herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Uchwała Nr IV/37/07 w sprawie uchwalenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu


UCHWAŁA NR IV/37/2007

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 31 stycznia 2007 roku

w sprawie uchwalenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu

Na podstawie art. 17 ust. 2 z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 55 ust. 2 Statutu Powiatu Myśliborskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XII/90/2003 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 29 października 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myśliborskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 roku Nr 111, poz. 1868 z późn. zm.) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się plany pracy na 2007 rok:

1) Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - stanowiący załącznik Nr 1;

2) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa - stanowiący
załącznik Nr 2;

3) Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - stanowiący załącznik
Nr 3;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącym komisji wskazanych w § 1.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr IV/37/07

Rady Powiatu w Myśliborzu

z dnia 31 stycznia 2007 roku

PLAN PRACY

KOMISJI FINANSÓW, BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

NA 2007 ROK

Lp.

Tematyka

Termin

Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów

Uwagi

1.

 • rozpatrywanie materiałów na Sesję Rady Powiatu, wynikających z planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok (analizowanie, opiniowanie i zgłaszanie wniosków),

 • ustalenie planu pracy Komisji na 2007 rok,

 • projekt budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

styczeń

Zarząd Powiatu

Przewodniczący Komisji

Zarząd Powiatu

2.

 • rozpatrywanie materiałów na Sesję Rady Powiatu, wynikających z planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok (analizowanie, opiniowanie i zgłaszanie wniosków),

luty

Zarząd Powiatu

3.

 • rozpatrywanie materiałów na Sesję Rady Powiatu, wynikających z planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok (analizowanie, opiniowanie i zgłaszanie wniosków),

 • sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2006 rok,

 • informacja z realizacji budżetu powiatu za I kwartał 2006 roku.

kwiecień

Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu

4.

 • rozpatrywanie materiałów na Sesję Rady Powiatu, wynikających z planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok (analizowanie, opiniowanie i zgłaszanie wniosków),

 • zapoznanie się z przebiegiem prac przy realizacji zadań inwestycyjnych - wizytacja.

maj

Zarząd Powiatu

Przewodniczący Komisji

5.

 • rozpatrywanie materiałów na Sesję Rady Powiatu, wynikających z planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok (analizowanie, opiniowanie i zgłaszanie wniosków),

 • przyjęcie sprawozdań finansowych SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku i w Dębnie,

 • informacja z restrukturyzacji finansowej w Szpitalu Powiatowym w Barlinku i w Dębnie,

 • zapoznanie się ze stanem technicznym dróg powiatowych i gminnych - wizytacja.

czerwiec

Zarząd Powiatu

Dyrektorzy Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie

Dyrektorzy Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie

Przewodniczący Komisji

6.

 • rozpatrywanie materiałów na Sesję Rady Powiatu, wynikających z planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok (analizowanie, opiniowanie i zgłaszanie wniosków),

 • informacja z realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2007 roku.

wrzesień

Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu

7.

 • rozpatrywanie materiałów na Sesję Rady powiatu, wynikających z planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok (analizowanie, opiniowanie i zgłaszanie wniosków).

październik

Zarząd Powiatu

8.

 • rozpatrywanie materiałów na Sesję Rady powiatu, wynikających z planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok (analizowanie, opiniowanie i zgłaszanie wniosków).

listopad

Zarząd Powiatu

9.

 • rozpatrywanie materiałów na Sesję Rady powiatu, wynikających z planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok (analizowanie, opiniowanie i zgłaszanie wniosków),

 • projekt budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2008 rok,

 • sprawozdanie z pracy Komisji za 2007 rok.

grudzień

Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu

Przewodniczący Komisji

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr IV/37/2007

Rady Powiatu w Myśliborzu

z dnia 31 stycznia 2007 roku

PLAN PRACY

KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, BEZPIECZEŃSTWA

PUBLICZNEGO I DROGOWNICTWA

NA 2007 ROK

Lp.

Tematyka

Termin

Odpowiedzialny

za przygotowanie

materiałów

Uwagi

1.

 • Rozpatrywanie materiałów na Sesję Rady Powiatu, wynikających z planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok ( analizowanie, opiniowanie i zgłaszanie wniosków ).

 • Ustalenie planu pracy Komisji na 2007 rok

styczeń

Zarząd Powiatu,

Przewodniczący Komisji,

2.

 • Rozpatrywanie materiałów na Sesję Rady Powiatu, wynikających z planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok ( analizowanie, opiniowanie i zgłaszanie wniosków ).

 • Ocena stanu przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego w powiecie,

 • Stan bezpieczeństwa publicznego w powiecie

luty

Zarząd Powiatu

Powiatowy Komendant PSP w Myśliborzu, Naczelnik Wydziału ZKO

Powiatowy Komendant Policji w Myśliborzu

3.

 • Wizytacja placówek oświatowo - wychowawczych na terenie miasta Barlinka i Myśliborza

marzec

Przewodniczący Komisji

4.

 • Rozpatrywanie materiałów na Sesję Rady Powiatu, wynikających z planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok ( analizowanie, opiniowanie i zgłaszanie wniosków ).

