herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 8/13/2007 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka w Barlinku


UCHWAŁA NR 8/13/2007

ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 29 stycznia 2007 roku

w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka w Barlinku

Na podstawie art. 36 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r Nr.23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) oraz § 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo- wychowawczych ( Dz. U. Nr 37, poz. 331) Zarząd Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Domu Dziecka w Barlinku,

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin organizacyjny Placówki zwany dalej regulaminem określa szczegółowe zadania, organizację Placówki oraz specyfikę i zakres świadczonych przez nią usług.

Dom Dziecka w Barlinku zwany dalej Placówką jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej realizującą zadania powiatu określone w art. 19 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm. ).

§ 3. Placówka działa w oparciu o:

 1. ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm. ) wraz z aktami wykonawczymi.

 2. ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm. )

 3. Konwencję o Prawach Dziecka ( Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm. )

 4. ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. )

5) ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104

z późń. zm.)

§ 4. 1. Siedziba Placówki mieści się w Barlinku, ul. Polana Lecha 2.

2. Organem prowadzącym Placówkę jest Powiat Myśliborski

3. Placówka jest powiatową jednostką budżetową.

4. Nadzór nad Placówką sprawuje Starosta Myśliborski przy pomocy Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu

5. Organem sprawującym nadzór nad przestrzeganiem standardów wychowania i

opieki w Placówce oraz nadzór pedagogiczny jest Wojewoda Zachodniopomorski.

§ 5. 1. Placówka dysponuje 30 miejscami dla dzieci całkowicie lub częściowo

pozbawionych opieki rodziców.

2. W ramach placówki działają 3 grupy rodzinkowe liczące po 10 wychowanków.

 1. Placówka socjalizacyjna używa pieczęci:

DOM DZIECKA

Ul. Polana Lecha 2, tel. 7461-860

74-320 Barlinek

Ident 000230266

NIP 597-10-05-126

§ 6. ZADANIA Placówki:

1. Zapewnienie dziecku całodobowej, ciągłej lub okresowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych, w tym emocjonalnych, społecznych, religijnych a także zapewnienie korzystania z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

2. Do zadań placówki należy w szczególności:

 1. zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego

niezbędnych potrzeb,

 1. zapewnienie zajęć wychowawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych, rekompensujących brak wychowania w rodzinie i przygotowujących do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym- odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne,

 2. zapewnienie dzieciom kształcenia oraz wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych,

 3. podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej,

 4. praca z rodziną dziecka,

 5. organizowanie dla swoich wychowanków odpowiedniej formy opieki w środowisku, grup usamodzielniających oraz kontaktu z rodzinami zaprzyjaźnionymi.

§ 7. W celu prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w § 6 Placówka współpracuje z:

1) centrami pomocy rodzinie i ośrodkami pomocy społecznej właściwymi ze względu

na miejsce zamieszkania lub pobyt rodziców dzieci,

 1. ośrodkami adopcyjo-opiekuńczymi i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,

 2. szkołami do których uczęszczają dzieci i szkołami do których uczęszczały przed umieszczeniem w Placówce,

 3. sądami rodzinnymi,

 4. kuratorami sądowymi,

 5. organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinom, działającymi w środowisku rodziców dzieci,

 6. parafiami Kościoła katolickiego i jednostkami organizacyjnymi innych kościołów i związków wyznaniowych, właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania oraz deklarowaną przynależność wyznaniową rodziców i siedzibę Placówki.

§ 8. W Placówce dzieciom zapewnia się:

1) wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych,

2) dostęp do opieki zdrowotnej,

3) dostęp do zajęć wyrównawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i

rewalidacyjnych

4) wyposażenie w: odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty stosownie do wieku i

indywidualnych potrzeb, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, środki

higieny osobistej

5) zaopatrzenie w leki, podręczniki i przybory szkolne,

6) kwotę do własnego dysponowania dla dzieci powyżej 5 roku życia w wysokości

określonej w przepisach

7) dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz

napojów,

8) dostęp do nauki,

9) pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę

potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych,

 1. uczestnictwo w miarę możliwości w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych,

 2. opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się placówka,

 3. pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką opiekuńczo-wychowawczą.

