herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie określania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom nie wymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, oraz dyrektorom placówek opiekuńczo wychowawczych prowadzonych przez Powiat Myśliborski oraz określenia tygodniowego pensum godzin bezpośredniej pracy z dzieckiem wychowawcom zatrudnionym na podst. przepisów Kodeksu pracy


PROJEKT

Uchwała Nr………………..

Rady Powiatu w Myśliborzu

z dnia………………………

w sprawie określania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom nie wymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, oraz dyrektorom placówek opiekuńczo wychowawczych prowadzonych przez Powiat Myśliborski oraz określenia tygodniowego pensum godzin bezpośredniej pracy z dzieckiem wychowawcom zatrudnionym na podst. przepisów Kodeksu pracy

Na podstawie art. 42 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,Nr 170, poz. 1218, Nr220 poz. 1600) w związku z art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz. 1592 z 2002 r.Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr113 poz. 984, Nr153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055) oraz art.29 § 1 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717,z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679.z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081,z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252,Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732, Nr 167 poz. 1398, z 2006 r. Nr 104 poz. 708 i 711, Nr 133 poz. 035, Nr 217 poz. 1587, Nr 221 poz. 1615) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dyrektorom placówek opiekuńczo- wychowawczych obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określonych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela;

2. Wymiar godzin zajęć dla dyrektorów w placówkach opiekuńczo- wychowawczych ustala się wg poniższej
tabeli

LP

STANOWISKO KIEROWNICZE

TYGODNIOWY WYMIAR ZAJĘĆ

1.

Dyrektor placówki opiekuńczo - wychowawczej do 30 wychowanków

6

2.

Dyrektor placówki opiekuńczo - wychowawczej powyżej 30 wychowanków

4

3. Rada Powiatu w ramach posiadanych środków finansowych może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora placówki opiekuńczo- wychowawczej od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć;

§2.1 Określa się obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela , nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, terapeutów;

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się według poniższej tabeli

LP.

STANOWISKO

OBOWIĄZKOWY TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN

1.

Pedagog, psycholog, terapeuta

20

  1. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z dziećmi przez nauczycieli wymienionych w ust. 1 należy rozumieć również zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, doradczych, terapeutycznych i korekcyjnych. Nauczyciele ci zobowiązani są ponadto do realizacji zadań określonych dla nich w odrębnych przepisach

§3. Wychowawcom zatrudnionym na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, tygodniowe pensum bezpośredniej pracy z dzieckiem określa dyrektor placówki w ramach potrzeb wynikających z tygodniowego harmonogramu zajęć, z tym że wymiar czasu pracy

wychowawcy nie może przekroczyć 40 godzin tygodniowo.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r Nr 97,poz. 674, Nr 170, poz. 1280) organ prowadzący placówkę, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, określa w trybie uchwały zasady rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli placówek nie wymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela ( pedagogów, psychologów, terapeutów).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-02-2007 10:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-02-2007 10:09