herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 2/2007 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa odbytego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w dniu 22 stycznia 2007 roku.


Protokół Nr 2/2007

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa odbytego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w dniu 22 stycznia 2007 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1400, a zakończyło się o godzinie 1630

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Roman Czernielewski

Posiedzenie protokołowała Małgorzata Jakóbowska.

Ad. 1

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Komisji stwierdził quorum, niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).

Ad. 2

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

 4. Projekt budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

 5. Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu.

 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 7. Rozpatrzenie projektów uchwał na obrady sesji Rady Powiatu w sprawie:

a) uzupełnienia składu Radu Powiatu (Danuta Patkowska)

 1. uzupełnienia składu Radu Powiatu (Marian Polański)

 2. powołania Sekretarza Powiatu Myśliborskiego.

 3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu

 4. uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

 5. określenia i zasad rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski.

 6. delegowania przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

 7. upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu.

 8. ustalenia wysokości diet dla radnych powiatu.

 9. zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

 10. zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Powiatu.

8. Sprawy różne:

- opracowanie planu pracy Komisji na 2007 rok.

9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Roman Czernielewski zapytał członków Komisji czy nie wnoszą uwag do proponowanego porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Porządek posiedzenia przyjęto bez zmian.

Ad. 3

Na wstępie posiedzenia członkowie Komisji otrzymali do wglądu protokół z ostatniego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa z dnia 15 grudnia 2006 roku. Przewodniczący Komisji zapytał - kto jest za przyjęciem protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. Za głosowało - 10 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Protokół został przyjęty bez uwag.

Ad. 4

Przystąpiono do omówienia projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

zapoznała członków Komisji z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok, który został złożony w dniu 15 listopada 2006 roku. Dochody budżetu powiatu w wysokości 42.846.118 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu budżetu. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 55.546.118 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 projektu budżetu. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 3 (3a - zadania inwestycyjne w 2007 roku). Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności w wysokości 4.949.766 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 12.700.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie 7.300.000 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 5.400.000 zł. Przychody budżetu w wysokości 14.911.800 zł, rozchody w wysokości 2.211.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do projektu budżetu. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 500.000 zł. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 projektu budżetu. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do projektu budżetu. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do projektu budżetu. Plan przychodów i wydatków dla gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej: przychody - 655.000 zł; wydatki 655.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do projektu budżetu. Dotacje podmiotowe dla: powiatowych instytucji kultury na łączną kwotę 20.000 zł oraz działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 1.715.008 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do projektu budżetu. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 280.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 11 do projektu budżetu. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody - 110.000 zł, wydatki - 120.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do projektu budżetu. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: przychody - 800.000 zł, wydatki - 880.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do projektu budżetu. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.700.000 zł. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800.000 zł. Zaciągania zobowiązań: na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do projektu budżetu, z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 200.000 zł, dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. Po omówieniu projektu budżetu, który był złożony 15 listopada 2006 roku omówiła autopoprawki przygotowane przez Zarząd Powiatu. Zmiany dokonane autopoprawką dotyczą głównie zabezpieczenia środków finansowych dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie na dodatkowe prace związane z zadaniem modernizacji Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Dębnie wraz z zakupem wyposażenia” tj. rozbudowa, przebudowa i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego tlenowni na centralną rozdzielnię gazów medycznych oraz budowę sieci technologicznej gazów medycznych, zakup wieży zasilających na dwa stanowiska intensywnej opieki medycznej oraz na zakup kolumn chirurgicznych łącznie na kwotę 800.000 zł, co wprowadziło zmiany projektu budżetu na 2007 rok i wydatki budżetu powiatu zamknęły się kwotą 56.346.118 zł, co przedstawia załącznik Nr 2 projektu budżetu. Jak również deficyt budżetu wzrasta do kwoty 13.500.000 zł, gdzie trzecim źródłem pokrycia są przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 800.000 zł. Przychody budżetu powiatu ulegają zmianie do kwoty 15.711.800 zł - załącznik Nr 5 projektu budżetu. W załączniku Nr 11 projektu budżetu wprowadza się zapis dotacja na prace modernizacyjne Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Dębnie wraz zakupem wyposażenia klasyfikując dział 851 rozdział 85112 § 6220 w kwocie 800.000 zł, co stanowi dotację celową na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych. Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa urealniono przychody i wydatki PFOŚiGW, co stanowi załącznik Nr 12 projektu budżetu, a przyczyni się do realizacji wniosków złożonych przez jednostki powiatowe jak i zewnętrzne oraz na wniosek Komendanta PSP w Myśliborzu o dokonanie zmian w planie zadań z zakresu administracji rządowej tj. przeniesienie środków finansowych z paragrafów wydatków rzeczowych na paragrafy płacowe w związku z etatyzacją i nie przewidywanym wzrostem wynagrodzeń.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał czy są pytania i uwagi do powyższego projektu uchwały?

