herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2006 rok Szpitala Powiatowego w Dębnie


UCHWAŁA NR ........./2007 PROJEKT

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia .................. 2007 roku

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego

na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2006 rok

Szpitala Powiatowego w Dębnie

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit e i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 1 pkt 3 i art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego w roku 2007 na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2006 rok Szpitala Powiatowego w Dębnie w kwocie nie więcej niż 8.000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Przygotował:

Adam Wojciechowski

Radca prawny

Uzasadnienie:

Celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2006 rok Szpitala Powiatowego w Dębnie jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki. Szpital Powiatowy nie jest zobowiązany poddawać sprawozdania finansowego obligatoryjnym badaniom przez biegłego rewidenta. Planowane badanie przeprowadzone będzie w ramach kompetencji nadzorczych organu założycielskiego, które przewidują możliwość kontroli gospodarki finansowej zakładów opieki zdrowotnej. Z uwagi na to, że koszt przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego obciąża Powiat zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Myśliborskiego w roku 2007.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 19-02-2007 10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-02-2007 10:08