herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 1/2006


Protokół Nr 1/2006

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myśliborzu

odbytego dnia 8 grudnia 2006 roku

w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu

ul. Marcinkowskiego 2

Stan członków Zarządu - 5

Obecnych - 5

Ad. 1

O godzinie 1200 rozpoczęto posiedzenie Zarządu. Zgodnie z listą obecności (Załącznik Nr 1 do protokołu) w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu

3. Krystyna Balcerzak - członek Zarządu

4. Ferdynand Łukasik - członek Zarządu

5. Joanna Stąsiek - członek Zarządu

Spoza Zarządu w posiedzeniu wzięli udział:

1. Alicja Karczewska - Skarbnik Powiatu

2. Ludwik Makowski - Sekretarz Powiatu

3. Mirosław Lach - Naczelnik Wydziału GKN

4. Maria Żukrowska - Mróz - Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie

5. Ryszard Mitek - Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku

6. Anna Trembecka - Inspektor ds. Zdrowia i Spraw Społecznych

7. Ryszard Czekała - Naczelnik Wydziału OKS

8. Mariusz Szeliga - Inspektor Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich

Ad. 2

Proponowany porządek posiedzenia (stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu) przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Zapoznano się z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania p.n. „Prace modernizacyjne Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Dębnie wraz z zakupem wyposażenia”. (załącznik Nr 3 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku w powyższej sprawie.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, aby Inspektor Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich Mariusz Szeliga przybliżył nam powyższą sprawę jak doszło do tej sytuacji. Z protokołu obrad sesji, na którym ujmowany był projekt do WPI, czy budżetu powiatu mówiło się, że zadanie to będzie wynosić 2.100.000 zł. Okazuje się, że nie oszacowanie tego zadania jest bardzo znaczne, nie znam dokładnie szczegółów dlatego też proszę, aby przybliżył ten temat członkom Zarządu. Jak to jest i ile faktycznie musimy wykonać, aby zadanie całkowicie zrealizować. Co się stanie jeżeli nie wykonamy tych zadań w określonych terminach i jakie będą skutki.

Inspektor Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich - Mariusz Szeliga

