herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Sprawozdanie z odbytych posiedzeń Zarządu Powiatu Myśliborskiego od 19 lutego 2007 do 5 kwietnia 2007 roku


Sprawozdanie z odbytych posiedzeń

Zarządu Powiatu w Myśliborzu

Na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2007 roku Zarząd:

1) Podjął uchwałę Nr 10/21/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w
budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.
Zmian dokonano na podstawie:

 • wniosku Sekretarza Powiatu o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 50.619 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z remontem budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach tj. nadzoru budowlanego i robót budowlanych.

 • wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o dokonanie zwiększenia środków finansowych w kwocie 4.188 zł. z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2116Z w m. Płonno - sporządzenie dokumentacji.

 • wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 145.812 zł. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznych - projekty budowlane przebudowy dróg powiatowych dla następujących zadań:

  • Przebudowa dróg powiatowych Nr 2112Z, 2113Z, 2111Z i 2109Z Nowogródek Pomorski - Karsko - Łubianka,

  • Przebudowa drogi powiatowej Nr 2103Z Różańsko - Dyszno,

  • Przebudowa drogi powiatowej Nr 2155Z Barlinek - Żydowo - Chrapowo

2) Dokonał oceny materiałów na obrady sesji Rady Powiatu:

 1. projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

 2. projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

 3. projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz dyrektorom placówek opiekuńczo wychowawczych prowadzonych przez Powiat Myśliborski oraz określenia tygodniowego pensum godzin bezpośredniej pracy z dzieckiem wychowawcom zatrudnionym na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

 4. projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2007 roku.

 5. projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2006 rok Szpitala Powiatowego w Dębnie.

3) Zapoznał się z informacją dotyczącą zobowiązań i wyniku finansowego SPZOZ Szpital
Powiatowy w Barlinku i w Dębnie na dzień 31 grudnia 2006 roku. Stan zobowiązań
ogólnych wynosi 21.615.763zł i zmniejszył się o 340.823 zł w porównaniu z miesiącem
poprzednim w tym:

 • zobowiązania ogólne SPZOZ Barlinka wynoszą 6.996.416 zł i zmniejszyły się o 215.842zł w porównaniu z miesiącem listopadem 2006r.

 • zobowiązania ogólne SPZOZ Dębna wynoszą 14.619.347 zł i zmniejszyły się w porównaniu z miesiącem o 124.981zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 1.640.558zł i zmniejszyły się o 199.232 zł w tym:

 • zobowiązania wymagalne SPZOZ Barlinka wynoszą 152.238zł i zmniejszyły się o 2.927zł w porównaniu z miesiącem poprzednim;

 • zobowiązania wymagalne SPZOZ Dębna wynoszą 1.488.320 zł. i zmniejszyły się o 196.305zł w porównaniu z miesiącem listopadem 2006 r.

W informacji dotyczącej zobowiązań nie zostały ujęte rezerwy na zobowiązania.

Dokonał analizy przychodów i kosztów na dzień 31. 12. 2006 r.

W przypadku szpitala w Barlinku ponadlimity narastająco w skali roku wynoszą 205.394zł, w szpitalu w Dębnie wartość usług ponadlimitowych narastająco w skali roku na dzień wynosi 23.040 zł.

SPZOZ Barlinek wykazuje zysk w wysokości 169.666zł, narastająco w skali roku zysk wynosi 376.362 zł

SPZOZ Dębno na dzień 31.12. 2006r. wykazuje stratę w wysokości 1.299.835zł narastająco w skali roku strata wynosi 2.064.263 zł.

4) Rozpatrzył wnioski:

 1. Dyrektora Domu Dziecka w Barlinku o zwrot kwoty w wysokości 8.540 zł za zapłacony kosztorys budowlany. Uzasadniając to tym, że zwrócone środki zostaną przeznaczone na kapitalny remont korytarza. Zarząd Powiatu negatywnie ustosunkować się do powyższego wniosku. Jednocześnie wskazał, że należy w pierwszej kolejności dokonać remontu łazienki. Remont łazienki zalecił wykonanie z bieżących środków jednostki. Po I półroczu br. Zarząd dokona analizy czy rzeczywiście sytuacja finansowa jednostki wymaga dofinansowania.

 2. Związku Głównego Dzieci Wojny w Myśliborzu o pomoc finansową w zakresie opłat telefonu, wysyłki pism poleconych oraz zakupu artykułów piśmiennych. Zarząd Powiatu postanowił negatywnie ustosunkować się do powyższego wniosku ze względu na to, że w budżecie powiatu nie przewidziano środków finansowych na realizację zadań publicznych w formie otwartych konkursów ofert.

Na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2007 roku Zarząd:

1) Rozpatrzył wnioski:

 1. Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku w sprawie przyjęcia darowizny sprzętu medycznego dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku. Wniosek dotyczy przyjęcia darowizny od firmy OLYMPUS w postaci procesora oraz źródła światła stanowiących trzon do zestawu videoendoskopii. Z przeprowadzonego sondażu na rynku wynika, że firma OLYMPUS posiada najwyższe ceny sprzętu i aparatury medycznej. Zestaw do videoendoskopii pomniejszony o proponowaną darowiznę daje kwotę w wysokości 147.779,28 zł (217.262,94 - 69.483,66). Jest to jedynie zestaw do videoendoskopii. Aby pracownia spełniała standardy, a tym samym warunki z NFZ niezbędna jest dodatkowa myjnia automatyczna oraz myjka ultradźwiękowa. To dodatkowy koszt. Działające na rynku konkurencyjnym firmy oferują w/w aparaturę medyczną najnowszej generacji na znacznie lepszych warunkach. Główny atut to cena - przykładowo firma ENDO ELEKTRONIK oferuje kompletny sprzęt do videoendoskopii wraz z myjnią automatyczną i myjką ultradźwiękową za 150.000 zł w rozłożeniu na 3 miesięczne raty. Ponadto zobowiązuje się do nieodpłatnego przeszkolenia pracowników z zakresu obsługi, prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń. Zobowiązuje się do udzielenia bezwarunkowej gwarancji na okres 2 lat i kolejnych 8 lat na serwisowanie. W związku z powyższym Zarząd Powiatu postanowił negatywnie ustosunkować się do przyjęcia darowizny od firmy OLYMPUS przez szpital powiatowy w Barlinku. Jednocześnie postanowił, aby dyrektor szpitala ogłosił przetarg na zakup w/w aparatury medycznej.

