herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr III/2006


Protokół Nr III/2006

Z posiedzenia sesji Rady Powiatu w Myśliborzu odbytej w dniu 20 grudnia 2006 roku w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu, przy ul. Marcinkowskiego 2.

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1200, a zakończyły o godzinie 1455.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Józef Głuszko dokonał otwarcia III sesji Rady Powiatu w Myśliborzu. Powitał radnych i zaproszonych gości.

Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności (załącznik Nr 1 do protokołu) stwierdził, że w obradach udział bierze 17 radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad. 2

Przystąpiono do kolejnego punktu: ustalenie porządku obrad III sesji Rady Powiatu w Myśliborzu.

Przewodniczący Rady - Józef Głuszko

zapytał, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad sesji?

Radny Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że do porządku obrad dzisiejszej sesji proponuje wprowadzić kilka dodatkowych punktów. A mianowicie: wprowadzić aneks do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok. Powyższy projekt uchwały w porządku obrad stanowi punkt 8. Wprowadzić aneks do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu. Powyższy projekt uchwały w porządku obrad stanowi punkt 9. Wprowadzić aneks do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego. Powyższy projekt uchwały w porządku obrad stanowi punkt 10. Wprowadzić do porządku obrad jako punkt 20 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacje tych zadań w 2006 roku. Wprowadzić do porządku obrad jako punkt 21 projekt uchwały w sprawie ustalenia dla Starosty Myśliborskiego miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne. Wprowadzić do porządku obrad jako punkt 22 projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Powiatu Myśliborskiego do Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Wprowadzić do porządku obrad jako punkt 23 projekt uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu Myśliborskiego. Wprowadzić do porządku obrad jako punkt 24 projekt uchwały w sprawie planów restrukturyzacji Komendy Powiatowej i Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej.

Przewodniczący Rady - Józef Głuszko

zapytał, czy są inne uwagi.

Innych uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie wniosków zgłoszonych przez Wicestarostę Powiatu.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie wniosku w sprawie wprowadzenia aneksu do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok.

Za wprowadzeniem aneksu do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok głosowało 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

W wyniku głosowania aneks do projektu uchwały został wprowadzony do porządku obrad.

Kolejno Przewodniczący Rady zarządził głosowanie wniosku w sprawie wprowadzenia aneksu do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu.

Za wprowadzeniem aneksu do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu głosowało 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

W wyniku głosowania aneks do projektu uchwały został wprowadzony do porządku obrad.

Przystąpiono do głosowania wniosku w sprawie wprowadzenia aneksu do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego.

Za wprowadzeniem aneksu do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego głosowało 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

W wyniku głosowania aneks do projektu uchwały został wprowadzony do porządku obrad.

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie wniosku w sprawie wprowadzenia jako punkt 20 projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2006 roku.

Za wprowadzeniem jako punkt 20 projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2006 roku głosowało 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

W wyniku głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jako punkt 20.

Kolejno Przewodniczący Rady zarządził głosowanie wniosku w sprawie wprowadzenia jako punkt 21 projektu uchwały w sprawie ustalenia dla Starosty Myśliborskiego miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.

Za wprowadzeniem jako punkt 21 projektu uchwały w sprawie ustalenia dla Starosty Myśliborskiego miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne głosowało 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

W wyniku głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jako punkt 21.

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie wniosku w sprawie wprowadzenia jako punkt 22 projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Powiatu Myśliborskiego do Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

Za wprowadzeniem jako punkt 22 projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Powiatu Myśliborskiego do Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego głosowało 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

W wyniku głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jako punkt 22.

Kolejno Przewodniczący Rady zarządził głosowanie wniosku w sprawie wprowadzenia jako punkt 23 projektu uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu Myśliborskiego.

Za wprowadzeniem jako punkt 23 projektu uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu Myśliborskiego głosowało 12 radnych, przeciw - 5 radnych (J. Fabiańczyk, J. Michalak, A. Sznabowicz, R. Święcicki, J. Winiarczyk), nikt się nie wstrzymał.

W wyniku głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jako punkt 23.

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie wniosku w sprawie wprowadzenia jako punkt 24 projektu uchwały w sprawie planów restrukturyzacji Komendy Powiatowej i Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej.

Za wprowadzeniem jako punkt 24 projektu uchwały w sprawie planów restrukturyzacji Komendy Powiatowej i Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej głosowało 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

W wyniku głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jako punkt 24.

Kolejno Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad sesji z wprowadzonymi zmianami.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad I i II sesji Rady Powiatu.

 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Zygmunta Siarkiewicza.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jarosława Ostrego.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok.

 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu.

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok.

 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu w skład Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania Przewodniczącego oraz Członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu w skład Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania Przewodniczącego oraz Członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok.

 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2006 roku.

