herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr VI/52/07 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok


UCHWAŁA NR VI/52/2007

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 20 marca 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok

Na podstawie art.12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok o kwotę 77.619 zł.

dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYC H OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

o kwotę77.619 zł.

rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

o kwotę 77.619 zł.

§0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych

o kwotę 77.619 zł.

§2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok o kwotę 1.658.290 zł.

dział 020 - LEŚNICTWO

o kwotę 1.303 zł.

rozdział 02001 - Gospodarka leśna

o kwotę 1.303 zł.

§0970 - wpływy z różnych dochodów

o kwotę 1.303 zł.

dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

o kwotę 1.002.480 zł.

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 1.002.480 zł.

§6648 - dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na postawie porozumień (umów)

o kwotę 1.002.480 zł.

dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

o kwotę 2.923 zł.

rozdział 71015 - Nadzór budowlany

o kwotę 2.923 zł.

§0970 - wpływy z różnych dochodów

o kwotę 2.923 zł.

dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

o kwotę 594.184 zł.

75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

o kwotę 594.184 zł.

§2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa

o kwotę 594.184 zł.

dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

o kwotę 57.400 zł.

rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

o kwotę 57.400 zł.

§6648 - dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na postawie porozumień (umów)

o kwotę 57.400 zł.

§3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok o kwotę 4.226 zł.

dział 020 - LEŚNICTWO

o kwotę 1.303 zł.

rozdział 02001 - Gospodarka leśna

o kwotę 1.303 zł.

§3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych

o kwotę 1.303 zł.

dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

o kwotę 2.923 zł.

rozdział 71015 - Nadzór budowlany

o kwotę 2.923 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 2.400 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 400 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy

o kwotę 123 zł.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

  1. Zawiadomienia Ministra Finansów ST4-4820/105/2007/337 z dnia 19 lutego 2007 roku o rocznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości planowanej wpłaty do budżetu państwa, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2007, a także o planowanej na 2007 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

  2. Wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu o dokonanie zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.923 zł. uzyskanych z tytułu prac interwencyjnych (refundacja) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

  3. W związku z otrzymaniem kwoty 1.059.880 zł. z tytułu zwrotu wydatków kwalifikowalnych jako 75% udziału budżetu Unii Europejskiej w realizacji projektów:

- „Modernizacja ul. Zielonej w m. Dębno” - 1.002.480 zł.,

- „Modernizacja Przystani Żeglarskiej MOS SZKUNER” - 57.400 zł.

4. wniosku Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Myśliborzu - na podstawie art.7 ust. 6a ustawy z dnia 8 czerwca z 2001 roku
o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz.764, z 2003r. Nr 46,poz.392) wydano decyzję znak: OSR 6012-3/4-1/06 oraz znak: OSR6012-3/4-2/06. Na mocy tej decyzji przeniesiono prawa i obowiązki wynikające z w/w decyzji z Pani Marii Pastuszak na Państwo Stanisława i Mariolę Ludwikę Targowskich. Pismem z dnia 20 lutego 2007 roku znak: OSR 6012-3/4/06 wezwano Panią Marię Pastuszak do zwrotu ekwiwalentu z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w związku ze sprzedażą zalesionych działek w wysokości 1.302,48 zł. za miesiąc listopad i grudzień 2006 roku oraz kwoty: 1.302,48 zł. za miesiąc styczeń i luty 2007 roku co uczyniła w dniu: 28 lutego 2007 roku. W związku z tym, że dokonany zwrot w części dotyczy roku 2006 roku należy wprowadzić w/w kwotę do budżetu roku 2007.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 21-03-2007 10:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 21-03-2007 10:06