powiedział, że w grudniu 2004 roku na sesji Rady Powiatu w Myśliborzu została poruszona sprawa wniosków o dofinansowanie ze ZPORRU. Dyrektor szpitala Andrzej Waszkiewicz, który pełnił funkcję dyrektora szpitala zajął się sprawą. Zlecił firmie ze Szczecinie specjalizującej się w dokumentacji technicznej szpitali. Wszystkie uzgodnienia co do zakresu robót były przeprowadzone na miejscu przez dyrektora i przedstawicieli tej firmy. Na sesji miał już dane jaki jest to koszt, twierdził, że dokumentacja jest na ukończeniu. Koszt całej inwestycji to 2.100.000 zł. Wykonanie plus koszty dodatkowe 2.042.000 zł - koszt brutto inwestycji. Pozwolenie na budowę zostało wykonane, wszelkie uzgodnienia w dokumentacji opatrzone pieczęciami rzeczoznawców oraz wszystkich instytucji jakie były potrzebne w tej dziedzinie. Wydane zostało szybko pozwolenie na budowę. W grudniu 2005 roku podpisaliśmy umowę o dofinansowanie. Pierwszy przetarg nie doszedł do skutku, został unieważniony ze względów formalnych. Firma nie spełniała warunków. Drugi przetarg już został wyłoniony i w trakcie rozpoczęcia prac wykonawca natrafił na błędy. Były to błędy niezbyt istotne. Dopiero później zaczęły wychodzić poważne błędy np. niezbędnym zadaniem jest wykonanie gazów medycznych, instalacji itd. Firma z Wrocławia - podwykonawca specjalizująca się w gazach medycznych stwierdziła, że nie jest kompletna dokumentacja, w której nie ujęto połowy zadań. Do tego doszedł drugi podwykonawca od wentylacji - klimatyzacji twierdząc, że nie jest to nawet 30% tego co należałoby wykonać. W czasie kontroli dokonanej przez powiatowy sanepid, który stwierdził, że uzgodnienia dokumentacji są nie zgodne z ich normami. W trakcie kontroli stwierdzono, że ta dokumentacja nie spełnia wymogów sanepidu. Dokumentacja została przekazana do sanepidu, wszelkie poprawki naniesiono. Jeżeli chodzi o sprawy budowlane wykonawca podważał kilka spraw. Odbyło się wiele spotkań z projektantami cały czas doprojektowuje się wiele zadań. Wiele jest rzeczy, których nie mogli przewidzieć nie mając dokumentacji archiwalnej. Dużo jest takich zadań, które wychodzą w trakcie robót. Koszt robót budowlanych jest to kwota 1.198.130 zł, z tego Zarząd Powiatu przeznaczyć może tylko do 20% wartości zadania, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Mamy dwa kosztorysy. Do tej pory podpisaliśmy jedną umowę na kwotę 180.568,74 zł. Drugi kosztorys jest to ta kwota wnioskowana 221.925,58 zł. Pozostaje nam kwota 795.636 zł. wykonawcy, że jest potrzeba zakupienia dwóch kolumn chirurgicznych. Przedstawiciele firm, podwykonawcy, wykonawcy stwierdzili, że jest potrzeba zakupienia dwóch kolumn chirurgicznych oraz wieże zasilające na dwa stanowiska intensywnej opieki medycznej. Najważniejszą rzeczą jest rozbudowa budynku tlenowni, którego koszt wynosi 630.000 zł. Ten budynek nie spełnia żadnych warunków jest o 45 m2 za mały. Rozbudowa tego budynku, doprowadzenie do niego tlenu to znaczny koszt. Jeżeli chodzi o kwotę 800.000 zł Zarząd Powiatu tego nie może zapłacić, ponieważ przekroczymy 20% wartości zadania jako zamawiający. Jest możliwość, aby dyrektor szpitala zleci osobne zlecenie dla firmy, która może działać z wolnej ręki, ale muszą być na ten cel przeznaczone środki finansowe. Nie wykonanie tych dodatkowych robót będzie skutkowało tym, że sanepid, straż pożarna, inspekcja pracy itd. nie odbiorą bloku operacyjnego szpitala. Na spotkaniu w szpitalu z dyrektorem sanepidu Julianem Witkowskim, który stwierdził, że warunkowo dopuści butlę z tlenem przy lóżkach pacjentów w specjalnych pokrowcach. Celowym byłoby zorganizować spotkanie z przedstawicielami ds. gazów medycznych z dyrektorem sanepidu czy jest naprawdę taka możliwość zainstalowania butli tlenowych w specjalnych pokrowcach. Inwestycję tą będzie odbierał Wojewódzki Sanepid. Z tego co pamiętam kilkakrotnie dyrektor twierdził, że tlenownia ta musi być tak wykonana jak przepisy obowiązują. Na ostatnim posiedzeniu, że warunkowo jest taka możliwość do 2010 zł. W późniejszym czasie kierunki te mają się zmienić. Czy jest sens rozbudowywać teraz tlenownię i zabezpieczać na ten cel środki, jak można to wykonać za rok. Cała instalacja jest wykonana, pozostała tylko doprowadzenie gazów medycznych do tlenowni, ale jest to znaczny koszt.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

powiedział, że pomysł ten zrodził się właśnie po przeczytaniu protokołu Zarządu Powiatu ze spotkania w dniu 2 listopada 2006 roku w szpitalu powiatowym w Dębnie w sprawie oceny realizacji zadania pn. „Prace modernizacyjne Bloku Operacyjnego szpitala powiatowego w Dębnie wraz z zakupem wyposażenia”. Na pytanie Pana Janusza Winiarczyka, czy sanepid wyrazi zgodę na butle tlenowe do 2010 roku. Pan Julian Witkowski - Dyrektor Sanepidu w Myśliborzu odpowiedział, że zgodę wyrazi, jednakże uważa, że musi być centralna tlenownia, aby nie zainfekować bloku operacyjnego. Oczywiście zgadzamy się jest to budynek, który trzeba adoptować. Koszt adaptacji tego obiektu tlenowni i podciągnięcie instalacji wynosi 630.000 zł. Należałoby zorganizować spotkanie z wojewódzkim sanepidem oraz z przedstawicielami od gazów medycznych w tym temacie w celu wyjaśnienia tych niejasności. Jeżeli przedstawiciele od gazów medycznych stwierdziliby, że jest taka możliwość to wykorzystalibyśmy instalację już wykonaną i nie byłoby potrzeby szukania na dzień dzisiejszy na ten cel środków finansowych. Przystąpilibyśmy do drugiego etapu czyli wyremontowania tlenowni i podłączenia do zaworów czyli butle tlenowe na bloku operacyjnym. Uważam, że ten pomysł byłby bardzo dobry, ale musimy się dowiedzieć, czy jest taka możliwość tego wykonania. Należy też powiedzieć o innych zadaniach, które należy również wykonać.

