herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Sprawozdanie z odbytych posiedzeń Zarządu Powiatu Myśliborskiego od 28 stycznia 2007 do 13 lutego 2007 roku


Sprawozdanie z odbytych posiedzeń

Zarządu Powiatu w Myśliborzu

Na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2007 roku Zarząd:

 1. Rozpatrzył wnioski:

  1. o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 3.500 zł w budżecie Powiatu na 2007 rok w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego na organizację uroczystości z wręczeniem Wyróżnień Promocyjnych Starosty Myśliborskiego „Złoty Żagiel” za 2006 rok. Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do powyższego wniosku.

  2. Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu o ustalenie stawki opłat dla osób dorosłych korzystających z noclegów. Zarząd Powiatu postanowił zatwierdzić ceny świadczonych usług za noclegi i wyżywienie w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu w roku 2007 jak niżej:

 • działalność statutowa dotycząca pobytu dzieci młodzieży na turnusach, koszt jednego osobnika - 17 zł

 • działalność gospodarcza (dla młodzieży i osób dorosłych), koszt jednego osobnika - 36 zł

  1. Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku w sprawie powołania na stanowisko wicedyrektorów szkoły, kierownika i zastępcę kierownika Warsztatów Szkolnych. W związku ze zmianami kadrowymi dyrektor szkoły zamierza powierzyć stanowiska wicedyrektorów szkoły nauczycielom dyplomowanym Pani Małgorzacie Osińskiej oraz Panu Grzegorzowi Zielińskiemu. Równocześnie w związku ze zmianami kadrowymi w warsztatach szkolnych dyrektor szkoły zamierza powierzyć stanowisko kierownika warsztatów szkolnych Panu Kazimierzowi Siarkiewiczowi - nauczycielowi dyplomowanemu, a stanowisko zastępcy kierownika warsztatów szkolnych Panu Wiesławowi Kulczewskiemu - nauczycielowi dyplomowanemu. W związku z powyższym na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku dyrektor szkoły złożył wniosek o wyrażenie zgody, co do kandydatów na wyżej wymienione stanowiska. Rada Pedagogiczna i Rada Szkoły pozytywnie zaopiniowała powyższych kandydatów. Zarząd Powiatu postanowił wyrazić pozytywną opinię we wnioskowanej sprawie.

  2. ZSP Nr 1 w Barlinku o przyznanie środków w kwocie 27.861 zł na remont pomieszczeń sanitarnych przy sali gimnastycznej. Uzasadniając to tym, że zgodnie z uchwałą 163/324/2006 Zarządu Powiatu z dnia 4 grudnia 2006 roku dokonano przeniesienia środków finansowych w kwocie 27.861 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z kontrolą sanepidu i zaleceniami pokontrolnymi. Planowany remont obejmuje umywalnię i toaletę dla uczniów. Remont jest możliwy tylko w czasie przerwy w zajęciach tj. w okresie ferii zimowych. Zarząd Powiatu postanowił pozytywnie ustosunkować się do powyższego wniosku.

  3. Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku o likwidację internatu szkolnego od roku 2007/2008. Od roku 2000 systematycznie spada liczba wychowanków (od 85 w roku 2000, do 17 w roku szkolnym 2006/2007), a w ślad za tym corocznie zmniejsza się subwencja oświatowa, która nie pokrywa kosztów bieżącego funkcjonowania i utrzymania internatu. W związku z widoczną tendencją zmniejszania się liczby wychowanków, dyrektor szkoły w porozumieniu z Zarządem Powiatu dokonał zmian w zatrudnieniu pracowników pedagogicznych administracji i obsługi przenosząc ich w miarę możliwości na etaty finansowane przez budżet szkoły. Restrukturyzacji poddano również przeznaczenie pomieszczeń budynku internatu, w którym funkcjonuje obecnie Centrum Edukacyjne Szczecińskiej Fundacji „Talent - Promocja - Postęp”, Centrum Integracji Społecznej, Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych „Za FOS”, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek”. Całe I piętro budynku po przebudowie zostało zaadoptowane dla potrzeb dydaktycznych szkoły (sale do nauki języków obcych). Zarząd Powiatu postanowił pozytywnie ustosunkować się do powyższego wniosku.