§ 9. Placówka posiada odpowiednią bazę lokalową:

1) pokoje mieszkalne maksymalnie 4-osobowe, wyposażone dla każdego dziecka w:

- łóżko lub tapczan,

- szafkę i lampkę nocną,

- szafę lub miejsce w szafie na przechowywanie rzeczy osobistych, odzieży i

obuwia dostosowanych do pory roku,

- zabawki,

2) 3 łazienki z miejscem do prania i suszenia,

3) 3 pomieszczenia do wypoczynku wyposażone w stoliki i krzesła, telewizor, gry,

zabawki, książki

4) miejsce do cichej nauki,

5) kuchnię,

6) jadalnię dla wszystkich dzieci,

7) 3 aneksy kuchenne,

8) odpowiednio wyposażone pomieszczenia do zajęć terapeutycznych i sportowych,

9) pokój do spotkań z osobami odwiedzającymi,

10) pokój gościnny,

11) gabinet pielęgniarski,

12) pokój dla dzieci chorych,

13) pomieszczenie do prania i suszenia.

§10. Placówka stwarza dziecku warunki do:

1) fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju,

2) poszanowania jego podmiotowości, wysłuchiwania jego zdania i w miarę
możliwości uwzględniania jego wniosków we wszelkich dotyczących go

sprawach, informowania go o podejmowanych wobec niego działaniach,

3) zapewnienia poczucia bezpieczeństwa,

4) dbałości o poszanowanie i podtrzymywanie jego związków emocjonalnych z

rodzicami, rodzeństwem i innymi osobami, zarówno spoza placówki jak i

przebywającymi lub zatrudnionymi w placówce

5) uczenia nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych,

6) poszanowania jego potrzeb religijnych,

7) utrzymywania osobistych kontaktów z rodziną,

8) uczenia poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej,

9) uczenia planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do jego wieku,

10) uczenia organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach

kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,

11) kształtowania nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych,

12) przygotowania do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz

uczenia samodzielności w życiu

13) wyrównywania deficytów rozwojowych,

§ 11. Placówka zobowiązana jest do uzgadniania istotnych decyzji dotyczących dziecka

z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi.

§ 12. 1. Placówką kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Powiatu w

w Myśliborzu.

2. Dyrektor:

1) jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników, określa ich zakresy

czynności i kompetencje zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami

placówki,

2) kieruje bieżącą działalnością Placówką szczególnie opiekuńczo-wychowawczą i

finansowo- menedżerską oraz reprezentuje Placówkę na zewnątrz,

3) organizuje obsługę administracyjną, finansową i gospodarczą Placówki w

oparciu o roczny plan finansowy,

4) dysponuje środkami finansowymi Placówki i ponosi odpowiedzialność za ich

prawidłowe wykorzystanie,

5) odpowiada za powierzone mienie i realizuje zadania wynikające z przepisów
o ochronie przeciwpożarowej,

6) organizuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki dla ich

harmonijnego rozwoju,

7) udziela pracownikom pomocy w wykonywaniu przez nich obowiązków,

8) sprawuje nadzór pedagogiczny, dokonuje ocen pracy pracowników,

9) zapewnia pracownikom dostęp do obowiązujących przepisów prawa,

10) czuwa nad przestrzeganiem dyscypliny i jakości wykonywanej pracy,

11) opracowuje dokumenty programowo-organizacyjne Placówki,

12) organizuje pracę wolontariuszy,

13) realizuje wnioski zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka.

14) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z ogółem pracowników Placówki.

3. Dyrektor ma prawo do:

1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom,

2) zatrudniania i zwalniania pracowników,

3) decydowania w sprawie przyznawania nagród oraz wymierzania kar

porządkowych

4) wprowadzania innowacji w celu usprawnienia pracy Placówki,

5) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy Placówki i jej bieżącym

funkcjonowaniu

4. Dyrektor odpowiada za:

1) standard uzyskiwanych przez Placówkę wyników wychowania oraz

organizowania opieki nad wychowankami,

2) zgodność funkcjonowania Placówki z obowiązującymi przepisami i
z postanowieniami niniejszego regulaminu,

 1. bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie i podczas zajęć

organizowanych przez Placówkę oraz za stan sanitarny i ochrony przeciwpożarowej obiektów Placówki,

4) celowe wykorzystanie środków zapewnionych na działalność Placówki,

5) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i dokumentacji
wychowanków,

6) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

 1. W razie nieobecności, dyrektora zastępuje osoba wskazana przez niego na piśmie.

o zastępstwie powiadamiany jest dyrektor PCPR w Myśliborzu

§ 13. 1. W Placówce działa stały zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka zwany

zespołem, w skład którego wchodzą:

  1. dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona,

  2. pedagog,

  3. psycholog,

  4. pracownik socjalny,

  5. wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka,

  6. lekarz, pielęgniarka,

  7. przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych zajmujących się problematyką dziecka i rodziny, którzy mogą posiadać istotne informacje o dziecku i jego sytuacji socjalnej, prawnej lub rodzinnej oraz osoby bliskie dziecku.

2. Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka nie rzadziej niż co pół roku

w celu:

  1. ustalania aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka,

  2. analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną,

  3. modyfikowania indywidualnego planu pracy,

  4. zgłaszania do ośrodka adopcyjno-opiekuńczego dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą adopcję,

  5. oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb,

  6. oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce,

  7. informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w innej placówce działającej na podstawie odrębnych przepisów dotyczących kształcenia i opieki zdrowotnej, takiej jak: ośrodek socjoterapii, ośrodek wychowawczy, ośrodek leczniczo-wychowawczy.

3. Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka zespół formułuje na piśmie

wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w Placówce.

4. Na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 3 dyrektor Placówki informuje sąd

o zaistnieniu podstaw do powrotu dziecka do rodziny naturalnej albo - wobec

niemożliwości powrotu do rodziny naturalnej - podejmuje starania zmierzające

do umieszczenia dziecka w rodzinie przysposabiającej, rodzinie zastępczej lub

placówce rodzinnej

§ 14. 1. Wychowankami Placówki mogą być dzieci i młodzież w wieku od 0 do 18 lat, a

po uzyskaniu pełnoletności na dotychczasowych zasadach do ukończenia

szkoły, w której rozpoczęli naukę przed uzyskaniem pełnoletności.

2. Pełnoletni wychowankowie, poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 mogą

przebywać w placówce na odrębnych zasadach w przypadku kontynuowania

nauki lub z powodu ważnych przyczyn losowych nie dłużej jednak niż do 25

roku życia

3. Z osobami pełnoletnimi, o których mowa w ust. 2 dyrektor Placówki spisuje

umowę określającą zasady pobytu.

4. Skierowanie dziecka do placówki wydaje Powiat Myśliborski w porozumieniu z

z dyrektorem Placówki

5. Do skierowania załącza się:

1) odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również

odpis aktu zgonu zmarłego rodzica,

2) orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej albo wniosek rodziców o umieszczeniu dziecka w placówce

opiekuńczo- wychowawczej,

3) dostępną dokumentację o stanie zdrowia dziecka,

4) dokumenty szkolne, a w szczególności świadectwo szkolne, karty szczepień,

5) kwestionariusz aktualnego rodzinnego wywiadu środowiskowego wraz ze

szczegółowym opisem sytuacji dziecka oraz dokumentację dotychczasowych

działań podjętych wobec dziecka i rodziny.

6. Przy kierowaniu dziecka do Placówki nie powinno rozdzielać się rodzeństwa.

7. Ciąża małoletniej nie jest przeszkodą w przyjęciu do Placówki.

8. W miarę posiadania wolnych miejsc, jednakże w liczbie nie większej niż 15 %

miejsc przeznaczonych dla dzieci objętych całodobowa opieką, dyrektor

Placówki może przyjmować celem objęcia taką opieką, dzieci na wniosek

rodziców lub opiekunów prawnych. O przyjęciu dziecka w takim trybie
dyrektor Placówki niezwłocznie informuje Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie w Myśliborzu, a zespół dokonuje oceny jego sytuacji.

9. Placówka przyjmuje bez skierowania oraz bez uzyskania zgody przedstawicieli . ustawowych lub bez orzeczenia sądu każde dziecko poniżej 13 roku życia i

zapewnia mu opiekę do czasu wyjaśnienia jego sytuacji.

10. Powrót dziecka do rodziny następuje:

1) okresowo na podstawie wniosku zespołu o zaistnieniu podstaw powrotu

dziecka do rodziny i gdy sąd przychyli się do tego wniosku,

2) w przypadku orzeczenia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w placówce
opiekuńczo- wychowawczej.