 2. Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku o wpisanie do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań:

  • remont podłóg i ścian - parter, korytarz I piętro, korytarz II piętro budynku dydaktycznego nr 1 szkoły. Uzasadniając to tym, że konieczność remontu wynika z decyzji Sanepidu obejmującej I i II piętro. Stan techniczny podłóg i ścian parteru budynku jest zły i wymaga remontu.

  • remont pomieszczeń sanitarnych szkoły obejmujących sanitariaty uczniowskie w budynku dydaktycznym nr 1 i budynku warsztatów szkolnych. Uzasadniając to tym, że konieczność remontu sanitariatów uczniowskich wynika ze złego stanu technicznego pomieszczeń, które zostały wybudowane w roku 1977. Zalecenia Sanepidu wskazują na konieczność poprawy stanu technicznego i standardów wyposażenia.

  • remont dróg i chodników na terenie szkoły. Uzasadniając to tym, że stan techniczny dróg i chodników eksploatowanych od momentu oddania obiektów szkoły (tj. 1976 r.) ulega stałemu pogorszeniu i zgodnie z zaleceniami Sanepidu i wskazaniami protokołu z przeglądu warunków pracy i nauki wymaga zdecydowanej poprawie ze względu na bezpieczeństwo uczniów.

  • remont wewnętrznej sieci ciepłowniczej. Uzasadniając to tym, że stan techniczny wewnętrznej sieci ciepłowniczej powoduje znaczne straty ciepła. Remont wewnętrznej sieci ciepłowniczej będzie kolejnym etapem planowej modernizacji systemu grzewczego szkoły i ograniczy koszty ogrzewania jednostki.

  • wykonanie wejścia ewakuacyjnego z budynku internatu. Uzasadniając to tym, że w związku z adaptacją części pomieszczeń parteru w budynku internatu na potrzeby PPP opracowano projekt obejmujący wyjście ewakuacyjne oraz wejście dla osób niepełnosprawnych. Projekt ten nie został zrealizowany. W związku z wykonaną adaptacją całego pierwszego piętra budynku na sale dydaktyczne języków obcych dla potrzeb szkoły, wyjście ewakuacyjne jest niezbędne ze względów bezpieczeństwa uczniów.

Zarząd Powiatu postanowił, że w/w zadania zostaną wpisane do WPI po ich skosztorysowaniu.

 1. Dyrektora ZSP Nr 1 w Dębnie o dodatkowe środki finansowe w kwocie 6.193,28 zł. Uzasadniając to tym, że środki są niezbędne na wykonanie prac tj. modernizacja tablicy rozdzielczej i instalacji komputerowej. Nie wykonanie w/w zadania może w perspektywie doprowadzić do nie zrealizowania zajęć dydaktycznych z informatyki. Niezbędna jest również wymiana drzwi frontowych w łączniku w budynku przy ul. Piłsudskiego 8. Planowano dokonać wymiany już w 2006 roku, ale brak środków finansowych uniemożliwił realizację tych zadań. Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do powyższego wniosku.

 2. Dyrektora MOW w Renicach o wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie trzech drabinek gimnastycznych z ZSP Nr 2 w Myśliborzu do MOW w Renicach. (sprawa dotyczy drabinek gimnastycznych, które zostały zdemontowane w czasie remontu sali w ZSP Nr 2 i wymienione na nowe). Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do powyższego wniosku.

 3. Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o odsprzedaż starych płyt betonowych. W związku z pismem Zakładu Produkcyjno - Handlowego „KAMA” Jan Kuśmierkowski z Dębna - Powiatowy Zarząd Dróg w Myśliborzu poinformował, że płyty betonowe sześciokątne (trylinka) pochodzą z rozbiórki i są niepełnowartościowe. Materiał składowany jest na placu przy ul. Spokojnej 13 na terenie parkingu. Na potrzeby remontu dróg powiatowych PZD posiada materiał na placu Obwodu Drogowego w Cychrach. Cena nowych płyt kształtuje się na poziomie 4,50 zł za 1 sztukę. W ewidencji Powiatowego Zarządu Dróg przyjęto cenę 1,50 zł za 1 sztukę. Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił odsprzedać płyty betonowe sześciokątne (trylinka) w kwocie 1,50 zł +VAT za 1 sztukę.

