herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 11/2007


Protokół Nr 11/2007

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu

odbytego dnia 28 lutego 2007 roku

w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu

ul. Marcinkowskiego 2

Stan członków Zarządu - 5

Obecnych - 5

Ad. 1

O godzinie 1000 rozpoczęto posiedzenie Zarządu. Zgodnie z listą obecności (Załącznik Nr 1 do protokołu) w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu

3. Krystyna Balcerzak - członek Zarządu

4. Ferdynand Łukasik - członek Zarządu

5. Joanna Stąsiek - członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Alicja Karczewska - Skarbnik Powiatu

2. Teresa Lewczuk - Sekretarz Powiatu

3. Ryszard Czekała - Naczelnik Wydziału OKS

4. Anna Trembecka - Inspektor ds. Zdrowia i Spraw Społecznych

5. Antoni Paluch - Dyrektor PZD w Myśliborzu

6. Jerzy Gądarowski - Z-ca Naczelnika Wydziału GKN

7. Katarzyna Tuszakowska - Audytor Wewnętrzny

Ad. 2

Proponowany porządek posiedzenia (stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu) przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu Nr 10/2007 z dnia 19 lutego 2007 roku został przyjęty bez uwag.

Ad. 4

Zapoznano się z wnioskiem Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku w sprawie przyjęcia darowizny sprzętu medycznego dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku. (załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku w tej sprawie.

Inspektor ds. Zdrowia i Spraw Społecznych - Anna Trembecka

powiedziała, że jeżeli chodzi o wniosek dyrektora szpitala w Barlinku o przyjęcie darowizny od firmy OLYMPUS w postaci procesora oraz źródła światła stanowiących trzon do zestawu videoendoskopii uważam, że nie należy się do niego przychylić. Z przeprowadzonego sondażu na rynku wynika, że firma OLYMPUS posiada najwyższe ceny sprzętu i aparatury medycznej. Zestaw do videoendoskopii pomniejszony o proponowaną darowiznę daje kwotę w wysokości 147.779,28 zł (217.262,94 - 69.483,66). Jest to jedynie zestaw do videoendoskopii. Aby pracownia spełniała standardy, a tym samym warunki z NFZ niezbędna jest dodatkowa myjnia automatyczna oraz myjka ultradźwiękowa. To dodatkowy koszt. Działające na rynku konkurencyjnym firmy oferują w/w aparaturę medyczną najnowszej generacji na znacznie lepszych warunkach. Główny atut to cena - przykładowo firma ENDO ELEKTRONIK oferuje kompletny sprzęt do videoendoskopii wraz z myjnią automatyczną i myjką ultradźwiękową za 150.000 zł w rozłożeniu na 3 miesięczne raty. Ponadto zobowiązuje się do nieodpłatnego przeszkolenia pracowników z zakresu obsługi, prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń. Zobowiązuje się do udzielenia bezwarunkowej gwarancji na okres 2 lat i kolejnych 8 lat na serwisowanie. W związku z powyższym moim przekonaniu skorzystanie z oferty firmy OLYMPUS nie wydaje się sensowne.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił negatywnie ustosunkować się do przyjęcia darowizny od firmy OLYMPUS przez szpital powiatowy w Barlinku. Jednocześnie postanowił, aby dyrektor szpitala ogłosił przetarg na zakup w/w aparatury medycznej.

Ad. 5

Zapoznano się z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury medycznej przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął powyższy projekt uchwały, przedkładając na obrady sesji Rady Powiatu.

Ad. 6

Zapoznano się z wnioskiem Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku o wpisanie zadań do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. (załącznik Nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku wraz z opinią Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił, że w/w zadania zostaną wpisane do WPI po ich skosztorysowaniu.

Ad. 7

Zapoznano się z wnioskiem Dyrektora ZSP Nr 1 w Dębnie o dodatkowe środki finansowe. (załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku wraz z opinią Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do powyższego wniosku.

Ad. 8

Zapoznano się z wnioskiem Dyrektora MOW w Renicach o wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie drabinek gimnastycznych. (załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku wraz z opinią Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do powyższego wniosku.

