herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 2/2006


Protokół Nr 2/2006

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu

odbytego dnia 13 grudnia 2006 roku

w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu

ul. Marcinkowskiego 2

Stan członków Zarządu - 5

Obecnych - 5

Ad. 1

O godzinie 1000 rozpoczęto posiedzenie Zarządu. Zgodnie z listą obecności (Załącznik Nr 1 do protokołu) w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu

3. Krystyna Balcerzak - członek Zarządu

4. Ferdynand Łukasik - członek Zarządu

5. Joanna Stąsiek - członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Alicja Karczewska - Skarbnik Powiatu

2. Ludwik Makowski - Sekretarz Powiatu

3. Mariusz Szeliga - Inspektor Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich

Ad. 2

Proponowany porządek posiedzenia (stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu) przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu Nr 1/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku został przyjęty bez uwag.

Ad. 4

Zapoznano się z wnioskiem Chóru „Seniorzy” w Myśliborzu o wsparcie i pomoc finansową. (załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku wraz z opinią Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu w głosowaniu (za - 3 członków Zarządu, przeciw - 0, 1 członek Zarządu wstrzymał się) postanowił negatywnie rozpatrzyć powyższy wniosek. Jednocześnie podkreślając, że z budżetu powiatu w rozdziale 92105 finansowane są tylko imprezy realizowane w ramach Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych.

Podczas głosowania nieobecny Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

Ad. 5

Zapoznano się z wnioskiem Dyrektora i Rady Rodziców przy Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Myśliborzu o wsparcie finansowe (załącznik Nr 4 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku w tej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu w głosowaniu (za - 4 członków Zarządu, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał) postanowił negatywnie ustosunkować się do powyższego wniosku ze względu na brak środków w budżecie powiatu. Podczas głosowania nieobecny Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz.

Ad. 6

Dokonano analizy materiałów na obrady sesji Rady Powiatu w kolejności wymienionej niżej:

 1. projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

przedstawiła treść w/w projektu uchwały.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił przyjąć bez uwag powyższy projekt uchwały, przedkładając na posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

 1. projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

przedstawiła treść w/w projektu uchwały.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił przyjąć bez uwag powyższy projekt uchwały, przedkładając na posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

 1. projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

przedstawiła treść w/w projektu uchwały.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił przyjąć bez uwag powyższy projekt uchwały, przedkładając na posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

 1. projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego.

Inspektor Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich - Mariusz Szeliga

przedstawił szczegółowo projekt uchwały wraz z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Po dokonaniu i naniesieniu poprawek Zarząd Powiatu przyjął powyższy projekt uchwały, przedkładając go na posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

 1. projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego.

Sekretarz Powiatu - Ludwik Makowski

przedstawił treść w/w projektu uchwały wraz z informacją o zasadach ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Myśliborskiego.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił zaproponować miesięczne wynagrodzenie Staroście Myśliborskiemu Panu Andrzejowi Potyrze w następującej wysokości:

 1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.900 zł

 2. dodatek funkcyjny w kwocie 1.950 zł.

 3. dodatek specjalny w wysokości 35% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 2.397,50 zł

 4. ponadto Staroście przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia wynikające z właściwych przepisów.

Jednocześnie postanowił skierować powyższy projekt uchwały na posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

 1. projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Sekretarz Powiatu - Ludwik Makowski

przedstawił treść w/w projektu uchwały.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił przyjąć bez uwag powyższy projekt uchwały, przedkładając na posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

 1. projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Sekretarz Powiatu - Ludwik Makowski

przedstawił treść w/w projektu uchwały.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił przyjąć bez uwag powyższy projekt uchwały, przedkładając na posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

 1. projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2006 roku.

Sekretarz Powiatu - Ludwik Makowski

przedstawił treść w/w projektu uchwały.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił przyjąć bez uwag powyższy projekt uchwały, przedkładając na posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

Ad. 7

W sprawach różnych innych spraw nie poruszono.

Ad. 8

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono o godz. 1130

Protokołowała: Małgorzata Jakóbowska.

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu ..............................................

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu ...............................................

2. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu ...............................................

3. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu ...............................................

4. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu ...............................................

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 29-01-2007 12:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 29-01-2007 12:39