herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 1/2006 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbytego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w dniu 18 grudnia 2006 roku.


Protokół Nr 1/2006

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa odbytego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w dniu 18 grudnia 2006 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1400, a zakończyło się o godzinie 1520.

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Tomasz Jarema.

Posiedzenie protokołowała Dagmara Sobocińska.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Komisji stwierdził quorum, niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

(lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu)

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

 2. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:

 1. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Zygmunta Siarkiewicza,

 2. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jarosława Ostrego,

 3. zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok,

 4. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu,

 5. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok,

 6. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego,

 7. wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu w skład Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku,

 8. odwołania i powołania Przewodniczącego oraz Członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku,

 9. wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu w skład Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie,

 10. odwołania i powołania Przewodniczącego oraz Członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie,

 11. delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

 12. ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego,

 13. planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok,

 14. planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok,

 15. zmieniająca uchwałę w sprawie zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2006 roku,

 16. ustalenia dla Starosty Myśliborskiego miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.

 1. Sprawy różne.

 2. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Tomasz Jarema zapytał członków Komisji czy nie wnoszą uwag do proponowanego porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Porządek posiedzenia przyjęto bez zmian.

Ad. 2

Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:

 1. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Zygmunta Siarkiewicza,

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 9 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Zygmunta Siarkiewicza został przyjęty.

 1. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jarosława Ostrego,

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 9 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jarosława Ostrego został przyjęty.

 1. zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok,

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

przedstawiła aneks do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok.

(aneks stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu)

Członek Komisji - Tadeusz Maćkała

zapytał ile wynosi aktualne zadłużenie Szpitala Powiatowego w Barlinku i Szpitala Powiatowego w Dębnie.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że na dzień 31 października 2006 roku stan zobowiązań ogólnych wynosi 22.270.961 zł i zwiększył się o 2.357.824 zł w porównaniu z miesiącem wrześniem 2006 roku, w tym: zobowiązania ogólne SPZOZ Barlinka wynoszą 6.870.337 zł i zmniejszyły się o 21.894 zł w porównaniu z miesiącem wrześniem 2006r. Natomiast zobowiązania ogólne SPZOZ Dębna wynoszą 15.400.624 zł i zwiększyły się w porównaniu z miesiącem wrześniem 2006r. o 2.379.718 zł.

Członek Komisji - Tadeusz Maćkała

stwierdził, że jeżeli dług szpitali będzie wzrastał w tak szybkim tempie to oba przestaną istnieć, dojdzie do ich likwidacji. Szpitale pociągną za sobą cały budżet Powiatu Myśliborskiego. Należy się zastanowić, co zrobić, aby zobowiązania malały, a nie rosły. Przy obecnym długu powiat nie jest w stanie utrzymać dwóch szpitali.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że zadaniem III kadencji będzie dołożenie wszelkich starań, aby szpitale dalej istniały. Pewne rzeczy są niezależne od powiatu, ale to co powiat może zrobić w kierunku utrzymania szpitali z pewnością zrobi. Jeżeli chodzi o koszty szpitali, to powiat nic w tej kwestii nie może zrobić, jedynie może się zastanowić co zrobić, aby wzrastały przychody, a nie koszty. Sytuacja jest trudna, trzeba ją rozwiązać przy dużym udziale i zaangażowaniu dyrektorów szpitali.

Zaproponował, aby radni zapoznali się z informacjami dot. zobowiązań i wyniku finansowego SPZOZ Szpitali Powiatowych w Barlinku i w Dębnie, jak również z programami naprawczymi tych szpitali; wówczas powróci się do tej rozmowy.

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał, czy są jeszcze uwagi bądź pytania do projektu uchwały i aneksu.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 8 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecny radny Józef Michalak. Stan radnych: 8.

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok został przyjęty.

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu,

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu oraz poinformowała członków Komisji, że do projektu uchwały może jeszcze zostać wprowadzony aneks.

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał, czy są uwagi i pytania do Skarbnik Powiatu w sprawie projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 8 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecny radny Józef Michalak. Stan radnych: 8.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu został przyjęty.

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok,

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok.

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał, czy są uwagi i pytania do Skarbnik Powiatu w sprawie projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 8 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecny radny Józef Michalak. Stan radnych: 8.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok został przyjęty.

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego,

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 7 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecny radny Józef Michalak i radny Tadeusz Maćkała. Stan radnych: 7.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego został przyjęty.

