herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 14/2007


Protokół Nr 14/2007

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu

odbytego dnia 29 marca 2007 roku

w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu

ul. Marcinkowskiego 2

Stan członków Zarządu - 5

Obecnych - 5

Ad. 1

O godzinie 900 rozpoczęto posiedzenie Zarządu. Zgodnie z listą obecności (Załącznik Nr 1 do protokołu) w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu

3. Krystyna Balcerzak - członek Zarządu

4. Ferdynand Łukasik - członek Zarządu

5. Joanna Stąsiek - członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Alicja Karczewska - Skarbnik Powiatu

2. Teresa Lewczuk - Sekretarz Powiatu

3. Ryszard Czekała - Naczelnik Wydziału OKS

4. Józef Głuszko - Przewodniczący Rady Powiatu

Ad. 2

Proponowany porządek posiedzenia (stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu) przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu Nr 13/2007 z dnia 19 marca 2007 roku został przyjęty bez uwag.

Ad. 4

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

przedstawiła wniosek o zwołanie sesji Rady Powiatu w celu podjęcia następujących uchwał:

 1. w sprawie zawiadomienia Skarbnika Powiatu Myśliborskiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

 2. w sprawie zawiadomienia Sekretarza Powiatu Myśliborskiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

 3. rozpatrzenie skargi na działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił złożyć wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w celu podjęcia w/w uchwał. (załącznik Nr 3 do protokołu).

Ad. 5

Zapoznano się z wnioskiem ZSP Nr 1 w Dębnie o wyrażenie zgody na uruchomienie Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w roku szkolnym 2007/2008. (załącznik Nr 4 do protokołu).

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

odczytała treść wniosku w tej sprawie.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Ryszard Czekała

powiedział, że Centrum Edukacyjne „Konsul” w Dębnie utworzył liczne szkoły, do których uczęszcza młodzież kończąca szkoły zasadnicze, zawodowe, pracująca lub też nie pracująca. W tym celu został złożony wniosek do dyrektora ZSP Nr 1 w Dębnie o utworzenie Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Wiąże się to oczywiście z tym, że w szkołach publicznych młodzież ta nie musi ponosić dodatkowych opłat. Wychodząc naprzeciw tym założeniom po uzyskaniu pozytywnej opinii Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty chcemy w tym roku od 1 września taką szkołę uzupełniającą dla młodzieży po zasadniczej szkole zawodowej utworzyć.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił (w głosowaniu za - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) wyrazić zgodę na uruchomienie od 1 września 2007 roku w ZSP Nr 1 w Dębnie - Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Ad. 6

Zapoznano się z wnioskiem ZSP Nr 1 w Barlinku o zwiększenie środków finansowych. (załącznik Nr 5 do protokołu).

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

odczytała treść wniosku w tej sprawie.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Ryszard Czekała

powiedział, że dyrektor ZSP Nr 1 w Barlinku wystąpił do Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu o zatrudnienie pracownika interwencyjnego (referent do spraw uczniowskich). Wymogiem tego jest wdrożenie połowy wynagrodzenia ze środków własnych. Tak więc dyrektor wystąpił do Starostwa o zwiększenie środków finansowych. Po konsultacji z Wydziałem Finansowym Starostwa negatywnie opiniujemy ten wniosek. Dyrektor szkoły występował już wcześniej do Zarządu Powiatu z takim wnioskiem. Zarząd nie wyraził zgody na zwiększenie zatrudnienia. Na dzień dzisiejszy nie posiadamy na ten cel środków finansowych w budżecie powiatu.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił powyższy wniosek rozpatrzyć na kolejnym posiedzeniu Zarządu w celu ponownego przeanalizowania przez Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu tej sprawy.

Ad. 7

Zapoznano się z wnioskiem Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu o przyznanie etatu sprzątaczki. (załącznik Nr 6 do protokołu).