Ad. 9

Zapoznano się z wnioskiem Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o odsprzedaż starych płyt betonowych. (załącznik Nr 7 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku wraz z opinią Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił odsprzedać płyty betonowe sześciokątne (trylinka) w kwocie 1,50 zł +VAT za 1 sztukę.

Ad. 10

Zapoznano się z pismem Burmistrza Miasta i Gminy w Dębnie o wyrażenie zgody na zmianę sposobu użytkowania Wiejskich Ośrodków Zdrowia położonych w obrębie Warnicie i Różańsko. (załącznik Nr 8 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku w tej sprawie.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że zgodnie z § 4 i 5 aktu notarialnego - umowy darowizny z dnia 18 stycznia 2000 roku przedmiotowe nieruchomości zostały przekazane w formie darowizny na rzecz Gminy Dębno z przeznaczeniem na cele podstawowej opieki zdrowotnej. W przypadku przeznaczenia przyjętych nieruchomości w całości na cele inne, Gmina Dębno zobowiązuje się wskazać ze swoich zasobów inny lokal na prowadzenie podstawowej opieki zdrowotnej albo przenieść nieodpłatnie nieruchomość na rzecz Powiatu Myśliborskiego.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił wyrazić zgodę na zmianę sposobu użytkowania Wiejskich Ośrodków Zdrowia położonych w obrębie Warnice i Różańsko z przeznaczeniem ich na mieszkania.

Ad. 11

Zapoznano się z pismem Rady Gminy w Boleszkowicach o wyrażenie zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Boleszkowicach. (załącznik Nr 9 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku w tej sprawie. Przedmiotowe pismo dotyczy tej samej sprawy jak wyżej.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na sprzedaż lokali mieszkalnych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Boleszkowicach dotychczasowym najemcom.

Ad. 12

Zapoznano się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o zwiększenie działań na rzecz utrzymania jednostek ratowniczo - gaśniczych PSP w Myśliborzu i w Dębnie.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

powiedział, że sprawa planów restrukturyzacji Komendy Powiatowej i Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych PSP jest decyzją Głównego jak i Wojewódzkiego Komendanta PSP. W piśmie, które otrzymaliśmy poinformowano nas, że jednostka ratowniczo - gaśnicza w Dębnie będzie wykonywała wszystkie zadania jakie obowiązywały do tej pory. Jedyną zmianą jest to, że nie będzie widniał szyld jednostki. Wiele rozmów w tej sprawie było przeprowadzonych z Głównym jak i Wojewódzkim Komendantem PSP. Sprawę tą cały czas na bieżąco będziemy śledzić. Na dzień dzisiejszy robimy co możemy w tej kwestii. Będziemy nadal czynić starania, aby te jednostki utrzymać.

Ad. 13

Zapoznano się z wnioskiem Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa o zorganizowanie szkolenia dla radnych Rady Powiatu.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do powyższego wniosku. Jednocześnie zlecił, aby sprawą zorganizowania szkolenia dla radnych powiatu zajęła się Sekretarz Powiatu.

Dalszy ciąg posiedzenia Zarządu Powiatu odbył się

po sesji Rady Powiatu o godz. 1530

Ad. 14

Zapoznano się z projektem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi podległej jednostki organizacyjnej do dokonywania zmian w planach finansowych jednostki.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

przedstawiła powyższy projekt uchwały.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 11/22/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi podległej jednostki organizacyjnej do dokonywania zmian w planach finansowych jednostki. (załącznik Nr 10 do protokołu).

Ad. 15

Zapoznano się z projektem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

przedstawiła powyższy projekt uchwały.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 11/23/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok. (załącznik Nr 11 do protokołu).

Ad. 16

Zapoznano się z projektem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego planu audytu wewnętrznego w Powiecie Myśliborskim.

Audytor Wewnętrzny - Katarzyna Tuszakowska

przedstawiła treść projektu uchwały.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 11/24/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia rocznego planu audytu wewnętrznego w Powiecie Myśliborskim. (załącznik Nr 12 do protokołu).

