herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 7/2007


Protokół Nr 7/2007

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu

odbytego dnia 15 stycznia 2007 roku

w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu

ul. Marcinkowskiego 2

Stan członków Zarządu - 5

Obecnych - 5

Ad. 1

O godzinie 1100 rozpoczęto posiedzenie Zarządu. Zgodnie z listą obecności (Załącznik Nr 1 do protokołu) w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu

3. Krystyna Balcerzak - członek Zarządu

4. Ferdynand Łukasik - członek Zarządu

5. Joanna Stąsiek - członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Alicja Karczewska - Skarbnik Powiatu

2. Ryszard Czekała - Naczelnik Wydziału OKS

3. Katarzyna Tuszakowska - Audytor Wewnętrzny

4. Teresa Lewczuk

Ad. 2

Proponowany porządek posiedzenia (stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu) przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu Nr 6/2007 z dnia 10 stycznia 2007 roku został przyjęty bez uwag.

Ad. 4

Przystąpiono do omówienia autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok. (załącznik Nr 3 do protokołu).

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

zapoznała członków Zarządu z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok, który został złożony w dniu 15 listopada 2006 roku. Dochody budżetu powiatu w wysokości 42.846.118 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu budżetu. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 55.546.118 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 projektu budżetu. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 3 (3a - zadania inwestycyjne w 2007 roku). Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu Spójności w wysokości 4.949.766 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 12.700.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie 7.300.000 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 5.400.000 zł. Przychody budżetu w wysokości 14.911.800 zł, rozchody w wysokości 2.211.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do projektu budżetu. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 500.000 zł. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 projektu budżetu. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do projektu budżetu. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do projektu budżetu. Plan przychodów i wydatków dla gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej: przychody - 655.000 zł; wydatki 655.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do projektu budżetu. Dotacje podmiotowe dla: powiatowych instytucji kultury na łączną kwotę 20.000 zł oraz działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 1.715.008 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do projektu budżetu. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 280.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 11 do projektu budżetu. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody - 110.000 zł, wydatki - 120.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do projektu budżetu. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: przychody - 800.000 zł, wydatki - 880.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do projektu budżetu. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.700.000 zł. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800.000 zł. Zaciągania zobowiązań: na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do projektu budżetu, z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 200.000 zł, dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. Po omówieniu projektu budżetu, który był złożony 15 listopada 2006 roku omówiła autopoprawki przygotowane przez Zarząd Powiatu. Zmiany dokonane autopoprawką dotyczą głównie zabezpieczenia środków finansowych dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie na dodatkowe prace związane z zadaniem modernizacji Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Dębnie wraz z zakupem wyposażenia” tj. rozbudowa, przebudowa i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego tlenowni na centralną rozdzielnię gazów medycznych oraz budowę sieci technologicznej gazów medycznych, zakup wieży zasilających na dwa stanowiska intensywnej opieki medycznej oraz na zakup kolumn chirurgicznych łącznie na kwotę 800.000 zł, co wprowadziło zmiany projektu budżetu na 2007 rok i wydatki budżetu powiatu zamknęły się kwotą 56.346.118 zł, co przedstawia załącznik Nr 2 projektu budżetu. Jak również deficyt budżetu wzrasta do kwoty 13.500.000 zł, gdzie trzecim źródłem pokrycia są przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 800.000 zł. Przychody budżetu powiatu ulegają zmianie do kwoty 15.711.800 zł - załącznik Nr 5 projektu budżetu. W załączniku Nr 11 projektu budżetu wprowadza się zapis dotacja na prace modernizacyjne Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Dębnie wraz zakupem wyposażenia klasyfikując dział 851 rozdział 85112 § 6220 w kwocie 800.000 zł, co stanowi dotację celową na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych. Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa urealniono przychody i wydatki PFOŚiGW, co stanowi załącznik Nr 12 projektu budżetu, a przyczyni się do realizacji wniosków złożonych przez jednostki powiatowe jak i zewnętrzne oraz na wniosek Komendanta PSP w Myśliborzu o dokonanie zmian w planie zadań z zakresu administracji rządowej tj. przeniesienie środków finansowych z paragrafów wydatków rzeczowych na paragrafy płacowe w związku z etatyzacją i nie przewidywanym wzrostem wynagrodzeń.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął autopoprawkę do budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

Ad. 5

Dokonano oceny materiałów na obrady sesji Rady Powiatu:

 1. projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu - (Danuta Patkowska),

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął bez uwag powyższy projekt uchwały, przedkładając na posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

 1. projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu - (Marian Polański),

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął bez uwag powyższy projekt uchwały, przedkładając na posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

 1. projekt uchwały w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Myśliborskiego,

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił Panią Teresę Lewczuk kandydatkę na stanowisko Sekretarza Powiatu. Pani Teresie Lewczuk pochodzi z Barlinka. Obecnie pracuje w Zakładzie Urządzeń Okrętowych BOMET na stanowisku Kieronwika Biura Administracyjno Finansowego. Posiada duże doświadczenie w pracy w samorządzie, była Sekretarzem Miasta i Gminy w Barlinku. Jeżeli są pytania do Pani Teresy Lewczuk bardzo proszę o zadawanie.

