami. Dużo pracy jest również w rodzinach zastępczych, które są już zawiązane i którym trzeba się przez cały czas przyglądać. Oprócz tych czynności dochodzą jeszcze takie sprawy jak przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, sporządzanie sprawozdań do sądu, naliczanie odpłatności, kontrola uczniów odnośnie uczęszczania do szkoły. Pozyskujemy również kandydatów na rodziców zawodowych, gdzie również jest bardzo dużo pracy. Aby nie zaniedbać tych sytuacji, w których możemy uratować dziecko przed placówką opiekuńczo - wychowawczą i przed niebezpieczeństwami, jakie czyhają na dziecko w rodzinach biologicznych, z którymi nie podjęto współpracy. Przy dwóch pracownikach, którzy mają w zakresie obowiązków kontrole przy ponad 100 rodzinach zastępczych i pogotowiu rodzinnym zawodowym, jakieś zaniedbania i niedopatrzenia mogą wystąpić.

Jeżeli chodzi o dofinansowanie, sprawa wygląda następująco: staramy się jak najlepiej dysponować środkami finansowymi. Oszczędzamy od momentu, kiedy zaczęły się rozliczenia między powiatami. Mając wszystkie formy rodzin zawodowych nie płacimy innym powiatom za umieszczanie dzieci w ich placówkach. Staramy się wszystkie dzieci umieszczać w naszych placówkach, blisko rodzin biologicznych. Te wszystkie oszczędności powodują, że warto zatrudnić osobę do pracy z rodzinami. W ramach własnych środków jestem w stanie zrobić przesunięcie i wygospodarować pieniądze na jeden etat. Miesięczne wynagrodzenie dla takiego pracownika oscylowałoby w granicach 1.500 zł - 2.000 zł.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił pozytywnie ustosunkować się do w/w wniosku, wyrażając zgodę na zwiększenie ilości etatów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, podkreślając tym samym, że etat zatrudnionego pracownika zostanie zabezpieczony z własnych środków jednostki.

Ad. 6

Zapoznano się z wnioskiem Dyrektora PCPR w Myśliborzu o zwiększenie dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Domu Dziecka w Barlinku. (załącznik Nr 4 do protokołu)

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

przedstawiła treść wniosku w w/w sprawie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - Beata Kołodziejek

powiedziała, że dodatek funkcyjny Dyrektora Domu Dziecka w Barlinku jest niski w porównaniu z dodatkami w innych jednostkach. Specyfika jednostki jest taka, że jest to placówka całodobowa. Dyrektor jest praktycznie przez cały czas w pracy. Robi bardzo dużo rzeczy gospodarczym sposobem i czasem pracy. Należy podkreślić również fakt, że wszystkie dzieci, które mogły pójść do rodzin zastępczych - poszły. Na dzień dzisiejszy w placówce znajdują się jedynie dzieci upośledzone i dzieci z dużymi obciążeniami zdrowotnymi. Jest to w dużej mierze zasługa Dyrektora placówki.

Zarząd Powiatu (w głosowaniu: za - 3, przeciw - 0, 2 głosy wstrzymujące się) wyraził zgodę na zwiększenie dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Domu Dziecka w Barlinku Pani Doroty Bartosiewicz o kwotę 200 zł.

Ad. 7

Zapoznano się z wnioskiem Domu Dziecka w Barlinku o przekazanie komputerów. (załącznik Nr 5 do protokołu)

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

przedstawiła treść wniosku w w/w sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił pozytywnie ustosunkować się do w/w wniosku, wyrażając zgodę na nieodpłatne przekazanie 3 komputerów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Barlinku na rzecz Domu Dziecka w Barlinku.

Ad. 8

Zapoznano się z wnioskiem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w sprawie powierzenia stanowisk dyrektorom szkół i placówek. (załącznik Nr 6 do protokołu)

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

przedstawiła treść wniosku w w/w sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił powierzyć stanowiska dyrektorom szkół i placówek wymienionych we wniosku poprzez wyłonienie kandydata na dyrektora w drodze konkursu za wyjątkiem Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku - Pani Katarzyny Czerwińskiej, w przypadku której organ prowadzący po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej, wystąpi do kuratora oświaty o opinię, czy może przedłużyć powierzenie stanowiska na kolejny okres czasu.

Ad. 9

Zapoznano się z wnioskiem Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku o nieodpłatne przekazanie urządzeń. (załącznik Nr 7 do protokołu)

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

przedstawiła treść wniosku w w/w sprawie wraz z opinią Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wystąpienie do organu prowadzącego Zespół Szkół Elektryczno - Elektronicznych w Szczecinie o nieodpłatne przekazanie wnioskowanych maszyn i urządzeń dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku.