  4. Dyrektora ZSP Nr 2 w Myśliborzu dotyczący informacji o zadłużeniu lokatorki p. Jolanty I. zam. przy ul. Północnej w Myśliborzu. Pani Jolanta I. lokal mieszkalny o powierzchni 96 m2 zamieszkuje od 15 listopada 2003 roku po wykwaterowaniu z Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu. Umowa najmu lokalu mieszkalnego została zawarta do dnia 15 listopada 2006 roku. Z dniem 31.08.2004 r. Bursa szkolna uległa likwidacji, a dokumentację przejął dyrektor ZSP Nr 2 w Myśliborzu. Zadłużenie lokatorki na dzień przejęcia Bursy wynosiło 3.687 zł. W dniu 29.11.2004 r. wystosowano pismo do P. Jolanty I. z wezwaniem do uregulowania zaległości czynszowych od miesiąca marca do listopada 2004 r. w kwocie 5.800,42 zł w terminie do 10 grudnia 2004 r.. Następne pismo z wezwaniem do zapłaty kwoty należności 8.600,32 zł z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zostało doręczone P. Jolancie I. 07 marca 2005 r. W odpowiedzi na wezwanie P. Jolanta I. napisała podanie o przesunięcie terminu spłaty zadłużenia z 20.05.06 na 30.06.2006 r. Ze zobowiązania lokatorka wywiązała się częściowo, wpłacając na konto szkoły w lipcu 2005 r. 1.200 zł i we wrześniu tego samego roku kwotę 1.400 zł. Z uwagi na zaprzestanie spłaty pozostałych zaległości sprawa ta została przekazana radcy prawnemu Starostwa z prośbą o wyegzekwowanie należności na drodze sądowej. W czerwcu 2006 r. P. Jolanta I. po otrzymaniu faktury wpłaciła na konto szkoły 800 zł. W dniu 10.10.2006 r. zostało wystosowane pismo do lokatorki z informacją o kończącej się umowie najmu lokalu mieszkalnego z prośbą o opuszczenie lokalu w wyznaczonym terminie i rozliczenie się z opłaty czynszowej. Pismo wysłane listem poleconym nie zostało przez lokatorkę odebrane. Dnia 02.11.2006 r. ponownie wystąpiono do P. Jolanty I. z wezwaniem o opuszczenie lokalu mieszkalnego i rozliczenie się z opłaty czynszowej. Pismo zostało doręczone do rąk własnych zainteresowanej za pokwitowaniem odbioru. Lokatorka nie zastosowała się do wezwania i nie opuściła mieszkania. Stan należności P. Jolanty I. na dzień 31.12.2006 r. wynosi 20.778,45 zł. Zarząd Powiatu postanowił, aby przygotować w powyższej sprawie pozew przez radców prawnych i skierować sprawę na drogę sądową. Jednocześnie postanowił dokonać odłączenia dopływu energii elektrycznej do lokalu mieszkalnego zajmowanego przez Panią Jolantę I.

  5. Dyrektora ZSP Nr 2 w Myśliborzu o wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach pralnicy oraz wirówki pralniczej będących na wyposażeniu pralni w budynku po byłej Bursie. Zarząd Powiatu postanowił pozytywnie ustosunkować się do powyższego wniosku.

  6. Dyrektora ZSP Nr 2 w Myśliborzu o czasowe zwolnienie lokatorki Pani Jadwigi P. zamieszkałej w Myśliborzu przy ul. Północnej z czynszu w kwocie 500 zł. Uzasadniając to tym, że awaria pionu wodnego, która miała miejsce w nocy z 15/16 lipca 2006 roku spowodowała zalanie pokoju mieszkalnego wraz z wyposażeniem. Lokatorka na swój koszt dokonała naprawy szkód: wymiana obudowy z regipsów, szpachlowanie sufitu i ścian, malowanie pokoju, wymiana ok. 3 m2 paneli podłogowych. Znając rozmiary zniszczeń spowodowanych awarią, suma zwolnienia o jaką występuje lokatorka nie jest zawyżona i odpowiada kosztom przez nią poniesionych. Zarząd Powiatu postanowił pozytywnie ustosunkować się do powyższego wniosku.