 4. Telewizji TVB Myślibórz w sprawie oferty współpracy polegającej na rejestracji i archiwizacji Sesji Rady Powiatu oraz wszystkich wskazanych imprez i uroczystości organizowanych przez Starostwo na terenie Powiatu Myśliborskiego oraz ich emisji w sieciach lokalnych telewizji TVB oraz w sieci Interaktywnej Telewizji Internetowej TVB 24. Za wynagrodzenie ryczałtowe płatne w wysokości 1.500 netto miesięcznie. Zarząd Powiatu postanowił podpisać umowę na świadczenie usług przez Telewizję TVB Myślibórz. Płatność za usługi będzie obejmowała tylko miesiące sesyjne, a wynagrodzenie za cały ten okres będzie wynosiło 1.000 zł brutto. Jednocześnie postanowił, aby płyta CD z każdych obrad sesji Rady Powiatu była przekazywana do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

 5. Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarządu Oddziału Powiatowego w Myśliborzu o zwiększenie w kwocie 1.500 zł dofinansowanie z budżetu Powiatu w roku 2007 organizacji imprezy IV zawodów sportowo - pożarniczych OSP Powiatu Myśliborskiego. Wnioskodawcy pismem zostali poinformowani o decyzji Zarządu z dnia 15 stycznia 2007 roku o dofinansowaniu imprezy kwotą 1.000 zł. W rozdziale 92605 pozostała rezerwa 1.050 zł na imprezy realizowane poza Powiatowym Kalendarzem Imprez Sportowych. W związku z tym Zarząd Powiatu negatywnie ustosunkował się do powyższego wniosku.

 6. Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Myślibórz o ufundowanie nagród na Festiwal Piosenki Harcerskiej oraz Zimowy Turniej Drużyn. Zarząd Powiatu postanowił ufundować nagrody rzeczowe z rezerwy Kalendarza Imprez Kulturalnych w wysokości 500 zł.

2) Zapoznał się z pismami:

 1. Burmistrza Miasta i Gminy w Dębnie o wyrażenie zgody na zmianę sposobu użytkowania Wiejskich Ośrodków Zdrowia położonych w obrębie Warnicie i Różańsko z przeznaczeniem ich na mieszkania. Uzasadniając to tym, że podmioty prowadzące podstawową opiekę zdrowotną nie są zainteresowane dalszym prowadzeniem w nich działalności. Z ekonomicznego punktu widzenia utrzymywanie podstawowej opieki zdrowotnej na wsiach jest bardzo kosztowne, a więc i nie opłacalne. Prowadzona podstawowa opieka zdrowotna we wsi Warnice i Różańsko jest prowadzona jako działalność uzupełniająca, która wykonywana jest przez te podmioty w Dębnie przy ul. Kościuszki. Bez zmiany sposobu użytkowania część tych obiektów mogłyby ulegać niszczeniu i dewastacji. Zgodnie z § 4 i 5 aktu notarialnego - umowy darowizny z dnia 18 stycznia 2000 roku przedmiotowe nieruchomości zostały przekazane w formie darowizny na rzecz Gminy Dębno z przeznaczeniem na cele podstawowej opieki zdrowotnej. W przypadku przeznaczenia przyjętych nieruchomości w całości na cele inne, Gmina Dębno zobowiązuje się wskazać ze swoich zasobów inny lokal na prowadzenie podstawowej opieki zdrowotnej albo przenieść nieodpłatnie nieruchomość na rzecz Powiatu Myśliborskiego. Zarząd Powiatu postanowił wyrazić zgodę na zmianę sposobu użytkowania Wiejskich Ośrodków Zdrowia położonych w obrębie Warnice i Różańsko z przeznaczeniem ich na mieszkania.

 2. Przewodniczącego Rady Gminy w Boleszkowicach o wyrażenie zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Boleszkowicach ich dotychczasowym najemcom i odstąpienie od odwołania darowizny. W budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia usytuowane są mieszkania. Lokatorzy tych mieszkań złożyli wnioski o ich nabycie w drodze prawa pierwokupu. Gmina Boleszkowice jest związana umową darowizny, zastrzegając możliwość odwołania darowizny w razie przeznaczenia jej na cel inny niż określony w umowie. Stąd też Rada Gminy występuje o wyrażenie zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych, a pozyskane środki przeznaczy na remont i doposażenie Ośrodka Zdrowia w Boleszkowicach. Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do powyższego wniosku.

3) Zapoznał się z wnioskami:

 1. Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o zwiększenie działań na rzecz utrzymania jednostek ratowniczo - gaśniczych PSP w Myśliborzu i w Dębnie. Sprawa planów restrukturyzacji Komendy Powiatowej i Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych PSP została podjęta decyzją Wojewódzkiego Komendanta PSP. W otrzymanym piśmie poinformowano, że jednostka ratowniczo - gaśnicza w Dębnie będzie wykonywała wszystkie zadania jakie obowiązywały do tej pory. Jedyną zmianą będzie to, że jednostka ta będzie zdegradowana do posterunku PSP, który wejdzie w skład JRG Myślibórz. W celu utrzymania w/w jednostek były prowadzone szereg rozmów z Głównym i Wojewódzkim Komendantem PSP.

 2. Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa o zorganizowanie szkolenia dla radnych Rady Powiatu. Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do powyższego wniosku. Jednocześnie zobowiązał Sekretarza Powiatu do zorganizowania w/w szkolenia.

4) Przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury
medycznej przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

5) Podjął następujące uchwały:

 1. Nr 11/22/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi podległej jednostki organizacyjnej do dokonywania zmian w planach finansowych jednostki. Upoważniono kierownika jednostki budżetowej - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych.

 2. Nr 11/23/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok. Ustalono układ wykonawczy zmian dochodów i wydatków budżetu dotyczących realizacji zadań własnych powiatu na 2007 rok wprowadzonych uchwałą Nr V/46/2007 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 lutego 2007 roku.

 3. Nr 11/24/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia rocznego planu audytu wewnętrznego w Powiecie Myśliborskim. Art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych stanowi, iż audyt wewnętrzny przeprowadza się na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego jednostki sektora finansów publicznych. Plan audytu przygotowuje audytor wewnętrzny w porozumieniu z kierownikiem jednostki. W celu przygotowania planu audytu wewnętrznego audytor przeprowadza szereg działań i czynności opartych na analizie ryzyka w zakresie działania jednostki w celu wyodrębnienia procesów i obszarów o najwyższym stopniu ryzyka dla działalności jednostki i poddaje je audytowi wewnętrznemu zgodnie z rozdziałem 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego. Na podstawie powyższego sporządzono roczny plan audytu wewnętrznego na rok 2007 dla Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego.

