herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 5/2006


Protokół Nr 5/2006

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu

odbytego dnia 28 grudnia 2006 roku

w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu

ul. Marcinkowskiego 2

Stan członków Zarządu - 5

Obecnych - 5

Ad. 1

O godzinie 900 rozpoczęto posiedzenie Zarządu. Zgodnie z listą obecności (Załącznik Nr 1 do protokołu) w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu

3. Krystyna Balcerzak - członek Zarządu

4. Ferdynand Łukasik - członek Zarządu

5. Joanna Stąsiek - członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Alicja Karczewska - Skarbnik Powiatu

2. Ludwik Makowski - Sekretarz Powiatu

3. Antoni Paluch - Dyrektor PZD w Myśliborzu

4. Maria Żukrowska - Mróz - Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie

5. Ryszard Czekała - Naczelnik Wydziału OKS

Ad. 2

Proponowany porządek posiedzenia (stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu) przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu Nr 4/2006 z dnia 20 grudnia 2006 roku został przyjęty bez uwag.

Ad. 4

Zapoznano się z wnioskami Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie w kolejności wymienionej niżej:

 1. o zabezpieczenie środków finansowych na zakup wieży zasilającej (załącznik Nr 3 do protokołu).

 2. o zabezpieczenie środków finansowych na zakup kolumn chirurgicznych (załącznik Nr 4 do protokołu).

 3. o zabezpieczenie środków finansowych na prace dodatkowe związane z zadaniem „Rozbudowa, przebudowa i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego tlenowni na centralną rozdzielnię gazów medycznych oraz budowę sieci technologicznej gazów medycznych” (załącznik Nr 5 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku w tej sprawie. Powiedział, że chodzi o to, abyśmy ustalili ważność, kolejność i terminowość poszczególnych zadań, które należy najpilniej wykonać.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, jakie będą możliwości kontraktowania poszczególnych oddziałów w szpitalach, czy to nie będzie tak, że przeznaczymy na blok operacyjny 3.000.000 zł. W późniejszym czasie okaże się, że blok ten nie będzie wykorzystany ze względu na to, że trzeba będzie pójść w innym kierunku. Wówczas czekają nas kolejne reorganizacje, co niesie za sobą duże koszta. Czy nie należałoby szerzej zastanowić się nad tym tematem. Jeżeli chodzi o zakup omawianych urządzeń, to co zostało zaplanowane to uważam, że należy te zadania wykonać. Pamiętam dyskusję jak zamówiony został rengen do szpitala w Dębnie za kwotę 750.000 zł. Radni z Barlinka pytali po co tyle pieniędzy na rengen. W tej chwili okazuje się, że na rengen w szpitalu w Barlinku trzeba będzie za dwa lata wydać kolejne pół miliona i w sumie będzie on kosztował 1.200.000 zł. W tej chwili to Zarząd Powiatu podejmuje decyzję w spawach szpitali. Uważam, że to dyrektorzy szpitali powinni podejmować i odpowiadać za te decyzje. Jeżeli podsuwają nam pewne pomysły to powinny być one racjonalnie uzasadnione. Powinniśmy podchodzić do nich tak jak to powiedziała radna II kadencji Elżbieta Krzemińska, gdy został złożony wniosek o udzielenie poręczenia kredytu dla szpitali w celu zahamowania kosztów finansowych czyli na oddłużenie szpitali dla każdego po 2.000.000 zł. Radna Krzemińska powiedziała, że na podstawie zobowiązań dyrektorów szpitali udzielić tego kredytu o ile te pieniądze spowodują, że szpitale uzyskają płynność finansową, że koszty obsługi będą malały itd. Powiedziała również jedno, że jeżeli te zobowiązania dyrektorów szpitali w tej kwestii nie wyjdą zwolnić z funkcji dyrektorów szpitali. Czy przeprowadzono jakieś wstępne analizy dotyczące osiągnięcia standardu zgodnie z wymogami odnośnie powierzchni na pacjenta i w ogóle to co powinno być wykonane zgodnie ze standardami. Akurat tego w szpitalach nikt nie robił. Nie jest to tak prosto dojść, co trzeba było tam zrobić i wykonać. Przed taką debatą nie uciekniemy i uważam, że tego tematu nie należy unikać.