  7. Stowarzyszenia „Inspiracje” w Dębnie o wsparcie organizowanych imprez biegowych. Imprezy biegowe Stowarzyszenia Inspiracje są organizowane od 2 lat. Przyciągają one coraz większą liczbę uczestników, stając się imprezami o charakterze ponadgminnym i regionalnym. W ramach każdej imprezy odbywają się: Bieg Główny, biegi dla dzieci i młodzieży oraz bieg integracyjny - dla początkujących. Stowarzyszenie Inspiracje jest partnerem Gminy Dębno w ramach Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Zarząd Powiatu postanowił na powyższy cel ufundować trzy puchary z rezerwy.

  8. Dębnowskiego Ośrodka Kultury o dofinansowanie imprezy kulturalnej „Wystawa w Parlamencie Europejskim w Brukseli”. Sekcja plastyczna „Pastele” działa w Dębnowskim Ośrodku Kultury od 5 lat, szczyci się dużymi osiągnięciami w wielu konkursach o arenie powiatowej, wojewódzkiej i międzynarodowej. Zespół otrzymał zaproszenie do prezentacji swojego dorobku w 2006 roku, jednak z przyczyn od nich niezależnych realizacja działania została przełożona na pierwszą połowę 2007 roku. Do prezentacji swojego dorobku w Parlamencie Europejskim Zespół zaprosił eurodeputowany poseł Bogusław Liberadzki. Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć środki finansowe na powyższy cel spisując porozumienie w tej sprawie pomiędzy Gminą Dębno a Powiatem Myśliborskim. Finansowanie w/w imprezy nastąpi w określonym terminie wyjazdu.

  9. Pani Ewy D. zam. Myślibórz o zakup lokalu mieszkalnego położonego w Renicach. W dniu 10 stycznia 2007 roku wpłynął wniosek Pani Ewy D. zamieszkałej w Myśliborzu dotyczący zakupu lokalu mieszkalnego nr 3 (I piętro) wraz z garażem położonego we wsi Renice gmina Myślibórz na działce nr 431/10 o powierzchni 1018 m2 wraz z współudziałem do gruntu stanowiącego własność Powiatu Myśliborskiego. Uchwałą Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 24 września 2003 roku lokal ten został przeznaczony do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego. Lokal nr 3 zgodnie z operatem szacunkowym sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego został wyceniony na kwotę 22.170,00 zł brutto według stanu na grudzień 2003 roku. Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż powyższego lokalu mieszkalnego.

  10. Wójta Gminy Nowogródek Pom. o ujęcie w budżecie powiatu na 2007 rok środków finansowych na realizację projektu polegajacego na modernizacji drogi powiatowej Nowogródek Pom. - Łubianka. W budżecie gminy Nowogródek Pom. na rok 2007 ujęte zostały środki na wykonanie projektu technicznego tej drogi w wysokości 50.000 zł. Zarząd Powiatu postanowił wykonać dokumentację techniczną na I etap modernizacji drogi Nowogródek Pom. - Karsko. Po dokonaniu tego odcinka drogi postanowił kolejno przystąpić do opracowania dokumentacji technicznej na II etap modernizacji drogi Karsko - Łubianka. W tym celu postanowił spisać z Gminą Nowogródek Pom. porozumienie w sprawie dofinansowania poniesionych kosztów na opracowanie dokumentacji technicznej.

  1. Przyjął bez uwag projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku, przedkładając na obrady sesji Rady Powiatu.

  1. Podjął następujące uchwały:

   1. Nr 8/13/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka w Barlinku.

   2. Nr 8/14/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wprowadzenia Książki Procedur Audytu Wewnętrznego w powiecie myśliborskim. Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu Audytu Wewnętrznego w powiecie myśliborskim audyt wewnętrzny prowadzony jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz z procedurami ustalonymi w księdze procedur audytu wewnętrznego w Powiecie Myśliborskim. Książkę procedur przygotowuje audytor wewnętrzny i przedkłada do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu- § 12 ust. 3 w/w Regulaminu. Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego opracowane przez The Institiute of Internal Auditors zobowiązują zarządzającego audytem wewnętrznym do ustalenia zasad oraz procedur służących kierowaniu działaniem audytu wewnętrznego - standard działania 2040.