Inspektor Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich - Mariusz Szeliga

powiedział, że są to kolumny chirurgiczne w kwocie 70.620 zł oraz wieże zasilające w kwocie 95.016 zł. Uważam, że te zdania powinny być razem wykonane, aby w późniejszym czasie nie wykonywać podwójnych prac. Łączny koszt instalacji, wyposażenia centrali gazów medycznych i robót budowlanych wynosi 630.000 zł, koszt wież zasilających na dwa stanowiska intensywnej opieki medycznej to 95.016 zł, a koszt na dwie kolumny chirurgiczne to 70.620 zł. Razem wszystkie te zadanie wynoszą 795.636 zł. Na dzień dzisiejszy musimy zabezpieczyć 170.000 zł na dwie kolumny chirurgiczne oraz na wieże zasilające na dwa stanowiska intensywnej opieki medycznej. Kwotę w wysokości 222.000 zł czyli do 20% wartości zadania musimy przekazać jeszcze w tym roku. Kwota 170.000 zł z przeznaczeniem na wieże zasilającą i dwie kolumny chirurgiczne dyrektor szpitala musi otrzymać środki, ze względu na to, że my tego zadania nie możemy zapłacić, ponieważ przekroczymy 20% wartości zadania. Zostaje tylko do wykonania tlenownia, której koszt stanowi 630.000 zł, która może będzie wykonana w terminie późniejszym.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

powiedział, że nikt nam nie odbierze bloku operacyjnego szpitala bez wykonania tych powyższych zadań.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

zapytał czy zakup i montaż kolumn chirurgicznych jest niezbędny w tej chwili, czy może być to wykonane na początku 2007 roku. Czy nie spowoduje to jakiś perturbacji budowlanych?

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie - Maria Żukrowska - Mróz

powiedziała, że zakup kolumn chirurgicznych jest niezbędny, ale nie muszą być one zakupione w tym roku. Nie stoi nic na przeszkodzie, gdy zakupu dokonamy w miesiącu styczniu 2007 roku. Najważniejsze jest, aby oddział ten był przygotowany w całości do odbioru. Zakup kolumn chirurgicznych i wieży zasilających może odbyć się dopiero pod koniec lutego 2007 roku.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił zorganizować spotkanie z przedstawicielami firmy z Wrocławia specjalistami od gazów medycznych, Powiatowym Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu oraz z przedstawicielem wojewódzkiego i powiatowego sanepidu w celu uzgodnienia możliwości zamontowania butli tlenowych na bloku operacyjnym szpitala powiatowego w Dębnie do 2010 roku.

Ad. 4

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

powiedział, że działając w oparciu o art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm. ) wnioskuję o zwołanie sesji Rady Powiatu w trybie określonym powyższym przepisem w celu podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok . (załącznik Nr 4 do protokołu).

W wyniku dyskusji Zarząd postanowił złożyć wniosek o zwołanie sesji Rady Powiatu.

Ad. 5

Dokonano analizy informacji dotyczącej zobowiązań i wyniku finansowego SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku i w Dębnie na dzień 31 października 2006 roku (załącznik Nr 5 do protokołu).

Inspektor Wydziału ds. Zdrowia i Spraw Społecznych - Anna Trembecka

przedstawiła powyższą informację.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że przedłożona informacja nie jest czytelna. Dlatego też od razu nasuwają się pytania: zobowiązania w szpitalu w Dębnie wynoszą 15.400.624 zł i zwiększyły się i w porównaniu z miesiącem wrześniem 2006 roku o 2.379.718 zł, a w informacji cały czas mówimy o zobowiązaniach wymagalnych i nie wymagalnych. Chciałbym, aby przedstawiać je jako zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe. Są różne kryteria zobowiązań w zależności jakie przyjmujemy, ale przede wszystkim dla nas najbardziej istotne są zobowiązania krótkoterminowe. Jak wygląda ta struktura tych zobowiązań. W szpitalu w Dębnie przedstawia się, że zwiększyły się one o 2.379.718 zł i tutaj proszę, aby na to pytanie odpowiedziała dyrektor szpitala w Dębnie. Chciałbym, aby informowano nas o kredytach, które uruchomiliście. A mianowicie dotyczy to tych kredytów, które Rada Powiatu poręczyła na spłatę zobowiązań szpitali. Od razu chciałbym poinformować, że na miesiąc luty planujemy kontrolę, jak dyrektorzy szpitali wykorzystali udzielone kredyty. Chciałbym, aby dyrektorzy szpitali przedstawili z czego wynikają wzrosty zobowiązań. W informacjach, które będą spływały do Starostwa proponuję, aby dokonywać wyjaśnienia dlaczego nastąpił wzrost zobowiązań. Zarząd Powiatu powinien znać na bieżąco te sprawy. Informacja ta powinna być bardziej pełniejsza i jaśniejsza.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie - Maria Żukrowska - Mróz