6) Dokonał wyboru oferty w związku z podjętą uchwałą Rady Powiatu w sprawie
zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego na
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2006 rok Szpitala
Powiatowego w Barlinku i w Dębnie. Złożone oferty to:

a) Kancelaria Biegłych Rewidentów „CDP” Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. Koszt badania
wynosi 6.500 zł plus podatek VAT w wysokości 22% tj. kwota 7.930 zł.

b) Kancelaria Biegłych Rewidentów „RECTUS” Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. Koszt
badania wynosi 8.500 zł plus podatek VAT w wysokości 22% tj. kwota 10.370 zł.

Zarząd Powiatu postanowił zlecić wykonanie powyższego badania Kancelarii Biegłych Rewidentów „CDP” Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Na posiedzeniu w dniu 13 marca 2007 roku Zarząd:

1) Złożył wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w celu podjęcia
następujących uchwał:

 1. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Myśliborskiego do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

 2. w sprawie reprezentowania Powiatu Myśliborskiego w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

 3. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

2) Dokonał oceny sprawozdania z audytu wewnętrznego „Ocena ekonomicznych i
pozaekonomicznych korzyści funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w
jednym budynku”. Zapoznał się z oszczędnościami ekonomicznych i
pozaekonomicznych korzyści związanych z umiejscowieniem siedziby Starostwa w
jednym budynku - przy ul. Północnej w Myśliborzu (była Bursa Szkolna). Zarząd
Powiatu postanowił w/w sprawę omówić na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

3) Podjął następujące uchwały:

 1. Nr 12/25/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej. Zaopiniowano pozytywnie wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie w zakresie przekwalifikowania z kategorii drogi powiatowej na drogę gminną ulicy Rynek w m. Trzcińsko Zdrój. Wnioskowana przez PZD w Gryfinie zmiana kategorii drogi nie ma wpływu na układ naszych dróg powiatowych.

 2. Nr 12/26/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego, zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok. Zmian dokonano na podstawie:

  • Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2007 roku o ostatecznych kwotach dotacji celowych przyznanych dla Powiatu Myśliborskiego na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie ich zadań własnych, a także na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 123.500 zł.

  • Zmienia się jednostkę realizującą z Zespołu Szkół w Smolnicy na Starostwo Powiatowe w Myśliborzu w związku z problemem pozyskania osób do wyprowadzenia nieprawidłowości księgowych za okres trzech lat w kwocie 24.000 zł.

  • Wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 12.449 zł. w związku z ogłoszeniem w MP obwieszczenia Prezesa GUS o przeciętnym wynagrodzeniu w II - półroczu 2006 - stanowiącą bazę do wyliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, oraz zakupem zmywarki z wyparzaczem.

  • Zawiadomienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o podziale środków finansowych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w roku 2007 w kwocie 97.399 zł

  • Wniosku Sekretarza Powiatu:

- o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 615 zł. z
przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego tytułem zwrotu
środków zasądzonych od Powiatowego Rzecznika Konsumentów na rzecz
pełnomocnika procesowego - Kancelarii Adwokackiej Urszula Bednarek.

- o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 6.000 zł. w
związku ze zmianą zaklasyfikowania wydatków na opłatę kosztów
postępowania sądowego, kosztów egzekucji komorniczej.

- o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 1.500 zł. z
przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu pucharów ceramicznych na 59
Mistrzostwa kobiet w szachach na 2007 rok.

 • Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Barlinku o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 4.887 zł. z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli zatrudnionych na okres zastępstw za zwolnienia chorobowe.

 • Wniosku Inspektora ds. Zdrowia i Spraw Społecznych o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 16.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem badania sprawozdań finansowych za rok 2006 w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku i w Dębnie.

 • Wniosku Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 8.500 zł. w związku ze zmianą zaklasyfikowania wypłaty wynagrodzenia 3 członków składu orzekającego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 • Wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o dokonanie zwiększenia środków finansowych w kwocie 4.564 zł. w związku z zatrudnieniem pracownika interwencyjnego z Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu.

 • Wniosku Skarbnika Powiatu o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 444 zł. w tym 12 zł. odsetki w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji otrzymanej z gminy Dębno w kwocie 9.200 zł. z celowym przeznaczeniem na dofinansowanie części etatu pedagoga Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dębnie.

4) Rozpatrzył wnioski:

 1. Dyrektora ZSP Nr 3 w Myśliborzu o wyrażenie zgody na wprowadzenie z dniem 1 września 2007 roku nowych typów szkół:

  • 3 - letnie technikum uzupełniającego w zawodach: technik handlowiec, technik budownictwa, technik kucharz dla młodzieży,

  • 3 - letnie technikum uzupełniającego w zawodach: technik handlowiec, technik budownictwa, technik kucharz, dla dorosłych w formie stacjonarnej i zaocznej,

  • 2 - letnią Szkołę Policealną w zawodzie: technik organizacji usług gastronomicznych, technik rachunkowości, technik obsługi turystycznej dla młodzieży,

  • 2 - letnią Szkołę Policealną dla Dorosłych w zawodzie: technik organizacji usług gastronomicznych, technik rachunkowości, technik obsługi turystycznej w formie stacjonarnej i zaocznej.

Zarząd Powiatu uwzględniając pozytywną opinię Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Powiatowej Rady Zatrudnienia postanowił wyrazić zgodę na wprowadzenie z dniem 1 września 2007 roku w ZSP Nr 3 w Myśliborzu w/w nowych typów szkół.

