herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 13/2007


Protokół Nr 13/2007

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu

odbytego dnia 19 marca 2007 roku

w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu

ul. Marcinkowskiego 2

Stan członków Zarządu - 5

Obecnych - 5

Ad. 1

O godzinie 900 rozpoczęto posiedzenie Zarządu. Zgodnie z listą obecności (Załącznik Nr 1 do protokołu) w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu

3. Krystyna Balcerzak - członek Zarządu

4. Ferdynand Łukasik - członek Zarządu

5. Joanna Stąsiek - członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Alicja Karczewska - Skarbnik Powiatu

2. Teresa Lewczuk - Sekretarz Powiatu

3. Józef Głuszko - Przewodniczący Rady Powiatu

3. Ryszard Czekała - Naczelnik Wydziału OKS

4. Beata Kołodziejek - Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

Ad. 2

Proponowany porządek posiedzenia (stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu) przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu Nr 12/2007 z dnia 13 marca 2007 roku został przyjęty bez uwag.

Ad. 4

Zapoznano się z wnioskiem Powiatowego Komendanta Policji w Myśliborzu o dofinansowanie zakupu paliwa. (załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

poinformował, że w związku z trudną sytuacją finansową Powiatowy Komendant Policji w Myśliborzu zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie zakupu paliwa do wszystkich gmin powiatu myśliborskiego.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił dofinansować Powiatową Komendę Policji w Myśliborzu w kwocie 5 tys. zł. z przeznaczeniem na zakup paliwa. Ze względu na to, że Powiatowa Komenda Policji na dzień dzisiejszy posiada jeszcze środki finansowe, dofinansowanie zakupu paliwa nastąpi w II półroczu br. Źródło finansowania ustali Pani Skarbnik.

Ad. 5

zapoznano się z wnioskiem Dyrektora placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie o wyrażenie zgody na używanie własnego samochodu do celów służbowych oraz rozliczanie delegacji. (załącznik Nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku w tej sprawie.

Dyrektor PCPR - Beata Kołodziejek

powiedziała, że Dyrektor Placówki Wielofunkcyjnej Pani Arleta Rupenthal bardzo często korzysta z samochodu prywatnego ze względu na to, że samochód służbowy będący w posiadaniu placówki jest niezbędny do przewożenia wychowanków do szkoły, przychodni lekarskiej i poradni specjalistycznej.

Ze względu na to, że występują częste wyjazdy dyrektora do Sądu Rejonowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu Pani dyrektor musi korzystać ze samochodu prywatnego bądź z usług PKS, ale dojazdy autobusem PKS nie zawsze jest możliwe, uzależnione jest to od godzin odjazdów autobusów.

Członek Zarządu - Ferdynand Łukasik

zapytał czy to spowoduje dodatkowe wydatki w budżecie oraz jak odbywała się to do tej pory.

Dyrektor PCPR - Beata Kołodziejek

wyjaśniła mówiąc, ze nie spowoduje to wyraźnych wydatków w budżecie, gdyż do tej pory dyrektorzy również mieli zwracane koszty za przejazd, ale środkiem lokomocji PKS. Co prawda dojazd PKS jest tańszy aniżeli rozliczenie się z delegacji, ale nie spowoduje to dużego wzrostu wydatków.

Do tej pory dyrektorzy używali własnego pojazdu do celów służbowych, ale rozliczali się z delegacji wykazując, że korzystali ze środka transportu PKS, przez to ponosili koszty z prywatnego budżetu domowego. Taka forma rozliczania jest bardzo niebezpieczna, gdyż w tym czasie nie obejmuje ich ubezpieczenie. Niektórzy dyrektorzy placówek mięli przyznany ryczałt miesięczny na korzystanie do celów służbowych samochodu prywatnego.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

poinformował, że posiada wiedzę, że wszyscy dyrektorzy i kierownicy, którzy mają potrzebę wyjazdów służbowych chcą korzystać z samochodów prywatnych do celów służbowych. Dlatego też należy zastanowić się, czy nie dać takiego przyzwolenia.

