herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 4/2007 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w dniu 20 lutego 2007 roku.


Protokół Nr 4/2007

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w dniu 20 lutego 2007 roku.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej rozpoczęło się o godz. 1400 a zakończyło o godz. 1540.

Posiedzeniu przewodniczyła Marianna Grabowska - Przewodnicząca Komisji, a protokołowała Małgorzata Jakóbowska.

Ad. 1

Na podstawie listy obecności stwierdzono, że w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, co upoważnia Komisję do podejmowania prawomocnych uchwał. (lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Ad. 2

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

 4. Ocena stanu przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego w powiecie.

 5. Stan bezpieczeństwa publicznego w powiecie.

 6. Rozpatrzenie projektów uchwał na obrady sesji Rady Powiatu w sprawie

 1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu w 2006 roku.

 2. zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu.

 3. zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2006 rok szpitala powiatowego w Dębnie.

 4. określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz dyrektorom placówek opiekuńczo wychowawczych prowadzonych przez Powiat Myśliborski oraz określenia tygodniowego pensum godzin bezpośredniej pracy z dzieckiem wychowawcom zatrudnionym na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

 5. zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

 6. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

 7. określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2007 roku.

7. Sprawy różne

8. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Marianna Grabowska zapytała członków Komisji czy nie wnoszą uwag do proponowanego porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Porządek posiedzenia przyjęto bez zmian.

Ad. 3

Na wstępie posiedzenia członkowie Komisji otrzymali do wglądu protokół z ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 31 stycznia 2007 roku. Przewodnicząca Komisji zapytała - kto jest za przyjęciem protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. Za głosowało - 4 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Protokół został przyjęty bez uwag.

Ad. 4

Przystąpiono do omówienia informacji o stanie przeciwpożarowym i zabezpieczeniu przeciwpowodziowym w powiecie.

Zastępca Przewodniczącej Komisji - Danuta Patkowska

powiedziała, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa Powiatowy Komendant PSP w Myśliborzu przedstawił pokrótce powyższy materiał. Częściowo materiał ten to kronika wypadków. Na poprzedniej Komisji były zadawane przede wszystkim pytania odnośnie OSP w Cychrach. Uważam, że materiał jest przygotowany prawidłowo aczkolwiek mało dowiedziałam się jak wygląda sytuacja jednostki ratowniczo - gaśniczej w Dębnie w Barlinku i w Myśliborzu. Nie ma poruszonego tego aspektu szczególnie, że doskonale wiemy jak wygląda kwestia Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Myśliborzu. W efekcie tego, że są zakusy na zabranie kilku etatów pracy w jednostce ratowniczo - gaśniczej w Dębnie.

Sekretarz Komisji - Roman Czernielewski

powiedział, że na Komisji Oświaty odnośnie OSP w Cychrach zadano pytanie dlaczego ta jednostka nie została w tym roku dofinansowana. Tłumaczenie było takie, że nastąpiły opóźnienia. Jednostka ta nie złożyła wymaganych dokumentów w tym kierunku. Było zapewnienie, że jednostki tej nikt nie rozwiązuje. To nie jest tak, że jeżeli nie otrzymali środków finansowych zostaną zlikwidowani. Zawiniły sprawy proceduralne, nie złożono dokumentów do końca roku. Dlatego na dzień dzisiejszy sprawa tak się przedstawia.

Członek Komisji - Edward Sawicki

powiedział, że odpowiedź Głównego Komendanta Straży Pożarnej do Starosty nie jest odpowiedzią satysfakcjonującą. Mniej jednak nie zawiera elementów, które przekreślałyby zamiary Komendanta Wojewódzkiego PSP do sprowadzenia jednostki w Dębnie do posterunku. Przedstawialiśmy powyższą sprawę już wcześniej. Uważam, że jest czas, aby walczyć o to, aby obie jednostki zatrzymały swój status jednostek ratowniczo - gaśniczych. W kontekście tych materiałów, które są rzeczywiście statystyczne przedstawiają nam obraz wielu zagrożeń i zdarzeń na terenie powiatu, które wymagają interwencji zarówno jednostki ratowniczo - gaśniczej w Dębnie i w Myśliborzu. W informacji przedstawia się stan zagrożenia przeciwpowodziowego w gminie Boleszkowice, gdzie jednostka w Dębnie wspomaga również i w tych działaniach. Już nie mówiąc o zagrożeniu z racji bytu kopalni nafty i gazu. Jednostka w Dębnie jest dobrze wyposażona, mająca dobrą bazę powinna dalej funkcjonować. Jako radni, samorządy, starosta powinniśmy zabiegać o utrzymanie tych jednostek.