 • Wizytacja placówek oświatowo - wychowawczych na terenie miasta Dębna

kwiecień

Zarząd Powiatu

Przewodniczący Komisji

5.

 • Rozpatrywanie materiałów na Sesję Rady Powiatu, wynikających z planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok ( analizowanie, opiniowanie i zgłaszanie wniosków ).

maj

Zarząd Powiatu

6.

 • Rozpatrywanie materiałów na Sesję Rady Powiatu, wynikających z planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok ( analizowanie, opiniowanie i zgłaszanie wniosków )

czerwiec

Zarząd Powiatu

7.

 • Rozpatrywanie materiałów na Sesję Rady Powiatu, wynikających z planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok ( analizowanie, opiniowanie i zgłaszanie wniosków ).

wrzesień

Zarząd Powiatu

8.

 • Rozpatrywanie materiałów na Sesję Rady Powiatu, wynikających z planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok ( analizowanie, opiniowanie i zgłaszanie wniosków ).

październik

Zarząd Powiatu

9.

 • Rozpatrywanie materiałów na Sesję Rady Powiatu, wynikających z planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok ( analizowanie, opiniowanie i zgłaszanie wniosków ).

 • Stan dróg w powiecie oraz przygotowanie do akcji zima

listopad

Zarząd Powiatu

Dyrektor PZD w Myśliborzu

10.

 • Rozpatrywanie materiałów na Sesję Rady Powiatu, wynikających z planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok ( analizowanie, opiniowanie i zgłaszanie wniosków ).

 • Sprawozdanie z pracy Komisji za 2007 rok

grudzień

Zarząd Powiatu

Przewodniczący Komisji

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr IV/37/07

Rady Powiatu w Myśliborzu

z dnia 31 stycznia 2007 roku

PLAN PRACY

KOMISJI ZDROWIA, SPRAW SPOŁECZNYCH, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

NA 2007 ROK

Lp.

Tematyka

Termin

Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów

Uwagi

1.

 • rozpatrywanie materiałów na Sesję Rady Powiatu, wynikających z planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok (analizowanie, opiniowanie i zgłaszanie wniosków),

 • ustalenie planu pracy Komisji na 2007 rok.

styczeń

Zarząd Powiatu

Przewodniczący Komisji

2.

 • rozpatrywanie materiałów na Sesję Rady Powiatu, wynikających z planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok (analizowanie, opiniowanie i zgłaszanie wniosków).

luty

Zarząd Powiatu

3.

 • wizytacja jednostek organizacyjnych podległych Starostwu Powiatowemu w Myśliborzu.

marzec

Przewodniczący Komisji

4.

- rozpatrywanie materiałów na
Sesję Rady Powiatu,
wynikających z planu pracy Rady
Powiatu na 2007 rok
(analizowanie, opiniowanie i
zgłaszanie wniosków),

 • sprawozdania finansowe SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku i w Dębnie,

 • informacja z programów restrukturyzacyjnych Szpitala Powiatowego w Barlinku i w Dębnie,

 • sprawozdanie z pomocy społecznej w Powiecie Myśliborskim oraz Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych.

kwiecień

Zarząd Powiatu

Dyrektorzy Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie

Dyrektorzy Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

5.

 • rozpatrywanie materiałów na Sesję Rady Powiatu, wynikających z planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok (analizowanie, opiniowanie i zgłaszanie wniosków),

 • informacja na temat bezrobocia w Powiecie Myśliborskim za 2006 rok i I kwartał 2007 roku.

maj

Zarząd Powiatu

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myśliborzu

6.

 • rozpatrywanie materiałów na Sesję Rady Powiatu, wynikających z planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok (analizowanie, opiniowanie i zgłaszanie wniosków),

 • sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami obejmujące okres od uchwalenia do 31.12.2006r.

czerwiec

Zarząd Powiatu

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

7.

 • rozpatrywanie materiałów na Sesję Rady Powiatu, wynikających z planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok (analizowanie, opiniowanie i zgłaszanie wniosków),

 • informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.

wrzesień

Zarząd Powiatu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu

8.

 • rozpatrywanie materiałów na Sesję Rady powiatu, wynikających z planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok (analizowanie, opiniowanie i zgłaszanie wniosków),

 • informacja o stanie środowiska w powiecie,

 • informacja o działalności Inspekcji Ochrony Roślin w powiecie.

październik

Zarząd Powiatu

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

9.

 • rozpatrywanie materiałów na Sesję Rady powiatu, wynikających z planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok (analizowanie, opiniowanie i zgłaszanie wniosków),

 • sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

listopad

Zarząd Powiatu

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

10.

 • rozpatrywanie materiałów na Sesję Rady powiatu, wynikających z planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok (analizowanie, opiniowanie i zgłaszanie wniosków),

 • sprawozdanie z pracy Komisji za 2007 rok.

grudzień

Zarząd Powiatu

Przewodniczący Komisji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 12-02-2007 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 12-02-2007 11:28