herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu


UCHWAŁA NR ................/2007 PROJEKT

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia ................... 2007 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U. z 2005 r. Nr 244 poz. 2080 z późn. zm.) - Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie skargi, o której jest mowa w ust. 2 o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Skargę Państwa Agnieszki i Pawła Pluskota zamieszkałych w Golenicach 71/1 na Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu w sprawie przewlekłego postępowania uznaje się za zasadną.

3. Postuluje się, aby Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Myśliborzu podjął niezbędne działania zmierzające do usprawnienia trybu rozpoznawania skarg konsumenckich.

4. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu do udzielenia w oparciu o stanowisko wymienione w ust. 1 treści odpowiedzi na skargę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Myśliborzu

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotowała:

Małgorzata Jakóbowska

Inspektor Wydziału Organizacji

i Spraw Obywatelskich

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

UZASADNIENIE :

W dniu 20 lutego 2007 roku do Rady Powiatu w Myśliborzu wpłynęła skarga Państwa Agnieszki i Pawła Pluskota zamieszkałych w Golenicach 71/1 na Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu w sprawie przewlekłego postępowania. Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, rzecznik konsumentów jest bezpośrednio podporządkowany radzie i ponosi przed nią odpowiedzialność. Skarga ta w dniach 12 i 20 marca 2007 roku została rozpatrzona przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Myśliborzu, która uznała skargę za zasadną.

Załącznik Nr......

do uchwały Nr .............

Rady Powiatu w Myśliborzu

z dnia .............

Stanowisko Komisji Rewizyjnej

Rady Powiatu w Myśliborzu

W związku ze skargą Państwa Agnieszki i Pawła Pluskota zam. Golenice 71/1 z dnia 20 lutego 2007 roku na działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Myśliborzu, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu na posiedzeniu w dniu 20 marca 2006 roku opierając się na kryterium zgodności z prawem celowości i rzetelności uznaje skargę za zasadną wskazując na opieszałość nieprzestrzegania terminów, a tym samym naruszenia przepisów kpa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 03-04-2007 14:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2007 14:55