Zastępca Przewodniczącej Komisji - Danuta Patkowska

powiedziała, że w tej informacji nie ma omówionego w/w tematu. Powinniśmy głośno o tym problemie mówić. Jako radni temat ten powinniśmy nagłaśniać z powodu tego, że nie jesteśmy z tego rozwiązania zadowoleni. Straż Pożarna w Dębnie prowadzi także bardzo aktywną działalność kulturalną na rzecz naszego miasta.

W wyniku dyskusji Komisja wypracowała wniosek o treści: „Komisja biorąc pod uwagę zagrożenie funkcjonowania na naszym terenie dwóch jednostek ratowniczo - gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu i w Dębnie wnioskuje o zwiększenie działań na rzecz utrzymania tych jednostek. (załącznik Nr 2 do protokołu).

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała kto jest za przyjęciem powyższego wniosku?

Za przyjęciem głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Kolejno zapytała kto jest za pozytywnym przyjęciem informacji o stanie przeciwpożarowym w powiecie.

Za głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Następnie zapytała czy są pytania i uwagi do informacji o zabezpieczeniu przeciwpowodziowym w powiecie.

Uwag i pytań nie zgłoszono. W związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie:

Za pozytywnym przyjęciem informacji o zabezpieczeniu przeciwpowodziowym w powiecie głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 5

Przystąpiono do omówienia informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego w powiecie.

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała czy są pytania i uwagi do powyższej informacji?

Uwag i pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie.

Zapytała kto jest za pozytywnym przyjęciem informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego w powiecie.

Za głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 6

Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał na obrady sesji Rady Powiatu w sprawie

 1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu w 2006 roku.

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała czy są pytania i uwagi do powyższego projektu uchwały?

Uwag i pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie.

Zapytała kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu w 2006 roku.

Za głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 1. zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu.

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała czy są pytania i uwagi do powyższego projektu uchwały?

Uwag i pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie.

Zapytała kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu.

Za głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 1. zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2006 rok szpitala powiatowego w Dębnie.

Zastępca Przewodniczącej Komisji - Danuta Patkowska

powiedziała, że na wczorajszym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa radni wnioskowali o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2006 rok także Szpitala Powiatowego w Barlinku.

W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie (za głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) postanowiła, aby powyższą uchwałę rozszerzyć o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2006 rok Szpitala Powiatowego w Barlinku.

 1. określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz dyrektorom placówek opiekuńczo wychowawczych prowadzonych przez Powiat Myśliborski oraz określenia tygodniowego pensum godzin bezpośredniej pracy z dzieckiem wychowawcom zatrudnionym na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała czy są pytania i uwagi do powyższego projektu uchwały?

Uwag i pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie.

Zapytała kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz dyrektorom placówek opiekuńczo wychowawczych prowadzonych przez Powiat Myśliborski oraz określenia tygodniowego pensum godzin bezpośredniej pracy z dzieckiem wychowawcom zatrudnionym na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

Za głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 1. zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała czy są pytania i uwagi do powyższego projektu uchwały?

Uwag i pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie.

Zapytała kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

Za głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 1. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała czy są pytania i uwagi do powyższego projektu uchwały?

Uwag i pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie.

Zapytała kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

Za głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 1. określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2007 roku.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że po przeczytaniu uzasadnienia projektu uchwały w brzmieniu „w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON oraz po konsultacji z Powiatowym Urzędem Pracy w oparciu o analizę wykorzystania środków w latach poprzednich oraz aktualne zapotrzebowanie osób niepełnosprawnych, Zarząd Powiatu ustalił projekt zadań na rzecz osób niepełnosprawnych na 2007 rok z wykorzystaniem przyznanych środków finansowych” - zapytał kiedy to było?.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - Beata Kołodziejek

powiedziała, że jest to projekt uchwały, który w pierwszej kolejności trafia na posiedzenie Zarządu Powiatu. W imieniu Powiatu, Zarząd Powiatu opiniuje ten podział. Pracownicy Centrum merytorycznie przygotowują projekt uchwały, ale jest on przedstawiany na Zarządzie do akceptacji.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że są to dane wykonania z lat ubiegłych. Jeśli chodzi o aktualne zapotrzebowanie i po konsultacji z Powiatowym Urzędem Pracy jak to się przedstawia?