 21. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia dla Starosty Myśliborskiego miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Powiatu Myśliborskiego do Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

 23. Podjecie uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu Myśliborskiego.

 24. Podjecie uchwały w sprawie planów restrukturyzacji Komendy Powiatowej i Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej.

 25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 26. Wolne wnioski i informacje.

 27. Zamknięcie obrad.

Ad. 3

Przewodniczący Rady - Józef Głuszko poinformował Radę, że protokoły z I i II sesji Rady Powiatu były wyłożone do wglądu przed obradami, w związku z tym zaproponował przyjęcie protokołów bez odczytania.

Zapytał, czy są inne wnioski.

Innych wniosków nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem protokołu z I sesji Rady Powiatu głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Za przyjęciem protokołu z II sesji Rady Powiatu głosowało - 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Protokoły z I i II sesji Rady Powiatu w Myśliborzu zostały przyjęte.

Ad. 4

Rozpatrywanie sprawozdania Starosty z pracy Zarządu. (załącznik Nr 2 do protokołu)

Przewodniczący Rady - Józef Głuszko

zapytał czy są pytania bądź uwagi do przedłożonego radnym sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu.

Ad. 5

Kolejnym punktem porządku obrad były: interpelacje i zapytania radnych.

Przewodniczący Rady - Józef Głuszko

zapytał czy są pytania lub uwagi?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji kolejnego punktu.

Ad. 6

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Zygmunta Siarkiewicza.

Przewodniczący Rady - Józef Głuszko

zapytał, czy są pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał

Uchwała Nr III/8/2006 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Zygmunta Siarkiewicza została przyjęta. (załącznik Nr 3 do protokołu)

Ad. 7

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jarosława Ostrego.

Przewodniczący Rady - Józef Głuszko

zapytał, czy są pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał

Uchwała Nr III/9/2006 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Jarosława Ostrego została przyjęta. (załącznik Nr 4 do protokołu)

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na rok 2006 wraz z aneksem.

Przewodniczący Rady - Józef Głuszko

zapytał, czy są pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały wraz z aneksem głosowało 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr III/10/2006 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok została przyjęta. (załącznik Nr 5 do protokołu)

Ad. 9

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu wraz z aneksem.

Przewodniczący Rady - Józef Głuszko

zapytał, czy są pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały wraz z aneksem głosowało 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr III/11/2006 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu została przyjęta. (załącznik Nr 6 do protokołu)

Ad. 10

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok wraz z aneksem.

Przewodniczący Rady - Józef Głuszko

poprosił o zabranie głosu Skarbnik Powiatu - Alicję Karczewską.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

powiedziała, że każdy dzień przynosi niespodzianki. Dzisiaj udała się nam jedna rzecz. Osoby, które dokończą kontrolę finansową na inwestycje - pracę rozpoczęły dzisiaj, a trzeba się liczyć, że te prace potrwają, zakończą się w piątek. Po świętach, 27 grudnia protokoły będą dalej przygotowywane w Urzędzie Wojewódzkim i nastąpi uruchomienie środków. Jest problem, bo musimy uruchomić jeszcze kwotę 1.600.000 zł z obligacji, stąd te aneksy. 1.600.000 zł zwiększy nam dług tego roku. A więc tę kwotę, która była w uchwale: 3.300.000 zł, która rolowana miała być na rok następny, zwiększa się do kwoty 4.900.000 zł - a więc o kwotę 1.600.000 zł. Nastąpi tylko rolowanie kwoty 1.700.000 zł na rok następny. Jest to sytuacja, która zamyka nam rok budżetowy 2006, ale nie zamknie 2007, w sensie - brak środków, bo te środki wrócą, ale nie do budżetu 2006, - choć częściowo tak, bo będą księgowane, ale przejdą jako wolne środki na rok 2007. Stąd w jednej uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego wprowadza się zmianę w paragrafie 911 z 0, kwota 3.300.000 zł zostaje zastąpiona kwotą 4.900.000 zł i to ma swój skutek w rolowaniu obligacji, gdzie są zapisy, że w roku 2007 będą już tylko 3 serie na kwotę 1.700.000 zł.

Przewodniczący Rady - Józef Głuszko

zapytał, czy są pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały wraz z aneksem głosowało 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr III/12/2006 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok została przyjęta.

(załącznik Nr 7 do protokołu)

Ad. 11

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego”

Przewodniczący Rady - Józef Głuszko

zapytał, czy są pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr III/13/2006 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego” została przyjęta. (załącznik Nr 8 do protokołu)

Ad. 12

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Powiatu w skład Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

Sekretarz Powiatu - Ludwik Makowski

powiedział, ze powstał mały zamęt, dlatego, że na Komisji Oświaty zostały wytypowane do Barlinka 2 osoby: Pan Janusz Winiarczyk i Pani Alina Sznabowicz. W związku z tym, że sytuacja się zmieniła. Pan Bolesław Bortnowski miał być typowany przez Pana Starostę na Przewodniczącego Rady Społecznej, do tego nie doszło, wobec tego zgłaszamy tylko jednego kandydata

Starosta Powiatu - Andrzej Potyra

powiedział, że z racji tego, że to Starosta typuje Przewodniczącego Rady Społecznej, w tym wypadku wskazuję na siebie i to ja będę Przewodniczącym Rady Społecznej. Natomiast jeden kandydat z radnych zostanie dzisiaj wybrany na Członka Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku. Proponuję kandydaturę Pani Aliny Sznabowicz.

