herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok


PROJEKT

UCHWAŁA NR / /2007

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok

Na podstawie art.12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok o kwotę 1.189.028 zł.

dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 15.262 zł.

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 15.262 zł.

§0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

o kwotę 2.596 zł.

§0970 - wpływy z różnych dochodów

o kwotę 12.666 zł.

dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

o kwotę 1.155.570 zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 1.155.570 zł.

§0970 - wpływy z różnych dochodów

o kwotę 1.155.570 zł.

dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

o kwotę 18.196 zł.

75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

o kwotę 18.196 zł.

§0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

o kwotę 18.196 zł.

§2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok o kwotę 33.458 zł.

dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 33.458 zł.

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 33.458 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 10.800 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 1.866 zł.

§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

o kwotę 20.792 zł.

§3. Zmniejsza się przychody budżetu Powiatu Myśliborskiego o kwotę 1.302.866 zł.

w §9550 - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

o kwotę 1.302.866 zł.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

  1. Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 33.458 zł. uzyskaną z tytułu sprzedaży drewna opałowego, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup ciągnika do Obwodu drogowego w Myśliborzu,

  2. decyzji otrzymanych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w sprawie ustalonych na rzecz Powiatu Myśliborskiego wysokości odszkodowań w wysokości łącznie 1.155.570 zł. za nabycie prawa własności nieruchomości przez Skarb Państwa stanowiących własność Powiatu Myśliborskiego położonych w obrębie ewidencyjnym Sitno, Derczewo, Otanów gmina Myślibórz a przeznaczonych na pasy drogowe.

  3. W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu Uchwałą Nr VI/52/07 z 20.III.2007 r. uległ zmniejszeniu deficyt budżetu Powiatu Myśliborskiego, a co za tym idzie zachodzi konieczność zmniejszenia przychodów z tytułu wolnych środków.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-04-2007 12:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-04-2007 12:32