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - Beata Kołodziejek

powiedziała, że Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu z tych środków powinien zabezpieczyć rehabilitację zawodową. W latach poprzednich odbywało się to tak, że byli oni zobowiązani tworzyć koszty stanowisk pracy. W chwili obecnej takich zobowiązań nie posiadają. W ubiegłym roku przeznaczyliśmy na rehabilitację zawodową 40.000 zł. Nie została wykorzystana ani złotówka. Przeznaczyliśmy te środki na rehabilitację społeczną. Trend generalnie jest taki w funduszu i w budżecie państwa, aby kierować te środki na rehabilitację zawodową. Tylko jeśli nie ma zapotrzebowania ze strony osób niepełnosprawnych, Urząd Pracy nie wykorzystuje tych środków to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po półroczu zawsze część tych środków przenosi na rehabilitację społeczną.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

zapytał jakie są aktualne potrzeby?

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - Beata Kołodziejek

powiedziała, że zostało złożonych już ponad 500 wniosków na turnus rehabilitacyjny. Na likwidację barier zabezpieczyliśmy kwotę 50.000 zł. Na dzień dzisiejszy złożonych jest wniosków na kwotę 67.000 zł. Proporcjonalnie do tego, co mamy dziś musieliśmy podzielić środki na wszystkie zadania. Jedynym zadaniem, na które zabezpieczone są środki pod konkretne potrzeby to są imprezy kulturalne, sportowe, integracyjne dla osób niepełnosprawnych. Wnioski na w/w zadania składa się do końca listopada roku poprzedzającego imprezę. Stad już w grudniu wiemy, ile będziemy potrzebowali środków na zabezpieczenie tego typu imprez.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że po przeanalizowaniu strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu uważam, że należy bardziej wyjść do mieszkańców powiatu z tym co jest wykonywane w Centrum. Mieszkańcy muszą mieć pełną informację odnośnie tego czy są środki finansowe, na jakie dofinansowanie dana osoba może się ubiegać itd. Docierają sygnały, że ludzie dopytują się czy są środki, odpowiedź była, że nie ma tych środków. Co się później okazuje te środki są.

Zastępca Przewodniczącej Komisji - Danuta Patkowska

powiedziała, że z uzyskanych informacji były kilkakrotne zapytania czy są środki na rehabilitację zawodową dla osób niepełnosprawnych. Informacja była taka, że nie ma takich środków. Przyczyną tego może być to, że przepływ informacji jest bardzo znikomy, albo po prostu brak jest tych informacji.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - Beata Kołodziejek

powiedziała, że projekty dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych są finansowane przez Unię Europejską. Miasto Police mając szkołę i ośrodek dla osób niepełnosprawnych w tej chwili ma problem, aby znaleźć takie osoby, które są gotowe do pracy. Jest to projekt realizowany przez stowarzyszenie chorych na stwardnienie rozsiane i realizowane ze środków funduszy Unii Europejskiej. Do tego programu włączył się również PFRON. Nie mogę brać odpowiedzialności za to jaką informację petent otrzymuje w Urzędzie Pracy. Jeżeli jest taka sytuacja w Centrum odsyłam taką osobę do Urzędu Pracy, gdzie uzyska wyczerpujących informacji. Może być tak, że jest koniec roku i wtedy pracownicy mówią, że nie posiadają środków na ten cel. W tej chwili Urząd Pracy zarezerwował 20.000 zł na zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy. W rozmowie z Urzędem Marszałkowskim przedstawiłam, że nie ma czegoś takiego jak tworzenie i wyposażenie miejsc prac. W naszych zadaniach tego nie ma. U nas jest przystosowanie praktycznie istniejącego miejsca. Rusza program tj. wyrównywanie różnic między regionami finansowane przez PFRON. Dlatego też istnieje możliwość tworzenia i wyposażania. Jeszcze tej informacji nie ma na stronie internetowej PFRON- u. Wnioski składa się do 31 marca br. W związku z tym, że wstępną informację posiadamy rozmawiałam z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu, aby się tą sprawą zainteresowali. Jeżeli chodzi o rehabilitację zawodową to szczegółowo na pewno udzieli odpowiedzi w tym zakresie Dyrektor PUP w Myśliborzu.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że jeżeli omawiane wyżej sprawy dotyczą PFRON-u dobrze byłoby, aby taka informacja widniała na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej PCPR z adnotacją, że te sprawy załatwiane są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu.

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała czy są inne pytania i uwagi do powyższego projektu uchwały?

Uwag i pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie.

Zapytała kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2007 roku.

Za głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 7

W sprawach różnych innych spraw nie poruszono.

Ad. 8

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

Protokołowała

Małgorzata Jakóbowska

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

1. Marianna Grabo wska ...............................................

2. Danuta Patkowska ...............................................

3. Roman Czernielewski ...............................................

4. Tomasz Jarema ...............................................

5. Edward Sawicki ...............................................

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 03-04-2007 14:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2007 14:56