herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 9/2007


Protokół Nr 9/2007

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu

odbytego dnia 13 lutego 2007 roku

w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu

ul. Marcinkowskiego 2

Stan członków Zarządu - 5

Obecnych - 5

Ad. 1

O godzinie 800 rozpoczęto posiedzenie Zarządu. Zgodnie z listą obecności (Załącznik Nr 1 do protokołu) w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu

3. Krystyna Balcerzak - członek Zarządu

4. Ferdynand Łukasik - członek Zarządu

5. Joanna Stąsiek - członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Alicja Karczewska - Skarbnik Powiatu

2. Teresa Lewczuk - Sekretarz Powiatu

3. Ryszard Czekała - Naczelnik Wydziału OKS

4. Marek Dmytruszewski - Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Myśliborzu

5. Zdzisław Czerwik - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myśliborzu

6. Artur Woroch - Komendant Powiatowy PSP w Myśliborzu

7. Antoni Szczuko - Naczelnik Wydziału ZKO

Ad. 2

Proponowany porządek posiedzenia (stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu) przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu Nr 8/2007 z dnia 29 stycznia 2007 roku został przyjęty bez uwag.

Ad. 4

Zapoznano się z projektem uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił powyższy projekt uchwały.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 9/17/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania Komisji Przetargowej. (załącznik Nr 3 do protokołu).

Ad. 5

Zapoznano się z projektem uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok oraz planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

przedstawił powyższy projekt uchwały.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 9/18/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok oraz planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok. (załącznik Nr 4 do protokołu).

Ad. 6

Zapoznano się z projektem uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie, zmiany układu wykonawczego i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

omówiła potrzebę wnioskowanych zmian zapisanych w treści powyższej uchwały, których dokonano na podstawie:

  • zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 05 stycznia 2007 roku o zwiększeniu Powiatowi planu dotacji celowych na rok 2007 w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 2.400 zł.

  • porozumienia Nr 3/2007 z dnia 15 stycznia 2007 roku zawartego pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Zachodniopomorską Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie w sprawie organizacji i finansowania Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Barlinku. Zarząd Powiatu zobowiązuje się do pokrycia kosztów w wysokości 5.762 zł. związanych z utrzymaniem izb lekcyjnych oraz pomieszczeń socjalnych wraz z zabezpieczeniem warunków higienicznych, sanitarnych i bezpieczeństwa kierując środki finansowe do Ośrodka Szkolenia i Wychowania - Gospodarstwo Pomocnicze ZWK OHP - Zakład w Barlinku.

  • wniosku Wicestarosty Powiatu:

   • o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe kwoty 4.450 zł. z przeznaczeniem na zakup znaków sądowych.

   • o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwoty 3.500 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z organizacją uroczystości związanej z wręczeniem Wyróżnień Promocyjnych Starosty Myśliborskiego „Złoty Żagiel” za 2006 rok

 • wniosku Sekretarza Powiatu o dokonanie przeniesienia pomiędzy paragrafami środków finansowych w kwocie 3.440 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem okolicznościowych statuetek - wyróżnień promocyjnych starosty myśliborskiego - Złoty Żagiel.

 • zawiadomienia z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 24 stycznia 2007 roku o pozytywnym rozpatrzeniu Wniosku Beneficjenta o płatność nr 4/ZPORRF/2.2.1-3/07 w ramach projektu „Stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu myśliborskiego w roku szkolnym 2006/2007 złożonym przez Powiat Myśliborski w dniu 10 stycznia 2007 roku. W ramach realizowanego projektu została zatwierdzona i przekazana kwota 117.919 zł.

 • postanowienia Zarządu zgodnie z protokołem kontroli wewnętrznej Starostwa o dokonanie weryfikacji zapisów księgowych i dokonanie korekt za lata 2003-2006 łącznie z bilansem. Zabezpiecza się kwotę 24.000 zł. w Zespole Szkół w Smolnicy na wynagrodzenie dla osób będących wykonywać w/w wskazania.

 • wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o przyznanie środków finansowych w kwocie 27.861 zł. z przeznaczeniem na wykonanie remontu bieżącego pomieszczeń części sanitarnej przy sali gimnastycznej (zalecenie SANEPIDU).

 • wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia pomiędzy paragrafami środków finansowych w kwocie 424 zł. w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z przeznaczeniem na zakup energii i rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczno, w tym poradnie specjalistyczne z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

 • wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 13.408 zł. z przeznaczeniem na zakup urządzeń gastronomicznych tj. elektrycznego kotła warzelnego oraz szafy chłodniczej.

 • zmienia się jednostkę realizującą dotychczas Starostwo Powiatowe na Powiatowy Zarząd Dróg w Myśliborzu w zakresie wykonania zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2116Z w m. Płonno - sporządzenie dokumentacji.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 9/19/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie, zmiany układu wykonawczego i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007 rok (załącznik Nr 5 do protokołu).

Ad. 7

Zapoznano się z projektem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

przedstawiła powyższy projekt uchwały.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 9/20/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym. (załącznik Nr 6 do protokołu).

Ad. 8

Przystąpiono do oceny materiałów na obrady sesji Rady Powiatu w kolejności wymienionej niżej:

 1. informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2006 rok.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że brakuje w tej informacji ile wpłynęło i zgłosiło się do Powiatowego Rzecznika Konsumentów petentów z podziałem spraw czego dotyczyły, terminu ich realizacji, terminu wszczęcia sprawy, terminu zakończenia, wiadomo, że nie zawsze dana sprawa się zakończy, powinno być przestawione na jakim etapie sprawa się znajduje, jakie sprawy zostały zrealizowane pozytywnie, a które negatywnie. Sprawy te były zaleceniem kontroli Komisji Rewizyjnej w II kadencji Rady Powiatu.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił, aby powyższe sprawozdanie uzupełnić o brakujące dane zaproponowane przez Wicestarostę Powiatu.

 1. informacja na temat stanu bezpieczeństwa publicznego w powiecie.

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myśliborzu - Zdzisław Czerwik

powiedział, że rok 2006 na przestrzeni pięciu lat jest najlepszy zarówno w zakresie przestępczości kryminalnej jak i działań profilaktyczno - prewencyjnych. Jest to statystyka, ale na pewno wiarygodna i rzetelna. Uznaję taką zasadę, że lepiej pokazać obraz od wewnątrz jak to wygląda, nie na zasadzie udowadniania, że jest dobrze. Myślę tutaj o aspekcie zwiększenia liczby etatów, zwiększenia możliwości realizacji przez odpowiednie siły i środki, a także sprawy typowo finansowe w sensie utrzymania policji. Województwo Zachodniopomorskie na tle całego kraju osiągnęło sukces. Dołożyliśmy się do sukcesu w sensie pozytywnym dla policji zachodniopomorskiej. To co się wydarzyło w roku 2006 oceniam pozytywnie. Z czego to wynika, na pewno wzrost wielu zadań, które nam zostały nakreślone przez Komendanta Wojewódzkiego Policji. Realizowaliśmy szczególnie działania w zakresie obniżenia przestępczości kryminalnej, co w dużym stopniu nam się udało. Jednocześnie wykrywalność za 2006 rok jak można zauważyć jest najwyższa na przestrzeni pięciu lat. Z kolei bardzo modne i zresztą słuszne pozbywanie korzyści materialnych sprawców przestępstw. W tym zakresie mamy drugie miejsce w Województwie Zachodniopomorskim. Tak więc nasze działania są naprawdę bardzo skuteczne, mimo wielu problemów. Nie ukrywam, że prewencji na zewnątrz mamy coraz więcej. Burmistrz Miasta i Gminy pomaga poprzez patrole strażników miejskich. Jak można zauważyć jest więcej policji, świadczą o tym służby prewencyjne, obchodowe, patrolowe. Te wskaźniki w porównaniu do roku 2005 uległy zdecydowanej poprawie. Prewencja w rankingu Województwa Zachodniopomorskiego osiągnęła szóste miejsce.

Członek Zarządu - Joanna Stąsiek

poruszyła sprawę przestępstw dotyczących narkobiznesu. W informacji tej przedstawia się wskaźniki od 6 do 7 spraw w 2006 roku. Z tego co wiem takich przypadków jest znacznie więcej, są wykonywane na szerszą skalę. Zapytała czy są one tak trudne do wykrycia, że te wskaźniki są takie małe?