Ad. 10

Zapoznano się z wnioskiem Dyrektora ZSP Nr 1 w Dębnie o wyrażenie zgody na indywidualne nauczanie. (załącznik Nr 8 do protokołu)

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

przedstawiła treść wniosku w w/w sprawie wraz z opinią Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na indywidualne nauczanie uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, klasy I Liceum Ogólnokształcącego Darii Cygan w wymiarze 9 godzin tygodniowo do końca roku szkolnego 2006/2007.

Ad. 11

Zapoznano się z wnioskiem Dyrektora ZSP Nr 1 w Dębnie o dodatkowe środki finansowe na indywidualne nauczanie. (załącznik Nr 9 do protokołu)

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

przedstawiła treść wniosku w w/w sprawie wraz z opinią Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił przyznać dodatkowe środki finansowe w kwocie 2.481,60 zł na realizację nauczania indywidualnego uczennicy kl. I LO Darii Cygan do końca roku szkolnego 2006/2007.

Ad. 12

Zapoznano się z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych na remont pomieszczeń budynku MOW w Renicach. (załącznik Nr 10 do protokołu)

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

przedstawiła treść wniosku w w/w sprawie

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił unieważnić postępowanie przetargowe na remont pomieszczeń zaplecza Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych z braku możliwości zwiększenia środków. Jednocześnie podjął decyzję o ponownym ogłoszeniu przetargu.

Ad. 13

Zapoznano się z pismem pracowników Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach w sprawie pojawiających się problemów w placówce. (załącznik Nr 11 do protokołu).

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

przedstawił pismo w w/w sprawie.

Wyjaśnił, że między pracownikami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach istnieje konflikt, który trzeba jak najszybciej rozwiązać. Należy się zastanowić, jakie podjąć kroki, by rozwiązać sprawę. Taka sytuacja jaka panuje od dłuższego czasu w ośrodku nikomu nie służy. Może to mieć negatywny wpływ na wychowanków placówki.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił, że dnia 23 kwietnia 2007 roku (poniedziałek) w godzinach 1000 - 1100 uda się do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach na posiedzenie Rady Pedagogicznej, w celu wyjaśnienia istniejących problemów.

Ad. 14

Zapoznano się z wnioskiem Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru „Halka” o wsparcie finansowe. (załącznik Nr 12 do protokołu).

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił, udzielić finansowego wsparcia dla Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru „Halka” na obchody jubileuszu 10-lecia istnienia chóru w kwocie 1.500 zł.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

powiedziała, że zwiększone zostaną środki finansowe na promocję i z tych pieniędzy przeznaczymy kwotę 1.500 zł na częściowe pokrycie kosztów związanych z zakupem materiału na sukienki dla pań śpiewających w chórze.

Ad. 15

Zapoznano się z wnioskiem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Barlinku o wsparcie finansowe lub rzeczowe. (załącznik Nr 13 do protokołu).

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił rozpatrzyć powyższy wniosek na kolejnym posiedzeniu Zarządu. Z uwagi na to, że na terenie Powiatu Myśliborskiego znajdują się trzy Polskie Stowarzyszenia Diabetyków należałoby się zastanowić jaką decyzję podjąć. Po uzyskaniu dodatkowych informacji od Inspektora ds. Zdrowia i Spraw Społecznych Zarząd podejmie decyzję w wyżej wymienionej sprawie.

Ad. 16

Zapoznano się z projektem uchwały w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów.

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

przedstawiła treść projektu uchwały w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd (w głosowaniu za - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) podjął uchwałę Nr 16/36/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów (załącznik Nr 14 do protokołu).

Ad. 17

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku posiedzenia: bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego za 2006 rok..

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

przedstawiła w/w bilans. (załącznik Nr 15 do protokołu)

Ad. 18

W sprawach różnych poruszono następujące kwestie:

a)

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

poruszyła sprawę dotyczącą sfinansowania wykonanego przez Powiatowy Zarząd Dróg wykopu w Szpitalu Powiatowym w Dębnie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu zdecydował, że powróci do tematu na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

b)

Wicestarosta Powiatu - Witold Wojtkiewicz

powiedział, że należałoby rozpocząć temat dotyczący wygaśnięcia uchwały Nr 17/22/2003 Zarządu Powiatu Myśliborskiego z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z majątku Międzyszkolnego Ośrodka sportu „Szkuner” w Myśliborzu i podjęcia kolejnej uchwały.

Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego „SZKUNER” w Myśliborzu - Ryszard Szymczyk

przedstawił historię i zasady współpracy oraz finansowania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego „Szkuner”, jakie obowiązywały do tej pory.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił, że dnia 23 kwietnia 2007 roku (poniedziałek) omówi szerzej temat i podejmie odpowiednie kroki w celu podjęcia kolejnej uchwały.

Ad. 19

Po wyczerpaniu porządku posiedzenie zakończono o godz. 1730

Protokołowała:

Dagmara Sobocińska

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu ..............................................

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu ...............................................

3. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu ...............................................

4. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu ...............................................

5. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu ...............................................

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 24-04-2007 12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2007 12:22