herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie utworzenia Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego da Dorosłych w Dębnie


PROJEKT

UCHWAŁA NR................

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU
z dnia ........................

w sprawie utworzenia Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego da Dorosłych w Dębnie

Na podstawie art. 58 ust. 1 i 6 w związku z art. 5 ust. 2, pkt. 1 i ust. 5a i art. 5 c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm) w związku z art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2007 roku zakłada się Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dębnie na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej.

§ 2. Szkołę, o której mowa w § 1 włącza się w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
im. Juliusza Słowackiego w Dębnie, ul. Zachodnia 4.

§ 3. Zasady funkcjonowania utworzonej szkoły określa statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
im. Juliusza Słowackiego w Dębnie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 roku.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

PRZYGOTOWAŁ: Ryszard Czekała

Naczelnik Wydziału Oświaty,

Kultury i Sportu

Myślibórz, dnia 29 marca 2007 roku

Uzasadnienie

Dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych zgodnie z art. 9 ust.1, pkt. 3, lit. e ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) mogą być tworzone dwuletnie uzupełniające licea ogólnokształcące, umożliwiające ukończenie szkoły średniej,
a po zdaniu egzaminu maturalnego kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-04-2007 12:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-04-2007 12:27