Uwag i pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Zapytał kto jest za przyjęciem projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok wraz z autoporawką?

Za głosowało - 10 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 5

Przystąpiono do omówienia sprawozdania z przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Członek Komisji - Stanisław Mitręga

powiedział, że ze sprawozdania wynika, że przeprowadzono wiele kontroli, są wypunktowane różnego rodzaju uchybienia. Proponuję, aby zadawać od razu pytania w tym temacie. Jakie są konsekwencje tych uchybień, jakie były zalecenia dla dyrektorów jednostek, czy były poważniejsze uchybienia, czy są to uchybienia poważne czy też nie?

Członek Komisji - Janusz Winiarczyk

powiedział, że w trakcie kontroli nie było poważnych uchybień, aby trzeba było kogoś zwalniać czy udzielać nagany, upomnienia itd. Za wyjątkiem ZS w Smolnicy, która wyszła w końcowej części działalności II kadencji Rady Powiatu. Okazało się, że w ZS w Smolnicy nie należycie prowadzona księgowość. Wyszły sprawy nielegalnego poboru energii elektrycznej. Została przeprowadzona kontrola w Starostwie przez NIK oraz przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie, które nie wykazały jakichkolwiek kwestii, które rzutowałyby na prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że radny Janusz Winiarczyk przedstawił ta sytuację dosyć znikomo, ponieważ były to większe nieprawidłowości, które trwały przez wiele lat. W Zespole Szkół w Smolnicy została przeprowadzona kontrola przez Panią Katarzynę Tuszakowską i Panią Bernadetę Bartoszewicz z Wydziału Kontroli Starostwa, a także kontrola z Urzędu Skarbowego. Okazało się, że nieprawidłowo były naliczane zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników, składki na ubezpieczenia zdrowotne i składki ZUS. Sprawa nielegalnego poboru energii elektrycznej pozostawię bez omówienia, ponieważ jest to sprawa wszystkim znana. Ale nie jest też dobrze jeżeli chodzi o sprawy księgowe w ZS w Smolnicy. Od 2003 roku nie były zamykane konta, nie wiem w jaki sposób były sporządzane sprawozdania. Teraz się okazuje, że sprawa jest o wiele poważniejsza jak to przedstawił radny Janusz Winiarczyk ze względu na to, że te sprawy trzeba od nowa wyprowadzić. Zrobiliśmy rozeznanie jeżeli chodzi o podmioty, które usługowo podjęłyby się wyprowadzeniem w/w nieprawidłowości. Okazuje się, że z tego tytułu byłaby to kwota ok. 40.000 zł. Ze względu na to, że jest to bardzo duża kwota Skarbnik Powiatu wytypowała pracowników, które są w stanie wyprowadzić księgowość w ZS w Smolnicy. Po dokonaniu kalkulacji będzie to kwota ok. 24.000 zł. Pracownicy Starostwa zostaną zatrudnieni na umowę zlecenie. O pierwszych nieprawidłowościach w 2001 roku informował w protokole kontroli Pan Robert Petruk i już wtedy stwierdził, że w tej jednostce nie były zamykane konta. Stało się tak, że Pan Petruk przeszedł do Wydziału Komunikacji i Dróg. Po tym czasie były dokonywane kontrole za 2002 rok, ale tematyka kont nie była badana. W kolejnych latach kontrola, która była przeprowadzona ostatnio wykazała, że od 2003 roku konta nie były zamykane, ale nie przeszkadzało to, że Pan Dyrektor szkoły odpowiedzialny za taki stan rzeczy otrzymywał nagrody.

Członek Komisji - Janusz Winiarczyk

powiedział, że to dyrektor szkoły odpowiada za wszystkie sprawy jakie dzieją się w szkole. Czy my musimy wszystko wiedzieć. Jeżeli Pan mówi, że w 2001 roku nie były zamykane konta to była to I kadencja Rady Powiatu, akurat tej sprawy nikt nam nie przekazał. Naczelnik Wydziału Kontroli powinna przekazać tą sprawę, czego nie uczyniła. Nie byliśmy w stanie wiedzieć o tym, że w tej jednostce jest taka sytuacja.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał czy są inne pytania i uwagi do powyższego sprawozdania?