Poprzedni Zarząd Powiatu niechętnie podchodził do tego tematu.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił pozytywnie zaopiniować powyższy wniosek. Ponadto postanowił żeby taką zgodę na używanie własnego samochodu do celów służbowych otrzymali wszyscy dyrektorzy jednostek organizacyjnych Starostwa tam gdzie zachodzi taka potrzeba, a osobą upoważnioną do podpisywania delegacji w imieniu Starosty będzie Sekretarz Powiatu.

Ad. 6

Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2003- 2007.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść projektu uchwały.

Dyrektor PCPR w Myśliborzu - Beata Kołodziejek

powiedziała, że uchwałą nr 25/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął do realizacji Program Wyrównywania Różnic Między Regionami. Zgodnie z określonymi procedurami - realizatorami tego programu są jednostki samorządu terytorialnego , które występują bądź w imieniu własnym bądź w imieniu innych beneficjentów (na przykład pracodawców, placówek edukacyjnych) o przyznanie środków finansowych PFRON. Aby Powiat Myśliborski mógł zostać zakwalifikowany do realizacji poszczególnych projektów ; samorządowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych musi zawierać zadania zgodne ze zgłoszonymi projektami. Przedstawiony w załączniku Program został uzupełniony o zadania , które umożliwią pozyskiwanie środków na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie istniejących miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz likwidację barier transportowych.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął powyższy projekt uchwały.

Ad. 7

Zapoznano się z wnioskiem ZSP nr 1 w Barlinku o wyrażenie zgody na sprzedaż samochodu Ford Transit oraz zakup samochodu młodszego rocznika podobnej marki. (załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku w tej sprawie.

Naczelnik Wydziału OKS - Ryszard Czekała

poinformował, że wniosek ZSP nr 1 w Barlinku dot. sprzedaży samochodu Ford Transit rok produkcji 1991 oraz zakup samochodu młodszego rocznika podobnej marki w ramach środków własnych zaplanowanych na remont w dz. 801 w kwocie 6.750 powiększonych o środki uzyskane ze sprzedaży samochodu opiniuje pozytywnie. Samochód w posiadaniu ZSP nr 1 ze względu na stan techniczny nie został dopuszczony do ruchu drogowego w wyniku przeprowadzonego badania technicznego pojazdu.

W wyniku przeprowadzonej analizy przez rzeczoznawcę Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego naprawa pojazdu jest ekonomicznie nieuzasadniona. W związku z powyższym zachodzi potrzeba sprzedaży samochodu i zakupu samochodu młodszego rocznika o dobrym stanie technicznym podobnej marki.

Naczelnik powiedział również, że dyrektor ZSP Nr 1 Pan Ryszard Syroka poinformował, że na dzień dzisiejszy jest zainteresowany zakupieniem samochodu za większą kwotę aniżeli planowano wcześniej, za ok. 20 tys. zł.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że w pierwszych rozmowach z dyrektorem Panem R Syroką mowa była o zakupieniu samochodu za kwotę ok. 10-12 tys. zł. Teraz usłyszeliśmy, że kwota ta proponowana jest inna. Należy przyjrzeć się temu tematowi. Dyrektor nie posiada dodatkowych środków finansowych więc zapewne chciałby żeby różnica ta została pokryta z budżetu powiatu. Na dzień dzisiejszy budżet powiatu nie stać na dodatkowe środki dla Zespołu Szkół.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

zadała pytanie, do jakiego celu służy samochód w posiadaniu ZSP Nr 1 w Barlinku.

Naczelnik Wydziału - Ryszard Czekała

wyjaśnił, że samochód w ZSP nr 1 w Barlinku jest w pełni wykorzystywany na potrzeby Zespołu. Służy do przewożenia uczniów na warsztaty szkolne, zawody sportowe, różnego rodzaju konkursy i eliminacje. Jest to największa szkoła w Barlinku i samochód jest tam niezbędny

Członek Zarządu - Ferdynand Łukasik

powiedział, że zasadne jest żeby ZSP Nr 1 w Barlinku miał swój własny samochód. Przemawia za tym kilka powodów, jednym z nich jest fakt , że szkoła znajduje się daleko od centrum miasta ,a także od warsztatów szkolnych, na terenie których znajduje się Stacja Diagnostyczna.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

zaproponował, żeby na dzisiejszym posiedzeniu nie podejmować decyzji w tej sprawie, ponieważ dyrektor ZSP nr 1 w Barlinku powinien udzielić szczegółowych wyjaśnień w związku z dzisiejszą uzyskaną informacją dot. zwiększenia kosztów na zakup samochodu.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił nie podejmować decyzji na dzisiejszym posiedzeniu do czasu uzyskania szczegółowych wyjaśnień.

