herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 8/2007


Protokół Nr 8/2007

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu

odbytego dnia 29 stycznia 2007 roku

w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu

ul. Marcinkowskiego 2

Stan członków Zarządu - 5

Obecnych - 5

Ad. 1

O godzinie 1000 rozpoczęto posiedzenie Zarządu. Zgodnie z listą obecności (Załącznik Nr 1 do protokołu) w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu

3. Krystyna Balcerzak - członek Zarządu

4. Ferdynand Łukasik - członek Zarządu

5. Joanna Stąsiek - członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Alicja Karczewska - Skarbnik Powiatu

2. Ryszard Czekała - Naczelnik Wydziału OKS

3. Jan Jakubów - Dyrektor DWDz. w Myśliborzu

4. Adam Błażejewski - Dyrektor ZSP Nr 2 w Myśliborzu

5. Mirosław Lach - Geodeta Powiatowy

6. Antoni Paluch - Dyrektor PZD w Myśliborzu

7. Beata Kołodziejek - Dyrektor PCPR w Myśliborzu

Ad. 2

Proponowany porządek posiedzenia (stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu) przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu Nr 7/2007 z dnia 15 stycznia 2007 roku został przyjęty bez uwag.

Ad. 4

Zapoznano się z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych na uroczystość związaną z wręczeniem Wyróżnień Promocyjnych Starosty Myśliborskiego „Złoty Żagiel” (załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do powyższego wniosku.

Ad. 5

Zapoznano się z wnioskiem Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu o ustalenie stawki opłat dla osób dorosłych korzystających z noclegów. (załącznik Nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku wraz z opinią Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w tej sprawie.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Ryszard Czekała

powiedział, że jeżeli chodzi o koszt wyżywienia dzieci, dyrektor placówki pobiera tylko opłatę za „wsad do kotła”, czyli za zakupiony surowiec. Natomiast płace i utrzymanie mieszczą się w otrzymywanej subwencji. Jeżeli chodzi o dorosłych muszą oni pokryć koszt surowca i również to co wchodzi na użytkowania, czyli energię, woda itp.

Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu - Jan Jakubów

powiedział, że muszę być bardzo ostrożny w zakresie podwyższania cen, ale to robię bo jednak koszty wzrastają. Bardzo zależy mi na tym, aby dzieci przyjeżdżały do naszej placówki.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił zatwierdzić ceny świadczonych usług za noclegi i wyżywienie w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu w roku 2007:

  1. działalność statutowa dotycząca pobytu dzieci młodzieży na turnusach, koszt jednego osobnika - 17 zł

  2. działalność gospodarcza (dla młodzieży i osób dorosłych), koszt jednego osobnika - 36 zł

Jednocześnie upoważnił Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu do podwyższenia jak wyżej cen usług za noclegi i wyżywienie w placówce w roku 2007.

Ad. 6

Zapoznano się z wnioskiem ZSP Nr 1 w Barlinku w sprawie powołania na stanowisko wicedyrektora, kierownika i zastępcę kierownika Warsztatów Szkolnych. (załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku wraz z opinią Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w tej sprawie.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Ryszard Czekała

powiedział, że w związku ze zmianami kadrowymi w warsztatach szkolnych dyrektor szkoły zamierza powierzyć stanowisko kierownika warsztatów szkolnych Kazimierzowi Siarkiewiczowi. Decyzja podyktowana jest tym, że Pan Tadeusz Bigus dotychczasowy kierownik warsztatów od 1 kwietnia br. przechodzi na emeryturę. Stanowisko zastępcy kierownika warsztatów szkolnych zamierza powierzyć Wiesławowi Kulczewskiemu. Oba stanowiska są zawarte w statucie szkoły i w projekcie organizacyjnym. Warunkiem ustawy jest to, aby stanowiska kierownicze, oprócz dyrektora szkoły uregulowane były w statutach szkoły. szkoły. Na te stanowiska powołuje dyrektor szkoły po zaciągnięciu opinii organu prowadzącego. Przy czym w komentarzu do ustawy jest napisane, że dla dyrektorów, którzy są pracodawcami opinie te nie są wiążące, czyli nie muszą być pozytywne, aby dyrektor taką decyzję podjął.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że mamy zaopiniować powyższe kandydatury na stanowiska kierownicze, ale trudno jest mi opiniować jeżeli nie znam kandydatów. Uważam, że jeżeli mamy wydać swoją opinię to przynajmniej powinno nam się przybliżyć krótką charakterystykę tych osób.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Ryszard Czekała

