herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok


PROJEKT

UCHWAŁA NR //2007

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok

Na podstawie art.12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§1. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok o kwotę 11.500 zł.

zadania własne

o kwotę 11.500 zł.

w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWNIE

o kwotę 8.500 zł.

w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe

o kwotę 8.500 zł.

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 7.057 zł.

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 1.270 zł.

§4120 - składki na Fundusz Pracy

o kwotę 173 zł.

w dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

o kwotę 3.000 zł.

w rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

o kwotę 3.000 zł.

§2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

o kwotę 3.000 zł.

§2. Deficyt budżetu powiatu wynosi 11.500 zł., a finansowany jest wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

UZASADNIENIE:

Powyższych zmian dokonuje się na podstawie:

  1. Wniosku Dyrektora Dębnowskiego Ośrodka Kultury w Dębnie o dofinansowanie w kwocie 3.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu sekcji plastycznej „Pastele” na wystawę w PARLAMENCIE EUROPEJSKIM w Brukseli. W związku z powyższym zawarta zostanie stosowna umowa z Gminą Dębno.

  2. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Smolnicy o dokonanie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 8.500 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem etatu do wymiaru pełnego na stanowisku starszej księgowej.

Przygotowała: Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 21-02-2007 12:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 21-02-2007 12:27