herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 7/2007 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w dniu 2 kwietnia 2007 roku


Protokół Nr 7/2007

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w dniu 2 kwietnia 2007 roku.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej rozpoczęło się o godz. 1400 a zakończyło o godz. 1800.

Posiedzeniu przewodniczyła Marianna Grabowska - Przewodnicząca Komisji, a protokołowała Małgorzata Jakóbowska.

Ad. 1

Na podstawie listy obecności stwierdzono, że w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, co upoważnia Komisję do podejmowania prawomocnych uchwał. (lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Ad. 2

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

  4. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2006 rok.

  5. Podjęcie decyzji o wystąpieniu do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok.

  6. Rozpatrzenie skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu.

7. Sprawy różne

8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Marianna Grabowska zapytała członków Komisji czy nie wnoszą uwag do proponowanego porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Porządek posiedzenia przyjęto bez zmian.

Ad. 3

Na wstępie posiedzenia członkowie Komisji otrzymali do wglądu protokół z posiedzenia Nr 5 Komisji Rewizyjnej z dnia 12 marca 2007 roku oraz protokół Nr 6 Komisji Rewizyjnej z 20 marca 2007 roku. Przewodnicząca Komisji zapytała - kto jest za przyjęciem protokołu Nr 5 z posiedzenia Komisji. Za głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Protokół został przyjęty bez uwag. Następnie zapytała kto jest za przyjęciem protokołu Nr 6 z posiedzenia Komisji. Za głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 4

Przystąpiono do oceny sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2006 rok.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

powiedziała, że rok 2006 był ostatnim rokiem II kadencji samorządu powiatowego. Informacja została sporządzona w oparciu o sprawozdawczość budżetową jednostek organizacyjnych powiatu, na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych oraz na podstawie sprawozdań opisowych z realizacji zadań przedłożonych przez jednostki organizacyjne powiatu i wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego.

Dochody na 2006 rok zaplanowano w wys. 46.307.554 zł, natomiast plan po zmianach w okresie sprawozdawczym stanowi kwotę - 48.295.947 zł., a wykonanie dochodów od 1.01 do 31.12 2006 roku wyniosło 43.525.952,86 zł, tj. 90,1% planu. Wydatki budżetowe na 2006 rok zaplanowano w kwocie 56.712.530 zł, plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniósł 55.832.848 zł. Wykonanie w 2006 roku ukształtowało się na poziomie 93,8% i stanowi kwotę 52.397,32 zł.

W trakcie wykonywania budżetu w 2006 roku dokonano zmian budżetu co zostało zawarte na str. 1-16 sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok.

Członek Komisji - Edward Sawicki

zaproponował, aby opracować zestawienie dotyczące wypracowanych dochodów jednostek podległych Starostwu jak również zestawienie jak te dochody były oddawana tym jednostkom.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że Wydział Finansowy Starostwa takie zestawienie opracuje i przekaże Stałym Komisjom Rady Powiatu.

W wyniku dyskusji Komisja (w głosowaniu za - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2006 rok.

Ad. 5

Kolejno przystąpiono do podjęcia decyzji o wystąpienie do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok.

W wyniku dyskusji Komisja postanowiła podjąć decyzję o wystąpieniu z wnioskiem do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok. Za głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Myśliborzu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2006 stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Ad. 6

Przystąpiono do rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu.

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

powiedziała, że Komisja Rewizyjna rozpatrywała powyższą skargę bardzo obszernie na wcześniejszych posiedzeniach Komisji. W związku z tym Komisja bardzo dobrze zna sprawę. Zapytała czy są pytania i uwagi do powyższej sprawy. Pytań i uwag nie zgłoszono.

W wyniku podjętej wnikliwej analizy zgromadzonego materiału, Komisja Rewizyjna nie dopatrzyła się uchybień w zakresie niegodnego zachowania i sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez inspektora nadzoru budowlanego, uznając skargę za bezzasadną. Za głosowało - 3 członków Komisji, przeciw - 0, 2 członków Komisji wstrzymało się.

Ad. 7

W sprawach różnych innych spraw nie poruszono.

Ad. 8

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

Protokołowała

Małgorzata Jakóbowska

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

1. Marianna Grabo wska ...............................................

2. Danuta Patkowska ...............................................

3. Roman Czernielewski ...............................................

4. Tomasz Jarema ...............................................

5. Edward Sawicki ...............................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 24-04-2007 10:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2007 10:13