powiedział, że jeżeli chodzi o Panią Małgorzatę Osińską, która jest proponowana na stanowisko wicedyrektora szkoły. Jest to magister matematyki, 21 lat pracy pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany. Posiadająca ocenę wyróżniającą w pracy. Pani Osińska posiada rok stażu na stanowisku wicedyrektora w Zespole Szkół Ogólnokształcących na ul. Leśnej w Barlinku. W momencie kiedy został zlikwidowny Pani Osińka przeszła do Zespołu Szkół, gdzie pracuje już 3 lata. Wyróżnia się swoją postawą m.in. to ona prowadziła całą uroczystość nadania szkole imienia. Jest nauczycielem, który ma zarówno osiągnięcia dydaktyczne jak i niezbędne doświadczenie do zajęcia stanowiska wicedyrektora. Jeżeli chodzi o Pana Grzegorza Zielińskiego, który jest proponowany na stanowisko drugiego wicedyrektora szkoły w miejsce Pana Kazimierza Siarkiewicza. Jest to magister wychowania fizycznego, który ukończył studia podyplomowe z przysposobienia obronnego. Posiada 24 lata pracy, jest nauczycielem dyplomowanym, posiada wyróżniającą ocenę pracy, radny Rady Miejskiej przez III kadencje i przewodniczący jednej z komisji. Pan Kazimierz Siarkiewicz dotychczasowy wicedyrektor szkoły, a wcześniej nauczyciel przedmiotów zawodowych. Wicedyrektorem szkoły został w roku 2002, kiedy Pan Ryszard Syroka został dyrektorem szkoły. Magister inżynier przedmiotów zawodowych, nauczyciel dyplomowany. Jeśli chodzi o przedmioty zawodowe bardzo duże doświadczenie. Proponowany na stanowisko kierownika warsztatów szkolnych. Wiesław Kulczewski proponowany na stanowisko zastępcy kierownika warsztatów szkolnych, magister wychowania technicznego i informatyki, 21 lat pracy, ocena wyróżniająca za dotychczasową pracę. Jeżeli chodzi o kierownicze doświadczenie w II kadencji Rady Miejskiej Wiceburmistrz Miasta i Gminy Barlinek.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił wyrazić pozytywną opinię we wnioskowanej sprawie.

Ad. 7

Zapoznano się z wnioskiem ZSP Nr 1 w Barlinku o przyznanie środków na remont pomieszczeń sanitarnych przy sali gimnastycznej. (załącznik Nr 6 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku wraz z opinią Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił pozytywnie ustosunkować się do powyższego wniosku, wyrażając zgodę na przyznanie dodatkowych środków w kwocie 27.861 zł na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych przy sali gimnastycznej z wolnych środków.

Ad. 8

Zapoznano się z wnioskiem ZSP Nr 1 w Barlinku o likwidację internatu szkolnego od roku 2007/2008. (załącznik Nr 7 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku wraz z opinią Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił pozytywnie ustosunkować się do powyższego wniosku.

Ad. 9

Zapoznano się z wnioskiem Dyrektora ZSP Nr 2 w Myśliborzu dotyczący informacji o zadłużeniu lokatorki p. Jolanty Ignarskiej zam. przy ul. Północnej 15. (załącznik Nr 8 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku wraz z opinią Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w tej sprawie.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Myśliborzu - Adam Błażejewski

powiedział, że Pani Ignarska nie pracuje w Polsce wyjeżdża do pracy zagranicę. Od czasu do czasu przyjeżdża do Polski. W momencie kiedy przyjedzie staramy się doręczyć korespondencję do rąk własnych, albo przez pocztę listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Pozostali członkowie rodziny nie odbierają korespondencji. W mieszkaniu tym zamieszkuje mąż Pan Ignarskiej, córka wraz z mężem i dzieckiem. W sumie córka z mężem posiadają stałe dochody nie poczuwają się do tego, aby uregulować cześć zadłużenia. Pani Ignarska w roku 2006 zobowiązała się, że będzie systematycznie regulowała zadłużenie. Sprawa ta była rozpatrywana przez Zarząd Powiatu II kadencji wówczas Pani Ignarska wpłaciła dwie raty. Wstrzymano decyzję radców prawnych o rozpoczęcie postępowania. W pierwszym miesiącu zapłaciła 800 zł, a w drugim ok. 1200 zł. Gdy otrzymała ostatnią korespondencję o odłączeniu dopływu energii elektrycznej do lokalu mieszkalnego wpłaciła kwotę ok. 1.400 zł. Umowa najmu lokalu mieszkalnego została zawarta do dnia 15 listopada 2006 roku, tak więc powinna opuścić mieszkanie. Cała dokumentacja jest u radcy prawnego Starostwa nie powiem w tej chwili na jakim etapie jest postępowania, czy jest już w sądzie, czy sprawa jest w toku. Na dzień dzisiejszy nie posiadam takiej wiedzy.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

zapytał czy wszyscy lokatorzy mieszkający w bursie mają założone podliczniki, czy jest to płacone od punktu?