Przewodniczący Rady - Józef Głuszko

zapytał, czy radna wyraża zgodę.

Radna Alina Sznabowicz wyraziła zgodę.

Przewodniczący Rady - Józef Głuszko

zapytał, czy są jeszcze inne propozycje?

Innych propozycji nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych, przeciw - 0, 1 radny wstrzymał się od głosu (A. Sznabowicz).

Uchwała Nr III/14/2006 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Powiatu w skład Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku została przyjęta. (załącznik Nr 9 do protokołu)

Ad. 13

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania Przewodniczącego oraz Członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku.

Przewodniczący Rady - Józef Głuszko

przedstawił treść projektu uchwały.

Zapytał, czy są pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr III/15/2006 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie odwołania i powołania Przewodniczącego oraz Członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku została przyjęta. (załącznik Nr 10 do protokołu)

Ad. 14

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Powiatu w skład Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie.

Radny Powiatu - Edward Sawicki

na Członków Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Jaremy i radnego Ferdynanda Łukasika.

Przewodniczący Rady - Józef Głuszko

zapytał, czy radny Tomasz Jarema wyraża zgodę.

Radny Tomasz Jarema wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady - Józef Głuszko

zapytał, czy radny Ferdynand Łukasik wyraża zgodę.

Radny Ferdynand Łukasik wyraził zgodę.

Starosta Powiatu - Andrzej Potyra

na Przewodniczącego Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie zgłosił kandydaturę radnego Ryszarda Święcickiego.

Przewodniczący Rady - Józef Głuszko

zapytał, czy radny Ryszard Święcicki wyraża zgodę.

Radny Ryszard Święcicki wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady - Józef Głuszko

zapytał, czy są jeszcze inne propozycje?

Innych propozycji nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr III/16/2006 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Powiatu w skład Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie została przyjęta. (załącznik Nr 11 do protokołu)

Ad. 15

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania Przewodniczącego oraz Członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie.

Przewodniczący Rady - Józef Głuszko

przedstawił treść projektu uchwały.

Zapytał, czy są pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr III/17/2006 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie odwołania i powołania Przewodniczącego oraz Członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie została przyjęta. (załącznik Nr 12 do protokołu)

Ad. 16

Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Radny Powiatu - Tomasz Jarema

zgłosił kandydaturę radnego Tadeusza Maćkały i radnego Józefa Michalaka

Przewodniczący Rady - Józef Głuszko

zapytał, czy radny Tadeusz Maćkała wyraża zgodę.

Radny Tadeusz Maćkała wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady - Józef Głuszko

zapytał, czy radny Józef Michalak wyraża zgodę.

Radny Józef Michalak wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady - Józef Głuszko

zapytał, czy są jeszcze inne propozycje?

Innych propozycji nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr III/18/2006 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku została przyjęta. (załącznik Nr 13 do protokołu)

Ad. 17

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego.

Przewodniczący Rady - Józef Głuszko

przedstawił treść projektu uchwały.

Zapytał, czy są pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, przeciw - 0, 6 radnych wstrzymało się od głosu (J. Fabiańczyk, J. Michalak, A. Potyra, A. Sznabowicz, R. Święcicki, J. Winiarczyk).

Uchwała Nr III/19/2006 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego została przyjęta. (załącznik Nr 14 do protokołu)

Ad. 18

Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok.

Przewodniczący Rady - Józef Głuszko

zapytał, czy są pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr III/20/2006 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok została przyjęta. (załącznik Nr 15 do protokołu)

Ad. 19

Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok.

Przewodniczący Rady - Józef Głuszko

zapytał, czy są pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, przeciw - 0, 2 radnych wstrzymało się od głosu (J. Fabiańczyk, J. Winiarczyk).

Uchwała Nr III/21/2006 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok została przyjęta. (załącznik Nr 16 do protokołu)

Ad. 20

Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacje tych zadań w 2006 roku.

Przewodniczący Rady - Józef Głuszko

zapytał, czy są pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr III/22/2006 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacje tych zadań w 2006 roku została przyjęta. (załącznik Nr 17 do protokołu)

Ad. 21

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla Starosty Myśliborskiego miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.

Przewodniczący Rady - Józef Głuszko

zapytał, czy są pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr III/23/2006 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia dla Starosty Myśliborskiego miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne została przyjęta.