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

odczytała treść wniosku w tej sprawie.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Ryszard Czekała

powiedział, że Dyrektor DWDz. w Myśliborzu sugeruje, że zwiększa się powierzchnia sprzątania ze względu na to, że przejął kilka pomieszczeń Poradni. Jest to w sumie 2.000 m2 do sprzątania, a jest jedna sprzątaczka. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie stwierdzić jaki będzie budżet subwencyjny Domu Wczasów Dziecięcych. Proponuję, aby wniosek odłożyć do rozpatrzenia do czasu otrzymania metryczki ostatecznej subwencji oświatowej, z której wynikać będzie wysokość subwencji na rok 2007.

Starosta Powiatu - Andrzej Potyra

powiedział, że w Starostwie na etacie sprzątaczek pracują dwie panie, jedna na cały etat i druga na 0,5 etatu. W związku z tym, że na pomieszczenia Starostwa Powiatowego przy ul. Marcinkowskiego 2 jest to za duża liczba sprzątaczek. Proponuję, aby te 0,5 etatu sprzątaczki przenieść do Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił (w głosowaniu za - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) wyrazić zgodę na utworzenie etatu po otrzymaniu metryczki z ostateczną kwotą subwencji oświatowej na rok 2007. W razie zatrudnienia w pierwszej kolejności powinna być rozpatrywana kandydatura likwidowanego stanowiska sprzątaczki Starostwa Powiatowego w Mysliborzu.

Ad. 8

Zapoznano się z wnioskiem PPP w Barlinku o zwiększenie zatrudnienia. (załącznik Nr 7 do protokołu).

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

odczytała treść wniosku w tej sprawie.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Ryszard Czekała

powiedział, że Zarząd Powiatu rozpatrywał ten wniosek, który wpłynął w miesiącu grudniu ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wówczas wyliczałem i koszt 1,5 etatu z pochodnymi wynosi ok. 58.000 zł.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił (w głosowaniu za - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) negatywnie ustosunkował się do powyższego wniosku.

Ad. 9

Zapoznano się z wnioskiem SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie o zabezpieczenie środków finansowych. (załącznik Nr 8 do protokołu).

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

odczytała treść wniosku w tej sprawie.

Inspektor ds. Zdrowia i Spraw Społecznych - Anna Trembecka

powiedziała, że decyzją Zarządu zabezpieczono środki finansowe w wysokości 630.000 zł na prace dodatkowe związane z zadaniem „Rozbudowa, przebudowa i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego tlenowni na centralną rozdzielnię gazów medycznych oraz budowę sieci technologicznej gazów medycznych”. Dodatkowo sfinansowano zakup wieży zasilającej na dwa stanowiska intensywnej opieki medycznej w wysokości 95.016 zł brutto oraz zakup kolumn chirurgicznych o łącznej wartości 70.620 zł. Wydatkowano 800.000 zł. W dniu 27 marca 2007 roku wpłynął kolejny wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie instalacji elektrycznej zgodnie z kosztorysem ofertowym oraz sfinansowanie projektów: centralnej rozdzielni gazów medycznych i SIOM w wysokości 56.489 zł. Z drugiej strony wymiana instalacji elektrycznej jest niezbędna, gdyż uruchomienie bloku operacyjnego wymaga znacznie większego poboru energii, a obecna instalacja nie wytrzyma takiego obciążenia.

