herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 3/2007 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbytego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w dniu 21 lutego 2007 roku.


Protokół Nr 3/2007

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

odbytego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w dniu 21 lutego 2007 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1400, a zakończyło się o godzinie 1510.

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Tomasz Jarema.

Posiedzenie protokołowała Janina Sidor.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Komisji stwierdził quorum, niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

(lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu)

Ad. 2

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

 4. Ocena stanu przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego w powiecie.

 5. Stan bezpieczeństwa publicznego w powiecie.

 6. Rozpatrzenie projektów uchwał na obrady sesji Rady Powiatu w sprawie

 1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu w 2006 roku.

 2. zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu.

 3. zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2006 rok szpitala powiatowego w Dębnie.

 4. określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz dyrektorom placówek opiekuńczo wychowawczych prowadzonych przez Powiat Myśliborski oraz określenia tygodniowego pensum godzin bezpośredniej pracy z dzieckiem wychowawcom zatrudnionym na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

 5. zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

 6. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

 7. określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2007 roku.

 1. Sprawy różne.

 2. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał członków Komisji czy nie wnoszą uwag do proponowanego porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Porządek posiedzenia przyjęto bez zmian.

Ad. 3

Na wstępie posiedzenia członkowie Komisji otrzymali do wglądu protokół z ostatniego posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Przewodniczący Komisji zapytał czy są uwagi do protokołu.

Uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem protokołu głosowało - 9 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że Protokół Nr 2 z dnia 21 stycznia 2007 roku został przyjęty.

Ad. 4

Przystąpiono do omówienia informacji o stanie przeciwpożarowym i zabezpieczeniu przeciwpowodziowym w powiecie.

Członek Komisji - Stanisław Mitręga

powiedział, że Barlinku stworzył się problem sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. W ostatnim czasie w sklepie w Barlinku 15 letni uczeń dokonał zakupu 8 puszek piwa. Nikt od niego nie wymagał dowodu osobistego. Taka sytuacja powtarza się w wielu innych sklepach. Sprzedawcy nie zwracają uwagi na wiek kupujących alkohol, zależy im tylko na sprzedaniu towaru. To samo dotyczy sprzedaży papierosów. Z tą sytuacją należy coś zrobić.

Członek Komisji - Alina Sznabowicz

Powiedział, że w UMiG w Barlinku funkcjonuje komórka ds. problemów alkoholowych, jest to zespół kontrolujący, który bardzo wysoko i pozytywnie ocenił sklep NETTO i Biedronka. Sprzedaż alkoholu nieletnim odbywa się częściej w małych sklepikach.

Członek Komisji - Joanna Stąsiek

w powiecie myśliborskim występuje bardzo niski wskaźnik wykrywalności, ujawniono tylko 5 nieletnich pod wpływem narkotyków.

Należy spowodować żeby został zwiększony patrol policyjny, powinny odbywać się piesze patrole. Zobligować Policję do współpracy ze Strażą Miejską.

Członek Komisji - Krystyna Balcerzak

powiedziała, że w wielu przypadkach to dorośli kupują nieletnim alkohol. To nie jest takie proste żeby zlikwidować. Sprzedawcy powinni bardziej przestrzegać zakazu sprzedaży nieletnim zarówno alkoholu i papierosy a nie tylko myśleć o korzyści ze sprzedaży.

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał czy są pytania i uwagi do powyższej informacji?

Pytań i uwag nie zgłoszono w związku z tym zapytał kto jest za pozytywnym przyjęciem informacji o stanie przeciwpożarowym w powiecie.

Za głosowało - 10 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Następnie zapytał czy są pytania i uwagi do informacji o zabezpieczeniu przeciwpowodziowym w powiecie.

Uwag i pytań nie zgłoszono. W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie:

Za pozytywnym przyjęciem informacji o zabezpieczeniu przeciwpowodziowym w powiecie głosowało - 10 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 5

Przystąpiono do omówienia informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego w powiecie.

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał czy są pytania i uwagi do powyższej informacji?

Pytań i uwag nie zgłoszono w związku z tym zapytał kto jest za pozytywnym przyjęciem informacji o stanie przeciwpożarowym w powiecie.

Za głosowało - 8 członków Komisji, przeciw - 0, wstrzymał się - 1 członek Komisji.

