herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 2/2007 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbytego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w dniu 24 stycznia 2007 roku.


Protokół Nr 2/2007

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbytego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w dniu 24 stycznia 2007 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1400, a zakończyło się o godzinie 1510.

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Tomasz Jarema.

Posiedzenie protokołowała Dagmara Sobocińska.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Komisji stwierdził quorum, niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

(lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu)

Na posiedzeniu Komisji nieobecny radny Stanisław Mitręga.

Ad. 2

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

 4. Projekt budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

 5. Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu.

 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 7. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:

 1. uzupełnienia składu Rady Powiatu,

 2. uzupełnienia składu Rady Powiatu,

 3. powołania Sekretarza Powiatu Myśliborskiego,

 4. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu,

 5. uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasad wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,

 6. określenia i zasad rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski,

 7. delegowania przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich,

 8. upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu,

 9. ustalenia wysokości diet dla radnych powiatu,

 10. zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej,

 11. zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Powiatu.

 1. Opracowanie planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa na 2007 rok.

 2. Sprawy różne.

 3. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał członków Komisji czy nie wnoszą uwag do proponowanego porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Porządek posiedzenia przyjęto bez zmian.

Ad. 3

Na wstępie posiedzenia członkowie Komisji otrzymali do wglądu protokół z ostatniego posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Przewodniczący Komisji zapytał czy są uwagi do protokołu.

Uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem protokołu głosowało - 7 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecni radni: Stanisław Mitręga i Janusz Fabiańczyk.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że Protokół Nr 1 z dnia 18 grudnia 2006 roku został przyjęty.

Ad. 4

Przystąpiono do omówienia projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok wraz z autopoprawką.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

przedstawiła autopoprawkę Zarządu Powiatu do projektu uchwały budżetowej na 2007 rok. (autopoprawka stanowi załącznik Nr 2 do protokołu)

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do Skarbnik Powiatu w sprawie projektu budżetu lub autopoprawki.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu budżetu głosowało - 6 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecni radni: S. Mitręga, J. Fabiańczyk, R. Święcicki.

Projekt budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok wraz z autopoprawką został przyjęty.

Ad. 5

Kolejnym omawianym punktem porządku posiedzenia było sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał, czy są pytania bądź uwagi do sprawozdania.

Członek Komisji - Tadeusz Maćkała

powiedział, że w Zespole Szkół w Smolnicy praktycznie od 2003 roku nie była prowadzona księgowość. Zapytał, czy dyrektor szkoły za „nieporządek”, który panował w tym czasie w jego placówce otrzymywał nagrody.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Ryszard Czekała

powiedział, że dyrektor szkoły otrzymywał takowe nagrody. To pracodawca przyznaje nagrody pracownikowi. Są dwa rodzaje nagród, jedne przyznaje się z okazji Dnia Nauczyciela, a drugie przyznaje Starosta. Nagrody były przyznawane w okresie, kiedy nie byłem Naczelnikiem Wydziału, dlatego nie mogę się wypowiadać na jakiej zasadzie były przyznawane. Jeżeli chodzi o sprawę wynagrodzenia nauczycieli, to jest to bardzo skomplikowana sprawa, wynikająca z wielu przepisów prawnych, Karty Nauczyciela itd. Każdy dyrektor musi realizować tzw. programy nauczania i ramowy plan nauczania, z którego wynika, że z danego przedmiotu jest określona liczba godzin. W zależności od tego jakich ma fachowców te godziny przydziela. Jeśli dyrektor złamał prawo i dał powyżej 0,5 etatu godzin ponadwymiarowych, to powinien ponieść konsekwencje tego czynu.

Członek Komisji - Alina Sznabowicz

poprosiła o odpowiedź na pytanie: które nieprawidłowości przedstawione w sprawozdaniu z kontroli są poważne, obok których nie można przejść obojętnie, a które mniej ważne.

Audytor Wewnętrzny - Katarzyna Tuszakowska

powiedziała, że najpoważniejszymi nieprawidłowościami były: niezgodność danych w ewidencji księgowej z danymi wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym. Nieprawidłowość ta stanowiła naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Inną poważną nieprawidłowością było niezamykanie miesięczne i roczne kont, wskutek czego dane wykazane w sprawozdaniach budżetowych i bilansach były nierzetelne. Istotną nieprawidłowością było też nie uzgadnianie zapisów w ewidencji księgowej środków trwałych i pozostałych środków trwałych z zapisami w ewidencji syntetycznej i ze stanem faktycznym. Różnice wychodzą najczęściej przy przeprowadzaniu inwentaryzacji.