powiedziała, że jeżeli chodzi o zobowiązania ogólne szpitala wynoszą one 15.400.624 zł, ponieważ stan zobowiązań na dzień 31 października 2006 roku wynosił 13.000.000 zł. W tej kwocie 15.400.000 zł są włączone kredyty, które zostały udzielone z banku, z którym podpisaliśmy umowę. W tej kwocie mieści się kredyt, który jest jeszcze nie wykorzystany, ponieważ podpisując ugodę restrukturyzacyjną mięliśmy te ugody restrukturyzacyjne z wierzycielami zawarte na 12 miesięcy jednorazowe, czyli byliśmy zobowiązani spłacić do czerwca 2005 roku 12 miesięczne, 24 miesięczne i nawet 36 miesięczne. Ogłaszając przetarg na kredyt jednocześnie wystąpiliśmy z pismem do naszych wierzycieli o odstąpienie odsetek, z chwilą jeżeli spłacimy jednorazowo wierzycieli. Był to aneks do ugód restrukturyzacyjnych wystosowany do wierzycieli, które spływają sukcesywnie. W związku z tym szpital nie ma jeszcze wykorzystanego kredytu. Na dzień dzisiejszy szpital nie ma wykorzystanego kredytu w wysokości 1.300.000 zł i kredyt w wysokości 445.000 zł do spłaty ugód restrukturyzacyjnych do końca roku, które zostaną spłacone. Razem będzie to kwota 1.900.000 zł. Chciałabym jeszcze wyjaśnić sprawę odnośnie wynikłej straty na dzień 31 października 2006 roku w wysokości 1.021.819 zł. Szpital spłacił już zobowiązania wobec ZUS-u. Na dzień kiedy spłacaliśmy ZUS nie znaliśmy wysokości odsetek, które wynoszą 421.000 zł. Do tej pory ZUS nie podawał jaka jest liczba odsetek. Kwota straty na koniec października br. oraz kwota odsetek będzie ona rozksięgowana za lata ubiegłe i przepisana na lata poprzednie.

Dyrektor SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku - Ryszard Mitek

powiedział, że jeżeli chodzi o zobowiązania spadają powoli, ale systematycznie. Spadają miej więcej w tempie generowania zysku. Zysk za 10 miesięcy wynosił około 190.000 zł i jest on na wysokości, co nie zagraża realizacji planu. Na przestrzeni 10 miesięcy spadły radykalnie zobowiązania wymagalne, czyli te przeterminowane jest to wynik naszej pracy związanej z restrukturyzacją, z umowami podpisanymi z ZUS-em itd. Mają one drobne wahania w zależności jaki jest stan gotówki na kontach na koniec miesiąca. Szczegóły zawarte są w przedstawionych zestawieniach tabelarycznych.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął powyższe informacje do wiadomości.

Ad. 6

Zapoznano się z wnioskami:

 1. SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku o odroczenie terminu spłaty pożyczki (załącznik Nr 6 do protokołu).

 2. SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie o odroczenie terminu spłaty pożyczki (załącznik Nr do 7 protokołu).

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

powiedziała, że budżet ma to do siebie, że ma stronę dochodową i wydatkową. Jeżeli chcemy zrealizować zadanie odnośnie bloku operacyjnego szpitala w Dębnie i wiele innych zadań, które są do zrealizowania. Są cztery kontrakty, które czekają na zwrotne pieniądze, ale musimy 100% wydatków zapłacić. Są to terminy, które chcemy podtrzymać i chcemy jeszcze te pieniądze uzyskać w tym roku. Sytuacja jest tego typu, że w pierwszym roku udzieliliśmy dwukrotnie pożyczek szpitalom, aby wybrnąć z tematu restrukturyzacji. Udzielając tych pożyczek pomogliśmy wyciągnąć szpitale częściowo z zadłużeń. Kolejna pożyczka w wysokości 3.000.000 zł., gdzie kredyt jest odroczony w czasie, na razie następuje spłata odsetek przez szpitale. Nie jest to tak duże obciążenie, po trzech latach kapitał będzie spłacony sądzę, że szpitale powinny się dźwignąć. Pożyczki po 450.000 zł dla szpitali zł były przekazane z budżetu powiatu i w tym momencie powinny one wrócić do budżetu powiatu. Poręczyliśmy dwa kolejne kredyty dla szpitala w Barlinku 4.500.000 zł, a dla szpitala w Dębnie 9.000.000 zł był to również etap restrukturyzacji. Powiat udzielił pożyczki dla szpitali po 450.000 zł. Na dzień dzisiejszy szpitale te pieniądze fizycznie posiadają, których nie posiada Powiat. Uważam, że musi to być przeprowadzone przez budżet powiatu ze względu na to, że te pieniądze fizycznie są wzięte jako kredyt dla szpitali. Jeżeli te środki finansowe wrócą do budżetu powiatu „złapiemy oddech” i przekażemy środki na niezbędne inwestycje. Jeżeli będą zwrotne środki finansowe ze zrealizowanych i prowadzonych inwestycji, a będzie potrzeba udzielenia pomocy szpitalom Zarząd Powiatu podejmie decyzję w tej sprawie.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, aby nie burzyć całego budżetu należałoby zdyscyplinować dyrektorów szpitali tym bardziej, że otrzymali kredyty, które Rada Powiatu poręczyła. Tak jak Pani Skarbnik Powiatu powiedziała nic się nie stanie, aby te środki oddali do budżetu powiatu, z których pokryjemy m.in. inwestycje w szpitalu w Dębnie. Dlatego uważam, że propozycja Skarbnik Powiatu jest rozsądna. W związku z tym, że szpitale posiadają w chwili obecnej pieniądze, dlatego też wnioskuję o negatywne rozpatrzenie przedłożonych wniosków o odroczenie terminu spłaty pożyczek przez szpitale.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił negatywnie ustosunkować się do wniosków dyrektorów szpitali powiatowych w Barlinku i w Dębnie w sprawie odroczenie terminu spłaty pożyczek w kwocie 450.000 zł.