Sekretarz Powiatu - Ludwik Makowski

powiedział, że temat ten był poruszany dwa miesiące temu, gdy byliśmy w szpitalu w Dębnie z byłym Zarządem Powiatu i innymi ekspertami jak: wnioskodawca, projektanci, sanepid, straż pożarna - niestety obraz był przerażający. Z mojej obserwacji uważam, że budynek ten wymaga dużego nakładu finansowego. Wnioski, które są dzisiaj rozpatrywane były one przedmiotem posiedzenia byłego Zarządu Powiatu. Opisane we wnioskach warunki należy spełnić, aby blok operacyjny spełnił swoje zadanie. Program restrukturyzacyjny został przyjęty, więc należy go realizować, jeżeli nie będzie realizowany to dojdzie do takiej sytuacji, że szpital trzeba będzie zamknąć. Jest to bardzo ciężki i trudny problem.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

uważam, że należy zabezpieczyć środki finansowe na powyższe zadania. Poruszyłem wcześniej problem, który uważam, że należy zasygnalizować odnośnie zobowiązań szpitali. Byłem wczoraj w szpitalu w Dębnie i powiem, że jeżeliby ode mnie zależało podjęcie decyzji odnośnie remontu to lepiej byłoby, aby ten budynek zburzyć, od podstaw wybudować i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. Trzeba te zadania wykonać uważam, że jest to konieczne. Należy wyposażyć szpital, aby pewny etap robót został faktycznie załatwiony. Problemy szpitali będą cały czas powracać ze względu na to, że nie wiadomo jak będzie wyglądało kontraktowanie szpitali. Decyzja w tej sprawie powinna być podjęta nie tylko przez Zarząd Powiatu, ale i przez Radę Powiatu. Takiej debaty przez 8 lat wszyscy unikali, a problemy szpitali pojawiały się tylko na sesji przy zatwierdzaniu sprawozdań finansowych szpitali. Musimy przyjrzeć się szeroko problemom szpitali.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

powiedziała, że na posiedzeniu Zarządu Powiatu dyrektor szpitala w Dębnie przedstawiała, że zakup wież zasilających są konieczne i to już w miesiącu styczniu. Wiemy już, że nie możemy być beneficjantem, czyli wykonawcom tych zadań tylko szpital. Gdyby Zarząd Powiatu podjął decyzję, że przeznaczy środki finansowe na powyższe zadania to będzie wykonywał je szpital. Jeżeli szpital to musimy przekazać im dotacje. Wiąże się to z tym, że te zadania będę tak jakby autoryzowane czyli będą wniesione autopoprawki do projektu budżetu. A więc wartość tych zadań musi być rzetelna. Nie możemy sobie pozwolić na to, aby wartość zadań nie była sporządzona prawidłowo. Nie możemy dopuścić do tego, aby w czasie prac nastąpiły doprojektowywanie zadań. Nie może być miejsca, aby nie było znanych wartości powyższych zadań. Szacunek powyższych zadań musi być rzetelny.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

zapytał czy kwoty przedstawione w powyższych wnioskach są kwotami rzetelnymi?. Czy nie będzie takiej sytuacji, że w czasie wykonywania powyższych zadań będziemy zmuszeni przeznaczyć kolejne nakłady finansowe.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie - Maria Żukrowska - Mróz

powiedziała, że jeszcze przed wyjazdem na posiedzenie Zarządu Powiatu zadzwoniłam do Zakładu Produkcyjno - Handlowego BERMED Sp. z o.o. we Wrocławiu specjalizującej się w zakresie centralnych instalacji gazów medycznych. Firma ta przygotowała ofertę na wyposażenie w jednostki zasilające szpitala powiatowego w Dębnie oraz kosztorys ofertowy na roboty dodatkowe z miesiąca października (załącznik Nr 6 do protokołu). Zapytałam się, czy ceny ulegną zmianie. Przedstawiciel firmy poinformował mnie, że zamknie się w tych kosztach jakie zostały przedłożone w kosztorysie. Mimo to, że są 3% wzrosty, koszty tych zadań nie ulegną zmianie. Jednym z argumentów jaki przedstawił jest to, że wykonawca wywodzi się z okolic Dębna i jeżeli zaszłaby taka sytuacja, że koszty wzrosną zobowiązuje się do poniesienia tych kosztów we własnym zakresie.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

poruszył sprawę odnośnie wniosku o zabezpieczenie środków finansowych na prace dodatkowe związane z zadaniem „Rozbudowa, przebudowa i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego tlenowni na centralną rozdzielnię gazów medycznych oraz budowę sieci technologicznej gazów medycznych” w wysokości 630.000 zł, zapytał kto tą kwotę ustalił?