Uwag i pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Zapytał kto jest za przyjęciem sprawozdania z przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu ?

Za głosowało - 10 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 6

Przystąpiono do omówienia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał czy są pytania i uwagi do powyższego sprawozdania?

Uwag i pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Zapytał kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku?

Za głosowało - 8 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał się. Podczas głosowania nieobecni radni: Stanisław Mitręga i Wojciech Wojtkiewicz.

Ad. 7

Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał na obrady sesji Rady Powiatu w sprawie:

a) uzupełnienia składu Radu Powiatu (Danuta Patkowska).

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

odczytał powyższy projekt uchwały.

Kolejno zapytał czy są pytania i uwagi do powyższego projektu uchwały?

Uwag i pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Zapytał kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu Radu Powiatu (Danuta Patkowska)?

Za głosowało - 8 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał się. Podczas głosowania nieobecni radni: Stanisław Mitręga i Wojciech Wojtkiewicz.

 1. uzupełnienia składu Radu Powiatu (Marian Polański)

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

odczytał powyższy projekt uchwały.

Kolejno zapytał czy są pytania i uwagi do powyższego projektu uchwały?

Uwag i pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Zapytał kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu Radu Powiatu (Marian Polański)?

Za głosowało - 8 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał się. Podczas głosowania nieobecni radni: Stanisław Mitręga i Wojciech Wojtkiewicz.

 1. powołania Sekretarza Powiatu Myśliborskiego.

Starosta Powiatu - Andrzej Potyra

powiedział, że Pani Teresa Lewczuk jest absolwentką Politechniki Poznańskiej o kierunku organizacja i zarządzanie. Swoją pierwszą pracę podjęła w Barlinku i tam mieszka do dzisiaj, jest mieszkanką Barlinka. Podjęła pracę w Zakładach Urządzeń Okrętowych BOMET. Przechodząc różne stanowiska pracowała do 1992 roku, w tym 7 lat pełniła funkcje kierownicze. Głównie zajmowała się sprawami organizacyjnymi i kadrowymi. Później przeszła w 1992 roku do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Barlinku. Początkowo pracowała jako Kierownik referatu ogólno-organizacyjnego, a później, przez kolejnych 6 lat jako Sekretarz Miasta i Gminy w Barlinku. Po tym okresie ponownie wróciła do Zakładu Urządzeń Okrętowych BOMET w Barlinku i tam pracuje do dnia dzisiejszego. Pracuje na stanowisku kierowniczym. Jest szefową biura organizacyjno - administracyjnego.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał czy są pytania i uwagi do powyższego projektu uchwały?

Uwag i pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Zapytał kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Myśliborskiego

Za głosowało - 7 członków Komisji, przeciw - 0, 1 radny wstrzymał się. Podczas głosowania nieobecny radny Stanisław Mitręga.

d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał czy są pytania i uwagi do powyższego projektu uchwały?

Uwag i pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Zapytał kto jest za przyjęciem projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

Za głosowało - 9 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecny radny Stanisław Mitręga.

 1. uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Ryszard Czekała

przedstawił powyższy projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał czy są pytania i uwagi do powyższego projektu uchwały?

Uwag i pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Zapytał kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Za głosowało - 10 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 1. określenia i zasad rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Ryszard Czekała

przedstawił powyższy projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał czy są pytania i uwagi do powyższego projektu uchwały?

Uwag i pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Zapytał kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia i zasad rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski.

Za głosowało - 9 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecny radny Janusz Winiarczyk .

 1. delegowania przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

odczytał powyższy projekt uchwały. Kolejno zapytał czy są pytania i uwagi do powyższego projektu uchwały?

Uwag i pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Zapytał kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

Za głosowało - 9 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecny radny Janusz Winiarczyk .

 1. upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

odczytał powyższy projekt uchwały. Kolejno zapytał czy są pytania i uwagi do powyższego projektu uchwały?

Uwag i pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Zapytał kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu.

Za głosowało - 10 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 1. ustalenia wysokości diet dla radnych powiatu.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał czy są pytania i uwagi do powyższego projektu uchwały?

