herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 2/2007 z posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbytego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w dniu 25 stycznia 2007 roku.


Protokół Nr 2/2007

z posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbytego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu

w dniu 25 stycznia 2007 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1400, a zakończyło się o godzinie 1500.

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Edward Sawicki.

Posiedzenie protokołowała Dagmara Sobocińska.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Komisji stwierdził quorum, niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

(lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).

Ad. 2

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

 4. Projekt budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

 5. Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu.

 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 7. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:

 1. uzupełnienia składu Rady Powiatu,

 2. uzupełnienia składu Rady Powiatu,

 3. powołania Sekretarza Powiatu Myśliborskiego,

 4. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu,

 5. uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasad wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,

 6. określenia i zasad rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski,

 7. delegowania przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich,

 8. upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu,

 9. ustalenia wysokości diet dla radnych powiatu,

 10. zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej,

 11. zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Powiatu.

 1. Opracowanie planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2007 rok.

 2. Sprawy różne.

 3. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał członków Komisji czy nie wnoszą uwag do proponowanego porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Porządek posiedzenia przyjęto bez zmian.

Ad. 3

Na wstępie posiedzenia członkowie Komisji otrzymali do wglądu protokół z ostatniego posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

Przewodniczący Komisji zapytał czy są uwagi do protokołu.

Uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem protokołu głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecna radna Krystyna Balcerzak.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że Protokół Nr 1 z dnia 19 grudnia 2006 roku został przyjęty.

Ad. 4

Przystąpiono do omówienia projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok wraz z autopoprawką.

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy Komisje na swoich posiedzeniach składały wnioski odnośnie zmian w projekcie budżetu.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

powiedziała, że żadna Stała Komisja Rady Powiatu nie złożyła na swoich posiedzeniach wniosków odnośnie zmian w budżecie. Budżet nie został zmieniony, za wyjątkiem autopoprawki wprowadzonej przez Zarząd Powiatu, o której wszyscy członkowie Komisji już wiedzą.

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał jakie są zagrożenia w budżecie.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

powiedziała, że na dzień dzisiejszy nie ma żadnych zagrożeń. Są środki, a więc wszystkie zadania są realizowane na bieżąco. Jednostki otrzymują pieniądze na czas, nie ma zaległości płatniczych. Inwestycje, są zapisane w budżecie. Na chwilę obecną jest tylko jedna inwestycja z roku poprzedniego, która jest realizowana. Projekt budżetu został przygotowany przez poprzedni Zarząd. Obecny Zarząd zaakceptował projekt wprowadzając jedynie autopoprawki. Nie są to poprawki wewnętrzne w budżecie lecz poprawki dodatkowe.

Członek Komisji - Marianna Grabowska

zapytała, czy Powiat Myśliborski posiada limit zobowiązań, do jakich wysokości mogą być zaciągane kredyty.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

powiedziała, że w paragrafie 9 uchwały budżetowej limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek są wypunktowane. Zaciągnięto w roku budżetowym - 800.000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.700.000 zł. Należy wydawać tyle pieniędzy, ile jest w posiadaniu. Zagrożeniem może być np. fakt, że wystąpią podwyżki dla nauczycieli, których się nie ustrzeżemy. Należy wypełnić to co nakazuje Karta Nauczyciela, nic się w tej kwestii innego nie zrobi. Nauczyciele muszą dostać podwyżki. Zagrożenie może wystąpić jeszcze w miesiącu lutym, kiedy będą ostateczne kwoty do budżetu, będzie trzeba zdecydować z czego zejść. Na pewno dotknie to subwencji oświatowej, jak jest corocznie. Będziemy starali się, aby tych środków zabierać jak najmniej, bo placówki oświatowe i tak odczuwają te cięcia. Zagrożenia mogą być zawsze, trzeba je tylko umiejętnie omijać. Należy również pozyskiwać jak najwięcej środków z zewnątrz.