11. W przypadku samowolnego opuszczenia placówki przez dziecko lub

niezgłoszenia się w wyznaczonym terminie po usprawiedliwionej

nieobecności dyrektor Placówki:

1) przeprowadza postępowanie wyjaśniające,

2) powiadamia o tym fakcie w ciągu 24 godzin rodziców, opiekunów prawnych

dziecka, policję, sąd nadzorujący wykonanie orzeczenia oraz PCPR

w Myśliborzu

3) zleca zespołowi, aby ocenił zasadność dalszego pobytu dziecka w placówce i

kieruje sprawę do PCPR w Myśliborzu lub sądu, który wydał orzeczenie o

umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

12. Wychowankowie mogą tworzyć samorząd, którego organizację określa

regulamin uchwalony przez dzieci.

13. Opiekuna samorządu wybierają dzieci spośród pracowników zatrudnionych

w Placówce.

 1. Samorząd może przedstawiać dyrektorowi Placówki wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Placówki.

15. Wychowanek ma prawo do:

  1. ochrony i poszanowania jego godności oraz życzliwego i podmiotowego traktowania,

  2. wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach jego dotyczących,

  3. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia w Placówce, a także światopoglądowych i religijnych,

  4. utrzymywania kontaktu i więzi z rodziną biologiczną.

16. Wychowanek ma obowiązek:

1) przestrzegać postanowień zawartych w regulaminie,

2) uznawać godność i podmiotowość innych osób,

3) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Placówce,

4) w miarę posiadanych możliwości dbać o własny rozwój.

§ 15. 1. W Placówce zatrudnieni są pracownicy:

  1. pedagogiczni ( wychowawcy, pedagog, psycholog, terapeuta )

  2. socjalni, pielęgniarka, opiekunki dziecięce,

  3. wspierający pracę wychowawcy,

  4. administracji,

  5. obsługi.

2. Zasady zatrudniania oraz kwalifikacje pracowników, o których mowa
w ust. 1 regulują odrębne przepisy.

3. Szczegółowe zadania specjalistów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 określa

dyrektor w zakresach czynności

4. Obowiązki wychowawcy:

1) odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych dzieci,

2) opracowuje wspólnie z dzieckiem i specjalistami indywidualny plan pracy oraz

odpowiada za jego realizację,

3) współpracuje z rodziną biologiczną dziecka,

4) tworzy serdeczną atmosferę sprzyjającą rozwojowi uczuć i więzi

emocjonalnych,

5) zna swoich wychowanków i ich sytuację rodzinną oraz prawną,

6) wdraża wychowanków do przestrzegania higieny osobistej, utrzymania

porządku i czystości w otoczeniu oraz samodzielności,

7) rozwija uzdolnienia i zainteresowania wychowanków oraz uczy ich

organizowania czasu wolnego,

8) współpracuje ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie oraz

pomaga w nauce,

9) odpowiada za wyposażenie wychowanków w odzież, obuwie i inne niezbędne

przedmioty,

10) ustala wspólnie z pedagogiem i psychologiem przyczyny zaburzeń

występujących u wychowanka i metody umożliwiające ich eliminowanie,

11) przygotowuje wychowanków do samodzielnego życia,

12) udziela poradnictwa i wsparcia dla wychowanków usamodzielnionych ( przez

okres 3 lat od momentu opuszczenia Placówki),

13) współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,

14) sporządza opinie i informacje o powierzonych wychowankach,

15) terminowo i rzetelnie prowadzi dokumentację wychowanków oraz grupy,

16) podnosi kwalifikacje i doskonali swoje umiejętności zawodowe,

17) wykonuje inne polecenia dyrektora Placówki.

5. Obowiązki psychologa:

1) prowadzi badania psychologiczne, służące określeniu najkorzystniejszych

warunków rozwoju wychowanków,

2) opracowuje diagnozy psychologiczne wychowanków,

3) ustala metody pracy eliminujące przyczyny niepowodzeń wychowanków,

4) sprawuje indywidualną opiekę nad wychowankami,

5) opracowuje opinie psychologiczne,

6) prowadzi poradnictwo psychologiczne dla rodziców dzieci umieszczonych w

w Placówce,

7) współpracuje z wychowawcami w zakresie opracowywania indywidualnych

planów pracy z dzieckiem,

8) udziela poradnictwa i wsparcia dla wychowanków usamodzielnionych ( przez

okres 3 lat od momentu opuszczenia Placówki),

9) wykonuje inne polecenia dyrektora Placówki.

