herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 10/2007


Protokół Nr 10/2007

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu

odbytego dnia 19 lutego 2007 roku

w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu

ul. Marcinkowskiego 2

Stan członków Zarządu - 5

Obecnych - 5

Ad. 1

O godzinie 1200 rozpoczęto posiedzenie Zarządu. Zgodnie z listą obecności (Załącznik Nr 1 do protokołu) w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu

3. Krystyna Balcerzak - członek Zarządu

4. Ferdynand Łukasik - członek Zarządu

5. Joanna Stąsiek - członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Alicja Karczewska - Skarbnik Powiatu

2. Teresa Lewczuk - Sekretarz Powiatu

3. Beata Kołodziejek - Dyrektor PCPR w Myśliborzu

4. Anna Trembecka - Inspektor ds. Zdrowia i Spraw Społecznych

Ad. 2

Proponowany porządek posiedzenia (stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu) przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu Nr 9/2007 z dnia 13 lutego 2007 roku został przyjęty bez uwag.

Ad. 4

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

omówiła potrzebę wnioskowanych zmian zapisanych w treści powyższej uchwały, których dokonano na podstawie:

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 10/21/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok (załącznik Nr 3 do protokołu).

Ad. 5

Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

powiedział, że w związku z wnioskiem Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku, Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2007 roku postanowił wyrazić zgodę na zakup videoendoskopu wraz z myjnią automatyczną. Firma „Olimpus Polska” deklaruje przekazanie w formie darowizny na rzecz szpitala w Barlinku procesor i źródła światła do w/w aparatury medycznej o łącznej wartości brutto 69.483,66 zł.

Członek Zarządu - Joanna Stąsiek

powiedziała, że zasadny jest wydatek z tym, że należy ogłosić przetarg w sprawie zakupu videoendoskopu wraz z myjnią automatyczną. Nie może być tak, że dyrektor szpitala sam wybiera określoną firmę do powyższego celu.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że dlaczego akurat dyrektor szpitala wybrał firmę „Olimpus”, a nie inną firmę, która zajmuje się tą samą działalnością. Może za mniejsze pieniądze udałoby się zakupić powyższy sprzęt. Uważam, że zasadne byłoby ogłosić przetarg w tym kierunku.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu (w głosowaniu za - 4 członków komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał, podczas głosowania nieobecna członek Zarządu - Krystyna Balcerzak) postanowił nie podejmować decyzji w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Szpital Powiatowy w Barlinku. Jednocześnie postanowił odłożyć powyższą sprawę do wyjaśnienia przez dyrektora szpitala powiatowego w Barlinku.

Ad. 6

Projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

przedstawiła powyższy projekt uchwały.

W wyniku dyskusji Zarząd przyjął bez uwag powyższy projekt uchwały, przedkładając na posiedzenia Stałych Komisji Rady Powiatu w celu szczegółowego rozpatrzenia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

Ad. 7

Projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

przedstawiła powyższy projekt uchwały.

W wyniku dyskusji Zarząd przyjął bez uwag powyższy projekt uchwały, przedkładając na posiedzenia Stałych Komisji Rady Powiatu w celu szczegółowego rozpatrzenia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

Ad. 8

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz dyrektorom placówek opiekuńczo wychowawczych prowadzonych przez Powiat Myśliborski oraz określenia tygodniowego pensum godzin bezpośredniej pracy z dzieckiem wychowawcom zatrudnionym na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - Beata Kołodziejek

przedstawiła powyższy projekt uchwały.

W wyniku dyskusji Zarząd przyjął powyższy projekt uchwały. Jednocześnie postanowił, że w momencie uzyskania opinii w powyższej sprawie przez Wydział Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, w/w projekt uchwały zostanie przedłożony na posiedzenia Stałych Komisji Rady Powiatu w celu szczegółowego rozpatrzenia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

Ad. 9

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2007 roku.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - Beata Kołodziejek

przedstawiła powyższy projekt uchwały.

W wyniku dyskusji Zarząd przyjął powyższy projekt uchwały, przedkładając na posiedzenia Stałych Komisji Rady Powiatu w celu szczegółowego rozpatrzenia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

Ad. 10

Rozpatrzono projekt uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2006 rok Szpitala Powiatowego w Dębnie.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił powyższy projekt uchwały.