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Myśliborzu - Adam Błażejewski

powiedział, że każdy ma podliczniki i jest to rozliczane z podlicznika. W tej chwili Pani Ignarskiej dostarczamy energię elektryczną za darmo. Podlicznik jest nasz, rozliczamy jako budynek, a kierownik sprawdza podliczniki u wszystkich lokatorów i obciąża ich za prąd. To nie jest tak, że energetyka ma umowę z Panią Ignarską.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, dlatego trzeba będzie podjąć działania żeby jednak w tych mieszkaniach podliczniki przekazać dla energetyki.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Myśliborzu - Adam Błażejewski

powiedział, że jedyną rzeczą, którą praktycznie możemy w tej chwili wykonać to odłączenie dopływu energii elektrycznej do lokalu mieszkalnego zajmowanego przez Panią Ignarską.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił, aby przygotować w powyższej sprawie pozew przez radców prawnych i skierować sprawę na drogę sądową. Jednocześnie postanowił dokonać odłączenia dopływu energii elektrycznej do lokalu mieszkalnego zajmowanego przez Panią Ignarską.

Ad. 10

Zapoznano się z wnioskiem ZSP Nr 2 w Myśliborzu o wyrażenie zgody na przekazanie sprzętu pralniczego. (załącznik Nr 9 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku wraz z opinią Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił pozytywnie ustosunkować się do powyższego wniosku, wyrażając zgodę na nieodpłatne przekazanie do MOW Renice pralnicy oraz wirówki pralniczej będących na wyposażeniu pralni w budynku po byłej Bursie w Myśliborzu.

Ad. 11

Zapoznano się z wnioskiem ZSP Nr 2 w Myśliborzu o czasowe zwolnienie lokatorki z czynszu. (załącznik Nr 10 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku wraz z opinią Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w tej sprawie.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Myśliborzu - Adam Błażejewski

powiedział, że wniosek dotyczy czasowego zwolnienia lokatorki z czynszu w kwocie 500 zł. Awaria pionu wodnego, która miała miejsce w nocy z 15/16 lipca 2006 roku spowodowała zalanie pokoju mieszkalnego wraz z wyposażeniem. Lokatorka na swój koszt dokonała naprawy szkód: wymiana obudowy z regipsów, szpachlowanie sufitu i ścian, malowanie pokoju, wymiana ok. 3 m2 paneli podłogowych. Znając rozmiary zniszczeń spowodowanych awarią, suma zwolnienia o jaką występuje lokatorka nie jest zawyżona i odpowiada kosztom przez nią poniesionych.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił pozytywnie ustosunkować się do powyższego wniosku, wyrażając zgodę na zwolnienie Pani Jadwigi Podzielnej z czynszu na kwotę 500 zł.

Ad. 12

Zapoznano się z wnioskiem Stowarzyszenia „Inspiracje” w Dębnie o wsparcie organizowanych imprez biegowych. (załącznik Nr 11 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku wraz z opinią Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w tej sprawie.

Członek Zarządu - Joanna Stąsiek

powiedziała, że organizatorem imprez biegowych jest Stowarzyszenie „Inspiracje”. Impreza ta przyciągają coraz większą liczbę uczestników, stając się imprezami o charakterze ponadgminnym i regionalnym. Jako wolontariuszka tej imprezy pomagam w organizowaniu tych biegów. Proponuję, aby z imprezy Triathlon Dębno 2007 kwotę w wysokości 500 zł, którą dołożyliśmy na poprzednim Zarządzie przekazać na organizację w/w biegów.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

proponuję, aby powiadomić Stowarzyszenie „Inspiracje” o wystąpienie z wnioskiem do Starostwa o ujęcie tej imprezy do Powiatowego Kalendarza Imprez.

