herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 6/2007 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w dniu 20 marca 2007 roku.


Protokół Nr 6/2007

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w Starostwie

Powiatowym w Myśliborzu w dniu 20 marca 2007 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1100, a zakończyło się o godzinie 1145.

Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Marianna Grabowska - Przewodnicząca.

Posiedzenie protokołowała Janina Sidor.

Na podstawie listy obecności stwierdzono quorum, niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

(lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).

Ad. 2

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

  3. Rozpatrzenie skargi Państwa Agnieszki i Pawła Pluskota na działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu.

  1. Sprawy różne.

  2. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji - Marianna Grabowska

zapytał członków Komisji czy nie wnoszą uwag do proponowanego porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Porządek posiedzenia przyjęto bez zmian.

Ad. 3

Rozpatrzono skargę na Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu.

W związku ze skargą Państwa Agnieszki i Pawła Pluskota zam. Golenice 71/1 z dnia 20 lutego 2007 roku na działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu po przeprowadzonej analizie dokumentów przedłożonych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu opierając się na kryterium zgodności z prawem celowości i rzetelności uznaje skargę za zasadną wskazując na opieszałość nieprzestrzegania terminów, a tym samym naruszenia przepisów kpa.

Ad. 4

W sprawach różnych żadnych spraw nie zgłoszono.

Ad. 5

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

Janina Sidor

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

1. Marianna Grabowska .....................................

2. Danuta Patkowska ....................................

3. Roman Czernielewski .....................................

4. Tomasz Jarema .....................................

5. Edward Sawicki .....................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 03-04-2007 14:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2007 14:57