herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 12/2007


Protokół Nr 12/2007

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu

odbytego dnia 13 marca 2007 roku

w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu

ul. Marcinkowskiego 2

Stan członków Zarządu - 5

Obecnych - 5

Ad. 1

O godzinie 1000 rozpoczęto posiedzenie Zarządu. Zgodnie z listą obecności (Załącznik Nr 1 do protokołu) w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu

3. Krystyna Balcerzak - członek Zarządu

4. Ferdynand Łukasik - członek Zarządu

5. Joanna Stąsiek - członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Alicja Karczewska - Skarbnik Powiatu

2. Teresa Lewczuk - Sekretarz Powiatu

3. Ryszard Czekała - Naczelnik Wydziału OKS

4. Anna Trembecka - Inspektor ds. Zdrowia i Spraw Społecznych

5. Antoni Paluch - Dyrektor PZD w Myśliborzu

6. Teresa Bakalarczyk - Naczelnik Wydziału AAB

Ad. 2

Proponowany porządek posiedzenia (stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu) przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu Nr 11/2007 z dnia 28 lutego 2007 roku został przyjęty bez uwag.

Ad. 4

Przystąpiono do oceny materiałów na obrady sesji Rady Powiatu w kolejności wymienionej niżej:

a) projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Myśliborskiego do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść projektu uchwały.

Poinformował, że podjęcie uchwały związane jest z wyborem nowego delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Ponieważ w uchwale Nr VII/43/03 z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Myśliborskiego do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w §3 delegowano Starostę II kadencji Rady (2002-2006), należy dokonać powyższej zmiany.

Uchwała nie powoduje powstania dodatkowych wydatków dla budżetu powiatu.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął powyższy projekt uchwały.

b) projekt uchwały w sprawie reprezentowania Powiatu Myśliborskiego w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść projektu uchwały.

Poinformował, że podjęcie uchwały związane jest z rozpoczęciem trzeciej kadencji organów samorządu powiatowego. Ponieważ na podstawie uchwały Nr VII/43/03 z dnia 23 kwietnia 2003 roku na delegata został wybrany Starosta II kadencji Rady (2002-2006), należy dokonać nowego wskazania.

§4 pkt 6 Statutu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania stanowi, że członkowie zwyczajni uczestniczą w Stowarzyszeniu przez wybranego przez siebie delegata. Zgodnie z powyższym przepisem powiat do 100.000 mieszkańców jest reprezentowany przez 1 delegata.

Uchwała nie powoduje powstania dodatkowych wydatków dla budżetu powiatu.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął powyższy projekt uchwały.

c) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Omówiła potrzebę wnioskowanych zmian zapisanych w treści powyższego projektu uchwały Rady Powiatu, których dokonano na podstawie:

- Zawiadomienia Ministra Finansów ST4-4820/105/2007/337 z dnia 19 lutego 2007 roku o rocznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości planowanej wpłaty do budżetu państwa, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2007, a także o planowanej na 2007 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- Wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu o dokonanie zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.923 zł. uzyskanych z tytułu prac interwencyjnych (refundacja) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

- W związku z otrzymaniem kwoty 1.059.880 zł. z tytułu zwrotu wydatków kwalifikowanych jako 75% udziału budżetu Unii Europejskiej w realizacji projektów:

- „Modernizacja ul. Zielonej w m. Dębno” - 1.002.480 zł.,

- „Modernizacja Przystani Żeglarskiej MOS SZKUNER” - 57.400 zł.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął powyższy projekt uchwały.

Ad. 5

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił złożyć wniosek do Przewodniczącego Rady o zwołanie sesji Rady Powiatu w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), w celu podjęcia następujących uchwał:

1) zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Myśliborskiego do

Stowarzyszenia Gmin polskich Euroregionu Pomerania.

2) w sprawie reprezentowania Powiatu Myśliborskiego w Stowarzyszeniu Gmin

Polskich Euroregionu Pomerania.

3) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

Wniosek o zwołaniu sesji został przyjęty jednogłośnie. (załącznik Nr 4 do protokołu.)