 1. wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu w skład Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku,

Członek Komisji - Janusz Fabiańczyk

poinformował pozostałych członków Komisji, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego na Przewodniczącego Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku wytypowano Pana Bolesława Bortnowskiego, który wyraził zgodę, zaś na członków: radną Alinę Sznabowicz i radnego Janusza Winiarczyka, którzy również wyrazili zgodę.

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 7 członków Komisji, przeciw - 0, 1 radny wstrzymał się od głosu (A. Sznabowicz).

Podczas głosowania nieobecny radny Józef Michalak. Stan radnych: 8.

Projekt uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu w skład Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku został przyjęty.

 1. odwołania i powołania Przewodniczącego oraz Członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku,

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 8 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecny radny Józef Michalak. Stan radnych: 8.

Projekt uchwały w sprawie odwołania i powołania Przewodniczącego oraz Członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku został przyjęty.

 1. wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu w skład Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie,

Członek Komisji - Stanisław Mitręga

poinformował pozostałych członków Komisji, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego na Przewodniczącego Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie wytypowano radnego Ryszarda Święcickiego, który wyraził zgodę, zaś na członka radnego Ferdynanda Łukasika. Na drugiego członka Rady Społecznej zaproponował kandydaturę radnego Tomasza Jaremy.

Radny Tomasz Jarema wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 7 członków Komisji, przeciw - 0, 1 radny wstrzymał się od głosu (R. Święcicki).

Podczas głosowania nieobecny radny Józef Michalak. Stan radnych: 8.

Projekt uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu w skład Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie został przyjęty.

 1. odwołania i powołania Przewodniczącego oraz Członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie,

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 8 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecny radny Józef Michalak. Stan radnych: 8.

Projekt uchwały w sprawie odwołania i powołania Przewodniczącego oraz Członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie został przyjęty.

 1. delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

Członek Komisji - Janusz Fabiańczyk

poinformował pozostałych członków Komisji, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wytypowano radnego Józefa Michalaka, który wyraził zgodę. Na drugiego członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zaproponował kandydaturę radnego Tadeusza Maćkały.

Radny Tadeusz Maćkała wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 7 członków Komisji, przeciw - 0, 1 radny wstrzymał się od głosu (T. Maćkała).

Podczas głosowania nieobecny radny Józef Michalak. Stan radnych: 8.

Projekt uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku został przyjęty.

 1. ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego,

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, 3 radnych wstrzymało się od głosu (J. Fabiańczyk, A. Sznabowicz, R. Święcicki).

Podczas głosowania nieobecny radny Józef Michalak. Stan radnych: 8.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego został przyjęty.

 1. planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok,

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 8 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecny radny Józef Michalak. Stan radnych: 8.

Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok został przyjęty.

 1. planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok,

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

poinformował członków Komisji, że projekt uchwały w w/w sprawie nie zostanie poddany pod głosowanie, gdyż nie zawiera załącznika, który jest przygotowywany.

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2006 roku,

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 8 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecny radny Józef Michalak. Stan radnych: 8.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2006 roku został przyjęty.

 1. ustalenia dla Starosty Myśliborskiego miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 8 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Podczas głosowania nieobecny radny Józef Michalak. Stan radnych: 8.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dla Starosty Myśliborskiego miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne został przyjęty.

Ad. 3

W sprawach różnych:

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

poinformował członków Komisji, że spośród ich grona zostanie wybrany Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Zgłosił kandydaturę radnego Stanisława Mitręgi.

Radny Stanisław Mitręga wyraził zgodę.

Przewodniczący Komisji - Tomasz Jarema

zapytał, czy są inne kandydatury.

Innych kandydatów nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za kandydaturą radnego Stanisława Mitręgi na Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa głosowało 7 radnych, przeciw - 0, 1 radny wstrzymał się od głosu (S. Mitręga).

Podczas głosowania nieobecny radny Józef Michalak. Stan radnych: 8.

Członek Komisji - Ryszard Święcicki

powiedział, że sprawa obu szpitali i ich zadłużenia jest bardzo ważna zarówno dla Rady i Zarządu Powiatu, jak i wszystkich mieszkańców Powiatu Myśliborskiego. Zarząd musi się zastanowić w jaki sposób rozwiązać problem zadłużenia. Należy współpracować z dyrektorami szpitali i podejmować kroki, które przyczynią się do rozwiązania problemu dotyczącego zadłużenia.

Ad. 4

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

Protokołowała

Dagmara Sobocińska

Przewodniczący

Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych,

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Tomasz Jarema

5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 29-01-2007 12:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 29-01-2007 12:42