 1. Wójta Gminy w Nowogródku Pom. o przesunięcie środków finansowych w wysokości 500 zł przyznanych na imprezę pn. „Floriańskie Obertasy Konkurs Zespołów Scenicznych OSP” wpisanej do kalendarza imprez powiatowych na „Powiatowy Konkurs Palm i Pisanek”. Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do powyższego wniosku.

 2. Wójta Gminy Boleszkowice w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice. Na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Zarząd Powiatu postanowił uzgodnić bez uwag projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice, obejmujący obszar o pow. 8,53 ha położony w obrębie Boleszkowice, gdyż na obszarze objętym powyższym planem nie występują zadania o znaczeniu ponad lokalnym-powiatowym.

5) Zapoznał się z ofertą współpracy Radia VOX Lipiany dotyczącą rejestracji i emisji obrad
sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. Współpraca polegałaby na rejestracji i emisji w całości
obrad sesji Rady Powiatu, realizacji i emisji 60 minut programu publicystycznego w
miesiącu. Zarząd Powiatu postanowił podpisać umowę na świadczenie usług przez Radio
VOX FM Lipiany. Płatność za usługi będzie wynosiła 200 zł. brutto miesięcznie.

6) Wstępnie dokonał analizy sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok, przedkładając
na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia
ewentualnych uwag i wniosków.

Na posiedzeniu w dniu 19 marca 2007 roku Zarząd:

1) Rozpatrzył wnioski:

 1. Powiatowego Komendanta Policji w Myśliborzu o wsparcie finansowe na zakup paliwa. Zarząd Powiatu postanowił dofinansować Powiatową Komendę Policji w Myśliborzu w kwocie 5.000 zł. z przeznaczeniem na zakup paliwa. Ze względu na to, że Powiatowa Komenda Policji na dzień dzisiejszy posiada środki finansowe, Zarząd Powiatu postanowił, że dofinansowanie zakupu paliwa nastąpi w II półroczu br.

 2. Dyrektora Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie o wyrażenie zgody na używanie własnego samochodu osobowego do celów służbowych oraz rozliczanie delegacji według stawek za 1 km przebiegu. Uzasadniając to tym, że częste wyjazdy służbowe do Myśliborza (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwo Powiatowe, Sąd Rejonowy) trudno uzależnić od godzin odjazdu autobusów PKS. Samochód służbowy niejednokrotnie w tym czasie niezbędny jest dla potrzeb placówki. Zarząd Powiatu postanowił pozytywnie zaopiniować powyższy wniosek. Jednocześnie postanowił, aby taką zgodę na używanie własnego samochodu do celów służbowych otrzymali wszyscy dyrektorzy jednostek organizacyjnych Starostwa.

 3. Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku o wyrażenie zgody na sprzedaż samochodu Ford Transit - rok produkcji 1991 oraz wyrażenie zgody na zakup samochodu młodszego rocznika podobnej marki w ramach środków własnych zaplanowanych na remont w kwocie 6750 zł powiększonych o środki uzyskane ze sprzedaży samochodu marki Ford Transit. Uzasadniając to tym, że samochód marki Ford Transit będący na stanie posiadania szkoły nie został dopuszczony do ruchu drogowego w wyniku przeprowadzonego badania technicznego. W wyniku przeprowadzonej analizy przez rzeczoznawcę techniki samochodowej i ruchu drogowego koszt remontu samochodu przekroczy wartość zakupu samochodu młodszego rocznika o dobrym stanie technicznym podobnej marki. Zarząd Powiatu ze względu na zbyt małą wiedzę w tym temacie postanowił przedłożyć wniosek na kolejne posiedzenie Zarządu w celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień.

 4. Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku o zwiększenie środków finansowych w planie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych. Zarząd Powiatu postanowił negatywnie ustosunkować się do powyższego wniosku. Wyliczenie skutków podwyżki płac nauczycieli będzie możliwe dopiero po opublikowaniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej o wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w roku 2007.

 5. Dyrektora ZSP Nr 2 w Myśliborzu w sprawie wynajęcia lokalu w budynku przy ul. Północnej 15 uczennicy klasy III na okres do 30 maja 2007 roku. Uzasadniając to tym, że uczennica przebywa w rodzinie zastępczej. Po uzyskaniu pełnoletności rodzina zastępcza zaprzestała sprawowania nad nią opieki. Obecnie mieszka u koleżanki, jest pod opieką PCPR w Myśliborzu. Wynajęcie pokoju umożliwi jej uczęszczanie do szkoły i jej ukończenie. W maju przystąpi do egzaminu maturalnego, po jego zakończeniu zamieszka u siostry w Szczecinie. Dyrekcja szkoły wnioskuje o częściowe zwolnienie uczennicy z opłat za lokal, proponując obciążyć jedynie za energię elektryczną, wodę i ścieki. W związku z powyższym biorąc pod uwagę okoliczności sprawy Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek.

 6. Dyrektora MOS „Szkuner” w Myśliborzu o wyrażenie zgody na bezpłatne przekazanie 3 jachtów klasy Cadet wraz z osprzętem żeglarskim tj. 3 maszty, 3 bomy, 3 komplety żagli, 3 stery, 3 miecze dla Klubu Żeglarskiego TKKF „Sztorm” w Barlinku. Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do powyższego wniosku.