Ad. 6

Zapoznano się ze Sprawozdaniem z audytu wewnętrznego „Ocena ekonomicznych i pozaekonomicznych korzyści funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w jednym budynku”.. (załącznik Nr 4 do protokołu).

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

przedstawił korzyści i oszczędności ekonomicznych i pozaekonomicznych związanych z umiejscowieniem siedziby Starostwa w jednym budynku - przy ul. Północnej (była Bursa Szkolna).

W wyniku dyskusji ustalono, że na kolejnym posiedzeniu odbędzie się dyskusja, w której Zarząd podejmie pewne postanowienia w tej sprawie.

Ad. 7

Zapoznano się z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku i w Dębnie. (załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku.

Inspektor ds. Zdrowia i Spraw Społecznych - Anna Trembecka

Powiedziała, że w związku z podjętą przez Radę Powiatu uchwałą Nr V/44/2007 z dnia 28 lutego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego SPZOZ Szpitali Powiatowego w Barlinku i w Dębnie wnioskuje o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie powiatu myśliborskiego w 2007 roku kwotę 16.000 zł. brutto. Celem badania jest wyrażenie przez biegłego rewidenta opinii i raportu w sprawie rzetelności i prawidłowości ich wykonania przez szpitale oraz przedstawienie ich sytuacji majątkowej i finansowej.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do powyższego wniosku.

Ad. 8

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej.

Dyrektor PZD w Myśliborzu - Antoni Paluch

przedstawił treść powyższej uchwały.

Powiedział, że Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie wystąpił z wnioskiem o zmianę kategorii drogi powiatowej na drogę gminną ul. Rynek w miejscowości Trzcińsko Zdrój. Wnioskowana zmiana przez PZD w Gryfinie zmiana kategorii dróg nie ma wpływu na układ naszych dróg powiatowych, w związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie żeby powyższy wniosek zaopiniować pozytywnie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 12/25/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej. (załącznik nr 6 do protokołu)

Ad. 9

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego, zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

omówiła potrzebę wnioskowanych zmian w treści powyższej uchwały, których dokonano na podstawie:

 1. Zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1-LM-3011-2/7/2007 z dnia 19 lutego 2007 roku o ostatecznych kwotach dotacji celowych przyznanych dla Powiatu Myśliborskiego na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie ich zadań własnych, a także na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 123.500 zł.

 2. Zmienia się jednostkę realizującą z Zespołu Szkół w Smolnicy na Starostwo Powiatowe w Myśliborzu w związku z problemem pozyskania osób do wyprowadzenia nieprawidłowości księgowych za okres trzech lat w kwocie 24.000 zł.

 3. Wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 12.449 zł. w związku z ogłoszeniem w MP obwieszczenia Prezesa GUS o przeciętnym wynagrodzeniu w II - półroczu 2006 - stanowiącą bazę do wyliczenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, oraz zakupem zmywarki z wyparzaczem.

 4. Zawiadomienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o podziale środków finansowych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w roku 2007 w kwocie 97.399 zł

 5. Wniosku Sekretarza Powiatu:

 1. o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 400 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zawartą umową dotycząca sprawdzenia prawidłowości wykonania gleboznawczej klasyfikacji gruntów przez Pana Lucjana Biaduń.

 2. o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 615 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego tytułem zwrotu środków zasądzonych od Powiatowego Rzecznika Konsumentów na rzecz pełnomocnika procesowego - Kancelarii Adwokackiej Urszula Bednarek.

 3. o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 6.000 zł. w związku ze zmianą zaklasyfikowania wydatków na opłatę kosztów postępowania sądowego, kosztów egzekucji komorniczej.

 4. O dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 1.500 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu pucharów ceramicznych na 59 Mistrzostwa kobiet w szachach na 2007 rok.

 1. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Barlinku o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 4.887 zł. z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli zatrudnionych na okres zastępstw za zwolnienia chorobowe.

 2. Wniosku Inspektora ds. Zdrowia i Spraw Społecznych o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 16.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem badania sprawozdań finansowych za rok 2006 w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku i w Dębnie.

