herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 4/2006


Protokół Nr 4/2006

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu

odbytego dnia 20 grudnia 2006 roku

w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu

ul. Marcinkowskiego 2

Stan członków Zarządu - 5

Obecnych - 5

Ad. 1

O godzinie 1030 rozpoczęto posiedzenie Zarządu. Zgodnie z listą obecności (Załącznik Nr 1 do protokołu) w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu

3. Krystyna Balcerzak - członek Zarządu

4. Ferdynand Łukasik - członek Zarządu

5. Joanna Stąsiek - członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Alicja Karczewska - Skarbnik Powiatu

2. Ludwik Makowski - Sekretarz Powiatu

3. Elżbieta Lach - Dyrektor DPS w Myśliborzu

4. Katarzyna Tuszakowska - Audytor Wewnętrzny

5. Antoni Paluch - Dyrektor PZD w Myśliborzu

Ad. 2

Proponowany porządek posiedzenia (stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu) przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu Nr 3/2006 z dnia 14 grudnia 2006 roku został przyjęty bez uwag.

Ad. 4

Przystąpiono do omówienia materiałów na obrady sesji Rady Powiatu w sprawie:

  1. projektu uchwały w sprawie ustalenia dla Starosty Myśliborskiego miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił przyjąć bez uwag powyższy projekt uchwały, przedkładając na obrady sesji Rady Powiatu.

  1. projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli powiatu myśliborskiego do Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił przyjąć bez uwag powyższy projekt uchwały, przedkładając na obrady sesji Rady Powiatu.

  1. aneks do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił przyjąć bez uwag powyższy aneks do projektu uchwały, przedkładając na obrady sesji Rady Powiatu.

  1. aneks do projektu uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił przyjąć bez uwag powyższy aneks do projektu uchwały, przedkładając na obrady sesji Rady Powiatu.

  1. aneks do projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił przyjąć bez uwag powyższy aneks do projektu uchwały, przedkładając na obrady sesji Rady Powiatu.

Ad. 5

Zapoznano się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Smolnicy o przesunięcie terminu wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących wykonania korekt w księgowości placówki do końca roku kalendarzowego 2007 (załącznik Nr 3 do protokołu).