Starosta Powiatu - Andrzej Potyra

powiedział, że w rozmowie z dyrektorem zakładu ENEA w Gorzowie załatwiłem rabat zniżki w wysokości 30.000 zł na 245 m kabli. Dyrektor w czasie rozmowy powiedział, że nie może nam przekazać kabli. Powiedział, że zastosuje zniżkę obniżenia kosztów. Pani dyrektor szpitala przygotowała kosztorys w tym zakresie i o dziwo taki sam jak wcześniej. Było to dla mnie dziwne skoro chciano ok. 56.000 zł i teraz po 30.000 zł zniżce również wyszedł taki sam kosztorys. Załatwiałem tą zniżkę, aby ten koszt obniżyć. To wówczas pani dyrektor szpitala przygotowała kolejny kosztorys na 73.000 zł. Z tego wynika, że wszystko dopasowuje się do kwoty. To zdarzenie nie powinno mieć miejsca. Pani dyrektor szpitala uważam, że sama powinna pojechać i załatwić ten temat. Aby obniżyć jeszcze te koszty poprosiłem dyrektora PZD w Myśliborzu, aby to oni wykopali rowek na kabel, który kosztował 5.000 zł. Jeżeli pani dyrektor praca ma wyglądać i polegać tylko na tym, aby pisać do Starostwa wnioski o przekazanie środków finansowych to moim zdaniem nie powinno to tak wyglądać. Powinna starać się, aby obniżyć te koszty. Staramy się jak możemy, aby ten szpital ruszył, aby to co zostało źle zrobione naprawić, ale nie możemy bez końca lekką ręką przekazywać pieniędzy, a druga strona nie robi nic, aby ta sytuacja się zmieniła. Oprócz tego, że pisze tylko wnioski o środki finansowe do Starostwa.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił (w głosowaniu - 4 członków Zarządu, przeciw - 0, 1 członek Zarządu wstrzymał się) dokonać zwiększenia środków finansowych wstępnie w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie koniecznego zadania tj. zewnętrznej instalacji elektrycznej.

Ad. 10

Zapoznano się z informacją z wykonania planów finansowych za rok 2006 SPZOZ Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie. (załącznik Nr 9 do protokołu).

Inspektor ds. Zdrowia i Spraw Społecznych - Anna Trembecka

przedstawiła powyższą informację.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości.

Ad. 11

Zapoznano się z informacją dotycząca zobowiązań i wyniku finansowego SPZOZ Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie na dzień 31 stycznia 2007 r. (załącznik Nr 10 do protokołu).

Inspektor ds. Zdrowia i Spraw Społecznych - Anna Trembecka

przedstawiła powyższą informację.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości.

Ad. 12

Zapoznano się z wnioskiem Zarządu OSP RP Chwarszczany o pomoc w dokończeniu budowy garażu. (załącznik Nr 11 do protokołu).

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

odczytała treść wniosku w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił przyznać kwotę do 500 zł na zakup farby w ramach promocji.

Ad. 13

Zapoznano się z wnioskiem Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu o wprowadzenie do WPI na lata 2007-2010 zadania pn. Przebudowa nawierzchni istniejącego chodnika przy głównej ulicy Jana Pawła II w Cychrach w ciągu drogi powiatowej Cychry - Kamień Mały. (załącznik Nr 12 do protokołu).

Przewodniczący Rady - Józef Głuszko

przedstawił wniosek dotyczący wprowadzenia do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2010 zadań pn.:

 • Przebudowa nawierzchni istniejącego chodnika przy głównej ulicy Jana Pawła II w Cychrach w ciągu drogi powiatowej Cychry - Kamień Mały. Powyższy chodnik wybudowany został w latach osiemdziesiątych z bardzo złych jakościowo materiałów. Obecnie stan nawierzchni chodnika jest katastrofalny. W okresie opadów piesi zmuszeni są do schodzenia na jezdnię, co przy dużym natężeniu ruchu stwarza zagrożenie.