 3. Wniosku Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 8.500 zł. w związku ze zmianą zaklasyfikowania wypłaty wynagrodzenia 3 członków składu orzekającego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności .

 4. Wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o dokonanie zwiększenia środków finansowych w kwocie 4.564 zł. w związku z zatrudnieniem pracownika interwencyjnego z Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu.

 5. Wniosku Skarbnika powiatu o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 444 zł. w tym 12 zł. odsetki w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji otrzymanej z gminy Dębno w kwocie 9.200 zł. z celowym przeznaczeniem na dofinansowanie części etatu pedagoga Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dębnie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 12/26/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i układu wykonawczego, zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok oraz zmiany planu finansowego i w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok. (załącznik Nr 7 do protokołu)

Ad. 10

Zapoznano się z wnioskiem ZSP Nr 3 w Myśliborzu o wyrażenie zgody na wprowadzenie nowych typów szkół. (załącznik Nr 8 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku w tej sprawie.

Naczelnik Wydziału OKS - Ryszard Czekała

Poinformował, że wniosek dyrektora ZSP Nr 3 w Myśliborzu o wyrażenie zgody na wprowadzenie nowych typów szkół z dnie 1 września 2007 roku uwzględniając pozytywną opinię Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Powiatowej Rady zatrudnienia opiniuje pozytywnie.

Dyrektor szkoły widząc potrzebę kształcenia młodzieży w danym kierunku wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom tworząc nowe typy szkół.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił zaopiniować powyższy wniosek.

Ad. 11

Zapoznano się z wnioskiem Wójta Gminy w Nowogródku Pom. o przesunięcie środków finansowych (załącznik Nr 9 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku w tej sprawie.

Naczelnik Wydziału OKS - Ryszard Czekała

Poinformował, że wniosek Wójta Gminy w Nowogródku w sprawie przesunięcia środków finansowych w wysokości 500 zł. przyznanych na imprezę pn. „Floriańksie Obertasy Konkurs zespołów Scenicznych OSP” wpisanej do kalendarza imprez powiatowych na „Powiatowy konkurs Palm i pisanek” opiniuje pozytywnie. Dofinansowanie po zmianach: - Floriańskie Obertasy, Konkurs Zespołów Scenicznych OSP” - 1.000 zł

- Powiatowy Konkurs palm i Pisanek” - 700 zł.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił zaopiniować powyższy wniosek.

Ad. 12

Zapoznano się z pismem Wójta Gminy Boleszkowice w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice. (załącznik Nr 10 do protokołu).

Naczelnik Wydziału AAB - Teresa Bakalarczyk

Powiedziała, że na podstawie art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 17 pkt. 7 lit. a, art. 23 i ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uważam, że należy uzgodnić bez uwag projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice, obejmujący obszar o pow. 8,53 ha położony w obrębie Boleszkowice, gdyż na obszarze objętym powyższym planem nie występują zadania o znaczeniu ponad lokalnym-powiatowym.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił uzgodnić bez uwag projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice.

Ad. 13

Zapoznano się z Ofertą współpracy Radia VOX Lipiany dotycząca rejestracji i emisji obrad sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.

Redaktor Naczelny Radia VOX FM Lipiany - Ryszard Tański

Przedstawił się mówiąc, że jest pomysłodawcą i założycielem Radia Lipiany w 1991 roku, później Radia Plus Lipiany, a teraz redaktorem naczelnym radia VOX FM. Wiąże się to z włączeniem radiostacji do systemu sieci stacji ogólnopolskich. Działamy w kampanii medialnej razem z radiem ESKA są jakby dwie bliźniacze sieci. Właścicielem Radia VOX FM jest Arcybiskup Ks. Zygmunt Kamiński ze Szczecina..

Poinformował, że Radio VOX FM Lipiany jest jedną z najchętniej słuchanych stacji radiowych w powiatach pyrzyckim i myśliborskim. Swoim zasięgiem pokrywa południową część województwa zachodniopomorskiego i północną województwa lubuskiego.