Audytor Wewnętrzny - Katarzyna Tuszakowska

powiedziała, że kontrola w Zespole Szkół w Smolnicy została przeprowadzona w roku 2004 jeszcze przez Pana Roberta Petruka. Został on przeniesiony na stanowisko Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg. Razem z Naczelnikiem Wydziału Kontroli przeprowadziliśmy kontrolę dokończającą kontrolę z 2004 roku. Główna Księgowa tej jednostki była księgową dopiero przez pięć miesięcy, księgowała poprawnie nie zamykała miesięcy, mogła ich jeszcze nie zamykać, ponieważ należy najpierw zamknąć bilans, aby zamknąć cały rok. Dopiero teraz zgodnie z naszym trzyletnim cyklem została przeprowadzona kontrola w Zespole Szkół w Smolnicy i co się okazało od tamtego roku nie były zamykane konta. Dokonanie korekt składanych do Starostwa bilansów za lata 2003-2005 wymaga: powtórnego poprawnego zaksięgowania wszystkich dowodów księgowych od dnia 01.07.2003 r. do dnia bieżącego obejmujących budżet, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz środek specjalny (od 2005 r. rachunek dochodów własnych) w jednym programie F-K firmy ZETO Koszalin oraz uzgodnienie ewidencji analitycznej z syntetyką wszystkich kont, w tym także kont 011 - środki trwałe, 013- pozostałe środki trwałe, 014- zbiory biblioteczne, 020 - wartości niematerialne i prawne. Od lipca 2003 roku nie dokonywano zamknięć miesięcznych i rocznych kont. Była główna księgowa księgowała dowody dotyczące budżetu w programie F-K, natomiast dowody księgowe dotyczące środka specjalnego i ZFŚS w programie Qwant. Dane z ewidencji analitycznej nie były przenoszone automatycznie do ewidencji syntetycznej. Przeprowadzoną obecnie powtórną inwentaryzację składników majątkowych należy zakończyć do dnia 15.01.2007 r. zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Inwentaryzacja pozwoli na wykonanie rzeczywistego majątku szkoły. Nie istnieje natomiast możliwość jej ostatecznego rozliczenia, do czasu uzgodnienia ewidencji analitycznej z ewidencją syntetyczną kont 011 i 013. Obecnie Zespół Szkół nie posiada księgowej. Bieżących, ręcznych księgowań (dane nie są wprowadzane do systemu komputerowego) dokonuje na prośbę Pani dyrektor, Pani Maria Cieśla - główna księgowa ZSP Nr 1 w Dębnie. Wszczęta procedura poszukiwania księgowej zakończy się w miesiącu styczniu 2007 roku i nie warunkuje znalezienia osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, umiejętnościami zarówno do prowadzenia bieżących spraw księgowych jak i do „wyprowadzenia” zaległości za lata 2003-2006.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że jest to problem, który trzeba jak najszybciej rozwiązać. Była już poruszana sprawa odnośnie poboru nielegalnej energii w ZS w Smolnicy. Dyrektor Zespołu Szkół w Smolnicy zgłosiła ten fakt do Prokuratury. Według wyjaśnień Pani dyrektor szkoły dotyczyło to ogrzewania sali gimnastycznej, ale również do tych podliczników był podłączony budynek mieszkalny byłego dyrektora jak i budynek obecnego dyrektora. Należałoby, aby dyrektorzy wykonali jak najszybciej osobne liczniki dla tych budynków mieszkalnych. W rozmowie z Audytorem Wewnętrznym najlepszym rozwiązaniem byłoby zlecenie wykonania tych korekt w księgowości przez wyspecjalizowaną księgową. Propozycją do wykonania tych zadań jest główna księgowa ZSP Nr 1 w Dębnie Pani Maria Cieśla. Należałoby podjąć decyzję i zlecić dobrej księgowej wyprowadzenie powstałych zaległości. Został rozpisany konkurs na stanowisko księgowej w ZS w Smolnicy, który będzie rozstrzygnięty w styczniu. Uważam, że należałoby wyprostować te zaległości jeszcze przed objęciem stanowiska przez nową księgową. Uważam, że należałoby zlecić wykonanie tego zadania w celu pełnego obrazu tej sprawy. Jeżeli chodzi o inwentaryzację uważam, że dyrektor szkoły powinna to wykonać we własnym zakresie. Nie będziemy przecież ustalali zespołu do przeprowadzenia inwentaryzacji. Inwentaryzację należy wykonać jak najszybciej. Możemy pomóc odnośnie zlecenia wykonania prac w księgowości przez Panią Marię Cieślę. Jestem za tym, aby przesunąć termin wykonania zaleceń pokontrolnych w zakresie wykonania korekt bilansów.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

powiedziała, że przy Zespole Szkół w Smolnicy znajduje się również Gimnazjum prowadzone przez ZEAS i nie jest to tylko nasza obsługa finansowa. Dlatego też uważam, że to też wpływa na powstałą sytuację w ZS w Smolnicy. Księgowość była łączona. Moja prośba jest taka, po rozmowie z Naczelnikiem Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, aby doprowadzić porozumienie w tej kwestii do pewnej normalnej sytuacji, ponieważ ZEAS Dębno na bieżąco płaci faktury. Dla nas byłoby prościej i łatwiej jakby te środki finansowe przepływały bezpośrednio przez nasz budżet.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