 • Budowa chodnika przy ulicy Spacerowej w Cychrach w ciągu drogi powiatowej Dębno - Cychry - Dąbroszyn (odcinek 500 mb). Szerokość jezdni wynosi zaledwie 3,2 m, brak chodnika zmusza pieszych, zwłaszcza dzieci idących do szkoły, do poruszania się po wąskiej jezdni, co zagraża ich bezpieczeństwu. Przy ul. Spacerowej mieszczą się dwa duże zakłady stolarskie, przy których parkowane są samochody osobowe pracowników i samochody ciężarowe stojące często pod załadunkiem gotowych wyrobów i rozładunkiem tarcicy, tym samym utrudniając kompletnie ruch kołowy i pieszy na tej ulicy. Ponadto w czasie organizowania Maratonu Międzynarodowego w Dębnie odbywa się tą ulicą objazd z Dębna przez Cychry do Kostrzyna n/O, wówczas natężenie ruchu jest tak duże, że brak chodnika uniemożliwia tą wąską jezdnią poruszanie się pieszo.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił (w głosowaniu za - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) wpisać powyższe zadania do WPI na lata 2007-2010.

Ad. 14

Zapoznano się z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych na świadczenie usług prawniczych. (załącznik Nr 13 do protokołu).

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

odczytała treść wniosku w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił (w głosowaniu za - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) pozytywnie ustosunkować się do powyższego wniosku.

Ad. 15

Zapoznano się z pismem Pani Teresy Pazur o wparcie w staraniach przydziału mieszkania. (załącznik Nr 14 do protokołu).

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

odczytała treść pisma w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił (w głosowaniu za - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) skierować pismo z prośbą do Pana Burmistrza Miasta i Gminy w Myśliborzu o rozważenie możliwości przydziału mieszkania dla Pani Teresy Pazur.

Ad. 16

Zapoznano się z pismem Pani Urszuli Rysińskiej - Radna Powiatu Kieleckiego I i II Kadencji z prośbą o wsparcie leczenia 7- letniej córki. (załącznik Nr 15 do protokołu).

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

odczytała treść pisma w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił (w głosowaniu za - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) skierować powyższe pismo do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu w celu wyrażenia opinii w tej sprawie.

Ad. 17

Zapoznano się z wnioskiem ZSP Nr 2 w Barlinku o wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie zestawów komputerowych (załącznik Nr 16 do protokołu).

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

odczytała treść pisma w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił (w głosowaniu za - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) pozytywnie ustosunkować się do powyższego wniosku.

Ad. 18

Zapoznano się z projektem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

powiedziała, że należy ustalić układ wykonawczy zmian dochodów i wydatków budżetu dotyczących realizacji zadań własnych powiatu na 2007 rok wprowadzonych uchwałą Nr VI/52/07 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 marca 2007 roku.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 14/28/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok. (załącznik Nr 17 do protokołu).

Ad. 19

Zapoznano się z projektem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie, zmiany układu wykonawczego i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

omówiła potrzebę wnioskowanych zmian zapisanych w treści powyższej uchwały, których dokonano na podstawie:

 1. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.KK-3011-2/25/2007 z dnia 23 marca 2007 roku o zwiększeniu Powiatowi dotacji celowej (z rez. cel. budżetu państwa cz.83 poz.15) w dziale 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 2.547 zł. z przeznaczeniem na refundację kosztów poniesionych przez pracodawcę - Dębnowskiego Ośrodka Kultury w Dębnie związanych z zatrudnieniem repatrianta.

 2. Wniosku Sekretarza Powiatu:

  1. o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 13.043 zł. w związku z tym, iż kwota powyższa stanowi wydatek niekwalifikowany związany z pełnieniem nadzoru inwestorskiego i stanowi koszt beneficjenta.

  2. o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 4.284 zł. w związku ze zmianami przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2006 roku w II półroczu, od którego naliczany jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

3) Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu:

 1. o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 2.000 zł. z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników pracujących na wysokościach,

 2. o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 2.319 zł. z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Barlinek o dokonanie przeniesienia
środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 4.995 zł. w związku ze zmianami w
rozporządzeniu dotyczącym rozliczenia delegacji oraz brakiem środków na wynagrodzenia dla
pracowników.

5) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Smolnicy:

 1. o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 4.351 zł. W
  związku z brakiem środków na zakup usług pozostałych tj. usług bankowych, pocztowych, kominiarskich, wywozu nieczystości oraz drobnych napraw i usterek.