Powiat myśliborski jest powiatem trudnym nie tylko do zarządzania ale również do obsługi medialnej pod względem geograficznym trudnym zaplanowanie i odczuwamy to już od wielu lat. Stąd też jest problem z odbiorem radia, gdyż nie wszyscy mieszkańcy powiatu mogą słuchać tego radia.

Z mojej wiedzy nie ma tutaj środka masowego przekazu na tym terenie, który by zadowolił Państwa w 100% i jako jedyny wykonał by tę robotę, które Państwo chcieli by powierzyć. My możemy część tej pracy wykonać i ze szczególnym akcentem położonym na tereny wiejskie. Brak pełnego, bezpośredniego przekazu z obrad Rady Powiatu nie redagowanego przez dziennikarzy powoduje, że mieszkańcy wsi nie są w stanie w pełni uczestniczyć w życiu swojego powiatu. Transmisje radiowe stworzyłyby możliwość włączenia ich do dyskusji o ważnych dla samorządu powiatowego sprawach.

Proponuję Państwu współpracę, która polegała by na rejestracji i emisji w całości obrad Rady Powiatu, ponadto realizację i emisję 60 minut programu publicystycznego w miesiącu. Sposób wykorzystania czasu należy do Państwa. Liczę na to, że wspólnie z samorządem powiatu myśliborskiego uda się nam zrealizować prośby mieszkańców, szczególnie z terenów wiejskich, którzy ze względu na problemy finansowe nie są w stanie uczestniczyć w sesjach.

Przedstawił cennik usług reklamowych w radiu VOX FM Lipiany obowiązujący od 1.03.2005 roku. (załącznik nr 10 do protokołu).

Starosta Powiatu - Andrzej Potyra

Powiedział, że było by lepiej żeby wszyscy mieszkańcy powiatu zarówno z Barlinka, Myśliborza jak i Dębna łącznie z Gminą Boleszkowice mieli możliwość odbioru Radia VOX FM. Zapytał czy jest taka możliwość.

Redaktor Naczelny - Ryszard Tański

Poinformował, że na dzień dzisiejszy nie może obiecać, że radio VOX będzie docierało do wszystkich mieszkańców powiatu. Na pewno w perspektywie czasu sytuacja ulegnie zmianie. Budowa stacji to są ogromne koszty finansowe, dopiero za dwa lata planowana jest budowa nowego systemu antenowego. W tej chwili trwają dopiero prace projektowe.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

Powiedział, że Radio VOX FM jest źródłem informacji dla mieszkańców powiatu myśliborskiego, ponieważ w przerażającej większości mieszkańcy nie posiadają ani Internetu, ani innego źródła żeby w pełni uzyskiwać informację. Dlatego też należy rozpatrzyć propozycję przedłożoną przez redaktora naczelnego Radia VOX FM mając na uwadze dobro mieszkańców, osób którym należy się dostęp do informacji, tym bardziej, że w prasie lokalnej nie są podawane wszystkie wiadomości.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił podpisać umowę na świadczenie usług przez Radio VOX FM Lipiany. Płatność za usługi będzie wynosiła 200 zł. brutto miesięcznie.

Ad. 14

W sprawach różnych poruszono następujące tematy:

1) Starosta Powiatu - Andrzej Potyra

Poinformował, ze na posiedzenie Zarządu została zaproszona główna księgowa Domu Dziecka w Barlinku Pani Irena Kurzawska, która poprosiła o możliwość spotkania się z członkami Zarządu celem wyjaśnienia kilku spraw dotyczących funkcjonowania placówki.