Ad. 8

Zapoznano się z wnioskiem ZSP Nr 1 w Barlinku o zwiększenie środków finansowych w palnie. (załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku w tej sprawie.

Naczelnik Wydziału OKS - Ryszard Czekała

poinformował, że wniosek dyrektora ZSP nr 1 w Barlinku dot. zwiększenia środków finansowych w planie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zaopiniował negatywnie. Dyrektor po otrzymaniu uchwały Nr IV/32/2007 Rady Powiatu z dnia 31 stycznia br. dot. podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów i kontraktowych zmienił plan finansowy w dz. 801, gdzie dotychczasowy plan zakładał kwotę 1.030.301 zł., a plan po zmianach wynosi 1.068.556 zł. nastąpiło zwiększenie o ogólną kwotę 38.255zł. W związku z powyższym środki, które otrzymał ZSP nr 1 w Barlinku dot. wynagrodzeń i pochodnych nie wystarczają na realizację tej uchwały bez zwiększenia planu.

Naczelnik wyjaśnił, że wyliczenie skutków podwyżek płac nauczycieli będzie możliwe dopiero po opublikowaniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej o wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w roku 2007.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił nie przychylać się do wniosku. Wniosek został oddalony.

Ad. 9

Zapoznano się z wnioskiem ZSP Nr 2 w Myśliborzu w sprawie wynajęcia lokalu. (załącznik Nr 7 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku w tej sprawie.

Naczelnik Wydziału OKS - Ryszard Czekała

poinformował, że dyrektor ZSP nr 2 w Myśliborzu wnioskuje o umożliwienie wynajęcia pokoju w budynku przy ul. Północnej 15, uczennicy kl. III (maturalnej) na okres do 30 maja 2007 roku. Negatywne załatwienie wniosku może przyczynić się do tego, że uczennica ta będzie musiała zrezygnować z kontynuacji nauki ze względu na brak miejsca zamieszkana.

W związku z powyższym biorąc pod uwagę okoliczności sprawy pozytywnie zaopiniował wniosek. Dyrektora ZSP nr 2 w Myśliborzu.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie zaopiniował wniosek w sprawie wynajęcia lokalu.

Ad. 10

Zapoznano się z wnioskiem MOS „Szkuner” w Myśliborzu o wyrażenie zgody na bezpłatne przekazanie jachtów z wyposażeniem. (załącznik Nr 8 do protokołu)

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku w tej sprawie.

Naczelnik Wydziału OKS - Ryszard Czekała

poinformował, że pozytywnie zaopiniował wniosek dyrektora MOS „Szkuner” w Myśliborzu o wyrażenie zgody na bezpłatne przekazanie 3 jachtów klasy Cadet wraz z osprzętem żeglarskim dla Klubu Żeglarskiego „Sztorm” w Barlinku.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie zaopiniował wniosek.

Ad. 11

Zapoznano się z wnioskiem Dyrektora ZSP Nr 3 w Myśliborzu o dofinansowanie kosztów wyjazdu młodzieży szkolnej na Litwę. (załącznik Nr 9 do protokołu)

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku w tej sprawie.

Przewodniczący Rady - Józef Głuszko

poinformował, że członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa publicznego i Drogownictwa spotkali się w ZSP nr 3 w Myśliborzu z panią dyrektor, gdzie Pani dyrektor prosiła aby wesprzeć ją w sprawie dofinansowania kosztów wyjazdu młodzieży szkolnej na Litwę. Stwierdziła, że w ten sposób można promować szkołę jak również powiat myśliborski.