 2. o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 1.800 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z umową zlecenia dla osoby, która wykonywała prace księgowe.

 1. Wniosku Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 40 zł. w związku ze zmianami przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2006 roku w II półroczu, od którego naliczany jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 2. Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dębnie o dokonanie przeniesienia pomiędzy paragrafami w kwocie 1.409 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych oraz akcesoriów komputerowych.

 3. Wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie o dokonanie zwiększenia środków finansowych w kwocie 56.489 zł. z przeznaczeniem na wykonanie zadania zewnętrznej instalacji elektrycznej zgodnie z kosztorysem ofertowym oraz sfinansowanie projektów: centralnej rozdzielni gazów medycznych i SIOM. Zarząd postanowił przyznać na ten cel kwotę 35.000 zł.

 4. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu o dofinansowanie kosztów wyjazdu młodzieży na Litwę w okresie od 17.04.2007 do 21.04.2007 roku w kwocie 9.000 zł.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 14/29/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok. (załącznik Nr 18 do protokołu).

Ad. 20

Zapoznano się z projektem uchwały w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie.

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

przedstawiła treść uchwały w tej sprawie.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że z Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie Panią Marią Żukrowską - Mróz został nawiązany stosunek pracy w miesiącu październiku 2005 roku. W tym czasie były zlecone programy poprawy sytuacji finansowej szpitali. Był przygotowany również program naprawczy przez firmę Promotor. Porównując dwa szpitale można stwierdzić, że szpitalu w Barlinku nałożone zamierzenia zostały zrealizowane. Natomiast szpital w Dębnie ich nie osiągnął. Zapytał się Pan Ryszard Święcicki na sesji Rady Powiatu jakie są przyczyny powstawania zadłużenia w szpitalach. Przyczyny te przedłożymy na sesji Rady Powiatu. Przedstawimy od początku jakie powstały błędy w szpitalu w Dębnie. Na sytuację w szpitalu w Dębnie nałożyły się działania poprzedniego dyrektora szpitala jak i Rady Powiatu. To poprzednia Rada Powiatu zaniechała pewnych działań. Rada Powiatu zawsze była zgodna, że należy przeznaczyć środki finansowe lub poręczyć kredyty dla szpitali. Natomiast nie analizowała przyczyn zadłużeń szpitali. W szpitalu w Dębnie zadłużenie bardzo się zwiększyło i to bardzo znacznie z 1.300.000 zł na 2.087.000 zł. W tej chwili trzeba podjąć pewne działania w obu szpitalach, aby zahamować ich zadłużanie. Szpital w Barlinku na dzień dzisiejszy mógłby samodzielnie spłacać raty finansowe, ale są również nowe możliwości w zakresie restrukturyzacji zadłużenia. Jeśli chodzi o szpital w Dębnie składa to się tak, że Pani Maria Żukrowska - Mróz pracowała jako Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa dokładnie znała sytuację szpitala w Dębnie. Przyjmując wyzwanie czyli decydując się na stanowisko dyrektora szpitala dokładnie wiedziała jakie ten szpital potrzebuje działania. Nie może być takiej sytuacji, że dyrektor szpitala nie ma czasu, aby odpowiedzieć na pismo w jakim zakresie, jakie prace zostały wykonane, jakie powstały osiągnięcia, na jakim etapie poprawy sytuacji znajduje się szpital w Dębnie. Jeżeli dyrektor szpitala twierdzi, że nie ma czasu ponieważ zajmuje się innymi rzeczami pod kątem przyszłości szpitala. Jeżeli poprosimy panią dyrektor szpitala o wskazanie przyczyn zadłużenia, w jaki sposób zostało zrealizowane czy w ogóle zostało zrealizowane?. Pani dyrektor szpitala nie poradzi sobie jeżeli chodzi o kierowanie szpitalem. Jeżeli będziemy chcieli myśleć o prawdziwej restrukturyzacji, zmierzyć się z problemem polegającym na tym, aby to był jeden organizm, jeden podmiot, który występuje o kontrakty. Dzisiaj jak przyjrzymy się na obłożenie łóżek na poszczególnych oddziałach to jeżeli na niektórych oddziałach pediatrycznych, ginekologicznych obłożenie wynosi 47,5 % w jednym i drugim szpitalu ten kontrakt jest dzielony, to siłą rzeczy przy dalszej działalności to żaden szpital się nie utrzyma. Same połączenie szpitali będzie się to wiązało niestety ze sprawami kadrowymi. Wyłonieniem jednego dyrektora szpitala, który będzie sprawnie zarządzał i który będzie mógł doprowadzić do tego, abyśmy tworzyli jednostkę, która by poradziła sobie z wymogami rynku.