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie - Maria Żukrowska - Mróz

powiedziała, że został przygotowany kosztorys ofertowy i zostały w nim ujęte cztery centrale czyli centrala tlenu, podtlenku azotu, powietrza i próżnia. W rezultacie próżnia jest najdroższa. Zarząd Powiatu zakładał, aby w pierwszym etapie wykonać tlen i podtlenek azotu, co zostało już zamówione. W kosztorysie ujęto również rurociągi, zbiorniki wraz z montażem czyli doprowadzenie całego zadania do całkowitego przekazania. Natomiast cenę na roboty dodatkowe podał nam wykonawca, który obecnie wykonuje blok operacyjny i jest to na kwotę 104.486 zł.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu w głosowaniu (za - 4 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał, podczas głosowania nieobecna Krystyna Balcerzak) postanowił zabezpieczyć środki finansowe na zadania w budżecie powiatu na 2007 rok w kolejności wymienionej niżej:

 1. na zakup wieży zasilającej na dwa stanowiska intensywnej opieki medycznej w cenie netto 88.800 zł, brutto 95.016 zł

 2. na zakup kolumn chirurgicznych w cenie netto 33.000 zł za 1 kolumnę o łącznej wartości 70.620 zł

 3. na prace dodatkowe związane z zadaniem „Rozbudowa, przebudowa i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego tlenowni na centralną rozdzielnię gazów medycznych oraz budowę sieci technologicznej gazów medycznych” w wysokości 630.000 zł.

Ad. 5

Zapoznano się z wnioskiem w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie barier zabezpieczających miejsca niebezpieczne w obrębie dróg powiatowych w miejscowości Boleszkowice (załącznik Nr 7 do protokołu).

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu - Antoni Paluch

powiedział, że po dokonaniu wizji w terenie dla zapewnienia bezpieczeństwa pieszych, a w szczególności dzieci na wskazanym odcinku ulicy przedsięwzięto następujące środki bezpieczeństwa: oznakowanie poziome - białe pasy na czerwonym tle „przejście dla pieszych”, żółto - czerwony znak ostrzegawczy „uwaga dzieci” A-17 po obu stronach przejścia, dwustronna podwójna linia ciągła P-4 z wcześniejszą linią ostrzegawczą P-6 oraz oznakowanie pionowe obustronne: znaki informujące D-6 „przejścia dla pieszych” z tabliczką T-27 „Agatka”, ostrzegawcze A-17, „uwaga dzieci”, ograniczenie prędkości do 30km/godz. B-33, dodatkowo zamontowano tablicę ze znakiem ostrzegawczym „uwaga dzieci” i dodatkowo z napisem „kierowco zwolnij”. W roku 2003 zainstalowany został na wyżej opisanym przejściu dla pieszych podświetlany znak D-6 z aktywnym światłem pulsującym. W celu polepszenia bezpieczeństwa wycięte zostały trzy drzewa utrudniające widoczność. Zaproponowane przez gminę Boleszkowice dodatkowe zabezpieczenie w postaci barierek wzdłuż drogi powiatowej z uwagi na niskie natężenie ruchu kołowego ok. 80 poj/h w godzinach szczytu może spowodować niebezpieczne sytuacje tj. próby przekroczenia barierek przez dzieci w niedozwolonych miejscach, a w efekcie możliwość upadku na ulicę pod przejeżdżający pojazd. Obecnie przy najbardziej uczęszczanym przejściu dla pieszych występuje barierka zabezpieczająca, która uniemożliwia bezpośrednie wtargnięcie dzieci na jezdnię z bramy prowadzącej do szkoły. Poprawiłoby to estetykę miejscowości. Jeżeli Zarząd Powiatu zadecyduje, aby wykonać przedmiotowe barierki to należy zabezpieczyć środki finansowe na ten cel i zadanie zostanie wykonane. Zależy to od decyzji Zarządu Powiatu.

Członek Zarządu - Ferdynand Łukasik

zapytał jaki jest to koszt wykonania powyższych barier?

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu - Antoni Paluch

powiedział, że jest to koszt w granicach 30.000 zł.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zatrudnienie bezrobotnej osoby w celu przeprowadzania dzieci przez przejście dla pieszych.