(załącznik Nr 18 do protokołu)

Ad. 22

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Powiatu Myśliborskiego do Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

Starosta Powiatu - Andrzej Potyra

powiedział, ze chciałby krótko wytłumaczyć zmianę tej uchwały. Uchwała została zmieniona, z tego względu, że było podane imiennie kto jest przedstawicielem Powiatu Myśliborskiego do Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Byłem razem z Naczelnikiem Wydziału Geodezji na spotkaniu Związku Celowego w Kołobrzegu i tam zasugerowano nam, że jeśli jest to możliwe, to proszę podjąć taką uchwałę, żeby nie trzeba było już jej zmieniać. Uchwała ta mówi o tym, żeby w Związku Celowym zasiadały dwie osoby z naszego powiatu i będzie to Starosta Powiatu i Naczelnik Wydziału Geodezji. Nie imiennie lecz stanowisko. Na przyszłość nie będzie potrzeby zmieniać uchwały.

Przewodniczący Rady - Józef Głuszko

zapytał, czy są pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr III/24/2006 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Powiatu Myśliborskiego do Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego została przyjęta. (załącznik Nr 19 do protokołu)

Ad. 23

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu Myśliborskiego.

Radny Powiatu - Janusz Fabiańczyk

złożył wniosek formalny o przerwę w obradach.

Przewodniczący Rady - Józef Głuszko

zapytał, czy są inne wnioski?

Innych wniosków nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

1350 - wznowiono obrady sesji.

Przewodniczący Rady - Józef Głuszko

przedstawił treść projektu uchwały.

Starosta Powiatu - Andrzej Potyra

powiedział, że w związku z tym, że projekt uchwały został przygotowany przed sesją, nie zawiera uzasadnienia. W kilku zdaniach chciałbym uzasadnić tą decyzję, bo czytając te paragrafy tak to mocno wszystko brzmi. Z chwilą kiedy zostałem wybrany na stanowisko Starosty Myśliborskiego, przeprowadziłem rozmowę z Panem Sekretarzem. Ze względów tylko i wyłącznie takich, że Panu Sekretarzowi 72 krzyżyk dobił jest tutaj dzisiaj ten projekt uchwały. Nie ma inny podtekstów, nie ma innych powodów. Umówiliśmy się, że Pan Sekretarz będzie dalej pracował. Okres wypowiedzenia to 3 miesiące, ale dalej będzie świadczenie pracy, a termin odejścia ustalimy wspólnie.

Przewodniczący Rady - Józef Głuszko

zapytał, czy są pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przeciw - 0, 3 radnych wstrzymało się od głosu (J. Michalak, R. Święcicki, J. Winiarczyk).

Uchwała Nr III/25/2006 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie odwołania Sekretarza Powiatu Myśliborskiego została przyjęta. (załącznik Nr 20 do protokołu)

Ad. 24

Podjęcie uchwały w sprawie planów restrukturyzacji Komendy Powiatowej i Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej.

Przewodniczący Rady - Józef Głuszko

przedstawił treść projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady - Stanisław Mitręga

odczytał stanowisko Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie planów restrukturyzacji Komendy Powiatowej i Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej.

Radny Powiatu - Ryszard Święcicki

złożył wniosek, aby stwierdzenie „mieszkańców gminy” zastąpić „mieszkańców powiatu”, gdyż jest to stanowisko Rady Powiatu, a nie Rady Gminy. Jednostka z Dębna nie odnosi się tylko i wyłącznie do Gminy Dębno, ale do całego powiatu. Myślę, że warto by było uściślić nakłady jakie zostały poniesione na modernizację tej jednostki. Podać konkretne liczby, bo one przemawiają. W tym momencie jest to bardziej stanowisko polityczne, aniżeli samorządowe. Chciałbym jeszcze korzystając z okazji zapytać Pana Starosty, czy będą, a może już są podejmowane kroki, czy inne działania, oprócz stanowiska, bo wiadomo, że samo stanowisko, sam dokument, suchy papier może mieć u różnych ludzi różne znaczenie. Osobiste kontakty, osobiste wizyty dodatkowo i w Komendzie Wojewódzkiej, i u Wojewody, a nawet bym się pokusił o wizytę w Warszawie. Uważam, że warto, bo to jest nasz wspólny interes.