Członek Zarządu - Joanna Stąsiek

powiedziała, że moje stanowisko jest takie, że gmina Dębno jest dość liczną gminą i nie wyobrażam sobie, aby nie było szpitala w Dębnie. Jeżeli jest taka wola Zarządu, że np. zmieniamy dyrektora szpitala to wskażcie mi człowieka, który podoła temu zadaniu?

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że nie chodzi nam o likwidację jakiekolwiek jednostki.

Członek Zarządu - Joanna Stąsiek

powiedziała, że świadomość mieszkańców jest taka, że jeżeli powstanie załóżmy szpital z siedzibą w Barlinku z określonymi oddziałami w Dębnie to oni odbiorą to jako zagrożenie przyszłości szpitala.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że nie mówimy tutaj o żadnej likwidacji szpitala. Celowe poruszyłem ten temat, ponieważ pewne rzeczy trzeba powiedzieć i poruszać. Proponuję członkom Zarządu przeczytać dzisiejszą prasę regionalną, gdzie w szpitalu w Drezdenku, czy w Szczecinie przystąpiono bardzo szybko do reorganizowania, zmian kadrowych, zmiany profilu szpitala. Na razie żadnych tego typu działań nie podjęliśmy. Nie mówimy nic na temat, że to ma być szpital w Barlinku z filią w Dębnie. Musimy się wspólnie zastanowić, czy chcemy trzymać szpital publiczny, czy chcemy przekształcić szpital w spółki prawa handlowego. Czy nas będzie na to stać. Jeśli byśmy chcieli „ratować” szpital w Dębnie z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że Pani Maria Żukrowska - Mróz nie poradzi sobie w tej sprawie. Uważam, że jest osoba, która podjęłaby się temu zadaniu. Jest to osoba moim zdaniem, która poradzi sobie w zarządzaniu szpitalem w Dębnie. Pewne rzeczy będą na bieżąco wykonywane po to, aby zahamować działania, które powoduję zadłużenie. Nie oszukujmy się kontrakt jest niższy o 1.100.000 zł na ten rok.

Starosta Powiatu - Andrzej Potyra

powiedział, że nie jest za tym, aby likwidować szpital w Dębnie. W żadnym wypadku nie miałem tego na myśli. Proszę się nie obawiać, że jestem z Barlinka i jestem ostatnią osobą, która chciałaby zlikwidować szpital w Dębnie. Zauważyliście chyba, że moje decyzje i działania idą w kierunku utrzymania dwóch szpitali. Będę wszystko robić i zabiegać, aby utrzymać szpitale powiatowe. Z ciężkim sercem i tego nie ukrywam proponuję, aby Pan Stefan Urbich zaproponowany przez nas kandydat na stanowisko dyrektora szpitala w Dębnie odszedł ze szpitala w Barlinku. Jest on głównym księgowym w szpitalu w Barlinku. Wiemy również, że to on w dużym stopniu poprawił sytuację szpitala w Barlinku. Był on dyrektorem dużego zakładu Urządzeń Okrętowych BOMET w Barlinku. Posiada ukończone studia menedżerskie. Również i jego zasługą jest to, że szpital w Barlinku znajduje się w lepszej sytuacji finansowej niż szpital w Dębnie. Uważam, że Pan Stefan Urbich w tym zakresie ma bardzo duże doświadczenie. Proponujemy tą kandydaturę, aby wyprowadził szpital na prostą. Z panią Marią Żukrowską - Mróz nie jest łatwo współpracować. Od Pani Marii nie można się niczego dowiedzieć, wszystkie dane, wskaźniki są wręcz „wyciągane”. To należy wszystko przejrzeć i wówczas możemy rozmawiać w jakim iść kierunku..