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myśliborzu - Zdzisław Czerwik

powiedział, że generalnie w powiecie 2006 roku wykryliśmy 52 zdarzenia tzw. przestępstwa narkotykowe tj. zarówno posiadanie, sprzedaż, korzyść majątkowa itd. W porównaniu z rokiem 2005 jest wzrost ponad 100%. Są to czyny, gdzie w wyniku zatrzymania sprawcy udowadniamy, że sprawca popełnił przestępstwo narkotykowe. Nie ukrywam, że przez sobotę i niedzielę mięliśmy trzy zdarzenia narkotykowe. W informacji jak dobrze można zauważyć podanych jest pięć czy sześć osób nieletnich, którzy posiadali przy sobie narkotyki. Taka sprawa jest już rozpatrywana przez sąd rodzinny nieletnich. Na przestrzeni pięciu lat jak można zauważyć przestępstwo narkotykowe rośnie. W tym roku mamy więcej niż za ubiegły IV kwartał. To nie jest tylko problem miasta, ale także już wsi.

Członek Zarządu - Krystyna Balcerzak

zapytała czy każdy dzielnicowy ma przyznany określony limit kilometrów do przejechania samochodem po swoim terenie?. Dlaczego pytam, czasami widzę jak przyjeżdża patrol policyjny po wsi Giżyn, a bywa również tak, że nie widać tego patrolu przez tydzień czasu.

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myśliborzu - Zdzisław Czerwik

powiem tak są limity i tych limitów nie ma. Z kolei jako pracodawca mam do dyspozycji określony limit. Realnie przejeżdżamy co roku 400.000 do 420.000 km. W tym roku otrzymaliśmy 245.000 km w sensie limitu od Komendanta Wojewódzkiego. Siłą rzeczy zmusza to do racjonalnego gospodarowania. W związku z tym nie wyobrażam sobie, że wykonujemy służbę nie popartą potrzebą. Oczywiście pewny limit jest limitem. Myślę, że jesteśmy przede wszystkim jednostką wykonawczą. Uważam, że ważniejszą sprawą jest udzielenie pomocy potrzebującym, a później dopiero problem braku limitów kilometrów.

Członek Zarządu - Krystyna Balcerzak

zapytała czy są karani ludzie, którzy wzywają policję bezpodstawnie?.

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myśliborzu - Zdzisław Czerwik

powiem, że jest to trudna materia. Za poprzednie kierownictwo Komendy Wojewódzkiej jechaliśmy właściwie do wszystkich zgłoszeń. W tej chwili jest to oparte rzeczywistością, czy faktycznie jest problem. Nie ukrywam, że jest to trudny temat dlatego, że podczas rozmowy telefonicznej nie wszystko da się ustalić. Jeśli zlekceważymy takie wezwanie i stanie się nieszczęście, będzie groźba, znęcanie, przemoc itp. To kto za to odpowie?. Wszystkie rozmowy telefoniczne są nagrywane. Nie ukrywam tego, że część interwencji jest bezpodstawna. Kodeks wykroczeń w artykule 66 mówi kto alarmem wzywa organ do tego powołany, a to się nie potwierdza sprawy takie kierowane są do Sądu Grodzkiego. Takie przypadki mamy.

Członek Zarządu - Ferdynand Łukasik

zapytał czy są zwiększane patrole piesze policjantów? Uważam, że patrole piesze zdają egzamin w takich miastach jak Barlinek, Dębno czy Myślibórz. Uważam, że należałoby jeszcze zwiększyć ilość patroli pieszych w naszych miastach.

Członek Zarządu - Joanna Stąsiek

powiedziała, że na ulicy Waryńskiego i Słowackiego w Dębnie na szeroką skalę sprzedawany jest alkohol. W tym miejscu powstaje wiele sklepów monopolowych. Pod wpływem alkoholu dochodzi do bójek. W pobliżu tego miejsca umiejscowiony jest plac zabaw dla dzieci, które boją się w nim bawić. W związku z powyższym bardzo proszę o interwencję policji w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację, przedkładając na posiedzenia Komisji Stałych w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

c) informacja na temat stanu przeciwpożarowego i zabezpieczenia
przeciwpowodziowego w powiecie.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