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są jeszcze uwagi bądź pytania do Skarbnik Powiatu w sprawie projektu budżetu.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu budżetu głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecna radna Krystyna Balcerzak.

Projekt budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok wraz z autopoprawką został przyjęty.

Ad. 5

Kolejnym omawianym punktem porządku posiedzenia było sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy po wszystkich kontrolach w jednostkach były wykonywane zalecenia pokontrolne i czy odbywały się rekontrole.

Wiceprzewodniczący Komisji - Janusz Winiarczyk

powiedział, że jednostka pisze odpowiedź, jakie zalecenia zostały wykonane, a jakie jeszcze nie. W niektórych przypadkach robi się rekontrolę, zaś częściej jest tak, że wierzy się w to co zostało napisane i takich rekontroli się nie robi.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że w związku z tym, że nieprawidłowości się powiększają robi się kontrole kompleksowe, które trwają dłużej, miesiąc, dwa miesiące. Chcemy wprowadzić zmiany. Robić więcej krótszych kontroli, ale w mniejszych odstępach czasu. Dużą uwagę będziemy zwracać na egzekwowanie zaleceń pokontrolnych, tak, aby jednostki na bieżąco wyprowadzały nieprawidłowości, żeby nie było sytuacji, że dyrektorzy co innego piszą, a co innego robią.

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są jeszcze pytania bądź uwagi do sprawozdania.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym przystąpiono do realizacji kolejnego punktu.

Ad. 6

Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są pytania bądź uwagi do sprawozdania.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym przystąpiono do realizacji kolejnego punktu.

Ad. 7

Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:

 1. uzupełnienia składu Rady Powiatu,

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecna radna Krystyna Balcerzak.

Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu został przyjęty.

 1. uzupełnienia składu Rady Powiatu,

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecna radna Krystyna Balcerzak.

Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu został przyjęty.

 1. powołania Sekretarza Powiatu Myśliborskiego,

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

przedstawił kandydatkę na stanowisko Sekretarza Powiatu - Panią Teresę Lewczuk, która w latach 90-tych pracowała w Urzędzie Miasta i Gminy w Barlinku podczas kadencji Burmistrza Wawrzyniaka i Burmistrza Falińskiego. Obecnie pracuje w BOMECIE. Ma wyższe wykształcenie i duże doświadczenie. Podczas dzisiejszej rozmowy wykazała się dużą znajomością przepisów, zwróciła uwagę pracownikowi, że posiłkuje się złym, nieaktualnym już rozporządzeniem. Widać, że zna przepisy i jest na bieżąco.

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 4 członków Komisji, przeciw - 0, 1 radny wstrzymał się od głosu (J. Winiarczyk).

Podczas głosowania nieobecna radna Krystyna Balcerzak.

Projekt uchwały w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Myśliborskiego został przyjęty.

 1. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu,

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecna radna Krystyna Balcerzak.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu został przyjęty.

 1. uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasad wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Członek Komisji - Ferdynand Łukasik

poinformował radnych, że uczestniczył w negocjacjach ze związkami zawodowymi. Regulaminy zostały zaakceptowane i zatwierdzone przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Solidarność. Były trzy zmiany. Pierwsza: podwyższono średnie wynagrodzenie dla nauczycieli stażystów i dla nauczycieli kontraktowych, tak aby wynagrodzenie było zgodne z zapisem Karty Nauczyciela. Druga zmiana dotyczyła tego, że wydziela się w osobowym funduszu płac 5% na dodatki motywacyjne na etat. W ramach tego dyrektorzy będą przyznawali dodatki nauczycielom, a dyrektorom dodatek przyznaje Starosta. Trzecia zmiana: obniżono ilość oddziałów dla zastępcy do 9, gdyż zmniejsza się liczba uczniów w szkołach i jest mniej oddziałów. Związki starały się wynegocjować podwyższenie dodatku trudnościowego i za trudne warunki pracy, ale rodziło to duży skutek finansowy, dlatego też nie udało się tego wynegocjować. Odbyło się drugie spotkanie. Podczas którego związki wyraziły zgodę i podpisały projekt tych dwóch regulaminów.

