herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 11/24/2007 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu audytu wewnętrznego w Powiecie Myśliborskim


UCHWAŁA NR 11/24/2007

ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego planu audytu wewnętrznego w Powiecie Myśliborskim

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), rozdziału 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 112, poz. 765 ), § 10 Regulaminu Audytu Wewnętrznego w powiecie myśliborskim stanowiącego załącznik do uchwały Nr 4/3/2006 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2006r - Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się roczny plan audytu wewnętrznego w Powiecie Myśliborskim na rok 2007.

§ 2. Roczny plan audytu wewnętrznego w Powiecie Myśliborskim stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Audytorowi Wewnętrznemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Potyra

1. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta .................................................................

2. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu .................................................................

3. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu .................................................................

4. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu .................................................................

Uzasadnienie

Art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) stanowi, iż audyt wewnętrzny przeprowadza się na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego jednostki sektora finansów publicznych. Plan audytu przygotowuje audytor wewnętrzny w porozumieniu z kierownikiem jednostki.

W celu przygotowania planu audytu wewnętrznego audytor przeprowadza szereg działań i czynności opartych na analizie ryzyka w zakresie działania jednostki w celu wyodrębnienia procesów i obszarów o najwyższym stopniu ryzyka dla działalności jednostki i poddaje je audytowi wewnętrznemu zgodnie z rozdziałem 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 112, poz. 765 ).

Na podstawie powyższego sporządzono roczny plan audytu wewnętrznego na rok 2007 dla Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 05-03-2007 13:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-03-2007 13:37