Ad. 7

Przystąpiono do analizy projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok.

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

powiedziała, że został przygotowany projekt budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok przez poprzedni Zarząd Powiatu, a więc wymaga on autoryzowania tego projektu na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Zarządu Powiatu. Autopoprawki mogą następować na Komisjach Stałych Rady Powiatu, ale za zgodą obecnego Zarządu Powiatu. Komisje mają prawo wnioskować i zmieniać zasady ujęte w projekcie, ale bez zgody Zarządu nie mogą tego uczynić. Kolejno przedstawiła założenia do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok, gdzie zaplanowano po stronie dochodów w kwocie 42.846.118 zł - szczegóły zawarte są w załączniku Nr 1 projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok, natomiast wydatki w kwocie 55.546.118 zł - szczegóły zawarte są w załączniku Nr 2 projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok. Deficyt budżetu powiatu stanowi kwotę 12.700.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie 7.300.000 zł (3.300.000 zł nastąpi rolowanie z 2006 roku na 2007 rok, a 4.000.000 zł planuje się wyemitować) i planowanych do uruchomienia kredytów 5.400.000 zł na wydatki bieżące. Planuje się utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 500.000 zł na nie przewidziane wydatki w roku budżetowym (zgodnie z ustawą do 1% planu wydatków). Dochody skalkulowano według ważniejszych źródeł.

Na dochody składają się dotacje ogółem w kwocie 8.523.800 zł w tym na:

 • zadania zlecone 6.543.300 zł,

 • zadania własne 1.978.000 zł,

 • subwencja ogólna - 22.283.392 zł

 • dotacje na realizację zadań wynikających z zawartych porozumień (umów) - 1.523.000 zł dotyczy to wychowanków z innych powiatów w domach dziecka.

 • dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25%) - 6.063.546 zł,

 • dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (1,40%) - 180.000 zł

 • dochody własne powiatu 3.101.121 zł

 • dochody z majątku powiatu - 531.529 zł.

Ważną pozycją w budżecie są dotacje podmiotowe (podlegają one podania do publicznej wiadomości) na łączną kwotę 1.735.008 zł (załącznik Nr 10 do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok) - zaplanowane dla jednostek działających na terenie Powiatu:

 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy TPD w Myśliborzu - 792.102 zł

 • Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowego w Dębnie - 56.570 zł

 • Centrum Edukacyjne „Konsul” w Barlinku - 233.236 zł

 • Centrum Edukacyjne „Konsul” w Dębnie - 398.612 zł

 • Szczecińska Fundacja „Talent-Promocja-Postęp” w Barlinku - 52.555 zł

 • Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy „Bratek” w Barlinku - 181.933 zł