   3. Nr 8/15/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia „Planu kontroli na rok 2007”

   4. Nr 8/16/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonej w Namyślinie. W związku z zakończeniem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej działki nr 122 o pow. 7198 m2 położonej w obrębie Namyślin, gmina Boleszkowice stanowiącej własność Powiatu Myśliborskiego wynikiem negatywnym - obniża się w drugim przetargu o 15 % cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłaszaniu pierwszego przetargu w/w nieruchomości. Ogłoszony na dzień 25 stycznia 2007 roku pierwszy przetarg ustny na sprzedaż w/w nieruchomości, dla której ustalono cenę wywoławczą w wysokości 215.080 zł plus 22% VAT od ceny osiągniętej w przetargu zakończył się wynikiem negatywnym, nie wpłynęło żadne wadium na kupno w/w nieruchomości. W związku z tym Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeprowadzeniu drugiego przetargu ustnego na sprzedaż tej nieruchomości oraz ustalił cenę wywoławczą, która zgodnie z art. 67 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami nie może być niższa niż 50% wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Cena nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego według stanu na lipiec 2006 roku w operacie szacunkowym wynosi 215.080 zł.

  Na posiedzeniu w dniu 13 lutego 2007 roku Zarząd:

  1) Podjął następujące uchwały:

  1. Nr 9/17/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Powołano komisję do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z współudziałem do gruntu stanowiącego własność Powiatu Myśliborskiego w budynku stojącym na działce nr 431/10 o pow. 1018 m2 położonej w obrębie Renice gmina Myślibórz.

  2. Nr 9/18/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok oraz planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok.

  3. Nr 9/19/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie, zmiany układu wykonawczego i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok. Zmian dokonano na podstawie:

   • zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 05 stycznia 2007 roku o zwiększeniu Powiatowi planu dotacji celowych na rok 2007 w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 2.400 zł.

   • porozumienia Nr 3/2007 z dnia 15 stycznia 2007 roku zawartego pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Zachodniopomorską Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie w sprawie organizacji i finansowania Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Barlinku. Zarząd Powiatu zobowiązuje się do pokrycia kosztów w wysokości 5.762 zł. związanych z utrzymaniem izb lekcyjnych oraz pomieszczeń socjalnych wraz z zabezpieczeniem warunków higienicznych, sanitarnych i bezpieczeństwa kierując środki finansowe do Ośrodka Szkolenia i Wychowania - Gospodarstwo Pomocnicze ZWK OHP - Zakład w Barlinku.

   • wniosku Wicestarosty Powiatu:

    • o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe kwoty 4.450 zł. z przeznaczeniem na zakup znaków sądowych.

    • o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwoty 3.500 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z organizacją uroczystości związanej z wręczeniem Wyróżnień Promocyjnych Starosty Myśliborskiego „Złoty Żagiel” za 2006 rok

  • wniosku Sekretarza Powiatu o dokonanie przeniesienia pomiędzy paragrafami środków finansowych w kwocie 3.440 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem okolicznościowych statuetek - wyróżnień promocyjnych starosty myśliborskiego - Złoty Żagiel.

  • zawiadomienia z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 24 stycznia 2007 roku o pozytywnym rozpatrzeniu Wniosku Beneficjenta o płatność nr 4/ZPORRF/2.2.1-3/07 w ramach projektu „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu myśliborskiego w roku szkolnym 2006/2007 złożonym przez Powiat Myśliborski w dniu 10 stycznia 2007 roku. W ramach realizowanego projektu została zatwierdzona i przekazana kwota 117.919 zł.

  • postanowienia Zarządu zgodnie z protokołem kontroli wewnętrznej Starostwa o dokonanie weryfikacji zapisów księgowych i dokonanie korekt za lata 2003-2006 łącznie z bilansem. Zabezpiecza się kwotę 24.000 zł. w Zespole Szkół w Smolnicy na wynagrodzenie dla osób będących wykonywać w/w wskazania.

  • wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o przyznanie środków finansowych w kwocie 27.861 zł. z przeznaczeniem na wykonanie remontu bieżącego pomieszczeń części sanitarnej przy sali gimnastycznej (zalecenie SANEPIDU).

  • wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia pomiędzy paragrafami środków finansowych w kwocie 424 zł. w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z przeznaczeniem na zakup energii i rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczno, w tym poradnie specjalistyczne z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

  • wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 13.408 zł. z przeznaczeniem na zakup urządzeń gastronomicznych tj. elektrycznego kotła warzelnego oraz szafy chłodniczej.

  • zmienia się jednostkę realizującą dotychczas Starostwo Powiatowe na Powiatowy Zarząd Dróg w Myśliborzu w zakresie wykonania zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2116Z w m. Płonno - sporządzenie dokumentacji.

  1. Nr 9/20/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym. W celu zachowania płynności finansowej postanowiono zaciągnąć kredyt w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800.000 zł, zgodnie z upoważnieniem Rady Powiatu w Myśliborzu zawartym w § 10 pkt 1 uchwały Nr IV/29/2007 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

  2) Dokonał oceny materiałów na obrady sesji Rady Powiatu:

  a) informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2006 rok.

  b) informacja na temat stanu bezpieczeństwa publicznego w powiecie.

  c) informacja na temat stanu przeciwpożarowego i zabezpieczenia
  przeciwpowodziowego
  w powiecie.

  d) projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu.

  e) projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego na
  przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2006 rok Szpitala Powiatowego w Dębnie.

  3) Zatwierdził zadania rzeczowe dotyczące naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny
  2007/2008.

  4) Rozpatrzył wnioski:

  1. Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku o wpisanie do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego zadania obejmującego remont i modernizację boiska szkolnego. Uzasadniając to tym, że boisko szkolne zostało wybudowane w roku 1977 i po 28 latach eksploatacji wymaga remontu kapitalnego i modernizacji. Jakość bazy dydaktycznej w tym boiska szkolnego zwiększy zainteresowanie ofertą edukacyjną absolwentów gimnazjów i zwiększy nabór do klas pierwszych. Właściwy standard boiska szkolnego jest niezbędny w szkole, która od wielu lat zajmuje pierwsze miejsce we współzawodnictwie sportowym szkół powiatu myśliborskiego oraz osiąga znaczące sukcesy na arenie sportowej w województwie zachodniopomorskim. Zarząd Powiatu postanowił, że w/w zadanie zostanie wpisane do WPI po jego skosztorysowaniu.

  2. Dyrektora PPP w Myśliborzu o zwiększenie zatrudnienia o etat pedagogiczny. Uzasadniając to tym, że aktualnie 6 pracowników pedagogicznych poradni pracuje na części etatu. Przyznanie etatu umożliwi dyrektorowi zatrudnienie pracowników pedagogicznych na pełnych etatach. Zarząd Powiatu postanowił odłożyć powyższą sprawę do momentu szczegółowego rozpoznania sytuacji finansowej w powiecie.

  3. Dyrektora ZS w Smolnicy o zajęcie stanowiska w sprawie regulowania przez szkołę zadłużenia z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej. Dyrekcja szkoły wystąpiła z pismem do Przedsiębiorstwa Energetycznego ENEA S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp. oraz Oddział w Dębnie o zawieszenie spłaty do chwili wyjaśnienia sprawy przez Prokuraturę w Myśliborzu, jednak na oba pisma dyrektor szkoły otrzymała odpowiedź negatywną. Obecnie opłaty dokonywane są z bieżących środków finansowych przeznaczonych na wydatki szkoły na rok 2007. Do dnia 1 lutego 2007 roku szkoła spłaciła kwotę w wysokości 16.788,88 zł, pozostało jeszcze zadłużenie w kwocie 22.100,00 zł. Zarząd Powiatu zaproponował przemieszczenie środków w planie Zespołu Szkół w Smolnicy na rok 2007 z § 4270- zakup usług remontowych na § 4260 - zakup energii we wnioskowanej kwocie w celu spłaty zaległości.

