herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Dofinansowanie kosztów tworzenia warsztatów terapii zajęciowej


Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej

1. Podstawa prawna

Ustawa a dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, ze zm.)

 1. Warsztat może zostać zorganizowany przez każdy podmiot, który spełni kryteria zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2002 r w sprawie tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 167, poz. 1376)

 1. Wniosek do Starosty Myśliborskiego do pobrania, powinien zawierać:

  1. Nazwę oraz określenie siedziby jednostki zamierzającej utworzyć warsztat

  2. Adres i dokument tytuł prawy do obiektu lub lokalu przeznaczonego i na warsztat nie krótszy niż 10 lat

  3. Promesę zwolnienia z opłat za użytkowanie obiektu lub lokalu przeznaczonego na warsztat nie krótszy niż 10 lat, a w przypadku gdy ten obiekt lub lokal stanowi własność jednostki samorządu terytorialnego:

  4. Aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawna jednostek a w przypadku nie posiadania osobowości prawnej - dokument potwierdzający istnienie takiej jednostki

  5. Statut jednostki zamierzającej utworzyć warsztat

  6. Zgłoszenie co najmniej 20 kandydatów

  7. Plan działalności warsztatu uwzględniający kompleksowy program rehabilitacyjny oraz formy jego realizacji

  8. Propozycję dotyczące obsady etatowej warsztatu, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników

  9. Preliminarz kosztów utworzenia warsztatu wraz z :

   1. Kosztorysem ewentualnych prac adaptacyjnych

   2. Dokumentacje projektową, w przypadku modernizacji lub rozbudowy obiektu

   3. wykazem niezbędnego wyposażenia warsztatu

   4. uzasadnieniem

  10. preliminarz rocznych kosztów działalności warsztatu, z podaniem wielkości tych kosztów przypadających miesięcznie na jednego uczestnika

  11. informacje o własnych lub innych środkach finansowych przeznaczonych na finansowanie kosztów utworzenia warsztatu lub o braku takich środków

  12. plan pomieszczeń warsztatu, z określeniem celu ich przeznaczenia i metrażu

  13. regulamin warsztatu, zatwierdzony przez jednostkę zamierzającą utworzyć warsztat

  14. określenie formy opieki medycznej w warsztacie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje merytorycznej i formalnej oceny wniosku w terminie 30 dni do dnia złożenia wniosku.

Po zatwierdzeniu wniosku Powiat zawiera z jednostka zamierzającą utworzyć warsztat umowę określającą warunki i wysokość finansowania, w części lub w całości kosztów utworzenia i działalności warsztatu ze środków Funduszu.

 1. Uczestnikiem Warsztatu może zostać osoba z zaleceniami do uczestnictwa w warsztacie przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 1. Zgłoszenia osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w warsztacie przyjmuje i zatwierdza podmiot prowadzący lub zamierzający zorganizować warsztat

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 13-04-2006 11:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2006 11:04