Główna Księgowa Domu Dziecka w Barlinku - Irena Kurzawska

Powiedziała, że ostatnio w Domu Dziecka w Barlinku wyniknęły nieprzyjemne rzeczy, jesteśmy tzw. czarną perełką, bo w gazecie lokalnej opisali Dom Dziecka negatywnie. Były nieprawidłowości w prowadzeniu księgowości, ale to były pozostałości po tamtej głównej księgowej. Ja jestem od roku czasu na stanowisku głównej księgowej, po tym krótkim okresie czasu mojej pracy była kontrola Domu Dziecka, w której wykazano wiele nieprawidłowości i uchybień. Na dzień dzisiejszy bardzo dużo zostało zrobione, poprawione. Prosiłam Panią K. Tuszakowska z Wydziału Kontroli o to żeby przeprowadziła rekontrolę. Pani Tuszakowska poinformowała mnie, że kontrola Domu Dziecka jest przewidziana w planie kontroli w miesiącu kwietniu. Mam do Zarządu gorącą prośbę żeby w rekontroli uczestniczyła pani Tuszakowska, gdyż zna dobrze placówkę, zna uchybienia jakie były. Chciałabym żeby czarne chmury znad Domu Dziecka w Barlinku zginęły raz na zawsze. Na dzień dzisiejszy w Domu Dziecka spędzam 7 dni w tygodniu, praktycznie nie mam wolnych dni od pracy.

Starosta Powiatu - Andrzej Potyra

Wyjaśnił, że Pani K. Tuszakowska zatrudniona została na stanowisku audytora wewnętrznego, w związku z tym niemożliwe jest żeby przeprowadziła rekontrolę w Pani placówce. W kontroli udział weźmie Pan Adam Baik, gdyż on pełni funkcję inspektora ds. Kontroli.

Wyjaśnił również, że zdaniem Zarządu Powiatu nie ma żadnych czarnych chmur nad Domem Dziecka w Barlinku. Były uchybienia w prowadzeniu dokumentacji księgowej, ale w kontroli zawsze są pewne zastrzeżenia, którymi nie należy się aż w taki sposób martwić.

Przyjedzie Pan Baik i rozwieje wszelkie wątpliwości. Każda kontrola przeprowadzona w placówce ma za zadanie pomagać, a nie szkodzić.

Główna Księgowa Domu Dziecka w Barlinku - Irena Kurzawska

poinformowała, że bardzo źle czuje się ponieważ ma wrażenie, że poprzez tę kontrolę zmniejszony został dla pani dyrektor Domu Dziecka w Barlinku dodatek motywacyjny z 20% do 15%. To jest chyba wskutek tych nieprawidłowości.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

wyjaśnił, że zapewnie wszyscy dyrektorzy chcieli by mieć dodatek w maksymalnej wysokości czyli do 20%. Dodatek motywacyjny przyznaje się za szczególną pracę i zaangażowanie. Nie tylko w Domu Dziecka w Barlinku został obniżony, ale również w wielu innych jednostek, ponieważ naszym zdaniem dodatek ten ma za zadanie motywować dyrektorów do szczególnej pracy.

Główna Księgowa Domu Dziecka w Barlinku - Irena Kurzawska

powiedziała, że chciałaby i będzie dążyła do tego żeby Dom Dziecka w Barlinku był najlepszą jednostką w powiecie.

Poruszyła również sprawę zwrotu środków finansowych za sporządzony kosztorys na remont w Domu Dziecka. Poinformowała, że otrzymała faxem decyzję zarządu w tej sprawie i nie jest zadowolona gdyż jednak chciałaby te środki odzyskać.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

poprosiła główną księgową Domu Dziecka żeby udała się do Wydziału Finansowego Starostwa celem ustalenia szczegółów dot. zwrotu środków finansowych za sporządzony kosztorys.

2) Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

przedstawiła członkom Zarządu część sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok w układzie zgodnym z uchwałą budżetową tj. w działach, rozdziałach i paragrafach oraz zgodnie z wymogami ustawy jako I część analizy sprawozdania.

Poinformowała również, że termin przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok do Regionalnej Izby Obrachunkowej jest do 20 marca br.

3) Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

poinformował, że w Zespole Szkół w Smolnicy kontrola dokumentacji odbędzie się w terminie późniejszym ze względu na zbyt dużą ilość występujących nieprawidłowości w dokumentacji księgowej.

Ad. 15

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono o godz. 1000

Protokołowała: Janina Sidor

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu ..............................................

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu ...............................................

3. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu ...............................................

4. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu ...............................................

5. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu ...............................................

6

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 26-03-2007 10:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 26-03-2007 10:05