6. Obowiązki pedagoga:

1) udziela pomocy wychowankom w rozwiązywaniu trudnych problemów

życiowych,

2) wspiera wychowanków usamodzielnianych,

3) opracowuje opinie pedagogiczne,

4) prowadzi poradnictwo pedagogiczne dla rodziców dzieci umieszczonych

w Placówce,

5) współpracuje z wychowawcami przy opracowywaniu indywidualnych planów

pracy z dzieckiem,

6) wspiera rodziny zaprzyjaźnione w sprawowanej funkcji,

7) udziela poradnictwa i wsparcia dla wychowanków usamodzielnionych ( przez

okres 3 lat od momentu opuszczenia Placówki),

8) wykonuje inne polecenia dyrektora Placówki.

7. Obowiązki terapeuty:

1) prowadzi zajęcia indywidualne z dzieckiem wymagającym oddziaływań

terapeutycznych,

2) prowadzi zajęcia terapeutyczne z maksymalnie 6 - osobową grupą dzieci,

3) prowadzi poradnictwo i wsparcie dla rodziców biologicznych dzieci

umieszczonych w Placówce,

4) wykonuje inne polecenia dyrektora.

8.Obowiązki pracownika socjalnego:

1) rozpoznaje sytuację rodzinną dziecka i współpracuje z jego rodziną,

2) utrzymuje kontakt z instytucjami wspierającymi rodzinę,

3) inicjuje działania niezbędne do unormowania sytuacji rodziny i umożliwienia

powrotu dziecka do rodziny ,

4) udziela poradnictwa i wsparcia dla wychowanków usamodzielnionych ( przez

okres 3 lat od momentu opuszczenia Placówki,

5) wykonuje inne polecenia dyrektora.

§ 16. Działalność Placówki może być uzupełniana pracą wolontariuszy.

1. Celem pracy wolontariuszy jest:

1) rozszerzenie zakresu opieki nad wychowankami,

2) wsparcie pracy wychowawców poprzez organizowanie kół zainteresowań i

rozwijanie naturalnych uzdolnień dzieci

3) zapoznanie środowiska lokalnego z problemami Placówki,

4) promocja idei wolontariatu.

2. Wolontariuszem w Placówce może być osoba, która:

1) jest pełnoletnia, nie karana,

2) została poinformowana o specyfice pracy wychowawczej
i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci

znajdujących się w placówce

3) została ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe podczas

pracy.

3. Wolontariusz wykonuje pracę pod nadzorem dyrektora lub wyznaczonego przez

niego wychowawcy

4. Dyrektor zawiera z wolontariuszem porozumienie, w którym określa się:

1) zakres zadań, których podejmuje się wolontariusz oraz czas trwania współpracy,

2) zobowiązanie do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci

znajdujących się w Placówce.

5. Na wniosek wolontariusza dyrektor wydaje opinię o jego pracy na rzecz Placówki.

§ 17. Placówka prowadzi następującą dokumentację:

1) dotyczącą pobytu wychowanków i spraw meldunkowych,

2) protokoły zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka,

3) indywidualne plany pracy z dzieckiem,

4) programy usamodzielnienia,

5) karty pobytu wychowanków.

6) dzienniki zajęć wychowawczych, ewidencję wypadków,

7) roczne plan pracy opiekuńczo-wychowawczej,

§ 18. 1.Pracownicy Placówki zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej.

2. Zasady prowadzenia przez Placówkę gospodarki finansowej i materialnej określają

odrębne przepisy

3. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzane w trybie określonym dla jego

opracowania

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Dziecka w Barlinku oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

§ 20. Traci moc Uchwała Nr 103/180/2001 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 14 listopada 2001r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka w Barlinku.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Potyra

1) Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta ……………………..................

2) Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu …………………………….......

3) Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu ………………………………...

4) Joanna Stąsiek - Członek Zarządu ………………………………

7

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 30-01-2007 15:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 30-01-2007 15:22