W wyniku dyskusji Zarząd przyjął bez uwag powyższy projekt uchwały, przedkładając na posiedzenia Stałych Komisji Rady Powiatu w celu szczegółowego rozpatrzenia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

Ad. 11

Zapoznano się z informacją dotycząca zobowiązań i wyniku finansowego SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku i w Dębnie na dzień 31 grudnia 2006 roku. (załącznik Nr 4 do protokołu).

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

zapytał kiedy dyrektor szpitala w Barlinku podpisał układ ratalny z ZUS-em, jakie były z tego tytułu korzyści, czy dyrektor szpitala w Dębnie występował również o układ ratalny do ZUS-u, jeżeli nie występowało to dlaczego?. Uważam, że taką informację należy przygotować w celu wyjaśnienia.

Członek Zarządu - Ferdynand Łukasik

powiedział, że z informacji wynika, że szpital powiatowy w Barlinku w skali roku uzyskał zysk w wysokości 376.362 zł, czyli nie generuje już straty. Natomiast szpital powiatowy w Dębnie niestety w skali roku wykazuje stratę w wysokości 2.064.263 zł.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, aby dyrektor szpitala w Dębnie przygotowała na sesję Rady Powiatu informację jakie zadania zostały wykonane z programu naprawczego opracowanego przez firmę Promotor, na jakim etapie w tym zakresie znajduje się szpital.

Inspektor ds. Zdrowia i Spraw Społecznych- Anna Trembecka

powiedziała, że wystosowała w tej sprawie pismo do dyrektorów szpitali, aby sporządzili całościową informację programu restrukturyzacji, aby to nie była część opisowa tylko konkretnie uszczegółowione punkty co zostało wykonane. Informacja ta zostanie przesłana do Starostwa pod koniec miesiąca lutego br.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację.

Ad. 12

Zapoznano się z wnioskiem Dyrektora Domu Dziecka w Barlinku o zwrot kwoty za zapłacony kosztorys budowlany. (załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił powyższy wniosek.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

powiedziała, że Dom Dziecka w Barlinku w planie na rok 2007 posiada zabezpieczone środki finansowe na wydatki rzeczowe. Jeżeli dyrektor placówki podjęła środki z rachunku dochodów własnych placówki to z bieżących środków powinna je zrefundować.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu negatywnie ustosunkował się do powyższego wniosku. Jednocześnie wskazał, że należy w pierwszej kolejności dokonać remontu łazienki, a nie korytarza. Remont łazienki zalecił wykonanie z bieżących środków jednostki. Po I półroczu br. Zarząd dokona analizy czy rzeczywiście sytuacja finansowa jednostki wymaga dofinansowania.

Ad. 13

Zapoznano się z wnioskiem Związku Głównego Dzieci Wojny w Myśliborzu o pomoc finansową. (załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił powyższy wniosek wraz z opinią Inspektora ds. Promocji w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił negatywnie ustosunkować się do powyższego wniosku ze względu na to, że w budżecie powiatu nie przewidziano środków finansowych na realizację zadań publicznych w formie otwartych konkursów ofert.

Ad. 14

W sprawach różnych poruszono następujące sprawy:

1) Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

wstępnie poruszył sprawę dodatków funkcyjnych dyrektorów i wicedyrektorów podległych placówek Starostwu.
Uważam, że należy tą sprawę jak najszybciej uporządkować, aby wyszczegółowić w tym kierunku określone
kryteria. Uważam, że nie powinno być takiej sytuacji, że dodatek funkcyjny dyrektor czy wicedyrektor
otrzymuje tylko z tytułu sprawowanej funkcji. Dyrektor danej jednostki powinien osiągać sukcesy i angażować
się w celu prawidłowego funkcjonowania placówki.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił dokonać szczegółowej analizy w powyższym kierunku na
najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Ad. 15

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono o godz. 1300

Protokołowała: Małgorzata Jakóbowska.

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu ..............................................

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu ...............................................

2. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu ...............................................

3. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu ...............................................

4. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu ..............................................

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 05-03-2007 13:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-03-2007 13:38