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

powiedział, że ma dwie uwagi. Pierwsza: to wydaje mi się, że przyznawanie dodatku motywacyjnego na jeden miesiąc, w którym już sama nazwa mówi jaka rolę ma spełniać, mija się z celem. Takie dodatki powinno się przyznawać przynajmniej na 2-3 miesiące, żeby faktycznie zmotywować nauczycieli. Jeden miesiąc to jest za krótki okres czasu. Druga sprawa: to unormowanie sprawy spornej w szkołach ponadgimnazjalnych, która dotyczy wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w maturach. W dalszym ciągu ta sprawa jest nierozwiązana, nauczyciele się upominają. Uważam, że powinno się to unormować, nauczyciele powinni dostawać wynagrodzenie za udział w maturach.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że na razie należałoby przyjąć te regulaminy, a gdy będą zatwierdzane następne to należałoby pomyśleć, by te sprawy w nich ująć.

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

złożył wniosek, żeby w przyszłości ująć w regulaminach zmiany, o których była mowa.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecna radna Krystyna Balcerzak.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasad wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego został przyjęty.

 1. określenia i zasad rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski,

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecna radna Krystyna Balcerzak.

Projekt uchwały w sprawie określenia i zasad rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski został przyjęty.

 1. delegowania przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich,

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Podczas głosowania nieobecna radna Krystyna Balcerzak.

Projekt uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich został przyjęty.

 1. upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu,

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecna radna Krystyna Balcerzak.

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu został przyjęty.

 1. ustalenia wysokości diet dla radnych powiatu,

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 4 członków Komisji, przeciw - 0, 1 radny wstrzymał się od głosu (J. Winiarczyk).

Podczas głosowania nieobecna radna Krystyna Balcerzak.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych powiatu został przyjęty.

 1. zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej,

W wyniku dyskusji członkowie Komisji postanowili, że projekt w/w uchwały nie zostanie poddany pod głosowanie, gdyż nie zawiera jeszcze nazwiska kandydata na stanowisko Zastępcy Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Sprawa rozstrzygnie się dopiero na sesji Rady Powiatu.

 1. zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Powiatu,

Członkowie Komisji zdecydowali, że projekt uchwały w w/w sprawie nie zostanie poddany pod głosowanie z podobnych względów.

Ad. 8

Przystąpiono do opracowania planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2007 rok.

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zaproponował, by w planie pracy Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na rok 2007 ująć punkt dotyczący zapoznania się z przebiegiem prac przy realizacji zadań inwestycyjnych (odwiedzanie placówek oświatowych, jednostek organizacyjnych powiatu), jak również punkt dotyczący zapoznania się ze stanem technicznym dróg powiatowych i dróg gminnych (oglądanie dróg).

W wyniku dyskusji, po przeanalizowaniu propozycji, członkowie Komisji postanowili ująć w planie pracy Komisji na 2007 rok, w miesiącu maju punkt dotyczący zapoznania się z przebiegiem prac przy realizacji zadań inwestycyjnych (wizytacje), jak również w miesiącu czerwcu punkt dotyczący zapoznania się ze stanem technicznym dróg powiatowych i gminnych (wizytacje).

W głosowaniu (za - 5 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał, podczas głosowania nieobecna radna K. Balcerzak), Komisja przyjęła projekt planu pracy Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2007 rok. (załącznik Nr 2 do protokołu)

Ad. 9

W sprawach różnych:

Członek Komisji - Joanna Stąsiek

przedstawiła pozostałym członkom Komisji treść pisma, które otrzymała od Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, dotyczącego zmiany struktury organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Myśliborskiego. (powyższe pismo stanowi załącznik Nr 3 do protokołu)

Ad. 10

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

Dagmara Sobocińska

5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-02-2007 14:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 23-02-2007 14:24