 7. Dyrektora ZSP Nr 3 w Myśliborzu o dofinansowanie kosztów wyjazdu młodzieży szkolnej na Litwę w okresie od 17.04 do 21.04.2007 r. Koszt autokaru wynosi około 9.000 zł. Uzasadniając to tym, że jest to pierwszy wyjazd młodzieży szkoły na Litwę. Umowa o współpracy między szkołami została podpisana już w 2003 roku. Wizyta zapoczątkuje wymianę młodzieży między Polską i Litwą. Szkoła partnerska, z którą nawiązano współpracę to Gimnazjum w Kownie. Współpraca ze szkołą z Litwy pozwoli na nawiązanie przyjaźni między uczniami i nauczycielami szkół, na poznanie tradycji szkolnych, planów i programów nauczania oraz wymiany doświadczeń na temat metod nauczania, poszerzania wiedzy na temat kraju naszych sąsiadów. Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do powyższego wniosku.

 8. Klubu Absolwentów LO w Myśliborzu przy Stowarzyszeniu „Z biegiem Myśli” o dofinansowanie Izby Pamięci Liceum Ogólnokształcącego im. Boh. Westerplatte w Myśliborzu. Środki zostałyby przeznaczone na zakup mebli i paneli podłogowych. Zarząd Powiatu negatywnie ustosunkował się do powyższego wniosku ze względu na brak środków finansowych w budżecie powiatu.

 9. Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru „Halka” w Barlinka o udzielenie wsparcia finansowego przy organizowaniu jubileuszu 10 - lecia istnienia chóru. Zarząd Powiatu negatywnie ustosunkował się do powyższego wniosku ze względu na brak środków finansowych w budżecie powiatu.

 10. Członka Zarządu Ferdynanda Łukasika o wpisanie do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego zadania tj. położenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Pniów - Chłopowo (łącznie z odcinkiem prowadzącym przez wieś). Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do powyższego wniosku.

 11. Pana Marka G. o wynajem mieszkania w budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu na okres do roku czasu. Zarząd Powiatu postanowili negatywnie ustosunkować się do powyższego wniosku z uwagi na plany związane z przeniesieniem siedziby Starostwa Myśliborskiego do powyższego budynku.

2) Postanowił wystosować pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barlinku o
nieodpłatne przekazanie nieruchomości zabudowanej położonej w Barlinku przy ul.
Szpitalnej 4 (budynek przychodni stomatologicznej) na potrzeby Starostwa
Powiatowego. W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji przejęty przez powiat budynek
zostałby wyremontowany na potrzeby filii Powiatowego Urzędu
Pracy w Barlinku.

3) Zapoznał się ze sprawozdaniem z audytu wewnętrznego „Ocena ekonomicznych i
pozaekonomicznych korzyści funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w
jednym budynku”. Zarząd Powiatu postanowili podjąć decyzję o przeniesieniu siedziby
Starostwa Powiatowego do budynku przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu. Jednocześnie
postanowił przeprowadzić inwentaryzację budynku, sporządzić plan adaptacji budynku na
pomieszczenia biurowe oraz kosztorys budowlany.

4) Podjął uchwałę Nr 13/27/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia
harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

5) Przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2006 rok,
przesyłając je do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie oraz Komisjom Stałym
Rady Powiatu w celu omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag i wniosków.

Na posiedzeniu w dniu 29 marca 2007 roku Zarząd:

1) Złożył wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w celu podjęcia
następujących uchwał:

 1. w sprawie zawiadomienia Skarbnika Powiatu Myśliborskiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

 2. w sprawie zawiadomienia Sekretarza Powiatu Myśliborskiego o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

 3. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu.

2) Rozpatrzył wnioski:

 1. Dyrektora ZSP Nr 1 w Dębnie o wyrażenie zgody na uruchomienie Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w roku szkolnym 2007/2008. Zarząd Powiatu uwzględniając pozytywną opinię Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie postanowił wyrazić zgodę na uruchomienie od 1 września 2007 roku w ZSP Nr 1 w Dębnie - Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

 2. Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku o zwiększenie środków finansowych w planie na rok 2007 na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych. Uzasadniając to tym, że w związku z pozytywną decyzją PUP w Myśliborzu o zatrudnienie pracownika interwencyjnego, dyrektor ZSP Nr 1 w Barlinku wnioskuje o zwiększenie środków finansowych w planie o kwotę 5.612 zł. Koszt wynagrodzenia w połowie ponoszony będzie przez szkołę, drugą część pokrywa PUP. Zarząd Powiatu postanowił powyższy wniosek rozpatrzyć na kolejnym posiedzeniu Zarządu w celu szczegółowego przeanalizowania sprawy.

 3. Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu o przyznanie etatu sprzątaczki. Uzasadniając to tym, że pomieszczeń do sprzątania jest około 2000 m2. Jak wynika z zakresu pracy i obowiązków ilość czynności do wykonania dla jednej osoby jest zbyt duża by Ośrodek utrzymać w należytym porządku, zgodnie z obowiązującymi normami. Zarząd Powiatu postanowił wyrazić zgodę na utworzenie etatu po otrzymaniu metryczki z ostateczną kwotą subwencji oświatowej na rok 2007. W razie zatrudnienia w pierwszej kolejności powinna być rozpatrywana kandydatura likwidowanego stanowiska sprzątaczki Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

 4. Dyrektora PPP w Barlinku o zwiększenie zatrudnienia o 1,5 etatu. Ze względów etatowych nie jest w pełni wykorzystywany potencjał pracowników, a co za tym idzie poradnia nie jest w stanie zrealizować zapotrzebowanie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie szybkiej diagnozy dyslektycznej, objęcia większej liczby młodzieży indywidualną psychoterapią oraz objęcia większej liczby rodzin terapią rodzinną. Zarząd Powiatu postanowił negatywnie ustosunkował się do powyższego wniosku. W obecnej sytuacji finansowej placówek oświatowych nie ma możliwości zwiększenia zatrudnienia w poradni. Koszt 1,5 etatu z pochodnymi wynosi ok. 58.000 zł