Starosta Powiatu - Andrzej Potyra

powiedział, że zostały poczynione już pewne kroki. Na jutrzejszy dzień jestem umówiony na rozmowę z Panem Komendantem Markiem Kowalskim, później jest zaplanowane spotkanie z Wojewodą i możliwe, że uda się coś załatwić. Postaramy się zrobić w tej sprawie jak najwięcej. Wiem, że są jednostki, które otrzymały tych etatów więcej, jestem zorientowany ile tych etatów było u nas, ile np. w Pyrzycach, bo tam przybywa tych etatów. Mamy pewne argumenty i postaramy się zrobić co w naszej mocy. O efektach rozmów poinformujemy.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że chciałby dopowiedzieć kilka rzeczy, o których nie powiedział Pan Starosta i jednocześnie odnieść się do stanowiska radnego Ryszarda Święcickiego, które dotyczyło uzupełnienia o dane liczbowe, kwoty finansowe. Uważam, że jest to słuszne i uzupełnimy tę informację o te dane. Ze swojej strony chciałbym powiedzieć, że sprawa reorganizacji wypłynęła w miesiącu wrześniu. Pierwsze działania zostały podjęte przez Pana Marka Kowalskiego - Komendanta Straży na początku miesiąca października. Zarówno Zarząd Powiatu, jak i radni wszelkimi sposobami starają się dotrzeć do osób, które mogłyby wpłynąć na pozytywne rozwiązanie sprawy. W tej chwili mogę powiedzieć, że w sprawę włączyli się posłowie Prawa i Sprawiedliwości z Województwa Zachodniopomorskiego oraz Pan Jacek Sauk. Była już przeprowadzona rozmowa z Głównym Komendantem Straży. Znając jutrzejsze stanowisko Wojewody i Komendanta Wojewódzkiego Pan Starosta uda się z ta sprawą do Warszawy, do Komendanta Głównego.

Przewodniczący Rady - Józef Głuszko

powiedział, że nikt inny, tylko Komendant Pan Marek Kowalski, który w roku 2000 był Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego, gościł na posiedzeniu Zarządu w Dębnie jeszcze za kadencji Burmistrza Święcickiego, nalegał na dofinansowanie rozbudowy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Dębnie. Analizując zagrożenia jakie występują na terenie gminy Dębno, przede wszystkim kopalnia nafty i gazu ziemnego w Barnówku, przejazd kolejowy również w Barnówku, cała trasa kolejowa z Barnówka do Kostrzyna. Jest w bardzo złym stanie, w każdej chwili może dojść do kolizji. W tej chwili kładzie się duży nacisk na wydobycie, zaś na bezpieczeństwo nie kładzie się żadnego nacisku. Szlak kolejowy jest w nienajlepszym stanie, poza przebudowanym w tym roku moście kolejowym na rzece Myśli, ale dalej w kierunku Kostrzyna występują przepusty, mosty nad torami kolejowymi po prostu się sypią. Jeśli Pan Marek Kowalski już teraz nie może nic zrobić, albo może zrobić niewiele, to nie zostaje nic innego, jak udać się do Komendanta Głównego, w celu naświetlenia całej sprawy. Bo jaki był sens włożenia tak dużych pieniędzy w rozbudowę tej jednostki zarówno przez gminę Dębno, jak i Komendę Wojewódzką, (która bardzo liczy się na tym terenie, jest bardzo dobrze wyposażona, ma dużo nowego sprzętu specjalistycznego, posiada nowe samochody), jak teraz chce się ją zdegradować do miana posterunku. Apeluję w imieniu wszystkich mieszkańców powiatu, żebyśmy bronili i zabiegali o swoje sprawy.

Przewodniczący Rady - Józef Głuszko

zapytał, czy są jeszcze pytania bądź uwagi do przedłożonego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Uchwała Nr III/26/2006 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie planów restrukturyzacji Komendy Powiatowej i Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej została przyjęta. (załącznik Nr 21 do protokołu)

Ad. 25

Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad: odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że poprzedniej sesji, która była sesja nadzwyczajną w sprawach różnych radny Pan Tadeusz Maćkała poruszył kilka spraw, zaś odpowiedzi oczekiwał na dzisiejszej sesji. W związku z tym, że poruszonych zostało kilka tematów, na jedno z pytań odpowiem sam, zaś na pozostałe pytania odpowiedzą pracownicy Starostwa. Pan Maćkała poprosił o przedstawienie danych finansowych dotyczących zadłużenia szpitali w Barlinku i w Dębnie na dzień dzisiejszy. Mam przed sobą informację dotyczącą zobowiązań szpitali na dzień 31 października 2006 roku, które są sporządzane przez dyrektorów szpitali i dostarczane do Pani Anny Trembeckiej. Z informacji można się dowiedzieć, że stan zobowiązań ogólnych na dzień 31 października 2006 roku wynosi 22.270.961 zł, zobowiązania zwiększyły się o 2.357.824 zł w porównaniu z miesiącem wrześniem 2006r. w tym; zobowiązania ogólne SPZOZ Barlinka wynoszą 6.870.337 zł i zmniejszyły się o 21.894 zł w porównaniu z miesiącem wrześniem 2006r. W przypadku SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku w informacji Dyrektora Szpitala dotyczącej zobowiązań nie zostały ujęte zobowiązania z tytułu kredytu, który został poręczony przez poprzednią radę w wysokości 4.500.000zł. Dane te zostaną wykazane w informacji na dzień 30 listopada 2006r. Natomiast zobowiązania ogólne SPZOZ Dębna wynoszą 15.400.624 zł i zwiększyły się w porównaniu z miesiącem wrześniem 2006r. o 2.379.718 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 2.096.647 zł i zmniejszyły się o 5.697.711 zł w tym: zobowiązania wymagalne SPZOZ Barlinka wynoszą 495.216 zł i zwiększyły się o 12.949 zł w porównaniu z miesiącem wrześniem 2006r. Zobowiązania wymagalne SPZOZ Dębna wynoszą 1.601.431 zł i zmniejszyły się o 5.710.660 zł w porównaniu z miesiącem wrześniem 2006r. Jeżeli chodzi o wyniki finansowe szpitala w Barlinku i w Dębnie, sytuacja przedstawia się następująco. Należy podkreślić, że zysk ze sprzedaży, czyli przychody ze świadczonych usług w szpitalu w Barlinku przewyższają koszty działalności operacyjnej. Zaś w przypadku Dębna jest to jeszcze wynik ujemny. Zysk narastający z początku roku od stycznia do 31 października w Barlinku wynosi 189.279 zł, Dębno jest jeszcze pod kreską i ma stratę w wysokości 1.021.819 zł.