 • Miejska i Powiatowa Biblioteka w Myśliborzu - 20.000 zł

oraz dotacje na zadania własne powiatu tj. na wychowanków domów dziecka i rodziny zastępcze z naszego powiatu przebywających na terenie innego powiatu w kwocie 280.000 zł. (załącznik Nr 11 do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok). Trudną jak, co roku zauważa się sytuację w utrzymaniu na odpowiednim poziomie finansowym zadań w dziale oświata i wychowanie oraz opieki edukacyjno - wychowawczej, gdzie subwencja oświatowa zabezpiecza w 77% kwoty według potrzeb, stąd też uzupełnia się brakującą różnicę na powyższe zadanie (ok. 2.400.000) kredytem długoterminowym. Jeżeli będziecie zgodni, że te inwestycje zawarte w projekcie budżetu są konieczne do kontynuowania rozpoczętych już inwestycji oraz inwestycji, które posiadają wszelkie dokumentacje i pozwolenia, a mianowicie:

 1. budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 2120Z i 2122Z w miejscowości Nawrocko,

 2. przebudowa mostu na rzece Myśli w miejscowości Zarzecze w ciągu drogi powiatowej Nr 2121Z Zarzecze - Kolonia Myśliborzyce - III etap

 3. przebudowa drogi powiatowej Nr 1575 Z Mostkowo - Sulimierz - II etap,

 4. prace modernizacyjne w budynku głównym i sali sportowej ZSP Nr 2 ul. Za Bramką w Myśliborzu,

 5. prace modernizacyjne w budynku głównym i sali sportowej ZSP Nr 1 ul. Zachodnia w Dębnie,

 6. przebudowa ulicy Szosowej w miejscowości Barlinek w ciągu drogi powiatowej Nr 1576Z - II etap,

 7. prace modernizacyjne Bloku Operacyjnego szpitala powiatowego w Dębnie wraz z zakupem wyposażenia,

 8. termomodernizacja budynku Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie,

 9. modernizacja budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu,

 10. modernizacja dróg powiatowych Nr 2116Z, 2108Z, 1575Z, 2121Z,

w tym siedem inwestycji, które realizowane będą przy udziale środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności (załącznik Nr 4 do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok). Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł oraz zaciągania zobowiązań: na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4 projektu budżetu powiatu Myśliborskiego na 2007 rok, z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączna kwotę 200.000 zł, dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił przyjąć bez uwag powyższy projekt budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok, przedkładając go na posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

Ad. 8

Przystąpiono do oceny materiałów na obrady sesji Rady Powiatu:

 1. projekt uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu w skład Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął bez uwag powyższy projekt uchwały, przedkładając na posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

 1. projekt uchwały w sprawie wytypowania Rady Powiatu w Myśliborzu w skład Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął bez uwag powyższy projekt uchwały, przedkładając na posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

 1. projekt uchwały w sprawie odwołania i powołania przewodniczącego oraz członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął bez uwag powyższy projekt uchwały, przedkładając na posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

 1. projekt uchwały w sprawie odwołania i powołania przewodniczącego oraz członków Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął bez uwag powyższy projekt uchwały, przedkładając na posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

e) projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok.

Sekretarz Powiatu - Ludwik Makowski

zaproponował, aby w miesiącu czerwcu w planie pracy Rady Powiatu ująć informację o realizacji programów restrukturyzacyjnych szpitala powiatowego w Barlinku i w Dębnie.

Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do powyższej propozycji.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął bez uwag powyższy projekt uchwały, przedkładając na posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

f) projekt uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu przyjął bez uwag powyższy projekt uchwały, przedkładając na posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

Ad. 9

Zapoznano się z wnioskiem ZSP Nr 1 w Barlinku o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy stołówki w budynku Internatu. (załącznik Nr 8 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku wraz z opinią Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w tej sprawie.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Ryszard Czekała

powiedział, że jest zawarta umowa pomiędzy ZSP Nr 1 w Barlinku a Przedsiębiorstwem Usługowym Panią Teresą Serwetą. Umowa była zawarta od 1 września 2004 roku do 31 sierpnia 2007 roku. W § 7 tej umowy jest napisane, że: wynajmujący zobowiązuje się do wykonania remontu głównego kompleksu w tym: naprawy dachu, wymiany okien i elewacji w miarę posiadanych środków finansowych. Pani Teresa Serweta zamierza zabiegać o środki finansowe na dofinansowanie kosztu tego remontu z Unii Europejskiej. Aby mogła wystąpić z wnioskiem postawiony jest warunek, że dzierżawa nie może być krótsza niż 5 lat. W związku z powyższym Pani Teresa Serweta zwraca się do Zarządu Powiatu o przedłużenie do 2012 roku.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

zaproponował, aby obwarować w przepisach umowy konieczność wykonania zaplanowanych remontów zgodnie z harmonogramem w czasie trwania umowy.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił wyrazić zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy stołówki w budynku Internatu ZSP Nr 1 w Barlinku do roku 2012.

Ad. 10

Zapoznano się z wnioskiem Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Barlinku o zwiększenie etatów dla PPP w Barlinku (załącznik Nr 9 do protokołu).