zapytał czy posiadamy pomieszczenia dla pokrzywdzonych ludzi w sytuacjach kiedy nie mają oni dachu nad głową np. podczas wichur jakie miały miejsce niedawno. Zdarzyło się wiele przypadków, że zostały powalone drzewa na domy mieszkalne. Czy posiadamy takie miejsca, aby ewakuować te osoby w bezpieczne miejsca?. Wystąpił również taki przypadek, że po wichurze szukano dźwigu, którego nikt nie mógł znaleźć nie wiedząc nawet gdzie on się znajduje. Uważam, że nie powinno dojść do takiej sytuacji, ze względu na to, że temat jest bardzo poważny i nie można go lekceważyć.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu - Artur Woroch

powiedział, że w kwestii tej podpisane jest porozumienie z różnymi podmiotami odnośnie dysponowania sprzętu specjalistycznego jak i ciężkiego. W godzinach popołudniowych nie ma żadnego problemu, aby dysponować tym sprzętem. Problem pojawia się w godzinach porannych, nocnych i w święta. Firmy, z którymi mamy podpisane umowy na korzystanie z tego sprzętu podczas tego przypadku okazało się, że nie mają operatora, albo po prostu sprzęt jest uszkodzony. W związku z powyższym zaistniała konieczność ściągnięcia drabiny ze Straży Pożarnej w Choszcznie. Chciałbym również podkreślić, że Burmistrzowie i Wójtowie również odpowiadają za swoją gminę. Jeżeli chodzi o różnego rodzaju pomieszczenia dla osób, które zostały poszkodowane i nie mają się, gdzie podziać mieliśmy okazję „przećwiczyć” takie zdarzenie na każdej gminie. Nie było w tym zakresie żadnego problemu. Również do takiego celu wykorzystywane były pomieszczenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu. W tym zakresie nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli doszłoby do powodzi dysponujemy 150 łóżkami, materacami, kocami. Jeżeli zaistniałaby potrzeba ewakuacji ludzi oraz przygotowania sal gimnastycznych w celu przenocowania poszkodowanych jesteśmy w stanie to zrealizować. Analizując zdarzenia od 1999 roku to systematycznie na terenie naszego powiatu rośnie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację, przedkładając na posiedzenia Komisji Stałych w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

d) projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Rady Powiatu.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął powyższy projekt uchwały, przedkładając na posiedzenia Komisji Stałych w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

Ad. 9

Zapoznano się z wnioskiem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o zatwierdzenie zadań rzeczowych dla szkół na rok 2007/2008 (załącznik Nr 7 do protokołu).

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Ryszard Czekała

przedstawił powyższą informację. Zaproponował, aby Zarząd Powiatu podjął kierunek, aby dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół były przyznawane po realizacji naboru do szkół. Jeżeli dyrektor wykona plan naboru w 100% dostawałby np. najwyższy dodatek motywacyjny.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił zatwierdzić zadania rzeczowe dotyczące naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2007/2008. Jednocześnie pozytywnie ustosunkował się do powyższej propozycji Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Ad. 10

Zapoznano się z wnioskiem Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku o wpisanie do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego zadania obejmującego remont i modernizację boiska szkolnego. (załącznik Nr 8 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku wraz z opinią Inspektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił, że w/w zadanie zostanie wpisane do WPI po jego skosztorysowaniu.

Ad. 11

Zapoznano się z wnioskiem Dyrektora PPP w Myśliborzu o zwiększenie zatrudnienia o etat pedagogiczny. (załącznik Nr 9 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku wraz z opinią Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w tej sprawie.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Ryszard Czekała

