herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2007 roku


Projekt

UCHWAŁA Nr .......................

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia ........................

w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2007 roku

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. Zm.) w związku z art. 35a, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. Zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeznaczenia środków w ogólnej kwocie 1.021.198,oo na następujące zadania:

1) Rehabilitacja zawodowa 20.000,oo zł.

  1. zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku 20.000,oo zł.

pracy

2) Rehabilitacja społeczna 1.001.198,oo zł.

  1. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania 402.420,oo zł.

warsztatów terapii zajęciowej,

  1. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych 300.000,oo zł.

i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

  1. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 50.000,oo zł.

w komunikowaniu się i technicznych, w związku z

indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

  1. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 40.000,oo zł.

osób niepełnosprawnych,

  1. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 208.778,oo zł

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane

osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Opracowała: Beata Kołodziejek - PCPR

Uzasadnienie:

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U.Nr 88, poz. 808), Zarząd PFRON pismem WF/93 w/2007 z dnia 09 lutego 2007 r. ustalił kwotę dla Powiatu Myśliborskiego w wysokości 1.021.198,oo zł. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz po konsultacji z Powiatowym Urzędem Pracy, w oparciu o analizę wykorzystania środków w latach poprzednich oraz aktualne zapotrzebowanie osób niepełnosprawnych, Zarząd Powiatu ustalił projekt zadań na rzecz osób niepełnosprawnych na 2007 rok z wykorzystaniem przyznanych środków finansowych.

Na rehabilitację społeczną: kwota 1.001.198,oo zł. stanowiąca zabezpieczenie dla działającego na naszym terenie Warsztatu Terapii Zajęciowej (dla 30 uczestników), który utworzono w 2002 r. przez Oddz. Wojewódzki PFRON , zabezpieczenie finansowe dla ok. 300 uczestników, licząc średnio 700 zł na osobę oraz ok. 177 opiekunów osób niepełnosprawnych po 508 zł. na osobę. ( na dzień dzisiejszy złożonych jest 450 wniosków), na likwidację barier architektonicznych planuje się kwotę 50.000,oo zł. ( na dzień dzisiejszy złożonych jest 10 wniosków na kwotę 67.000), na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych planowana jest kwota 40.000,oo złi obejmuje dofinansowanie 13 imprez na terenie Powiatu Myśliborskiego, na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (Dz.U. 02.96 poz.861 z późn. zm.) zaplanowano kwotę 208.778,oo zł. ( w chwili obecnej na to zadanie wpłynęło 45 wniosków na kwotę 43.200,oo zł.).

Na rehabilitację zawodową przeznaczono kwotę 20.000,oo zł, którą przewiduje się przeznaczyć na zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy oraz szkolenia dla osób niepełnosprawnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 21-02-2007 12:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 21-02-2007 12:25