Ad. 6

Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał na obrady sesji Rady Powiatu w sprawie

 1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu w 2006 roku.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Myśliborzu - Marek Dmytruszewski

przedstawił powyższe sprawozdanie.

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał czy są pytania i uwagi do powyższego projektu uchwały?

Uwag i pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Zapytał kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu w 2006 roku.

Za głosowało - 10 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 1. zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu.

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał czy są pytania i uwagi do powyższego projektu uchwały?

Uwag i pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Zapytał kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu.

Za głosowało - 9 członków Komisji, przeciw - 0, wstrzymał się - 1 członek Komisji.

 1. zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2006 rok szpitala powiatowego w Dębnie.

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał czy są pytania i uwagi do powyższego projektu uchwały?

Członek Komisji - Józef Michalak

poinformował, że na posiedzeniu Komisji Oświaty został zgłoszony wniosek żeby badanie sprawozdania finansowego dokonać również w szpitalu w Barlinku. Potrzebna jest na to niewielka kwota, więc na pewno nie będzie problemu żeby taka kwota znalazła się w budżecie.

Członek Komisji - Alina Sznabowicz

powiedział, że jest przeciwna przeprowadzaniu badania bilansu w szpitalu w Barlinku, ponieważ szpital ten jest w dużo lepszej kondycji aniżeli szpital w Dębnie. Wyniki szpitala w Dębnie daleko odbiegają od szpitala w Barlinku, dlatego w tam należy dokonać badania sprawozdania finansowego.

Członek Komisji - Tadeusz Maćkała

poparł wypowiedź radnego Józefa Michalaka, mówiąc, że nie zaszkodzi przeprowadzić takiego badania bilansu, tym bardziej że jego koszt jest niewielki w porównaniu do budżetu powiatu.

Członek Komisji - Ryszard Święcicki

poinformował, że to on zgłosił wniosek na Komisji Oświaty żeby przeprowadzić takie badanie sprawozdania finansowego w szpitalu w Barlinku i poprosił żeby na dzisiejszej Komisji również przegłosować ten wniosek. Należy dokładnie przyjrzeć się zarządzaniu Szpitalem, a szczególnie na działalności organizacyjno - zarządzającej.

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał czy są inne wnioski. Innych wniosków nie zgłoszono. W związku z tym zapytał kto jest za powyższym wnioskiem: za głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 3 członków Komisji, 1 głos wstrzymujący się.

Kolejno zapytał kto jest za przyjęciem powyższej uchwały?

W wyniku dyskusji Komisja za powyższą uchwałą głosowała - 10 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 1. określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz dyrektorom placówek opiekuńczo wychowawczych prowadzonych przez Powiat Myśliborski oraz określenia tygodniowego pensum godzin bezpośredniej pracy z dzieckiem wychowawcom zatrudnionym na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - Beata Kołodziejek

przedstawiła projekt uchwały w tej sprawie.

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał czy są pytania i uwagi do powyższego projektu uchwały?

Uwag i pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Zapytał kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz dyrektorom placówek opiekuńczo wychowawczych prowadzonych przez Powiat Myśliborski oraz określenia tygodniowego pensum godzin bezpośredniej pracy z dzieckiem wychowawcom zatrudnionym na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

Za głosowało - 10 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 1. zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał czy są pytania i uwagi do powyższego projektu uchwały?

Uwag i pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Zapytał kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

Za głosowało - 10 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 1. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał czy są pytania i uwagi do powyższego projektu uchwały?

Uwag i pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Zapytał kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

Za głosowało - 10 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 1. określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2007 roku.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - Beata Kołodziejek

przedstawiła projekt uchwały w tej sprawie.

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał czy są inne pytania i uwagi do powyższego projektu uchwały?

Uwag i pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Zapytał kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2007 roku.

Za głosowało - 10 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 9

W sprawach różnych:

Członek Komisji - Ryszard Święcicki

Powiedział, że prace Stałych Komisji powinny tak być organizowane żeby można było odbywać wspólne posiedzenia, ze względu na to, że prawie każdy radny jest członkiem dwóch Komisji i na każdej z Komisji omawiane są te same sprawy.

Ad. 10

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

Janina Sidor

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 24-04-2007 10:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2007 10:10