powiedział, że w 2002 roku, kiedy została dokonana racjonalizacja sieci szkół ponadgimnazjalnych i placówek przyjęta przez poprzednią kadencję Rady Powiatu doszliśmy do sytuacji kiedy zatrudnieni trzeba było dostosowywać do możliwości finansowych. Trzy poradnie, MOS „Szkuner” i Ognisko Pracy Pozaszkolnej są utrzymywane z jednej wagi w algorytmie. Tutaj środki otrzymuje się na liczbę uczniów w powiecie od klasy pierwszej szkoły podstawowej do końca szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Uczniów jest co roku coraz mniej, czyli ta subwencja się pomniejsza. Subwencja otrzymywana na w/w jednostki kształtuje się w granicach 1.000.000 zł, a utrzymanie tych jednostek kosztuje nas 1.700.000 zł. W związku z powyższym w 2002 roku zapadła decyzja, że doprowadzamy do zatrudnienia pracowników pedagogicznych we wszystkich trzech poradniach do poziomu 6 etatów. Dyrektorom jednostek pozostawiono decyzję, czy będzie to sześciu pełno zatrudnionych pracowników, czy będą to zatrudnienia w niepełnym wymiarze. Zdecydowano w Barlinku i w Myśliborzu, że są to części etatu. W poradni w Barlinku na sześciu etatach pracuje 9 osób, w poradni w Myśliborzu na sześciu etatach pracuje 8 osób. Złożyliśmy również propozycje osobom, które pracują w poradni dodatkowego zatrudnienia. Na ul. Strzeleckiej w Myśliborzu zostały utworzone oddziały integracyjne w szkolnictwie zawodowym. W tych oddziałach oprócz nauczyciela na każdych jednych zajęciach uczestniczy tzw. nauczyciel wspomagający, który musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i są to właśnie stanowiska pedagogiczne, psychologiczne itd. Każda z tych osób, a jest ich trzy mają po części zatrudnienie. W miesiącu grudniu 2006 roku wpłynął wniosek ze Związku Nauczycielstwa Polskiego w Barlinku o zwiększenie jednego etatu w poradni w Barlinku. Wniosek został rozpatrzony negatywnie ze względu na brak środków finansowych.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił odłożyć powyższą sprawę do momentu szczegółowego rozpoznania sytuacji finansowej w powiecie.

Ad. 12

Zapoznano się z wnioskiem Dyrektora ZS w Smolnicy o zajęcie stanowiska w sprawie regulowania przez szkołę zadłużenia z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej. (załącznik Nr 10 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku wraz z opinią Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o przemieszczeniu środków w planie Zespołu Szkół w Smolnicy na rok 2007 z § 4270- zakup usług remontowych na § 4260 - zakup energii w wnioskowanej kwocie w celu spłaty zaległości.

Ad. 13

Zapoznano się z wnioskiem Rady Rodziców przy Publicznym Gimnazjum w Boleszkowicach o pomoc finansową. (załącznik Nr 11do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku wraz z opinią Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił negatywnie ustosunkować się do powyższego wniosku ze względu na brak środków finansowych na realizację wymienionych we wniosku zadań. Zgodnie z kompetencjami wniosek powinien być skierowany do organu prowadzącego szkołę - Gmina Boleszkowice.

Ad. 14

Zapoznano się z listem otwartym Pani Emilii Kiszewskiej zam. w Myśliborzu o pomoc w położeniu kresu grabieży nawierzchni ulic oraz naprawie poniesionych strat. (załącznik Nr 12 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

odczytał powyższy list.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił powyższy list odczytać na obradach sesji Rady Powiatu w Myśliborzu w dniu 28 lutego 2007 roku.

Ad. 15

W sprawach różnych poruszono następujące sprawy:

1) Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

przedstawiła następujące wnioski:

 1. Dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku w sprawie braku środków finansowych w planie na 2007 rok. Po szczegółowym dokonaniu podziału przydzielonych kwot budżetu powiatu na 2007 rok brakuje ogółem w szkole 532.268 zł na pokrycie bieżącego funkcjonowania placówki. (załącznik Nr 13 do protokołu)

 2. Dyrektora ZSP Nr 2 w Barlinku w sprawie weryfikacji przydzielonych środków finansowych i przyznanie brakującej w budżecie kwoty 199.147 zł. Przydzielone wstępnie środki finansowe nie zabezpieczają potrzeb finansowych szkoły na 2007 rok. Braki środków finansowych dotyczą rozdziału 80130 - wydatki płacowe i pochodne na kwotę 132.000 zł oraz pozostałe wydatki na kwotę 67.147 zł. (załącznik Nr 14 do protokołu)

 3. Dyrektora ZSP Nr 2 w Myśliborzu w sprawie projektu planu finansowo - rzeczowego jednostki. Uzasadniając to tym, że w związku z zawiadomieniem o wstępnych wysokościach planowanych kwot budżetu powiatu na 2007 rok przedłożono projekt, który ujęto w dwóch wariantach: pierwszy ujmuje kalkulację wszystkich potrzeb jednostki w ujęciu całego budżetu szkoły na 2007 rok. Drugi projekt pokazuje, że potrzeby jednostki w stosunku do wydatków wg. rozdziału starostwa zaspakajają potrzeby tylko na 8 miesięcy 2007 roku, zwłaszcza jeśli chodzi o wynagrodzenia pracowników szkoły. Niedoszacowanie jednostki wynosi 448.685 zł. (załącznik Nr 15 do protokołu)