Jeżeli chodzi o nieprawidłowości, które poruszył Pan Maćkała, a dotyczą Zespołu Szkół w Smolnicy, przedstawi je Pani Katarzyna Tuszakowska.

Audytor Wewnętrzny - Katarzyna Tuszakowska

powiedziała, że wie, że Pan Maćkała na poprzedniej sesji pytał o Dom Dziecka w Barlinku w sprawie nie naliczania od miesiąca października 2005 roku do końca okresu objętego kontrolą do 30 czerwca 2006 roku składek na fundusz pracy. Te składki były przelewane normalnie i te składki zgodne są z listami płac. Potrącenia, które były w listach płac nie były generowane przez „System Płatnik” i fundusz pracy nie był wykazany w deklaracji ZUS DRA. Natomiast przelewy były wykonywane i były one zgodne z listą płac.

Jeżeli chodzi o Zespół Szkół w Smolnicy i nielegalny pobór energii to sprawa przedstawia się następująco: w listopadzie 2005 roku ENEA przeprowadziła kontrolę, która wykryła nielegalne podłączenie się do systemu energetycznego szkoły. Na stanie szkoły były dwa liczniki i dwa podliczniki, stan liczników i podliczników sprawdzany i spisywany był co miesiąc przez pracownika ENEI, w pewnym momencie pracownik ENEI zauważył że stan na podlicznikach jest wyższy niż stan na licznikach, okazało się, że te podliczniki to były faktycznie liczniki, a rozdział energii następował przed budynkiem szkoły i było nielegalne podłączenie tych podliczników, dotyczyło to zgodnie z protokołami z kontroli ENEI sali gimnastycznej szkoły, kotłowni, placu manewrowego prawa jazdy i kuchni oraz dwóch budynków mieszkalnych i garaży. Pracownicy ENEI nie są w stanie dokładnie stwierdzić od którego momentu, od którego roku nielegalnie była pobierana energia, według ich rozeznań zjawisko to najprawdopodobniej występowało pod koniec 1999 roku lub na początku roku 2000. Sprawa wypłynęła na Zarządzie po przeprowadzeniu przeze mnie i Panią Bartoszewicz kontroli. W dniu 4 grudnia Zarząd podjął decyzję o skierowaniu sprawy nielegalnego poboru energii do prokuratury. Mam przed sobą pismo z 5 grudnia 2006 roku, w którym Pani Dyrektor zwraca się do Prokuratury Rejonowej w Myśliborzu o wyjaśnienie powyższej sytuacji. W tej chwili sprawa jest w toku, ponieważ my, czy Zarząd nie jest kompetentny, aby podejmować decyzję w tej sprawie, nie ma wiedzy i kompetencji, aby rozstrzygać kto i ile pobrał tej energii.

