herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 3/2007 z posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbytego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w dniu 22 lutego 2007 roku.


Protokół Nr 3/2007

z posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

odbytego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu

w dniu 22 lutego 2007 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1400, a zakończyło się o godzinie 1520.

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Edward Sawicki.

Posiedzenie protokołowała Dagmara Sobocińska.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Komisji stwierdził quorum, niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

(lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).

Ad. 2

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

4. Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2006 rok.

5. Ocena stanu przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego w powiecie.

6. Stan bezpieczeństwa publicznego w powiecie.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:

 1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu w 2006 roku,

 2. zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu,

 3. zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2006 rok Szpitala Powiatowego w Dębnie,

 4. określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom nie wymienionych w art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela oraz dyrektorom placówek opiekuńczo wychowawczych prowadzonych przez Powiat Myśliborski oraz określenia tygodniowego zakresu godzin bezpośredniej pracy z dzieckiem wychowawcom zatrudnionym na podstawie przepisów Kodeksu pracy,

 5. zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok,

 6. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok,

 7. określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2007 roku.

8. Sprawy różne.

9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał członków Komisji czy nie wnoszą uwag do proponowanego porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Porządek posiedzenia przyjęto bez zmian.

Ad. 3

Na wstępie posiedzenia członkowie Komisji otrzymali do wglądu protokół z ostatniego posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

Przewodniczący Komisji zapytał czy są uwagi do protokołu.

Uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem protokołu głosowało - 6 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że protokół został przyjęty.

Ad. 4

Przystąpiono do omówienia informacji Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2006 rok.

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do w/w informacji.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem informacji Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2006 rok głosowało - 6 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2006 rok została przyjęta.

Ad. 5

Przystąpiono do oceny stanu przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego w powiecie.

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do w/w informacji.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem informacji nt. stanu przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego w powiecie głosowało - 6 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.


Informacja na temat stanu przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego w powiecie została przyjęta.

Ad. 6

Przystąpiono do omówienia informacji na temat stanu bezpieczeństwa publicznego w powiecie.

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są pytania bądź uwagi do w/w informacji.

Członek Komisji - Joanna Stąsiek

powiedziała, że w przedstawionej informacji jest napisane, że Powiat Myśliborski ma 6 miejsce w Województwie pod względem wykrywalności. Chciałabym zwrócić uwagę na przestępstwa dotyczące narkomanii. Jest napisane, że wykryto 6, czy 7 przypadków w ciągu 2006 roku. Czy to jest mało, czy dużo? Uważam, że jest to bardzo mało, bo ten temat jest dużo szerszy. Trzeba nasilić działania policji w tym zakresie. Warto by się zastanowić, czy nie organizować pieszych patroli przy szkołach, gdzie to zjawisko jest najbardziej widoczne. A dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy nie radzą sobie z tym problemem.

Członek Komisji - Ferdynand Łukasik

powiedział, że na posiedzeniach rad pedagogicznych z pewnością są omawiane tematy dotyczące narkomanii wśród młodzieży. Dyrektorzy prowadzą akcje profilaktyczne, pedagodzy organizują spotkania z młodzieżą, są również uruchamiane programy pomocowe. Jeżeli rozmawia się z dyrektorami szkół, to generalnie twierdzą oni, że nie ma takich problemów, a jeżeli już występują, to są to sporadyczne przypadki. Komendant przedstawiając informację na posiedzeniu Zarządu stwierdził, że w dzisiejszych czasach nie ma najmniejszego problemu z zakupem jakiegokolwiek narkotyku, czy używki. Ta skala nasila się szczególnie w czasie dyskotek. Uważam, że kluby, bary, puby powinny być pod szczególną obserwacją i nadzorem policji.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem informacji nt. stanu bezpieczeństwa publicznego w powiecie głosowało - 6 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.


Informacja na temat stanu bezpieczeństwa publicznego w powiecie została przyjęta.

Ad. 7

Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:

 1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu w 2006 roku,

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu w 2006 roku został przyjęty.