Uwag i pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Zapytał kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych powiatu.

Za głosowało - 9 członków Komisji, przeciw - 0, 1 radny wstrzymał się.

 1. zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał czy są pytania i uwagi do powyższego projektu uchwały?

Uwag i pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Zapytał kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Za głosowało - 10 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał

 1. zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Powiatu.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał czy są pytania i uwagi do powyższego projektu uchwały?

Uwag i pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Zapytał kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Za głosowało - 10 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał

Ad. 8

W sprawach różnych poruszono następujące sprawy:

1) Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

powiedział, że Komisja na dzisiejszym posiedzeniu powinna przygotować plan pracy Komisji na 2007 rok.

W wyniku dyskusji Komisja postanowiła do planu pracy Komisji na 2007 rok w miesiącu marcu wpisać wizytację placówek oświatowo - wychowawczych na terenie miasta Barlinka i Myśliborza oraz w miesiącu kwietniu wpisać wizytacje placówek oświatowo - wychowawczych na terenie miasta Dębna.

2) Członek Komisji - Janusz Winiarczyk

powiedział, że w woli wyjaśnienia odnośnie nieprawidłowości wynikłych w ZS w Smolnicy. Pan Dyrektor Henryk Marchlewicz od miesiąca czerwca 2006 roku jest na emeryturze i za niego powstały nieścisłości w księgowości. Pan Marchlewicz w 2003 roku w I kadencji zwolnił księgową, czy też na własną prośbę przeszła do Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych Nr 1 w Dębnie. Były dyrektor szkoły zatrudnił księgową, która dokonała w/w nieprawidłowości w jednostce. Za księgową szkoły odpowiada dyrektor szkoły, a nie Starosta, Wicestarosta czy Zarząd Powiatu. Można dzisiaj szukać winnych w tej sprawie. Plan kontroli jest opracowywany w Starostwie, przyjmowany przez Zarząd Powiatu. Po wszystkich kontrolach przekazuje się zalecenia pokontrolne dyrektorom jednostek. Nie zawsze Wydział Kontroli przeprowadza rekontrolę w danej jednostce, ponieważ jest to nie możliwe do wykonania.

3) Przewodniczący Rady - Józef Głuszko

zwrócił się z pytaniem do radnych Komitetu Samorząd Razem. W związku z tym, że należy uzupełnić skład osobowy Komisji Rewizyjnej pragnę się zapytać radnych z Komitetu Samorząd Razem, czy ktoś z radnych chciałby jednak przystąpić do pracy w Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

Członek Komisji - Ryszard Święcicki

zapytał z czego to wynika, że w skład Komisji Rewizyjnej muszą być przedstawiciele Komitetu Samorząd Razem?.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że wynika to z przepisów ustawy o samorządzie powiatowym. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. Na dzień dzisiejszy nie zostały jeszcze utworzone kluby radnych, ponieważ nie ma takiego zgłoszenia do Przewodniczącego Rady. Ale to nic nie stoi na przeszkodzie, aby skład Komisji był reprezentatywny. Jeżeli jest tych komitetów kilka to uważam, że z każdego komitetu powinien być przedstawiciel. Prawda jest taka, że jeżeli zostaną utworzone kluby radnych to i tak trzeba będzie skład Komisji Rewizyjnej dostosować do zapisów ustawy. Dobrze byłoby, aby ktoś z radnych z Komitetu Samorząd Razem w tej komisji uczestniczył.

