herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 1/2006 z posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbytego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w dniu 19 grudnia 2006 roku.


Protokół Nr 1/2006

z posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego odbytego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w dniu 19 grudnia  2006 roku.

 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1400, a zakończyło się o godzinie 1510.

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Edward Sawicki.

Posiedzenie protokołowała Dagmara Sobocińska.

 

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Komisji stwierdził quorum, niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

(lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).

 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

 2. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:

 1. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Zygmunta Siarkiewicza,

 2. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jarosława Ostrego,

 3. zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok,

 4. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu,

 5. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok,

 6. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego,

 7. wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu w skład Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku,

 8. odwołania i powołania Przewodniczącego oraz Członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku,

 9. wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu w skład Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie,

 10. odwołania i powołania Przewodniczącego oraz Członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie,

 11. delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

 12. ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego,

 13. planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok,

 14. planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok,

 15. zmieniająca uchwałę w sprawie zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2006 roku,

 16. ustalenia dla Starosty Myśliborskiego miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.

 1. Sprawy różne.

 2. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Edward Sawicki

zapytał członków Komisji czy nie wnoszą uwag do proponowanego porządku obrad.

 

Uwag nie zgłoszono.

Porządek posiedzenia przyjęto bez zmian.

Ad. 2

Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:

 

 1. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Zygmunta Siarkiewicza,

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 6 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Zygmunta Siarkiewicza został przyjęty.

 1. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jarosława Ostrego,

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 6 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jarosława Ostrego został przyjęty.

 

 

 1. zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok,

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

przedstawiła aneks do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok.

(aneks stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu)

 

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały i aneksu.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały wraz z aneksem głosowało - 6 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok wraz z aneksem został przyjęty.

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu,

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są uwagi i pytania do Skarbnik Powiatu w sprawie projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 6 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu został przyjęty.

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok,

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są uwagi i pytania do Skarbnik Powiatu w sprawie projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 6 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok został przyjęty.

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego,

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

powiedział, że niektóre zadania z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z 2006 roku mają zapis, że będą realizowane w 2007 roku, natomiast nie znalazły się w zapisach na ten rok, pomimo, że zostały już poniesione nakłady na te zadania. A dotyczą w szczególności nakładów poniesionych na przygotowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku wraz z salą gimnastyczną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie. Czy to zadanie zostało odłożone, czy będzie jednak realizowane w 2007 roku. Zapytał również, czy zmiany w WPI były zsynchronizowane z budżetem na przyszły rok.

 

 

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zostały zsynchronizowane z budżetem na rok 2007, a zadanie dotyczące termomodernizacji ZSP Nr 1 w Dębnie zostanie zrealizowane, tak jak zostało zaplanowane.

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są jeszcze uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

 

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

 

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 6 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego został przyjęty.

 1. wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu w skład Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku,

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 6 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Projekt uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu w skład Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku został przyjęty.

 1. odwołania i powołania Przewodniczącego oraz Członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku,

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 6 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Projekt uchwały w sprawie odwołania i powołania Przewodniczącego oraz Członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku został przyjęty.

 1. wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu w skład Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie,

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 6 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Projekt uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu w skład Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie został przyjęty.

 1. odwołania i powołania Przewodniczącego oraz Członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie,

 

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 6 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Projekt uchwały w sprawie odwołania i powołania Przewodniczącego oraz Członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie został przyjęty.

 

 

 1. delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 6 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Projekt uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku został przyjęty.

 

 

 1. ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego,

 

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, 1 radny wstrzymał się od głosu (J. Winiarczyk).

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego został przyjęty.

 

 

 1. planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok,

 

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 6 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok został przyjęty.

 

 

 1. planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok,

 

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

poinformował członków Komisji, że projekt uchwały w w/w sprawie nie zostanie poddany pod głosowanie, gdyż nie zawiera załącznika, który jest w dalszym ciągu przygotowywany.

 

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2006 roku,

 

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

 

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 6 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2006 roku został przyjęty.

 

 

 1. ustalenia dla Starosty Myśliborskiego miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.

 

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

 

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 6 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dla Starosty Myśliborskiego miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne został przyjęty.

 

 

Ad. 3

W sprawach różnych:

 

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

poinformował członków Komisji, że spośród ich grona zostanie wybrany Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego. Poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów na tę funkcję.

Członek Komisji - Krystyna Balcerzak

zgłosiła kandydaturę radnego Janusza Winiarczyka.

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał radnego Janusza Winiarczyka czy wyraża zgodę na kandydowanie.

 

Radny Janusz Winiarczyk wyraził zgodę.

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

zapytał, czy są jeszcze inne kandydatury.

 

Innych kandydatów nie zgłoszono.

 

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za kandydaturą radnego Janusza Winiarczyka na Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego głosowało 5 radnych, przeciw - 0, 1 radny wstrzymał się od głosu (J. Winiarczyk).

