Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr 3/2007 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa odbytego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w dniu 19 lutego 2007 roku.


Protokół Nr 3/2007

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa odbytego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w dniu 19 lutego 2007 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1400, a zakończyło się o godzinie 1730

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Roman Czernielewski

Posiedzenie protokołowała Małgorzata Jakóbowska.

Ad. 1

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Komisji stwierdził quorum, niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).

Ad. 2

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

4. Ocena stanu przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego w powiecie.

5. Stan bezpieczeństwa publicznego w powiecie.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał na obrady sesji Rady Powiatu w sprawie:

 1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu w 2006 roku.

 2. zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu.

 3. zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2006 rok szpitala powiatowego w Dębnie.

 4. określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz dyrektorom placówek opiekuńczo wychowawczych prowadzonych przez Powiat Myśliborski oraz określenia tygodniowego pensum godzin bezpośredniej pracy z dzieckiem wychowawcom zatrudnionym na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

 5. zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

 6. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

 7. określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2007 roku.

7. Sprawy różne

8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Roman Czernielewski zapytał członków Komisji czy nie wnoszą uwag do proponowanego porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Porządek posiedzenia przyjęto bez zmian.

Ad. 3

Na wstępie posiedzenia członkowie Komisji otrzymali do wglądu protokół z ostatniego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa z dnia 22 stycznia 2007 roku. Przewodniczący Komisji zapytał - kto jest za przyjęciem protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. Za głosowało - 8 członków Komisji, przeciw - 0, 1 członek Komisji wstrzymał się. Protokół został przyjęty bez uwag. Podczas głosowania nieobecny Wojciech Wojtkiewicz.

Ad. 4

Przystąpiono do omówienia informacji o stanie przeciwpożarowym i zabezpieczeniu przeciwpowodziowym w powiecie.

Powiatowy Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu - Artur Woroch

przedstawił wstępnie powyższą informację.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał czy są pytania i uwagi do powyższej informacji?

Pytań i uwag nie zgłoszono w związku z tym zapytał kto jest za pozytywnym przyjęciem informacji o stanie przeciwpożarowym w powiecie.

Za głosowało - 10 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Następnie zapytał czy są pytania i uwagi do informacji o zabezpieczeniu przeciwpowodziowym w powiecie.

Uwag i pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie:

Za pozytywnym przyjęciem informacji o zabezpieczeniu przeciwpowodziowym w powiecie głosowało - 10 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 5

Przystąpiono do omówienia informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego w powiecie.

Powiatowy Komendant Policji w Myśliborzu - Mirosław Miętus

przedstawił wstępnie powyższą informację.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał czy są pytania i uwagi do powyższej informacji?

Pytań i uwag nie zgłoszono w związku z tym zapytał kto jest za pozytywnym przyjęciem informacji o stanie przeciwpożarowym w powiecie.

Za głosowało - 10 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 6

Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał na obrady sesji Rady Powiatu w sprawie

 1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu w 2006 roku.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Myśliborzu - Marek Dmytruszewski

przedstawił powyższe sprawozdanie.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał czy są pytania i uwagi do powyższego projektu uchwały?

Uwag i pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Zapytał kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu w 2006 roku.

Za głosowało - 8 członków Komisji, przeciw - 0, 1 członek Komisji wstrzymał się.

Podczas głosowania nieobecny Stanisław Mitręga.

 1. zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał czy są pytania i uwagi do powyższego projektu uchwały?

Uwag i pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Zapytał kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu.

Za głosowało - 9 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecny Stanisław Mitręga.

 1. zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2006 rok szpitala powiatowego w Dębnie.

Przewodniczący Rady - Józef Głuszko

złożył wniosek, aby przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego za 2006 rok także w Szpitalu Powiatowym w Barlinku. (załącznik Nr 2 do protokołu).

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał czy są inne wnioski. Innych wniosków nie zgłoszono. W związku z tym zapytał kto jest za powyższym wnioskiem: za głosowało - 6 członków Komisji, przeciw - 2 członków Komisji, 1 głos wstrzymujący się.

Kolejno zapytał kto jest za przyjęciem powyższej uchwały?

W wyniku dyskusji Komisja za powyższą uchwałą głosowała - 6 członków Komisji, przeciw - 0, 3 członków Komisji wstrzymało się.

Podczas głosowania nieobecny Stanisław Mitręga.

 1. określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz dyrektorom placówek opiekuńczo wychowawczych prowadzonych przez Powiat Myśliborski oraz określenia tygodniowego pensum godzin bezpośredniej pracy z dzieckiem wychowawcom zatrudnionym na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - Beata Kołodziejek

przedstawiła projekt uchwały w tej sprawie.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał czy są pytania i uwagi do powyższego projektu uchwały?

Uwag i pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Zapytał kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz dyrektorom placówek opiekuńczo wychowawczych prowadzonych przez Powiat Myśliborski oraz określenia tygodniowego pensum godzin bezpośredniej pracy z dzieckiem wychowawcom zatrudnionym na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

Za głosowało - 9 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecny Stanisław Mitręga.

 1. zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał czy są pytania i uwagi do powyższego projektu uchwały?

Uwag i pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Zapytał kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

Za głosowało - 9 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecny Stanisław Mitręga.

 1. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał czy są pytania i uwagi do powyższego projektu uchwały?

Uwag i pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Zapytał kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

Za głosowało - 9 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecny Stanisław Mitręga.

 1. określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2007 roku.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - Beata Kołodziejek

przedstawiła projekt uchwały w tej sprawie.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał czy są inne pytania i uwagi do powyższego projektu uchwały?

Uwag i pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Zapytał kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2007 roku.

Za głosowało - 9 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecny Stanisław Mitręga.

Ad. 7

W sprawach różnych poruszono następujące tematy:

Członek Komisji - Janusz Fabiańczyk

zgłosił wniosek o zorganizowanie szkolenia dla radnych Rady Powiatu w Myśliborzu. (załącznik Nr 2 do protokołu).

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał czy są inne wnioski. Innych wniosków nie zgłoszono. W związku z tym zapytał kto jest za przyjęciem powyższego wniosku?

Za głosowało - 9 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecny Stanisław Mitręga.

Kolejno powiedział, że zgodnie z planem pracy Komisji w miesiącu marcu br. zaplanowana jest wizytacja placówek oświatowo - wychowawczych na terenie miasta Barlinka i w Myśliborzu. W związku z tym należy wyznaczyć termin tych wizytacji.

W wyniku dyskusji Komisja postanowiła, aby w dniach:

- 9 marzec br. (piątek) o godz. 900 zwizytować placówki oświatowo -
wychowawcze na terenie miasta Barlinka

- 16 marca br. (piątek) o godz. 900 zwizytować placówki oświatowo -
wychowawcze na terenie miasta Myśliborza.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

przedstawił pismo Klubu Absolwentów LO w Myśliborzu przy Stowarzyszeniu „Z biegiem Myśli” o dofinansowanie Izby Pamięci Liceum Ogólnokształcącego im. Boh. Westerplatte w Myśliborzu. Poinformował, że wniosek ten zostanie złożone do Starosty Myśliborskiego w celu rozważenia możliwości dofinansowania. Komisja przyjęła powyższe pismo do wiadomości.

Ad. 8

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

Protokołowała

Małgorzata Jakóbowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 24-04-2007 10:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2007 10:09