Pani Teresa Lewczuk

powiedziała, że tak naprawdę to nie wywodzę się z Barlinka. Przybyłam do Barlinka bezpośrednio po studiach. Kończyłam Politechnikę Poznańską i rozpoczęłam swoją zawodową karierę w Zakładzie Urządzeń Okrętowych BOMET w Barlinku. Po pewnym okresie czasu przeszłam do Urzędu Miasta i Gminy w Barlinku. W Urzędzie Miasta i Gminy w Barlinku pracowałam od 1992 roku, a od 1994 do 2000 roku na stanowisku Sekretarza Miasta i Gminy. Znam pracę Urzędu, kodeks postępowania administracyjnego oraz kodeks pracy. Na stanowisku Sekretarza przepracowałam 6 lat. Zdobyte doświadczenie w Urzędzie pomoże mi przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. Po pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Barlinku powróciłam ponownie do Zakładu Urządzeń Okrętowych BOMET o podobnym charakterze tj. Kierownika Biura Administracyjno - Finansowego.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął powyższy projekt uchwały z podaną kandydaturą, przedkładając na posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

 1. projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych powiatu.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

przedstawił propozycje wysokości diet dla radnych powiatu.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął bez uwag powyższy projekt uchwały, przedkładając na posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

 1. projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu,

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął bez uwag powyższy projekt uchwały, przedkładając na posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag

 1. projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął bez uwag powyższy projekt uchwały, przedkładając na posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag

 1. projekt uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął bez uwag powyższy projekt uchwały, przedkładając na posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

 1. sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Po dokonaniu szczegółowej analizy i naniesieniu szereg poprawek Zarząd Powiatu przyjął powyższe sprawozdanie, przedkładając na posiedzenia Stałych Komisji Rady Powiatu w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

 1. sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął bez uwag powyższy projekt uchwały, przedkładając na posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

Ad. 6

Przystąpiono do omówienia Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych i Sportowych na rok 2007 oraz ustalenie limitu środków finansowych przeznaczonych z budżetu powiatu na organizację imprez w ramach tych kalendarzy (załącznik Nr 4 do protokołu).

W Kalendarzu Imprez Kulturalnych w Powiecie Myśliborskim na 2007 rok Zarząd Powiatu (w głosowaniu za - 4 członków Zarządu, przeciw - 0, 1 głos wstrzymujący się) postanowił dokonać następujących zmian:

Gmina Barlinek

 1. impreza Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca „Uśmiechy” - proponowana kwota 2.000 zł, decyzja Zarządu zmniejszyć do 1.000 zł

 2. impreza „Święto Słonecznika” - proponowana kwota 400 zł, decyzja Zarządu zwiększyć do 1.000 zł

Gmina Boleszkowice:

 1. impreza V Turniej Rycerski w Chwarszczanach - proponowana kwota 1.600 zł, decyzja Zarządu zwiększyć do 2.000 zł

Gmina Nowogródek Pom.

 1. impreza Regionalny Przegląd Kapel Ludowych - proponowana kwota 1.000 zł, decyzja Zarządu zwiększyć do 1.500 zł

W związku z powyższymi zmianami zmniejszyła się rezerwa na imprezy nie umieszczone w kalendarzu w kwocie 2.500 zł

W Kalendarzu Imprez Sportowych w Powiecie Myśliborskim na 2007 rok Zarząd Powiatu (w głosowaniu za - 4 członków Zarządu, przeciw - 0, 1 głos wstrzymujący się) postanowił dokonać następujących zmian:

Gmina Barlinek:

 1. impreza Otwarte Mistrzostwa Polski Północnej w Klasie Omega - eliminacje Pucharu Polski proponowana kwota 500 zł, decyzja Zarządu zwiększyć do 1.000 zł,

Gmina Dębno:

 1. impreza 7 Triathlon Dębno 2007 - Puchar Polski proponowana kwota 200 zł + puchar, decyzja Zarządu zwiększyć do 700 zł + puchar,

Gmina Myślibórz:

 1. impreza XVIII Biegi Uliczne „Myśliborska Mila” propozycja 1.500 zł, decyzja Zarządu zwiększyć do 2.000 zł.

W związku z powyższymi zmianami zmniejszyła się rezerwa na imprezy nie umieszczone w kalendarzu w kwocie 1.050 zł.

Ad. 7

Zapoznano się z projektem uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść projektu uchwały w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 7/12/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania Komisji Przetargowej. (załącznik Nr 5 do protokołu).

Ad. 8

W sprawach różnych innych spraw nie poruszono.

Ad. 9

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono o godz. 1500

Protokołowała: Małgorzata Jakóbowska.

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu ..............................................

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu ...............................................

2. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu ...............................................

3. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu ...............................................

4. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu ...............................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 30-01-2007 15:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 30-01-2007 15:26