Członek Zarządu - Ferdynand Łukasik

uważam, że jeżeli to nie poprawi bezpieczeństwa, a wręcz stworzy pewne zagrożenie, a tylko bierze się pod uwagę stronę estetyczną to uważam, że nie ma takiej potrzeby wykonania powyższych barier. Są inne zadania ważniejsze, pilniejsze do wykonania i tam powinniśmy skoncentrować swoją uwagę.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

powiedziała, że kwota nawet 30.000 zł jest dużą kwotą, nie są to bowiem dodatkowe środki finansowe. Włączenie nowego zadania do projektu budżetu skutkuje wyprowadzeniem z realizacji innego zadania

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

powiedział, że przedłożony wniosek z dnia 15 grudnia 2006 roku przez Wójta Gminy Boleszkowice o ujęcie w planach budżetowych wymienionych zadań są zadaniami, które Gmina chciałaby zrealizować w 2007 roku. Innym tematem jest zadanie w zakresie wykonania barier zabezpieczających miejsca niebezpieczne w obrębie dróg powiatowych w miejscowości Boleszkowice dlatego też proponuję, aby je ująć w naszym planie kadencyjnym.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił, aby zadanie dotyczące wykonania barier zabezpieczających miejsca niebezpieczne w obrębie dróg powiatowych w miejscowości Boleszkowice ująć w harmonogramie remontów i modernizacji dróg powiatowych na 2007 rok. Jednocześnie podkreślając, że realizacja tego zadania nastąpi przy współfinansowaniu jego przez Gminę Boleszkowice.

Ad. 6

Zapoznano się z wnioskiem Dyrektora ZSP Nr 1 w Dębnie o wyrażenie zgody na zbycie urządzenia. (załącznik Nr 8 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku wraz z opinią Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu w głosowaniu (za - 4 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał, podczas głosowania nieobecna Krystyna Balcerzak) postanowił wyrazić zgodę na zezłomowanie dwóch kotłów wodnych c.o. Jednocześnie poinformował, że uzyskane środki ze sprzedaży powyższych urządzeń muszą być przekazane na dochody powiatu.

Ad. 7

Zapoznano się z wnioskiem Dyrektora ZSP Nr 2 w Myśliborzu o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego (załącznik Nr 9 do protokołu).

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Ryszard Czekała

zaproponował, aby przedłużenie umowy najmu lokalu do dnia 30 czerwca 2007 roku. Pani Teresa Pazur jest aktualnie pracownikiem zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu. Umowa o pracę zawarta jest do dnia 17 czerwca 2007 roku.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

powiedziała, że Pani ta pracowała na stażu w Wydziale Finansowym. Udzielono jej pomocy w zatrudnieniu w celu możliwości czynienia płatności z tytułu czynszu, opłat za przedszkole dla dziecka itp. Jest matką samotnie wychowującą dwuletniego syna. Problemem tej Pani jest znalezienie sobie stałego miejsca pracy jak i stałego miejsca pobytu.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu w głosowaniu (za - 4 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał, podczas głosowania nieobecna Krystyna Balcerzak) wyraził zgodę na przedłużenie umowy najmu lokalu do dnia 30 czerwca 2007 roku.

Ad. 8

Zapoznano się z projektem uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok oraz zmiany w planie finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

omówiła potrzebę wnioskowanych zmian zapisanych w treści powyższej uchwały, których dokonano na podstawie:

1) Wniosku Sekretarza Powiatu:

 1. o dokonanie przeniesienia kwoty 600 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wypłatę diet dla nowych członków zarządu.

 2. o dokonanie przeniesienia kwoty 2.379 zł. pomiędzy paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki związane ze zleceniem wykonania przez Agencję Reklamowo - Handlowo - Usługową ARTGRAF kalendarzy ściennych na 2007 rok.

 1. Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg o dokonanie przeniesienia kwoty 6.000 zł. pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zakupu masy na zimno, niezbędnej do wykonania prac remontowych dróg powiatowych.

 2. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o dokonanie przesunięcia środków w wysokości 10.000 zł. pomiędzy rozdziałami z przeznaczeniem na zakup krzeseł oraz stolika dla petentów i krzeseł do komputerów.

 3. Wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 4.392 zł. w związku z koniecznością opłacenia usług pocztowych i telekomunikacyjnych.

5) Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o dokonanie przeniesienia kwoty 38 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na opłacenie usługi remontowej.

6) Wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia kwoty 5.000 zł. pomiędzy paragrafami w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach zastępczej służby wojskowej; wzrostem cen artykułów żywnościowych oraz wystąpieniem awarii ksera.

7) Wniosku Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków w wysokości 36.994 zł. z przeznaczeniem na zakup opon do samochodów gaśniczych i sprzętu ciśnieniowego do mycia samochodów na wyposażeniu oraz zakup węgla.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 5/8/2006 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok. (załącznik Nr 10 do protokołu).

Ad. 9

W sprawach różnych innych spraw nie poruszono.

Ad. 10

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono o godz. 1100

Protokołowała: Małgorzata Jakóbowska.

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu ..............................................

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu ...............................................

2. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu ...............................................

3. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu ...............................................

4. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu ..............................................

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 29-01-2007 12:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 29-01-2007 12:40