Od 1 lipca 2003 roku zmieniła się osoba na stanowisku głównej księgowej. Księgowa, która przyszła od lipca 2003 roku do dnia kontroli, która była prowadzona na przełomie maja i czerwca 2006 roku nie dokonywała zamknięć miesięcznych kont oraz zamknięć rocznych. W związku z tym wszystkie sprawozdania i bilanse składane do Starostwa były dopasowywane, ponieważ faktycznie nie mogła stwierdzić wartości poszczególnych kont i nie była ustalona ewidencja analityczna z ewidencją syntetyczną. Ponadto główna księgowa księgowała w dwóch programach jednocześnie, w programie, który jest zainstalowany w Starostwie, jako obowiązujący, czyli „System FK”, oraz księgowała jeszcze w „Systemie Qwant” ten system nie przenosił automatycznie zapisów na kontach analitycznych do ewidencji syntetycznej. Ponadto prawdopodobnie źle został zainstalowany „System Płatnik”. W związku z tym składki i potrącenia z listy płac nie zostały przeniesione do systemu płatnik i kwoty, które tam się pojawiały były nierealne. Główna księgowa została zwolniona z dniem 5 grudnia 2006 roku. W tej chwili Zespół Szkół w Smolnicy nie ma głównej księgowej, ruszyła procedura naboru na to stanowisko, ogłoszona w BIP-ie, m.in. Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. W tej chwili bieżących księgowań dokonuje główna księgowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie na prośbę Pani Dyrektor. W dniu dzisiejszym Zarząd podjął decyzję w sprawie oddelegowania głównej księgowej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dębnie do zadania polegającego na wyprowadzeniu od dnia 1 lipca 2003 roku całej ewidencji analitycznej i syntetycznej, z tą Panią zostanie zawarta umowa - zlecenie.

Starosta Powiatu - Andrzej Potyra

powiedział, że chce dodać, że kwota prądu zużytego nielegalnie kształtuje się w granicach ok. 38.000 zł. Sprawa została zgłoszona do prokuratury, będzie jej dalszy ciąg, jak również dalszy ciąg sprawy prowadzenia księgowości w tej szkole. To jest niemożliwe, żeby od 2003 roku nie była zamykana księgowość. Należy przeprowadzić tam kontrol i uporządkować te sprawy. Daliśmy czas Pani Dyrektor na wyjaśnienie sprawy do końca kwartału, ale pragniemy się jeszcze spotkać z Panią Dyrektor i rozstrzygnąć tą sprawę. Należy wyjaśnić sprawę nielegalnego poboru prądu. Musimy zadbać o to, by te podliczniki zniknęły z terenu szkoły. Jest to temat, który naprawdę bulwersuje Jeżeli chodzi o podwyżki w Starostwie w roku 2006, na poprzedniej sesji padło takie pytanie i sprawa została wyjaśniona przez byłego Pana Starostę.

Sekretarz Powiatu - Ludwik Makowski

powiedział, że wiadome jest, że pobory dla pracowników ustala pracodawca i tak się dzieje również w Starostwie. Staraliśmy się sprawiedliwie i po równo wynagradzać pracowników za ich pracę. Podwyżki, o których mówił Pan Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Maćkała były w lipcu, na mój wniosek, a dotyczyły stażystów. Jak wiadomo wszyscy stażystów krzywdzą. Każdy bierze stażystę, bo nic mu nie płaci, a po odbyciu stażu różnie to bywa. Starostwo wykorzystuje dosyć dużą liczbę stażystów, którzy są później zatrudniani, nie wszyscy, ale duża ich część. Po roku czasu odbycia stażu, po półrocznym przygotowaniu zawodowym i po półrocznym okresie prac interwencyjnych, trzeba przyjąć takiego pracownika na stałe. Wiadomo, że na stażach i na pracach interwencyjnych pracownicy otrzymują grosze, a więc tą minimalną stawkę. Na mój wniosek były Starosta Pan Janusz Winiarczyk wyraził zgodę na podwyżkę dla stażystów i osób, które były na pracach interwencyjnych. Podwyżkę dostało 16 osób i była to kwota rzędu ok. 260 zł. Była to wyjątkowa podwyżka. Natomiast inne podwyżki są zawsze dla wszystkich pracowników, mogą się różnić jedynie złotówkami, bo nie każdy ma staż pracy, wysługę i tak dalej. Jeśli Pan Przewodniczący pozwoli, to chciałbym powiedzieć jeszcze kilka zadań. Nie będę się rozczulał, bo jestem już w takim wieku, że nie przystoi. Muszę powiedzieć, że czuje się bardzo dobrze, bo wreszcie będę człowiekiem wolnym, mając lat 71, 51 lat pracy, w tym 48 lat przepracowanych w administracji państwowej, rejonowej i tu ostatnich 8 lat w samorządowej. Myślę, że jest to okres bardzo długi, wystarczający, wreszcie czas na odpoczynek o czym już mówiłem byłemu Staroście Panu Januszowi Winiarczykowi, że muszę się w końcu rozstać z pracą. Tak się stało, że jeszcze tutaj jestem. Z nowymi władzami się dogadałem, tak jak powiedział Pan Starosta, rozmowa była, wszystko jest na dobrej drodze. Dziękuję wszystkim radnym, którzy głosowali, którzy się wstrzymali. Jestem szczęśliwy, że powoli będę się przyzwyczajał do odejścia na emeryturę. Wszystkim bardzo gorąco dziękuję, a w szczególności chciałbym podziękować byłemu Panu Staroście Januszowi Winiarczykowi, z którym przepracowałem podajże 15 lat, dziękuję I Staroście Powiatu Myśliborskiego Panu Janowi Baranowiczowi, z którym bardzo dobrze mi się współpracowało. Dziękuję również wszystkim naczelnikom wydziałów, pracownikom i kierownikom wszystkich jednostek za wspólne lata pracy.