Członek Zarządu - Ferdynand Łukasik

powiedział, że jako powiat powinniśmy podpisać umowę współpracy z władzami lokalnymi m. Kowna. Gmina Myślibórz współpracuje z Rejonem Kowieńskim już od wielu lat.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

zaproponowała, żeby wyjazd młodzieży szkolnej na Litwę dofinansować do kwoty 9 tys. zł ze środków z promocji powiatu. Natomiast, gdy będą dodatkowe środki w budżecie powiatu - dział promocji zostanie dodatkowo dofinansowany.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

powiedział, że należy zobowiązać Dyrektora ZSP Nr 3 w Myśliborzu do zrobienia kalkulacji kosztów wyjazdu biorąc pod uwagę nie tylko przewoźnika PKS, ale również przewoźnika prywatnego.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie zaopiniował wniosek.

Ad. 12

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

omówiła projekt uchwały Zarządu.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 13/27/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok. (załącznik Nr 10 do protokołu)

Ad. 13

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2006 rok.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

powiedziała, że rok 2006 był ostatnim rokiem II kadencji samorządu powiatowego. Informacja została sporządzona w oparciu o sprawozdawczość budżetową jednostek organizacyjnych powiatu, na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych oraz na podstawie sprawozdań opisowych z realizacji zadań przedłożonych przez jednostki organizacyjne powiatu i wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego.

Dochody na 2006 rok zaplanowano w wys. 46.307.554 zł, natomiast plan po zmianach w okresie sprawozdawczym stanowi kwotę - 48.295.947 zł., a wykonanie dochodów od 1.01 do 31.12 2006 roku wyniosło 43.525.952,86 zł, tj. 90,1% planu.

Wydatki budżetowe na 2006 rok zaplanowano w kwocie 56.712.530 zł, plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniósł 55.832.848 zł. Wykonanie w 2006 roku ukształtowało się na poziomie 93,8% i stanowi kwotę 52.397,32 zł.

W trakcie wykonywania budżetu w 2006 roku dokonano zmian budżetu co zostało zawarte na str. 1-16 sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok.(załącznik Nr 11 do protokołu)

Zarząd Powiatu w głosowaniu (za - 5 członków Zarządu, przeciw- 0, nikt się nie wstrzymał) przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2006 rok, przesyłając je do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie oraz Komisjom Stałym Rady Powiatu w celu omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag i wniosków.

Ad. 14

Rozpatrzono wniosek Klubu absolwentów LO w Myśliborzu przy Stowarzyszeniu „Zbiegiem Myśli” o dofinansowanie Izby Pamięci Liceum Ogólnokształcącego im. Boh. Westerplatte w Myśliborzu. (załącznik nr 12 do protokołu)

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu negatywnie ustosunkował się do powyższego wniosku.

Ad. 15

Rozpatrzono wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru „Halka” w Barlinka o udzielenie wsparcia finansowego. (załącznik nr 13 do protokołu)

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

poinformował, że Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru „Halka” w Barlinku zwrócił się z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego przy organizowaniu jubileuszu 10 - lecia istnienia chóru. Zespół ten brał udział w wielu koncertach w kraju i zagranicą. Jest swego rodzaju wizytówką Barlinka.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

powiedziała, że Zarząd Powiatu nie może wesprzeć finansowo Stowarzyszenia, dlatego też wniosek ten należy oddalić. My możemy tylko zakupić wiązankę kwiatów i wręczyć w dniu uroczystości, ewentualnie zakupić dyplom lub wręczyć list gratulacyjny.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu negatywnie ustosunkował się do powyższego wniosku.

Ad. 16

Zapoznano się z wnioskiem o wpisanie zadania do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. (załącznik nr 14 do protokołu)

Starosta Powiatu - Andrzej Potyra

poinformował, że wpłynął wniosek członka Zarządu Powiatu Pana Ferdynanda Łukasika o wprowadzenie do Wieloletniego programu inwestycyjnego położenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Pniów - Chłopowo (łacznie z odcinkiem prowadzącym przez wieś).