 5. Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 56.489 zł na wykonanie zadania zewnętrznej instalacji elektrycznej zgodnie z kosztorysem ofertowym oraz sfinansowanie projektów: centralnej rozdzielni gazów medycznych i SIOM. Uzasadniając to tym, że w związku zaistniałą sytuacją wynikłą przy podłączaniu złącza kablowego do kabla zasilającego budynku szpitala, w którym prowadzone były prace modernizacyjne bloku operacyjnego stwierdzono uszkodzenie głównego kabla zasilającego. Według projektu wymagana jest zmiana zewnętrznej instalacji elektrycznej, gdyż obecna jest uszkodzona zgodnie z przygotowanym projektem budowlanym linii kablowych NN. Koszt zadania wynosi 43.191 zł brutto. W związku z wymogiem uzyskania pozwolenia na budowę niezbędnym stało się wykonanie projektu budowlanego na: „rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku magazynowego tlenu na centralną rozdzielnię gazów medycznych oraz rozbudowę sieci technologicznej gazów medycznych” w cenie 7.320 zł brutto. Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia doprojektowało niezagospodarowane pomieszczenie przy bloku operacyjnym, w którym znajduje się stanowisko intensywnej opieki medycznej, pomieszczenie socjalne personelu z zapleczem socjalnym w kwocie 5.978 zł brutto. Wymiana instalacji elektrycznej zewnętrznej jest niezbędna, ponieważ uruchomienie bloku operacyjnego wymaga większego poboru energii, a obecna instalacja nie wytrzyma obciążenia. Zarząd Powiatu postanowił dokonać zwiększenia środków finansowych wstępnie w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie koniecznego zadania tj. zewnętrznej instalacji elektrycznej.

 6. Zarządu OSP RP Chwarszczany o pomoc w dokończeniu budowy nowego garażu na samochód OSP. Zarząd Powiatu postanowił przyznać kwotę do 500 zł na zakup farby w ramach promocji.

 7. Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu o wprowadzenie do WPI na lata 2007-2010 zadań pn.:

 • przebudowa nawierzchni istniejącego chodnika przy głównej ulicy Jana Pawła II w Cychrach w ciągu drogi powiatowej Cychry - Kamień Mały. Powyższy chodnik wybudowany został w latach osiemdziesiątych z bardzo złych jakościowo materiałów. Obecnie stan nawierzchni chodnika jest katastrofalny. W okresie opadów piesi zmuszeni są do schodzenia na jezdnię, co przy dużym natężeniu ruchu stwarza zagrożenie.

 • budowa chodnika przy ulicy Spacerowej w Cychrach w ciągu drogi powiatowej Dębno - Cychry - Dąbroszyn (odcinek 500 mb). Szerokość jezdni wynosi zaledwie 3,2 m, brak chodnika zmusza pieszych, zwłaszcza dzieci idących do szkoły, do poruszania się po wąskiej jezdni, co zagraża ich bezpieczeństwu. Przy ul. Spacerowej mieszczą się dwa duże zakłady stolarskie, przy których parkowane są samochody osobowe pracowników i samochody ciężarowe stojące często pod załadunkiem gotowych wyrobów i rozładunkiem tarcicy, tym samym utrudniając kompletnie ruch kołowy i pieszy na tej ulicy. Ponadto w czasie organizowania Maratonu Międzynarodowego w Dębnie odbywa się tą ulicą objazd z Dębna przez Cychry do Kostrzyna n/O, wówczas natężenie ruchu jest tak duże, że brak chodnika uniemożliwia tą wąską jezdnią poruszanie się pieszo. Zarząd Powiatu postanowił wpisać powyższe zadania do WPI na lata 2007-2010.

 1. Sekretarza Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 9.760 zł wynikających z umowy zlecenia zawartą z firmą „GALOR.EU” - Przemysław Galor z siedzibą w Szczecinie na świadczenie usług prawniczych z zakresu tworzenia dokumentacji prawnej, usług doradztwa prawnego i informacji prawnej w zakresie prawa polskiego i europejskiego oraz pomoc w konstruowaniu wniosków o dofinansowanie projektów ze środków pochodzących z tzw. funduszy europejskich, Zarząd Powiatu postanowił pozytywnie ustosunkować się do powyższego wniosku.

 2. Pani Teresy P. o wparcie w staraniach przydziału mieszkania. Pani Teresa P. jest osobą samotnie wychowującą 2 - letnie dziecko. Aktualnie zatrudniona jest jako pracownik w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu. W obecnej chwili wynajmuje ona lokal o powierzchni 20 m2 w budynku po byłej Bursie Szkolnej w Myśliborzu. Jednak lokal ten nie jest przystosowany na cele mieszkaniowe z małym dzieckiem. Zarząd Powiatu postanowił skierować pismo z prośbą do Pana Burmistrza Miasta i Gminy w Myśliborzu o rozważenie możliwości przydziału mieszkania dla Pani Teresy P.

 3. Pani Urszuli Rysińskiej - Radnej Powiatu Kieleckiego I i II Kadencji z prośbą o wsparcie leczenia 7- letniej córki, która po usunięciu obu nerek znajduje się dopiero w połowie drogi do wyzdrowienia. Zarząd Powiatu postanowił skierować powyższe pismo do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu w celu wyrażenia opinii w tej sprawie.

 4. Dyrektora ZSP Nr 2 w Barlinku o wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie 18 zestawów komputerowych obecnie nieużytkowanych, zakupionych w latach: 1997 i 1998. Uzasadniając to tym, że w/w komputery nie spełniają wymagań aktualnych programów komputerowych i nie mogą być wykorzystane w szkole do innych zajęć lekcyjnych. W związku z tym szkoła chciałaby nieodpłatnie przekazać w/w sprzęt komputerowy placówkom np. Dom Dziecka, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Komisariat Policji. Zarząd Powiatu postanowił pozytywnie ustosunkować się do powyższego wniosku.