Członek Komisji - Józef Michalak

powiedział, że grupa osób traktowana przez ogół jako opozycja liczy sześć osób. Była taka szansa właśnie teraz, gdy odszedł ze składu komisji Pan Jarosław Ostry z funkcji zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Czy nie dobrym posunięciem byłoby, aby zaproponować funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej osobie z tej szóstki. W przedłożonej uchwale w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej jest zaproponowana inna osoba na to stanowisko, a być po prostu tylko szarym członkiem to jest to dla mnie trochę takie żenujące. Również uważam, że Komisja Rewizyjna powinna być mocnej ugruntowana przez ugrupowanie, które nazywa się opozycją, choć ja nigdy siebie nie robiłem opozycją, tylko ze mnie zrobiono. Nie wiem jak inni radni, ponieważ tego przemyślenia z nikim nie konsultowałem. Uczestniczyć w Komisji mieć swoich przedstawicieli, ale co Ci przedstawiciele mogą zrobić jeżeli będziemy mięli jednego czy dwóch członków Komisji - nic po prostu być.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że nie ma problemu, aby ktoś z Komitetu Samorząd Razem został zastępcą przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Wytypujcie tylko swojego kandydata. Dla przypomnienia historii w pierwszej kadencji Rady Powiatu przewodniczącym Komisji Rewizyjnej był Pan Leon Koncur. W trakcie kadencji usunięto mnie z zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej stało się to po śmierci Pana Koncura, gdzie powołano Pan Jana Woźniaka na funkcję przewodniczącego Komisji. W drugiej kadencji Rady Powiatu była sytuacja taka, że opozycja nie robiła żadnego problemu, po prostu przyjęliśmy taką rolę jaką nam wyznaczono. Prawda jest taka, że w Komisji Rewizyjnej przewodniczącym był Władysław Grabda, Zastępcą Przewodniczącego Janusz Fabiańczyk, sekretarzem Julian Witkowski i członkami Komisji Mariusz Norsesowicz i moja osoba. Nie robiliśmy żadnych problemów zgodziliśmy się być członkami Komisji i również nie było zgłoszonych klubów radnych. Przecież nie musieliśmy być w tej komisji mogliśmy zapisać się do innej komisji stałej.

Członek Komisji - Janusz Winiarczyk

powiedział, że nie pamiętam czy to tak było są na to dokumenty można to sprawdzić. W I kadencji Rady Powiatu byłem Przewodniczącym Rady Powiatu. Dwóch Wiceprzewodniczących Rady Powiatu było z opozycji. W dwóch czy trzech Komisjach Stałych z opozycji byliście przewodniczącymi komisji. W drugiej kadencji Rady Powiatu proponowaliśmy całej opozycji konkretne funkcje, nic nie przyjęliście. Chcieliście być tylko i wyłącznie twardą opozycją. Nie chciałbym, aby dzisiaj na Komisji dyskutować na ten temat. Temat został przedstawiony przez Przewodniczącego Rady i będziemy prowadzić rozmowy w tym zakresie.

Starosta Powiatu - Andrzej Potyra

powiedział prawdą jest to, że w II kadencji Rady Powiatu opozycja wycofała się z przewodniczenia w Komisjach Stałych, ale z tym, że z Komisji Rewizyjnej się nie wycofaliśmy. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzili dwóch radnych z opozycji. Uważam, że jeśli nie przyjmujecie innych propozycji to może chociaż powtórzyć sytuację jaka miała miejsce w poprzedniej kadencji.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

powiedział, że jeśli chodzi o stanowiska powiem uczciwie na dzień dzisiejszy nie interesuje mnie kto, kiedy i co cztery lata temu było ustalane. Drodzy radni powinniśmy porozmawiać i wziąć się do pracy. Jeśli jest taka propozycja, aby objąć przez radnych Komitetu Samorząd Razem funkcję w Komisji to bardzo chętnie oddam funkcję Sekretarza Komisji Rewizyjnej. Dla przypomnienia powiem, że na sesji Rady Powiatu w trakcie wybierania składu osobowego Komisji Rewizyjnej był moment ciszy, wychodziło tak, że brakuje ludzi do pracy. Ponieważ do składu Komisji Rewizyjnej nie było chętnych radnych z Komitetu Samorząd Razem. Jest podtrzymana dalej propozycja do współpracy i myślę, że Pan Przewodniczący Rady przekazał temat do przemyślenia

Członek Komisji - Ryszard Święcicki

powiedział, że i tak dzisiaj nie podejmiemy tej decyzji, ponieważ tą sprawę musimy przedyskutować we własnym gronie. Trzeba przyjmować różne wersje może któryś z radnych się „wyłamie” z tej opcji i będzie chciał pracować w Komisji Rewizyjnej. Przecież nikomu się tego nie zabroni. Ale są pewne reguły postępowania, o których wszyscy wiemy, a próbujemy udawać, że tego nie wiemy.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

chciałbym zakończyć tą dyskusję mam nadzieję, że Komitet Samorząd Razem przedyskutuje poruszoną dzisiaj sprawę i będzie chętny do współpracy w pracach Komisji Rewizyjnej.

Ad. 9

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

Protokołowała Przewodniczący Komisji

Małgorzata Jakóbowska Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa

Publicznego i Drogownictwa

Roman Czernielewski

13

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 02-04-2007 14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 02-04-2007 14:06