Skarbnik Powiatu -Alicja Karczewska

powiedziała, że zgodnie z prawem nie możemy dotować Stowarzyszeń. Nawet jeśli impreza ta byłaby ujęta w Powiatowym Kalendarzu Imprez to Starostwo nie może tego uczynić. Tylko i wyłącznie możemy wspomóc rzeczowo np. ufundować nagrodę lub ufundować puchary.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Ryszard Czekała

powiedział, że imprezy tej nie możemy już wpisać do Powiatowego Kalendarza Imprez ze względu na to, że kalendarze zostały już zatwierdzone na poprzednim posiedzeniu Zarządu Powiatu. Zostały one już przesłane do Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego. Dopisywanie jakichkolwiek imprez po zatwierdzeniu jest już problematyczne. Tworzenie kalendarza i tak trwa długo, od 15 września praktycznie do końca roku kalendarzowego. Dlatego propozycja moja jest taka, aby Stowarzyszenie „Inspiracje” złożyło wniosek o ujęcie tej imprezy w kalendarzu na 2008 rok. Proponowałbym nie zabierać kwoty 500 zł z Triathlon Dębno 2007, a tegoroczną imprezę dofinansować z rezerwy w formie pucharów czy nagrody rzeczowej.

Członek Zarządu - Ferdynand Łukasik

powiedział, że takiego rodzaju imprez w trakcie roku będzie bardzo dużo i powinniśmy rozważnie podchodzić do tego tematu.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

uważam, że w budżecie powiatu w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego oraz w dziale 926 Kultura Fizyczna i Sport należy zwiększyć środki finansowe. Będziemy mogli wspierać więcej takich imprez. W tej chwili w budżecie powiatu na ten cel jest przeznaczona kwota 40.000 zł jest to bardzo mała kwota. Musimy iść w tym kierunku, aby na przyszły rok w budżecie znaleźć pieniądze, aby ta kwota przynajmniej się podwoiła. Wówczas nie będzie problemu z dofinansowaniem imprez.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu (w głosowaniu za - 4 członków Zarządu, przeciw - 0, 1 członek Zarządu wstrzymał się ) wyraził zgodę na ufundowanie trzech pucharów z rezerwy z przeznaczeniem na organizowane imprezy biegowe.

Ad. 13

Zapoznano się z wnioskiem Dębnowskiego Ośrodka Kultury o dofinansowanie imprezy kulturalnej „Wystawa w Parlamencie Europejskim w Brukseli”. (załącznik Nr 12 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku wraz z opinią Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w tej sprawie.

Skarbnik Powiatu -Alicja Karczewska

powiedziała, że w tym momencie również obliguje nas ustawa, nie możemy dotować instytucji kultury. Proponuję, jeżeli Zarząd Powiatu podejmie pozytywną decyzję, to jedynie sprawę załatwić na zasadzie spisania porozumienia między Gminą a Powiatem. Środki finansowe trafią do Gminy i to ona przekaże dotację na wskazany cel.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił pozytywnie ustosunkował się do powyższej propozycji, wyrażając zgodę na spisanie w tym celu stosownego porozumienia pomiędzy Gminą Dębno a Powiatem Myśliborskim. Jednocześnie postanowił zabezpieczyć środki finansowe na ten cel w formie uchwały Rady Powiatu.

Ad. 14

Zapoznano się z wnioskiem Pani Ewy Dominiak zam. Myślibórz o zakup lokalu mieszkalnego położonego w Renicach. (załącznik Nr 13 do protokołu).

Geodeta Powiatowy - Mirosław Lach

powiedział, że w dniu 10 stycznia 2007 roku wpłynął wniosek Pani Ewy Dominiak zamieszkałej w Myśliborzu dotyczący zakupu lokalu mieszkalnego nr 3 (I piętro) wraz z garażem położonego we wsi Renice gmina Myślibórz na działce nr 431/10 o powierzchni 1018 m2 wraz z współudziałem do gruntu stanowiący własność Powiatu Myśliborskiego. W związku z powyższym wnioskuję o podjęcie decyzji w sprawie przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż w/w lokalu mieszkalnego. Uchwałą Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 24 września 2003 roku lokal ten został przeznaczony do sprzedaży w formie nieograniczonego przetargu ustnego. Lokal nr 3 zgodnie z operatem szacunkowym sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego został wyceniony na kwotę 22.170,00 zł brutto według stanu na grudzień 2003 roku. Jeżeli będziemy sprzedawać ten lokal zostanie urealniona wycena tego lokalu.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż powyższego lokalu mieszkalnego.