Ad. 17

W sprawach różnych poruszono następujące tematy:

1) Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił wnioski w kolejności wymienionej niżej:

a) Telewizja TVB Myślibórz w sprawie oferty współpracy (załącznik Nr 13 do protokołu).

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił podpisać umowę na świadczenie usług przez Telewizję TVB Myślibórz. Płatność za usługi będzie obejmowała tylko miesiące sesyjne, a wynagrodzenie za cały ten okres będzie wynosiło 1.000 zł brutto. Jednocześnie postanowił, aby płyta CD z każdych obrad sesji Rady Powiatu była przekazywana do Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

b) Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarządu Oddziału Powiatowego w Myśliborzu o zwiększenie dofinansowania z budżetu Powiatu w roku 2007 organizacji imprezy IV zawodów sportowo - pożarniczych OSP powiatu myśliborskiego (załącznik Nr 14 do protokołu). Poinformował, że wnioskodawcy pismem zostali poinformowani o decyzji Zarządu z dnia 15 stycznia 2007 roku o dofinansowaniu imprezy kwotą 1.000 zł. W rozdziale 92605 pozostała rezerwa 1.050 zł na imprezy realizowane poza Powiatowym Kalendarzem Imprez Sportowych.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu negatywnie ustosunkował się do powyższego wniosku.

c) Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Myślibórz o ufundowanie nagród na Festiwal Piosenki Harcerskiej oraz Zimowy Turniej Drużyn (załącznik Nr 15 do protokołu).

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił ufundować nagrody rzeczowe z rezerwy Kalendarza Imprez Kulturalnych w wysokości 500 zł.

2) Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

przedstawił zbiór opowiadań „Siwa Sosna”, która opowiada o wycieczkach rowerowych po ziemi myśliborskiej. Opracowanie przedstawia miasto Dębno i Myślibórz oraz ich okolice. Autor powyższego zbioru zwrócił się z prośbą o dofinansowanie publikacji książki. Prowadzone w tym zakresie są rozmowy z Burmistrzem Miasta i Gminy w Dębnie i w Myśliborzu. Wydanie zbioru opowiadań kształtowałaby się w kwocie 7.000 zł. Każda Gmina oraz Powiat, która partycypowałaby w kosztach otrzymałaby 100 egzemplarzy w/w książki. Jest to forma promocji powiatu myśliborskiego. Uważam, że sprawę tę należy wziąć pod rozwagę. Inicjatywa ta jest warta do zastanowienia i rozpatrzenia. Kolejna sprawa dotyczy dyrektora szpitala powiatowego w Barlinku. Dyrektor szpitala został powołany na okres 6 lat. W dniu 31 stycznia 2006 roku umowa ta wygasła. Poprzednia władza nie podjęła w tym kierunku żadnych działań. W tej sytuacji Pan Ryszard Mitek nie ma uregulowanego stosunku zatrudnienia. Podjęcie decyzji w tej kwestii leży w kompetencjach Zarządu Powiatu. Należy tą sprawę jak najszybciej uregulować.

3) Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

powiedział, że w związku z tym, że na dzisiejszej sesji Rady Powiatu została podjęta uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2006 rok Szpitala Powiatowego w Barlinku i w Dębnie. Zarząd Powiatu powinien wybrać ofertę na przeprowadzenie w/w badania. Zostały złożone dwie oferty przez:

1) Kancelarię Biegłych Rewidentów „CDP” Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. Koszt badania wynosi 6.500 zł plus podatek VAT w wysokości 22% tj. kwota 7.930 zł.

2) Kancelarię Biegłych Rewidentów „RECTUS” Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. Koszt badania wynosi 8.500 zł plus podatek VAT w wysokości 22% tj. kwota 10.370 zł.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił zlecić wykonanie powyższego badania Kancelarii Biegłych Rewidentów „CDP” Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Ad. 18

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono o godz. 1600

Protokołowała: Małgorzata Jakóbowska.

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu ..............................................

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu ...............................................

3. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu ...............................................

4. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu ...............................................

5. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu ...............................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 26-03-2007 10:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 26-03-2007 10:04