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

przedstawił treść wniosku wraz z opinią Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w tej sprawie.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Ryszard Czekała

powiedział, że jesteśmy jedynym powiatem w województwie zachodniopomorskim, który posiada trzy poradnie psychologiczno - pedagogiczne. Otrzymujemy środki na 12.000 dzieci w powiecie i są to środki na działalność pozalekcyjną, które obligują nie tylko poradnie, ale również MOS „Szkuner” oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Są to dzieci od 7 roku życia do ukończenia szkoły, a od kilku lat już nie otrzymujemy środków na działalność dla dzieci od 0 do 6 lat mimo, że są one objęte działalnością tych poradni. Ten problem jest problemem ogólnopolskim. Na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości, aby pozytywnie rozpatrzyć ten wniosek. Doprowadziliśmy do tego, że w każdej poradni jest jednakowe zatrudnienie po 6 etatów pedagogicznych oraz 2 etaty administracyjno - obsługowe. Jeżeli uczynilibyśmy krok zwiększając 1 etat w poradni w Barlinku zacznie się problem, ponieważ poradnia w Dębnie i w Myśliborzu ma takie same zadania. Chciałbym poinformować, że dwukrotnie występowaliśmy do burmistrzów z prośbą o dofinansowanie poradni ze względu na to, że 80% działalności poradni są to dzieci szkoły podstawowej i gimnazjum. Gminy również borykają się z poważnymi trudnościami finansowymi. Jedynie Gmina Dębno refinansuje 0,5 etatu poradni w Dębnie. Do poradni w tym roku do subwencji dołożyliśmy 344.000 zł, czyli średnio ponad 100.000 zł na każdą poradnię.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił (w głosowaniu za - 4 członków Zarządu, przeciw - 0, 1 członek Zarządu wstrzymał się) negatywnie ustosunkować się do powyższego wniosku.

Ad. 11

W sprawach różnych poruszono następujące tematy:

 1. informacja o zasadach ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Powiatu,

Sekretarz Powiatu - Ludwik Makowski

powiedział, że zgodnie z art. 12 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi:

- do wyłącznej właściwości rady powiatu należy: wybór i odwołanie zarządu oraz ustalenie wynagrodzenia jego przewodniczącego.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U Nr 146, poz. 1223 ze zm.).

I Tabela stanowisk pracowniczych wójtów, (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województwa stanowiąca załącznik nr 2 do wyżej wymienionego rozporządzenia ustala wynagrodzenie Starosty w powiecie o ilości mieszkańców powyższej 60 tys. do 120 tys. w wysokości od 3.780 zł - 4960 zł oraz dodatek funkcyjny od 1400 zł - 1950 zł.

Ponadto zgodnie z § 7 cyt. rozporządzenia m.in. Staroście przysługuje dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającego 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz dodatek za wieloletnią pracę.

Przyjmując dwa warianty:

I uwzględniający najniższe stawki wynagrodzenia:

 • wynagrodzenie zasadnicze 3.780 zł

 • dodatek funkcyjny 1.400 zł

 • dodatek specjalny 20% 1.036 zł

 • dodatek za wieloletnią pracę

20% od wynagrodzenia zasadniczego 756 zł

_________________

6.972 zł

II uwzględniające najwyższe stawki wynagrodzenia:

 • wynagrodzenie zasadnicze 4.960 zł

 • dodatek funkcyjny 1.950 zł

 • dodatek specjalny 40% 2.764 zł

 • dodatek za wieloletnią pracę

20% od wynagrodzenia zasadniczego 992 zł

__________________

10.666 zł

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił skierować powyższą sprawę na posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

b) informacja w sprawie ustalenia diety dla radnych powiatu.

Sekretarz Powiatu - Ludwik Makowski

przedstawił informację odnośnie obowiązujących diet dla radnych powiatu:

 • przewodniczący rady w wysokości 100%

 • wiceprzewodniczący rady w wysokości 70%

 • przewodniczący komisji w wysokości 70%

 • wiceprzewodniczący komisji w wysokości 65 %

 • członkowie zarządu w wysokości 85%

 • radny w wysokości 60%

- 85% półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

Za każdą nieobecność na posiedzeniu sesji, komisji lub zarządu wysokość należnej diety jest pomniejszana o 10%.

W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił pozostawić diety dla radnych powiatu w tej samej wysokości jakie obowiązywały do tej pory do końca roku 2006. Jednocześnie podkreślając, że od przyszłego roku zostaną rozpoczęte prace nad zmianami zasad otrzymywanych diet przez radnych Rady Powiatu.

