herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Turnusy rehabilitacyjne


SPOSÓB UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

 1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późniejszymi zmianami)

 1. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie „O przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym”. Formularz wniosku powinien zawierać:

   • imię/imiona i nazwisko

   • numer PESEL

   • Nr telefonu kontaktowego

   • Dokładny adres zameldowania oraz zamieszkania (jeśli jest inny niż adres zameldowania)

   • Datę urodzenia

   • Planowany termin uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

   • Posiadany stopień niepełnosprawności

   • Wyszczególnione lata w których osoba ubiegająca się o otrzymała dofinansowanie

   • Imię/imiona i nazwisko opiekuna osoby niepełnosprawnej (jeżeli lekarz zalecił pobyt wraz z opiekunem)

   • Informację o zatrudnieniu w zakładzie pracy chronionej

   • Informacje o wysokości uzyskanych dochodów rodziny oraz w przeliczeniu na jednego członka rodziny

   • Datę sporządzenia wniosku

   • Czytelny podpis wnioskodawcy

 2. Oświadczenie o wysokości dochodów

 3. Wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjny

 4. Informację o stanie zdrowia

 5. Kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (potwierdzoną za zgodność z oryginałem)

 • Tryb postępowania

  • Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

  • Po złożeniu wniosku PCPR weryfikuje wnioski pod względem merytorycznym

  • W wypadku stwierdzenia braków w dokumentach wnioskodawca proszony jest o ich uzupełnienie, w wypadku gdy to nie nastąpi wniosek nie bezie podlegał dalszemu rozpatrzeniu

  • Zweryfikowane i kompletne wnioski rozpatruje komisja, a o wyniku rozpatrzenia wnioskodawca jest powiadamiany drogą pocztową

  • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wraz z informacją o przyznaniu dofinansowania wysyłany jest druk „Oświadczenie wnioskodawcy o wyborze turnusu”. Na nim należy zdeklarować ośrodek (posiadający wpis do ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), do którego osoba, która otrzymała dofinansowania zamierza wyjechać. PCPR udostępnia na miejscu oferty nadesłane przez ośrodki, oraz ogólnopolski rejestr takowych ośrodków.

  • Po dokonaniu wyboru ośrodka PCPR przesyła do niego następujące dokumenty:
   - wniosek lekarski
   - informację o stanie zdrowia
   - oświadczenie wnioskodawcy o wyborze turnusu
   - czysty druk „Oświadczenia organizatora turnusu”
   - czysty druk „Informacja o przebiegu turnusu”

  • Po otrzymaniu od ośrodka wypełnionego „Oświadczenia organizatora turnusu”, PCPR przelewa na konto ośrodka/organizatora kwotę przyznaną osobie niepełnosprawnej

  • Ośrodek/organizator po zakończeniu turnusu przesyła do PCPR wypełniony druk „Informacja o przebiegu turnusu”

  1. Sprawę załatwia
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, ul. Północna 15
   Radosław Skarżyński
   pok. Nr. 2
   tel/fax. 0...95-7472303 wew. 16

  2. Kiedy
   w poniedziałki w godzinach: 8.oo - 16.oo
   od wtorku do piątku w godzinach: 7.3o - 15.3o

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 13-04-2006 11:12
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2006
  Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2006 11:12