herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu


UCHWAŁA NR ........../2007 PROJEKT

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia ................. 2007 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071z późn. zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie skargi, o której jest mowa w ust. 2 o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Skargę Pani Renaty Gluza zamieszkałej w Dębnie ul. Waryńskiego 36/10 na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu w sprawie niegodnego zachowania urzędnika uznaje się za bezzasadną.

3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu do udzielenia w oparciu o stanowisko wymienione w ust. 1 treści odpowiedzi na skargę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Myśliborzu

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Przygotowała:

Małgorzata Jakóbowska

Inspektor Wydziału Organizacji

i Spraw Obywatelskich

Uzasadnienie:

W dniu 18 stycznia 2007 roku do Rady Powiatu w Myśliborzu wpłynęła skarga Pani Renaty Gluza zamieszkałej w Dębnie ul. Waryńskiego 36/10 na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu w sprawie niegodnego zachowania. Jako, że zgodnie z art. 229 pkt. 4 kpa rozpatrzenie skargi dotyczącej zadań lub działalności zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych należy do rady powiatu, skarga ta w dniach 23 i 31 stycznia 2007 roku oraz w dniu 2 kwietnia 2007 roku została rozpatrzona przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Myśliborzu, która uznała skargę za bezzasadną.

Załącznik

do uchwały Nr

Rady Powiatu w Myśliborzu

z dnia ....................

W związku ze złożoną skargą Pani Renaty Gluzy zam. ul. Waryńskiego 36/10 w Dębnie w sprawie niegodnego zachowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu, Komisja Rewizyjna przeprowadziła postępowanie wyjaśniające mające na celu wyjaśnienie podnoszonych przez skarżącą zarzutów w skardze.

W posiedzeniu udział wzięli:

  1. Renata Gluza - skarżąca

  2. Piotr Poleszczuk - adwokat, pełnomocnik skarżącej

  3. Hubert Walas - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu

  4. Krzysztof Kubka - policjant Komisariatu Policji w Dębnie.

Ze skargi, która została skierowana do Rady Powiatu w Myśliborzu wynika, że w czasie rozmowy telefonicznej ze skarżącą Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zachowywał się arogancko i cynicznie. Jednocześnie w dniu 20.12.2006 r. podczas nieobecności właściciela budowy Pani Renaty Gluzy, wezwał przebywającą w biurze pracownicę Panią Katarzynę Bogodziewicz do uczestnictwa w czynnościach kontrolnych budowy, gdzie po raz kolejny stwierdzono, że zachowywał się arogancko i niegrzecznie.

W wyniku podjętej wnikliwej analizy zgromadzonego materiału, Komisja Rewizyjna nie dopatrzyła się uchybień w zakresie niegodnego zachowania i sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez inspektora nadzoru budowlanego, uznając skargę za bezzasadną.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-04-2007 12:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-04-2007 12:29