 4. Dyrektora ZSP Nr 1 w Dębnie dotyczącego braku środków finansowych w budżecie na 2007 rok w dziale 801 w rozdziale 80120 - Licea Ogólnokształcące w łącznej kwocie 300.132 zł z tego: na fundusz płac 241.511 zł, pochodne od wynagrodzeń 58.621 zł. Brakująca kwota 300.132 zł wynika z różnicy pomiędzy przydzielonymi środkami na 2007 rok, a rzeczywistymi potrzebami jednostki. Kwota ta konieczna jest dla zabezpieczenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dla pracowników administracji i obsługi ZS w 2007 roku. (załącznik Nr 16 do protokołu)

 5. Dyrektora ZSP Nr 1 w Dębnie dotyczący informacji, że w dziale 801 w rozdziale 80120 - Licea Ogólnokształcące w projekcie planu dochodów i wydatków na 2007 rok zatrudnienie nauczycieli wynosiło 30,84 etatu. Natomiast w planach finansowych wynosi 32,84 etatu. Różnica ta wynika z zatrudnienia od 1 października 2006 r. dwóch pracowników tj. pedagoga i bibliotekarza zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym szkoły. (załącznik Nr 17 do protokołu)

 6. MOW w Renicach dotyczący wyjaśniania, że przedstawiona tabela kalkulacyjna zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń do budżetu na rok 2007 w rozdziale 85420 sporządzona jest w oparciu o aktualne zatrudnienie, które obejmuje dodatkowo etat wychowawcy stażysty. Nie zawiera również wcześniej planowanej nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi dokonanej w bieżącym roku z uwagi na uzyskanie przez pracownika wcześniejszych uprawnień do wypłaty. W związku z powyższym tabela kalkulacyjna wynagrodzeń opiewa na kwotę niższą o 17.138 zł. (załącznik Nr 18 do protokołu)

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił, że będzie przyglądał się wydatkom wnioskujących jednostek o zwiększenie kwot na wydatki budżetowe w roku 2007.

2) Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

przedstawiła złożone oferty badania sprawozdania finansowego za 2006 rok Szpitala Powiatowego w Dębnie:

1) Kancelaria Biegłych Rewidentów „CDP” Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. Koszt badania wynosi 6.500 zł plus
podatek VAT w wysokości 22% tj. kwota 7.930 zł. (załącznik Nr 19 do protokołu)

2) Kancelaria Biegłych Rewidentów „RECTUS” Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. Koszt badania wynosi 8.500 zł plus
podatek VAT w wysokości 22% tj. kwota 10.370 zł. (załącznik Nr 20 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

zapytał członków Zarządu kto jest za przeprowadzeniem badania sprawozdania finansowego za 2006 rok szpitala powiatowego w Dębnie i zabezpieczeniem na ten cel środków finansowych w budżecie powiatu na 2007 rok.

Za powyższym głosowało - 5 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu postanowił przygotować projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2006 rok Szpitala Powiatowego w Dębnie.

3) Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

powiedział, że dobrym rozwiązaniem byłoby przeniesienie Starostwa Powiatowego z ul. Marcinkowskiego i z ul. Spokojnej do budynku po byłej Bursie Szkolnej w Myśliborzu. Budynek na ul. Spokojnej przekazalibyśmy Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, która jest tym obiektem zainteresowana w zamian za obiekt na ul. Piłsudskiego. Jest to temat wstępnie poruszony i do szczegółowego przeanalizowania przez Zarząd Powiatu. Tym tematem powinniśmy zająć się na odrębnym posiedzeniu.

4) Sekretarz Powiatu - Teresa Lewczuk

powiedziała, że w celu usprawnienia pracy Zarządu proponuję, aby ustalić jeden dzień w tygodniu na odbywanie posiedzeń Zarządu.

W wyniku dyskusji Zarząd postanowił, aby posiedzenia Zarządu odbywały się raz w tygodniu w czwartki o godz. 900.

Ad. 16

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono o godz. 1100

Protokołowała: Małgorzata Jakóbowska.

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu ..............................................

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu ...............................................

3. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu ...............................................

4. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu ...............................................

5. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu ..............................................

6

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 22-02-2007 10:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 22-02-2007 10:11