Wiceprzewodniczący Rady - Tadeusz Maćkała

powiedział, że chciałby się zorientować, jeśli chodzi o Smolnicę, jakie budynki mieszkalne pobierały nielegalnie energię. Chciałbym również złożyć wniosek, by w niedalekiej przyszłości, w styczniu bądź w lutym zrobić badanie bilansu w tej jednostce, ponieważ niekontrolowane jednostki mają nieprawidłowości, drobne wypaczenia i inne rzeczy, o których nie chcę tutaj mówić. Jeżeli zobaczymy, że w innych jednostkach jest podobnie, będę składał wniosek, żeby badać bilans tych jednostek, gdyż to odzwierciedla gospodarowanie jakie jest w danej jednostce i jak tą jednostką zarządza dyrektor.

Ad. 26

Wolne wnioski i informacje.

Wiceprzewodniczący Rady - Stanisław Mitręga

powiedział, że sytuacja na sesji Rady Powiatu jest taka, że obrady nasze transmitowane są przez media. Chciałbym zgłosić wniosek, aby w takim punkcie, jak sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu było zawsze czytane i by można było się ewentualnie odnieść do rzeczy zawartych w sprawozdaniu. Z tego względu, że słuchają tego mieszkańcy, którzy nie zawsze mogą przyjść do urzędu i przeczytać, to co ewentualnie było na Zarządzie. To samo odnosiłoby się również do uchwalanych przez nas uchwał. Wiadomo, my na komisjach analizujemy wszystkie uchwały, ale są tutaj goście i oni nie wiedzą o czym dyskutujemy i czego dotyczą uchwały. Jest godzina 1437, to są 2,5 godziny pracy, jeżeli to się trochę wydłuży, to nie będzie to z niekorzyścią. Obrady będą bardziej korzystne, nie tylko dla gości, ale i dla nas. Te obrady muszą być czytelne, one nie mogą być czytelne tylko dla pracowników i dla radnych, bo wiadomo, że my przygotowujemy te rzeczy z materiałów, które otrzymujemy. Bardzo bym prosił, żeby jednak, jeżeli można taki wniosek uwzględnić.

Starosta Powiatu - Andrzej Potyra

powiedział, że w poprzedniej kadencji sprawozdania z pracy Zarządu faktycznie nie były czytane, zaś były zadawane pytania. Myślę, że ta nasza III sesja jest sesją wyjątkową pod jednym względem. Pomimo tych dwudziestu kilku punktów bardzo szybko i sprawnie przebiegła. Jestem pewien, że następne sesje nie będą takie szybkie i sprawne. Z poprzedniej kadencji wiemy, że sesje z takim bogatym porządkiem jaki mamy dziś trwały bardzo długo, ciągnęły się do późnego wieczoru. Życzyłbym sobie, aby przebiegały szybko i sprawnie, ale z doświadczenia wiem, że to tak na pewno nie będzie. Co do tego, aby czytać sprawozdanie: jeśli będzie tak potrzeba będzie czytane. Zgadzam się z tym, że uchwały również powinny być czytane, przynajmniej w tej części, która mówi czego dotyczą. Po to, by Ci którzy nas obserwują, którzy nas oglądają mogli się zorientować o co chodzi. Co do Smolnicy i tych dwóch budynków, o które pytał Pan Maćkała mogę odpowiedzieć już teraz, chodzi o budynek byłego Pana Dyrektora i budynek mieszkalny obecnej Pani Dyrektor. Będziemy nad tym czuwali i starali się, aby ten temat zszedł z naszej wokandy, aby go jak najprędzej doprowadzić do końca. W związku z zaistniałą sytuacją będziemy starali się bardziej przyjrzeć wszystkim jednostkom, zaostrzyć kontrolę, aby uniknąć takich sytuacji. Będziemy musieli poprosić dyrektorów, aby bardziej przyglądali się pracy swoich księgowych.

Przewodniczący Rady - Józef Głuszko

złożył życzenia świąteczne wszystkim radnym, Starostom, Zarządowi, Skarbnik Powiatu, Sekretarzowi Powiatu, dyrektorom jednostek organizacyjnych, naczelnikom wydziałów i pracownikom Starostwa oraz mieszkańcom Powiatu Myśliborskiego.

Po życzeniach świątecznych wszyscy zebrani złożyli sobie życzenia świąteczne i podzielili się opłatkiem.

Ad. 27

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Józef Głuszko zamknął III sesję III kadencji Rady Powiatu w Myśliborzu.

Protokołowała: Przewodniczący Rady

Dagmara Sobocińska Józef Głuszko

12

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 12-02-2007 11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 12-02-2007 11:40