herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Rodziny zastępcze


RODZINA ZASTĘPCZA - oznacza to rodzinę w której umieszcza się małoletnie dziecko w celu sprawowania nad nim opieki i jego wychowania, w wypadku gdy rodzice nie spełniają swojej funkcji.

podstawa prawna

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z

późniejszymi zmianami)

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U Nr 233 poz. 2344)

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2001 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla pełnoletnich osób z rodzin zastępczych oraz osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej zapewnia się opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej:

 • umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego

 • w przypadku pilnej konieczności zapewnienia dziecku opieki zastępczej umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej jest możliwe na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej między rodziną zastępczą a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny.

 • Pełnienie funkcji rodziny zastępczej z mocy prawa ustaje z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie nie pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

 • Dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,

 • Mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 • Nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została zawieszona

 • Wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, o ile taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu na nich ciąży,

 • Nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,

 • Mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,

 • Uzyskały opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania

Rodziny zastępcze dzielą się na:

 1. spokrewnione z dzieckiem

 2. niespokrewnione z dzieckiem

 3. zawodowe niespokrewnione z dzieckiem

  1. wielodzietne

  2. specjalistyczne

  3. o charakterze pogotowia rodzinnego

Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w tej rodzinie dziecka w wysokości 40%, 60% lub 80% kwoty będącej podstawą ustalenia pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej, uwzględniając:

 1. wiek

 2. stan zdrowia dziecka

 3. niedostosowanie społeczne dziecka

  1. w przypadku dziecka w wieku od 7 do 18 lat - 40 % podstawy

  2. w przypadku dziecka w wieku do 7 lat - 60% podstawy

  3. w przypadku dziecka w wieku do 7 lat otrzymującego zasiłek pielęgnacyjny - 80% podstawy

  4. w przypadku dziecka od 7 do 18 lat otrzymującego zasiłek pielęgnacyjny - 60% podstawy

pomniejszonej o kwotę odpowiadającą 50% dochodu dziecka uzyskiwanym z jego majątku, a także z tytułu pobierania renty rodzinnej lub alimentów.

Podstawą ustalenia wysokości pomocy pieniężnej jest kwota 1621,00 zł.

Rodzina niespokrewniona z dzieckiem otrzymuje dodatkowo na każde umieszczone w tej rodzinie dziecko kwotę odpowiadającą 10% kwoty, będącej podstawą ustalenia pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej.

PEŁNOLETNI WYCHOWANKOWIE Z RODZIN ZASTĘPCZYCH, PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I ZAKŁADÓW POPRAWCZYCH

warunki i kryteria jakie powinna spełniać osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej uprawniające do pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i pomocy pieniężnej na usamodzielnienie:

 1. pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie usamodzielnianej, w przypadku gdy umieszczenie w rodzinie zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu,

 2. pomoc pieniężna na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie usamodzielnianej, która przebywała w rodzinie zastępczej co najmniej rok

 3. jest osobą samotnie gospodarującą i jej dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub zamieszkuje z rodziną i dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

 4. zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji programu usamodzielnienia,

 5. pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przyznaje się po przedłożeniu na początku każdego semestru zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie nauki,

 1. przyznana pomoc pieniężna na usamodzielnienie może być wypłacona, w zależności od potrzeb, jednorazowo lub w częściach, w terminach ustalonych w programie usamodzielnienia

 2. wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie ustala się w zależności od czasu

pobytu w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

 1. sprawy załatwia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - pracownik socjalny - Katarzyna Kurtysiak

Pok. Nr 2

Tel. 095 747 2303

 1. kiedy

codziennie w godzinach od 730 do 1530 natomiast w poniedziałki od 800 do 1600

 1. tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 13-04-2006 11:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2006 11:13