Członek Zarządu - Ferdynand Łukasik

powiedział, że odcinek drogi - Pniów - Chłopowo wymaga remontu, asfalt na tej drodze jest bardzo zniszczony. Są liczne uszkodzenia, które zagrażają bezpieczeństwu jeżdżących pojazdów. Natomiast na odcinku wiejskim jest przedwojenny bruk z tzw. „kocimi łbami”. Chłopowo to wieś, w której zamieszkuje ponad 300 mieszkańców. Realizacja tej inwestycji drogowej jest bardzo oczekiwana przez społeczeństwo Chłopowa.

W wyniku dyskusji jednogłośnie postanowiono wpisać do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego położenie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Pniów - Chłopowo na lata 2008 - 2010.

Ad. 17

Rozpatrzono wniosek Pana Marka Gawła o wynajem mieszkania w budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu. (załącznik nr 15 do protokołu)

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść powyższego wniosku.

W wyniku dyskusji członkowie Zarządu postanowili negatywnie ustosunkować się do wniosku o wynajem mieszkania w budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu (budynek byłej Bursy Szkolnej) w związku z planami wykorzystania budynku.

Ad. 18

Wniosek Zarządu Powiatu o przekazanie budynku przy ul. Szpitalnej w Barlinku na potrzeby Starostwa Powiatowego (filia Powiatowego Urzędu Pracy).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

powiedział, że w Barlinku przy ul. Szpitalnej jest budynek , który po przekazaniu przez Radę Miejska w Barlinku mógłby być adaptowany na potrzeby filii Powiatowego Urzędu Pracy w Barlinku.

Powiedział, że należy sprecyzować wniosek do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barlinku o nieodpłatne przekazanie nieruchomości zabudowanej położonej w Barlinku przy ul. Szpitalnej 4 (budynek przychodni stomatologicznej). W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji przejęty przez powiat budynek zostanie wyremontowany na potrzeby jednostki organizacyjnej powiatu. Niewątpliwie wpłynie to na poprawę poziomu obsługi mieszkańców Barlinka. Od wielu lat bezskutecznie podejmowane były próby poprawy warunków obsługi mieszkańców, ale teraz ostatecznie trzeba załatwić ten temat.

Ad. 19

Projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść projektu uchwały.

Poinformował, ze wpłynął wniosek Pani Krystyny Balcerzak w sprawie rezygnacji z członkostwa Komisji Finansów, Budżetu i Spraw Gospodarczych w związku z objęciem funkcji członka Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął powyższy projekt uchwały, jednocześnie ustalił, że projekt ten zostanie wprowadzony do porządku sesji w dniu 20.03 br.

Ad. 20

Sprawozdanie z audytu wewnętrznego „Ocena ekonomicznych i pozaekonomicznych korzyści funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w jednym budynku”.

W wyniku dyskusji członkowie Zarządu postanowili podjąć decyzję o przeniesieniu siedziby Starostwa Powiatowego do budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu. Należy przed tym przeprowadzić inwentaryzację budynku, sporządzić plan adaptacji budynku na pomieszczenia biurowe oraz kosztorys budowlany.

Ad. 21

W sprawach różnych poruszono następujące tematy:

1) Członek Zarządu - Krystyna Balcerzak

zapytała, czy przygotowane zostało porozumienie pomiędzy Gminą Nowogródek a Starostą Powiatu w
sprawie remontu drogi Nowogródek -
Karsko.

2) Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że należy zastanowić czy nie wesprzeć MOW Renice w zakupie sprzętu niezbędnego w siłowni.
Chłopcy zamieszkujący Ośrodek w porze zimowej nie mają czym się zająć, nie mają dodatkowych zajęć i
taka siłownia byłaby wskazana.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

poinformowała, że przygotuje informację dot. środków finansowych MOW Renice na tzw. rzeczówkę.
Powiedziała również, że można zakupić sprzęt na siłownie Atlas pozyskując środki z funduszy europejskich.
Dyrektor MOW powinien w tej sprawie pisać projekty.

Ad. 22

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono o godz. 1230

Protokołowała: Janina Sidor

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu ..............................................

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu ...............................................

3. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu ...............................................

4. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu ...............................................

5. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu ...............................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 24-04-2007 12:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2007 12:18