 

 

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

poinformował członków Komisji, że na sesji zostanie wprowadzony dodatkowy punkt, dotyczący stanowiska Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie planów restrukturyzacji Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Dębnie. W planach jest zmniejszenie etatów w Dębnie i w konsekwencji zdegradowanie jednostki do rangi posterunku. Gmina Dębno jest szczególnie narażona na niebezpieczeństwo, na jej terenie znajduje się kopalnia gazu ziemnego i nafty, dlatego na terenie powiatu powinny funkcjonować dwie jednostki. Należy ustosunkować się do tej sprawy. Rada musi zdecydować jakie działania podjąć, by zapobiec degradacji jednostki.

 

Wiceprzewodniczący Komisji - Janusz Winiarczyk

poinformował członków Komisji, że w czasie II kadencji nie było stanowiska, by zlikwidować jednostkę w Dębnie. Temat jest nowy, wcześniej tego tematu nie było. Trzeba zrobić wszystko, aby jednostkę utrzymać. Tak samo jak trzeba bronić Powiatu Myśliborskiego. Ukazały się w prasie artykuły na temat likwidacji powiatów. W województwie zachodniopomorskim jest mowa o likwidacji 4 - 5 powiatów, dlatego należy się zorientować, jak się mają te sprawy.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, ze temat likwidacji powiatów ciągle powraca w prasie. Wojewoda stwierdził, że na chwilę obecną nie ma mowy o likwidacji Powiatu Myśliborskiego. Przez cały czas temat będzie śledzony. W razie potrzeby zostaną podjęte odpowiednie kroki.

Członek Komisji - Ferdynand Łukasik

przychylił się do stanowiska radnego Janusza Winiarczyka, że należy śledzić sprawę i bronić powiatu na różne sposoby, tak aby dalej istniał.

 

Członek Komisji - Joanna Stąsiek

powiedziała, że dzwoniła do Komendy Głównej Straży Pożarnej w Warszawie i dowiedziała się, że Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Dębnie leży w gestii Komendanta Wojewódzkiego. Kosztem cięć etatów w kilku jednostkach, m.in. w Dębnie, Świnoujściu i w Nowogardzie powstanie więcej etatów w Szczecinie. Powiedziała też, że dzwoniąc do Warszawy w tej sprawie usłyszała w słuchawce „znowu to Dębno!”, dlatego jest prośba o to, żeby dzwonić. Może w ten sposób, ciągłymi telefonami, uda się nakłonić władze do rozwiązania tej sprawy pomyślnie dla Dębna i całego powiatu.

 

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

powiedział, że nieciekawie się zaczęła III kadencja Rady Powiatu w Myśliborzu: zagrożenie likwidacji Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Dębnie, straszenie likwidacją Powiatu Myśliborskiego, głośna sprawa szpitali. Na obecną chwilę najważniejsza jest jednak sprawa jednostki w Dębnie. Jest to jednostka wzorcowa na terenie województwa zachodniopomorskiego. Bardzo dobrze wyposażona i dobrze zarządzana. Poza stanowiskiem, które zostanie przyjęte na jutrzejszej sesji należy wykazać maksimum wysiłku, aby do likwidacji nie dopuścić. To byłby zły rok dla Dębna i dla Powiatu Myśliborskiego. Gdy zostanie zlikwidowana jednostka gaśnicza i szpital w Dębnie, w skład Powiatu Myśliborskiego, Dębno z pewnością nie wejdzie. Dziwne jest, że ukazują się informacje na temat likwidacji Powiatu Myśliborskiego, który jest jednym z najsilniejszych powiatów na terenie województwa. Należy likwidować te powiaty, które nie spełniają wymogów, które są słabe. Starosta powinien udać się do władz i porozmawiać na temat likwidacji jednostki w Dębnie. Nie można zdegradować jednostki, która ma tak duży zasięg działania.

Członek Komisji - Marianna Grabowska

zaproponowała, by udać się do Dębna i wesprzeć duchowo strażaków.

 

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

stwierdził, że coś więcej będzie można powiedzieć i zrobić po czwartkowej rozmowie Starosty z Komendantem Wojewódzkim - Markiem Kowalskim.

 

Członek Komisji - Joanna Stąsiek

zaproponowała, aby zlecić radcy prawnemu znalezienie interpretacji, wytycznych bądź dyrektywy, która mówi, że jeżeli na terenie powiatu jest kopalnia, czyli jest większe zagrożenie, to powinny funkcjonować dwie jednostki ratowniczo - gaśnicze.

 

Przewodniczący Komisji - Edward Sawicki

podsumowując, stwierdził, że cała Komisja Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego jest za obroną Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Dębnie i dołoży wszelkich starań, by tę jednostkę utrzymać na terenie powiatu.

 

 

Ad. 4

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

 

 

 

Protokołowała:

Dagmara Sobocińska

 

Przewodniczący Komisji Finansów,

Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Edward Sawicki

 

 

 

1

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 29-01-2007 12:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 12-02-2007 11:05