 1. zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu,

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu został przyjęty.

 1. zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2006 rok Szpitala Powiatowego w Dębnie,

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

powiedział, że jest wniosek wszystkich Stałych Komisji Rady Powiatu, by przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego zarówno w Szpitalu Powiatowym w Dębnie, jak i w Barlinku. Chciałbym, aby Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego również wyraziła swoją opinię w tej sprawie.

Wiceprzewodniczący Komisji - Janusz Winiarczyk

powiedział, że 2 lata zostało przeprowadzone badanie obu szpitali. Badanie bilansu zostało zlecone firmie, zapłaciliśmy dużo pieniędzy, ale było to potrzebne, ze względu na to, że chcieliśmy uzyskać decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego na restrukturyzację szpitali. Nie wiem, czy jest taka potrzeba, aby badać sprawozdanie finansowe w obu szpitalach. Czy nie będzie to jedynie strata ok. 16 tys. zł. Jest obecnie w Starostwie audytor wewnętrzny i Wydział Kontroli, przecież można się udać i zbadać, jak jest prowadzona księgowość w obu tych szpitalach.

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

powiedział, że badanie sprawozdania finansowego w jednym, jak i w drugim szpitalu jest potrzebne, w celu porównania i przedstawienia obrazu sytuacji jaka ma miejsce w obu tych placówkach.

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 4 członków Komisji, przeciw - 0, 1 radny wstrzymał się od głosu (J. Winiarczyk).

Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2006 rok Szpitala Powiatowego w Dębnie został przyjęty.

 1. określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz dyrektorom placówek opiekuńczo wychowawczych prowadzonych przez Powiat Myśliborski oraz określenia tygodniowego zakresu godzin bezpośredniej pracy z dzieckiem wychowawcom zatrudnionym na podstawie przepisów Kodeksu pracy,

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom nie wymienionych w art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela oraz dyrektorom placówek opiekuńczo wychowawczych prowadzonych przez Powiat Myśliborski oraz określenia tygodniowego zakresu godzin bezpośredniej pracy z dzieckiem wychowawcom zatrudnionym na podstawie przepisów Kodeksu pracy został przyjęty.

 1. zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok,

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok został przyjęty.

 1. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok,

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok został przyjęty.

 1. określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2007 roku,

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Członek Komisji - Marianna Grabowska

powiedziała, że przedstawiona informacja nie jest do końca zrozumiała. Wydaje mi się, że powinna zawierać bardziej zrozumiałe zapisy. Jest tutaj zawartych dużo zapisów księgowych, które zbyt wiele nam nie mówią. Uważam, że na przyszłość powinniśmy mieć trochę szerszą informację.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - Beata Kołodziejek

powiedziała, że może robić jako załącznik taką informację wyjaśniającą, ponieważ uchwała rządzie się swoimi prawami i musimy trzymać się tych zapisów, które są w rozporządzeniu. Zadanie musi być tak nazwane w uchwale, jak jest zapisane w ustawie o rehabilitacji.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2007 roku został przyjęty.

Ad. 8

W sprawach różnych:

Członek Komisji - Marianna Grabowska

zaproponowała pozostałym członkom komisji, by spotykać się łącznie z Komisją Rewizyjną, z uwagi na to, że duża część poruszanych tematów się powiela. Nie widzę potrzeby, aby przyjeżdżać dwa razy, by wysłuchać tego samego.

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

powiedział, że całą Radą Powiatu kieruje Przewodniczący Rady, to Rada na czele z Przewodniczącym Rady musi podjąć taką decyzję. Jeżeli padną wnioski, aby selektywnie rozpatrywać tylko merytorycznie przypisane tematy dla poszczególnych komisji, to nie wiem, czy nie będzie to kolidowało z regulaminem Rady Powiatu. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji to możemy doprowadzić do tego, że inne komisje nie będą miały co rozpatrywać.

Ad. 10

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

Dagmara Sobocińska

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 24-04-2007 10:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2007 10:10