Członek Komisji - Krystyna Balcerzak

zapytała, czy po tych kontrolach dyrektorzy kontrolowanych jednostek dostali jakieś zalecenia pokontrolne i czy zostały one wykonane.

Audytor Wewnętrzny - Katarzyna Tuszakowska

powiedziała, że po każdej kontroli dyrektor dostaje zalecenia pokontrolne, w których wskazywany jest sposób „naprawienia” nieprawidłowości, czy też uchybień. Dyrektor jednostki zobowiązany jest do odpowiedzi na zalecenia w ciągu 30 dni, w której opisuje, czy i w jaki sposób nieprawidłowości zostały usunięte. Ewentualnie występuje o przedłużenie terminu wykonania zaleceń. W przypadku jednostki, w której stwierdzono dużą ilość nieprawidłowości, przeprowadzana jest po paru miesiącach kontrola sprawdzająca.

Członek Komisji - Joanna Stąsiek

zapytała, kto kontrolował Smolnicę w 2003 i w 2004 roku.

Audytor Wewnętrzny - Katarzyna Tuszakowska

poinformowała członków Komisji, że w roku 2003 kontrolę w Smolnicy przeprowadziła Pani Bernarda Bartoszewicz - Naczelnik Wydziału Kontroli i Pan Robert Petruk - Inspektor Wydziału Kontroli. W 2004 roku wraz z Panią Naczelnik byłyśmy na dokończeniu kontroli z poprzedniego roku, której nie dokończył Pan Robert Petruk, gdyż został Naczelnikiem Wydziału Komunikacji. W trakcie tej kontroli sprawdzałyśmy wynagrodzenia i listy płac.

Członek Komisji - Tadeusz Maćkała

powiedział, że nie może pojąć faktu, że takie rzeczy działy się właśnie w szkole. Gdzie jak gdzie, ale w szkole? To jak te dzieci mają brać przykład z nauczycieli, z dyrekcji, skoro dyrektorzy dopuścili się takiego czynu.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Ryszard Czekała

powiedział, że jest Naczelnikiem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu od września 2006 roku, znane są mu pewne rzeczy, ale takie oskarżanie i wydawanie wyroku nie powinno mieć miejsca. Prosiłbym, żeby się jednak wstrzymać od takich stwierdzeń, dopóki sprawa nie zostanie wyjaśniona i udowodniona. Takie kroki zostały już poczynione, sprawa jest rozpatrywana przez prokuraturę. Nie jesteśmy kompetentni do tego, żeby kogoś osądzać, są od tego inne instytucje. Wszyscy jesteśmy zszokowani, że wyszły na jaw takie rzeczy, ale poczekajmy, aż sprawa się wyjaśni.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem sprawozdania głosowało - 7 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecni radni: S. Mitręga, R. Święcicki.

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu zostało przyjęte do wiadomości.

Ad. 6

Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał, czy są pytania bądź uwagi do sprawozdania.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem sprawozdania głosowało - 7 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecni radni: S. Mitręga, R. Święcicki.

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zostało przyjęte do wiadomości.

Ad. 7

Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:

 1. uzupełnienia składu Rady Powiatu,

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 7 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecni radni: S. Mitręga, R. Święcicki.

Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu został przyjęty.

 1. uzupełnienia składu Rady Powiatu,

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 7 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecni radni: S. Mitręga, R. Święcicki.

Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu został przyjęty.

 1. powołania Sekretarza Powiatu Myśliborskiego,

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 7 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecni radni: S. Mitręga, R. Święcicki.

Projekt uchwały w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Myśliborskiego został przyjęty.

 1. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu,

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 7 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecni radni: S. Mitręga, R. Święcicki.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu został przyjęty.

 1. uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasad wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 7 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecni radni: S. Mitręga, R. Święcicki.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, zasad wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego został przyjęty.

 1. określenia i zasad rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski,

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 7 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecni radni: S. Mitręga, R. Święcicki.

Projekt uchwały w sprawie określenia i zasad rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski został przyjęty.

 1. delegowania przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich,

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 7 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Podczas głosowania nieobecni radni: S. Mitręga, R. Święcicki.

Projekt uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich został przyjęty.

 1. upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu,

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 7 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecni radni: S. Mitręga, R. Święcicki.

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu został przyjęty.

 1. ustalenia wysokości diet dla radnych powiatu,

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Członek Komisji - Alina Sznabowicz

zapytała czym było podyktowane podniesienie wysokości diet dla radnych i jak proponowana stawka wygląda na tle innych powiatów.