W wyniku dyskusji Zarząd (w głosowaniu za - 3 członków Zarządu, przeciw - 0, 2 głosy wstrzymujące się) podjął uchwałę Nr 14/30/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie. (załącznik Nr 19 do protokołu).

Ad. 21

Zapoznano się z projektem uchwały w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie Pana Stefana Urbicha.

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

przedstawiła treść uchwały w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd (w głosowaniu za - 4 członków Zarządu, przeciw - 0, 1 członek Zarządu wstrzymał się) podjął uchwałę Nr 14/31/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie. (załącznik Nr 20 do protokołu).

Ad. 22

Zapoznano się z projektem uchwały w sprawie rozwiązania mowy o pracę z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu.

Starosta Powiatu - Andrzej Potyra

powiedział, że w naszym powiecie pracuje bardzo dużo osób w wieku emerytalnym. Powinni oni przejść na zasłużoną emeryturę dając szansę pracy dla ludzi młodych.

Członek Zarządu - Joanna Stąsiek

powiedziała, że jest również takiego samego zdania. Jest bardzo dużo ludzi młodych z wyższym wykształceniem, z fakultetami i należy im dać szansę na pracę.

Członek Zarządu - Ferdynand Łukasik

powiedział, że Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu Pani Elżbieta Lach jest radną Rady Miejskiej w Myśliborzu. Zapytał jak ta sytuacja ma się do rozwiązania z nią stosunku pracy?

Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

powiedziała, że jeżeli Zarząd Powiatu podjąłby decyzję o wypowiedzeniu umowy o pracę z Panią Elżbietą Lach w związku z osiągniętym wiekiem emerytalnym. Z mocy prawa jest to przyczyna wystarczająca do tego, aby takie wypowiedzenie zostało złożone. W związku z tym, że Pani Lach jest radną, Zarząd Powiatu jest zobowiązany zwrócić się do Rady Miejskiej o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy. Można to wykonać jednocześnie chyba, że Pani Lach jeżeli będzie taka wola zgodzi się dobrowolnie rozwiązać umowę za porozumieniem stron wówczas o tym fakcie powiadomimy Radę Miejską. W tym przypadku musiałaby być wola Zarządu, aby uruchomić procedurę konkursową. A na ten czas powołać osobę jako pełniącą obowiązki dyrektora.

Kolejno przedstawiła treść uchwały w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd (w głosowaniu za - 3 członków Zarządu, przeciw - 0, 2 głosy wstrzymujące się) podjął uchwałę Nr 14/32/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozwiązania mowy o pracę z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu. (załącznik Nr 21 do protokołu).

Ad. 23

Zapoznano się z projektem uchwały w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu Pani Irenie Idzikowskiej.

W wyniku dyskusji Zarząd (w głosowaniu za - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) podjął uchwałę Nr 14/33/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu (załącznik Nr 22 do protokołu).

Ad. 24

W sprawach różnych innych spraw nie poruszono.

Ad. 25

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono o godz. 1200

Protokołowała: Małgorzata Jakóbowska.

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu ..............................................

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu ...............................................

3. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu ...............................................

4. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu ...............................................

5. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu ...............................................

7

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 24-04-2007 12:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2007 12:18