3) Przyjął informację z wykonania planów finansowych za rok 2006 SPZOZ Szpitali
Powiatowych w Barlinku i w Dębnie. Materiał powyższy będzie przedmiotem obrad sesji
Rady Powiatu.

4) Przyjął informację dotyczącą zobowiązań i wyniku finansowego SPZOZ Szpitali
Powiatowych w Barlinku i w Dębnie na dzień 31 stycznia 2007 r. Stan zobowiązań
ogólnych wynosi 21.414.504 zł i zmniejszył się o 201.259 zł w porównaniu z miesiącem
poprzednim, w tym:

 • zobowiązania ogólne SPZOZ Barlinka wynoszą 7.042.906 zł i zwiększyły się o 46.490 zł w porównaniu z miesiącem grudniem 2006r.

 • zobowiązania ogólne SPZOZ Dębna wynoszą 14.371.598 zł i zmniejszyły się w porównaniu z miesiącem poprzednim o 247.749 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 1.405.020 zł i zmniejszyły się o 235.538 zł
w tym:

 • zobowiązania wymagalne SPZOZ Barlinka wynoszą 102.424 zł i zmniejszyły się o 49.814 zł w porównaniu z miesiącem poprzednim;

 • zobowiązania wymagalne SPZOZ Dębna wynoszą 1.302.596 zł. i zmniejszyły się o 185.724 zł w porównaniu z miesiącem grudniem 2006r.

Dokonał analizy przychodów i kosztów na dzień 31.01.2007r.

W przypadku szpitala w Barlinku ponadlimity wynoszą 82.610 zł, w szpitalu w Dębnie
wartość usług ponadlimitowych na dzień 31.01.2007r wynosi 68.896 zł.

Na dzień 31.01.2007r. SPZOZ Barlinek wykazuje zysk w wysokości 19.792 zł, SPZOZ

Dębno wykazuje stratę w wysokości 93.666 zł.

5) Podjął następujące uchwały:

 1. Nr 14/28/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok. Ustalono układ wykonawczy zmian dochodów i wydatków budżetu dotyczących realizacji zadań własnych powiatu na 2007 rok wprowadzonych uchwałą Nr VI/52/07 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 marca 2007 roku.

 2. Nr 14/29/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok. Zmian dokonano na podstawie

 • Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 marca 2007 roku o zwiększeniu Powiatowi dotacji celowej (z rez. cel. budżetu państwa cz.83 poz.15) w dziale 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 2.547 zł. z przeznaczeniem na refundację kosztów poniesionych przez pracodawcę - Dębnowskiego Ośrodka Kultury w Dębnie związanych z zatrudnieniem repatrianta.

 • Wniosku Sekretarza Powiatu:

- o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w
kwocie 13.043 zł. w związku z tym, iż kwota powyższa stanowi wydatek
niekwalifikowany związany z pełnieniem nadzoru inwestorskiego i
stanowi koszt beneficjenta.

- o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 4.284 zł. w
związku ze zmianami przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w
gospodarce narodowej w 2006 roku w II półroczu, od którego naliczany
jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 • Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu:

- o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w
kwocie 2.000 zł. z przeznaczeniem na badania profilaktyczne
pracowników pracujących na wysokościach,

- o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami
w kwocie 2.319 zł. z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych

 • Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Barlinek o
  dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w
  kwocie 4.995 zł. w związku ze zmianami w rozporządzeniu dotyczącym
  rozliczenia delegacji oraz brakiem środków na wynagrodzenia dla
  pracowników.

 • Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Smolnicy:

- o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami
w kwocie 4.351 zł. w związku z brakiem środków na zakup usług
pozostałych tj. usług bankowych, pocztowych, kominiarskich, wywozu
nieczystości oraz drobnych napraw i usterek.

- o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w
kwocie 1.800 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z
umową zlecenia dla osoby, która wykonywała prace księgowe.

 • Wniosku Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 40 zł. w związku ze zmianami przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2006 roku w II półroczu, od którego naliczany jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 • Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dębnie o dokonanie przeniesienia pomiędzy paragrafami w kwocie 1.409 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych oraz akcesoriów komputerowych.

 • Wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie o dokonanie zwiększenia środków finansowych w kwocie 56.489 zł. z przeznaczeniem na wykonanie zadania zewnętrznej instalacji elektrycznej zgodnie z kosztorysem ofertowym oraz sfinansowanie projektów: centralnej rozdzielni gazów medycznych i SIOM. Zarząd postanowił przyznać na ten cel kwotę 35.000 zł.

 • Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu o dofinansowanie kosztów wyjazdu młodzieży na Litwę w okresie od 17.04.2007 do 21.04.2007 roku w kwocie 9.000 zł.

 1. Nr 14/30/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie Panią Marią Żukrowską - Mróz.

 2. Nr 14/31/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie Pana Stefana Urbicha.

 3. Nr 14/32/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozwiązania umowy o pracę z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu Panią Elżbietą Lach.

 4. Nr 14/33/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu Pani Irenie Idzikowskiej.

Na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2007 roku Zarząd:

1) Podjął następujące uchwały:

a) Nr 15/34/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchylenia uchwały o
rozwiązaniu umowy o pracę z Dyrektorem SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie -
Panią Marią Żukrowską - Mróz.

b) Nr 15/35/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie odwołania Dyrektora SPZOZ
Szpital Powiatowy w Dębnie Pana Stefana Urbicha.

10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 20-04-2007 10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 20-04-2007 10:43