Ad. 15

Zapoznano się z wnioskiem Wójta Gminy Nowogródek Pom. o ujęcie w budżecie środków finansowych na realizację projektu modernizacja drogi powiatowej Nowogródek Pom. - Łubianka. (załącznik Nr 14 do protokołu).

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu - Antoni Paluch

powiedział, że skierowaliśmy zapytanie do Gminy Nowogródek Pom. czy w budżecie Gminy na rok 2007 są ujęte środki na modernizację drogi powiatowej relacji Nowogródek Pom. - Łubianka. Dlatego Wójt Gminy skierował takie pismo na Zarząd Powiatu, że środki na ten cel w wysokości 50.000 zł są ujęte w budżecie Gminy. Na powyższy cel Gmina posiada 50.000 zł. Droga Nowogródek Pom. -Karsko - Łubianka sama dokumentacja techniczna kształtuje się w granicach 100.000 zł jeżeli nie więcej. W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym i w Programie Rozwoju Lokalnego zadanie to zapisane jest do realizacji w latach 2009-2013. Wójt Gminy chce, aby tą inwestycje przyspieszyć i zmienić zapis w WPI i w PRL na lata 2007-2008.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił wykonać dokumentację techniczną na I etap modernizacji drogi Nowogródek Pom. - Karsko. Po dokonaniu tego odcinka drogi postanowił kolejno przystąpić do opracowania dokumentacji technicznej na II etap modernizacji drogi Karsko - Łubianka. W tym celu postanowił spisać z Gminą Nowogródek Pom. porozumienie w sprawie dofinansowania poniesionych kosztów na w/w dokumentację techniczną.

Ad. 16

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął bez uwag powyższy projekt uchwały, przedkładając na obrady sesji Rady Powiatu.

Ad. 17

Zapoznano się z projektami uchwał Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie:

  1. uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka w Barlinku.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - Beata Kołodziejek

przedstawiła projekt powyższej uchwały.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 8/13/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka w Barlinku. (załącznik Nr 15 do protokołu).

  1. wprowadzenia Książki Procedur Audytu Wewnętrznego w powiecie myśliborskim.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił projekt uchwały w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 8/14/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wprowadzenia Książki Procedur Audytu Wewnętrznego w powiecie myśliborskim (załącznik Nr 16 do protokołu).

  1. zatwierdzenie „Planu kontroli na rok 2007”.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

przedstawił projekt uchwały w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 8/15/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zatwierdzenia „Planu kontroli na rok 2007”(załącznik Nr 17 do protokołu).

  1. obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonej w Namyślinie

Geodeta Powiatowy - Mirosław Lach

powiedział, że ogłoszony na dzień 25 stycznia 2007 roku pierwszy przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiących własność Powiatu Myśliborskiego działki nr 122 o powierzchni 7198 m2 położonej w obrębie Namyślin, gmina Boleszkowice, dla której ustalono cenę wywoławczą w wysokości 215.080 zł plus 22% VAT od ceny osiągniętej w przetargu zakończył się wynikiem negatywnym, nie wpłynęło żadne wadium na kupno w/w nieruchomości. W związku z tym zwracam się z prośbą o podjęcie decyzji o przeprowadzeniu drugiego przetargu ustnego na sprzedaż tej nieruchomości oraz ustalenie ceny wywoławczej w drugim przetargu, która zgodnie z art. 67 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami nie może być niższa niż 50% wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Cena nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego według stanu na lipiec 2006 roku w operacie szacunkowym wynosi 215.080 zł.

W wyniku dyskusji Zarząd (w głosowaniu za - 3 członków Zarządu, przeciw - 0, 2 członków Zarządu wstrzymało się) podjął uchwałę Nr 8/16/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości położonej w Namyślinie (załącznik Nr 18 do protokołu).

Ad. 18

W sprawach różnych poruszono następujące sprawy:

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

zaproponował, aby jeden szpital, a konkretnie szpital powiatowy w Dębnie wytypować do badania bilansu. Koszt takiego badania wynosi 6.500 zł plus Vat. Posiadamy taką ofertę Stowarzyszenia Biegłych z Gorzowa Wlkp. Taką decyzję musiałby podjąć Zarząd Powiatu. Dobrze byłoby zastanowić się nad tą sprawą.

Ad. 19

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono o godz. 1300

Protokołowała: Małgorzata Jakóbowska.

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu ..............................................

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu ..............................................

2. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu ..............................................

3. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu ...............................................

4. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu ...............................................

6

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 22-02-2007 10:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 22-02-2007 10:12