  4. Rady Rodziców przy Publicznym Gimnazjum w Boleszkowicach o pomoc finansową na zorganizowanie wycieczki dla uczniów klasy, która osiągnie najlepsze wyniki w nauce. Zarząd Powiatu postanowił negatywnie ustosunkować się do powyższego wniosku ze względu na brak środków finansowych na realizację wymienionych we wniosku zadań. Zgodnie z kompetencjami wniosek powinien być skierowany do organu prowadzącego szkołę - Gmina Boleszkowice.

  5) Zapoznał się z listem otwartym Pani Emilii Kiszewskiej zam. w Myśliborzu o pomoc w położeniu kresu
  grabieży nawierzchni ulic oraz naprawie poniesionych strat. Powyższy list zostanie odczytany na sesji
  Rady Powiatu w Myśliborzu.

  6) Zapoznał się z wnioskami:

  1. Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku w sprawie braku środków finansowych w planie na 2007 rok. Po szczegółowym dokonaniu podziału przydzielonych kwot budżetu powiatu na 2007 rok brakuje ogółem w szkole 532.268 zł na pokrycie bieżącego funkcjonowania placówki.

  2. Dyrektora ZSP Nr 2 w Barlinku w sprawie weryfikacji przydzielonych środków finansowych i przyznanie brakującej w budżecie kwoty 199.147 zł. Przydzielone wstępnie środki finansowe nie zabezpieczają potrzeb finansowych szkoły na 2007 rok. Braki środków finansowych dotyczą rozdziału 80130 - wydatki płacowe i pochodne na kwotę 132.000 zł oraz pozostałe wydatki na kwotę 67.147 zł.

  3. Dyrektora ZSP Nr 2 w Myśliborzu w sprawie projektu planu finansowo - rzeczowego jednostki. Uzasadniając to tym, że w związku z zawiadomieniem o wstępnych wysokościach planowanych kwot budżetu powiatu na 2007 rok przedłożono projekt, który ujęto w dwóch wariantach: pierwszy ujmuje kalkulację wszystkich potrzeb jednostki w ujęciu całego budżetu szkoły na 2007 rok. Drugi projekt pokazuje, że potrzeby jednostki w stosunku do wydatków wg. rozdziału starostwa zaspakajają potrzeby tylko na 8 miesięcy 2007 roku, zwłaszcza jeśli chodzi o wynagrodzenia pracowników szkoły. Niedoszacowanie jednostki wynosi 448.685 zł.

  4. Dyrektora ZSP Nr 1 w Dębnie dotyczącego braku środków finansowych w budżecie na 2007 rok w dziale 801 w rozdziale 80120 - Licea Ogólnokształcące w łącznej kwocie 300.132 zł z tego: na fundusz płac 241.511 zł, pochodne od wynagrodzeń 58.621 zł. Brakująca kwota 300.132 zł wynika z różnicy pomiędzy przydzielonymi środkami na 2007 rok, a rzeczywistymi potrzebami jednostki. Kwota ta konieczna jest dla zabezpieczenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi ZS w 2007 roku.

  5. Dyrektora ZSP Nr 1 w Dębnie dotyczący informacji, że w dziale 801 w rozdziale 80120 - Licea Ogólnokształcące w projekcie planu dochodów i wydatków na 2007 rok zatrudnienie nauczycieli wynosiło 30,84 etatu. Natomiast w planach finansowych wynosi 32,84 etatu. Różnica ta wynika z zatrudnienia od 1 października 2006 r. dwóch pracowników tj. pedagoga i bibliotekarza zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym szkoły.

  6. MOW w Renicach dotyczący wyjaśniania, że przedstawiona tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń do budżetu na rok 2007 w rozdziale 85420 sporządzona jest w oparciu o aktualne zatrudnienie, które obejmuje dodatkowo etat wychowawcy stażysty. Nie zawiera również wcześniej planowanej nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi dokonanej w bieżącym roku z uwagi na uzyskanie przez pracownika wcześniejszych uprawnień do wypłaty. W związku z powyższym tabela kalkulacyjna wynagrodzeń opiewa na kwotę niższą o 17.138 zł.

  Zarząd Powiatu postanowił, że będzie przyglądał się wydatkom wnioskujących jednostek o zwiększenie kwot na wydatki budżetowe w roku 2007.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-02-2007 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 23-02-2007 14:30