herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 11/23/2007 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok


UCHWAŁA NR 11/23/2007

ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 28 lutego 2007 roku

w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok

Na podstawie art. 186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu Nr V/46/07 z dnia 28 lutego 2007 roku Zarząd Powiatu w Myśliborzu, uchwala co następuje:

§1. Ustala się układ wykonawczy zmian dochodów i wydatków budżetu dotyczących realizacji zadań własnych powiatu na 2007 rok wprowadzonych uchwałą Nr V/46/07 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 lutego 2007 roku, zgodnie z załącznikiem.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Potyra

1. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta ...............................................................

2. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu ...............................................................

3. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu ...............................................................

4. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu ...............................................................

Uzasadnienie:

Powyższych zmian budżetu na 2007 rok dokonuje się:

  1. Wniosku Dyrektora Dębnowskiego Ośrodka Kultury w Dębnie o dofinansowanie w kwocie 3.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu sekcji plastycznej „Pastele” na wystawę w PARLAMENCIE EUROPEJSKIM w Brukseli. W związku z powyższym zawarta zostanie stosowna umowa z Gminą Dębno.

  2. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Smolnicy o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 8.500 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem etatu do wymiaru pełnego na stanowisku starszej księgowej.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Załącznik

do Uchwały Nr 11/23/2007

Zarządu Powiatu w Myśliborzu

z dnia 28 lutego 2007 roku

Zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok

Jednostka realizująca

dział

rozdział

§

Wyszczególnienie

kwota zmian

w zł.

Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok

Zespół Szkół w Smolnicy

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

8.500

80130

Szkoły zawodowe

8.500

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

7.057

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

1.270

4120

składki na Fundusz Pracy

173

Starostwo Powiatowe
w Myśliborzu

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

3.000

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

3.000

2310

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

3.000

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 05-03-2007 13:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Marek Dmytruszewski 05-03-2007 13:36