Członek Komisji - Joanna Stąsiek

powiedziała, że Zarząd Powiatu postanowił wysokość diety zrewalizować, gdyż nie robiono tego od 2000 roku, czyli od 7 lat. Na tle innych powiatów województwa zachodniopomorskiego, np. Powiatu Łobeskiego, który jest mniejszy niż Powiat Myśliborski, dieta po podwyżce nie wygląda źle. Wysokość diety radnych już po podniesieniu stawki i tak jest niższa niż w większości powiatów województwa zachodniopomorskiego.

Członek Komisji - Alina Sznabowicz

stwierdziła, że jest to niepopularne w dobie, kiedy wszyscy porównują nasze wypłaty, ryczałty, ekwiwalenty. Wywoła to z pewnością niezadowolenie społeczeństwa.

Członek Komisji - Krystyna Balcerzak

powiedziała, że tak już jest, że będzie zawsze chwilowa dyskusja na ten temat, niezależnie od tego, czy diety zostałyby podniesione, czy obniżone.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 7 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecni radni: S. Mitręga, R. Święcicki.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych powiatu został przyjęty.

 1. zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej,

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 7 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecni radni: S. Mitręga, R. Święcicki.

Projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej został przyjęty.

 1. zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Powiatu,

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 7 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecni radni: S. Mitręga, R. Święcicki.

Projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałych Komisji Rady Powiatu został przyjęty.

Ad. 8

Przystąpiono do opracowania planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa na 2007 rok.

Członek Komisji - Alina Sznabowicz

zapytała, czy przewiduje się w planie pracy Komisji na 2007 rok odwiedzenie jednostek organizacyjnych powiatu, w tym przede wszystkim Szpitali Powiatowych w Dębnie i w Barlinku.

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

powiedział, że przewiduje wizytacje jednostek organizacyjnych podległych Starostwu Powiatowemu w Myśliborzu i proponuje zająć się tym tematem w miesiącu marcu.

Członek Komisji - Józef Michalak

zapytał, czy w związku z tym, że otrzymaliśmy informacje dotyczące programów restrukturyzacyjnych i programów naprawczych szpitali w Barlinku i w Dębnie, z których wynika, że są to projekty do 2010 roku, nie należałoby w planie pracy Komisji uwzględnić kontroli tych jednostek, by zobaczyć jak funkcjonują te programy.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że zostały zaplanowane kontrole szpitali, które przeprowadzi pracownik Starostwa, by sprawdzić jak zostały zagospodarowane pieniądze z kredytów, które zaciągnęły szpitale, a Rada poręczyła.

Zaproponował, aby zapoznać się trochę wcześniej z informacjami dotyczącymi szpitali w Barlinku i w Dębnie. W miesiącu czerwcu, kiedy sprawozdania finansowe i informacje z restrukturyzacji szpitali są przyjmowane przez Radę jest mało czasu, by dokładnie je przeanalizować i mieć czas, by ewentualnie podjąć jakieś działania. Powiedział również, że dobrze byłoby na te spotkania zaprosić osobę, która umie czytać sprawozdania finansowe, czyli finansistę. Najlepiej, żeby była to osoba postronna, biegła, by przedstawiła dane obiektywnie.

Po przeanalizowaniu propozycji, członkowie Komisji postanowili ująć w planie pracy Komisji na 2007 rok, w miesiącu marcu punkt dotyczący wizytacji jednostek organizacyjnych podległych Starostwu Powiatowemu w Myśliborzu, jak również przenieść z miesiąca czerwca na miesiąc kwiecień przyjęcie sprawozdań finansowych szpitali oraz informacji z programów restrukturyzacyjnych Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie.

W głosowaniu (za - 7 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał, podczas głosowania nieobecni radni: S. Mitręga, R. Święcicki), Komisja przyjęła projekt planu pracy Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa na 2007 rok. (załącznik Nr 3 do protokołu)

Ad. 9

W sprawach różnych:

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

poinformował członków Komisji, że materiały, które otrzymali na posiedzeniu odnośnie programów naprawczych szpitali opracowanych przez firmę PROMOTOR, jak również programów restrukturyzacyjnych opracowanych przez same szpitale zostaną omówione dopiero po dokładnym zapoznaniu się, na kolejnych posiedzeniach Komisji.

Ad. 10

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

Dagmara Sobocińska

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-02-2007 14:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 23-02-2007 14:24