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Potyra

odczytał pismo dotyczące tego, że Zarząd Powiatu II kadencji dokonał zmiany wynagrodzenia dyrektorowi szpitala powiatowego w Dębnie od 1 października 2006 roku z poziomu 3,0 krotności na 3,2 krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Decyzja ta została podjęta przez Zarząd Powiatu II kadencji w dniu 4 grudnia 2006 roku, czyli w dniu kiedy został powołany nowy Zarząd Powiatu.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

przedstawił pismo Z-cy dyrektora ds. lecznictwa Joanny Żydkiewicz - Moździerz w sprawie dokonania podwyżki wynagrodzenia dyrektorowi szpitala powiatowego w Dębnie. We wniosku proponuje podwyższenie wynagrodzenia do poziomu 3,2 krotności miesięcznego wynagrodzenia. Pismo wpłynęło do Starostwa w dniu 4 grudnia 2006 roku. Kolejno Inspektor Samodzielnego stanowiska pracy ds. Zdrowia i Spraw Społecznych Anna Trembecka przychyla się do ustalenia wskaźnika wynagrodzenia dyrektora szpitala w Dębnie na poziomie 3,2 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Zarząd Powiatu II kadencji oczywiście pozytywnie ustosunkował się do powyższego wniosku. Jest to dla mnie niezrozumiałe, aby zastępca dyrektora szpitala w Dębnie składał wniosek o podwyższę dla dyrektora szpitala, a samodzielne stanowisko, aby to pismo opiniowało. Takie praktyki nie mogą mieć miejsca, ponieważ o wzroście wynagrodzenia powinien decydować i podejmować decyzję tylko i wyłącznie Zarząd Powiatu. Trzeba będzie tą sprawę wyjaśnić. Jeżeli Zarząd Powiatu II kadencji podjął taką decyzję w ostatnim dniu to będą wnioskował o to, aby przedstawić wszystkie ruchy finansowe dotyczące awansów finansowych w Starostwie. Proponuję, aby odpowiednie służby zbadały tą sprawę. Kolejna sprawa dotyczy nielegalnego poboru energii elektrycznej w Zespole Szkół w Smolnicy. Zapytał czy sprawie tej nadano bieg i czy powiadomiono odpowiednie służby w celu rozwiązania tego problemu.

Sekretarz Powiatu - Ludwik Makowski

powiedział, że nielegalny pobór energii w ZS w Smolnicy ujawnił się podczas kontroli przez pracownika Starostwa. Nielegalny pobór energii występował już od 2000 roku. Pominięto dwa budynki mieszkalne w tej chwili zakupione przez byłego i obecnego dyrektora szkoły, kuchnie szkoły oraz garaże. Koszt nielagalnego poboru energii kształtował się w kwocie 38.000 zł. Były to dwa podliczniki i nigdy nikt tych podliczników nie sprawdzał. Gdy zakład energetyki dokonał kontroli okazało się, że nie są to podliczniki tylko liczniki. Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła dyrektor ZS w Smolnicy i miała ustalić w jakiej formie będzie to spłacane oraz zgłosić tą sprawę do Prokuratury. Na dzień dzisiejszy nie potrafię powiedzieć czy została ta sprawa zgłoszona do Prokuratury. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie dla dyrektorów szpitali to mięli oni ustalone 2,8 krotności od kwoty bazowej, która również co roku się zmienia. Kiedy Pani Maria Żukrowska - Mróz przejmowała szpital dano jej 3,0 krotność kwoty bazowej. Dyrektor szpitala w Barlinku miał nadal 2,8 krotność kwoty bazowej. O podwyższenie wynagrodzenia dla dyrektora szpitala w Barlinku główny nacisk położył Przewodniczący Rady Społecznej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku. Zarząd Powiatu podjął decyzję o podwyższeniu tego wynagrodzenie na 3,2 krotności kwoty bazowej. Po tygodniu wpłynął wniosek Z-cy dyrektora szpitala w Dębnie o zwiększenie wynagrodzenia dla dyrektora szpitala w Dębnie i taką decyzję Zarząd Powiatu II kadencji podjął.

Ad. 12

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono o godz. 1600

Protokołowała: Małgorzata Jakóbowska.

1. Andrzej Potyra - Przewodniczący Zarządu ..............................................

2. Wojciech Wojtkiewicz - Wicestarosta Powiatu ...............................................

2. Krystyna Balcerzak - Członek Zarządu ...............................................

3. Ferdynand Łukasik - Członek Zarządu ...............................................

4. Joanna Stąsiek - Członek Zarządu ...............................................

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 29-01-2007 12:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 29-01-2007 12:38