zapytał, czy Wydział Kontroli posiada taką wiedzę, w jakiej formie osoby zamieszkujące w naszych jednostkach korzystają z energii elektrycznej, czy płacą od punktu, czy wszyscy mają podliczniki, czy posiadają swoje osobne liczniki. Czy posiadamy taką wiedzę na ten temat. Tam gdzie wydzierżawiamy pomieszczenia, albo nie tylko dotyczy to również mieszkań zakładowych np. na terenie szkół, w internatach itd. Trzeba byłoby tą sprawę dokładnie przeanalizować. W pierwszej kolejności jeżeli takie sytuacje są należałoby poinformować o konieczności założenia własnych liczników. Należałoby wystąpić do dyrektorów podległych jednostek organizacyjnych z zapytaniem, czy występują u nich takie przypadki, jeżeli tak zobowiązać dyrektorów o wystąpienie do osób prywatnych o konieczności złożenia w lokalach mieszkalnych indywidualnych liczników energii elektrycznej.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

powiedział, że jeżeli chodzi o sprawę nielegalnego poboru energii elektrycznej w ZS w Smolnicy, zapytał czy nie należałoby zobowiązać byłego dyrektora szkoły jak i obecnego dyrektora do założenia w budynkach mieszkalnych własnych liczników?.

Audytor Wewnętrzny - Katarzyna Tuszakowska

powiedziała, że w tym roku została podpisana umowa z ENEĄ o założenie własnej sieci w tych budynkach mieszkalnych oraz umowa na roboty budowlane. Dyrektorzy wpłacili połowę kwoty na powyższy cel. Roboty miały być wykonane w miesiącu czerwcu br., ale do dnia dzisiejszego ENEA w tym kierunku nic nie zrobiła.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił wyrazić zgodę na przesunięcie terminu wykonania zaleceń pokontrolnych w zakresie wykonania korekt bilansów. Jednocześnie postanowił zlecić kompetentnej osobie przeprowadzenie ponownego i poprawnego księgowania dokumentów za okres od 1 lipca 2003 roku do 31 grudnia 2006 roku. Jeżeli chodzi o przeprowadzenie inwentaryzacji Zarząd Powiatu uważa, że powinna być przeprowadzona jak najszybciej i jest to wewnętrzna sprawa placówki.

Ad. 6

Zapoznano się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu - Elżbieta Lach

przedstawiła projekt uchwały w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4/2/2006 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu (załącznik Nr 4 do protokołu).

Ad. 7

Zapoznano się z projektem uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w powiecie myśliborskim.

Audytor Wewnętrzny - Katarzyna Tuszakowska

przedstawiła projekt uchwały w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4/3/2006 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w powiecie myśliborskim. (załącznik Nr 5 do protokołu).

Ad. 8

Zapoznano się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu - Antoni Paluch

przedstawił projekt uchwały w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4/4/2006 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej (załącznik Nr 6 do protokołu).

Ad. 9

Zapoznano się z projektem uchwały w sprawie powierzenie Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o przygotowanie i realizację inwestycji obiektu mostowego.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu - Antoni Paluch

przedstawił projekt uchwały w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4/5/2006 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powierzenie Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o przygotowanie i realizację inwestycji obiektu mostowego (załącznik Nr 7 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

poinformował, że dalszy ciąg posiedzenia Zarządu Powiatu odbędzie się po obradach sesji Rady Powiatu w celu podjęcia uchwał przez Zarząd Powiatu.

Ad. 10

Zapoznano się z projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie, zmiany układu wykonawczego i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

przedstawiła projekt uchwały w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4/6/2006 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie, zmiany układu wykonawczego i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok. (załącznik Nr 8 do protokołu).

Dalszy ciąg posiedzenia Zarządu Powiatu, rozpoczął się o godz. 1530

Ad. 11

Zapoznano się z projektem uchwały w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

przedstawiła projekt uchwały w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4/7/2006 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok. (załącznik Nr 9 do protokołu).

Ad. 12

W sprawach różnych innych spraw nie poruszono.

Ad. 13

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono o godz. 1600

Protokołowała: Małgorzata Jakóbowska.

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu ..............................................

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu ...............................................

2. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu ...............................................

3. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu ...............................................

4. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu ...............................................

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 29-01-2007 12:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 29-01-2007 12:40