herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 1/2006Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w dniu 14 grudnia 2006 roku


Protokół Nr 1/2006

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w dniu 14 grudnia 2006 roku.Posiedzenie Komisji Rewizyjnej rozpoczęło się o godz. 1400 a zakończyło o godz. 1500.

Posiedzeniu przewodniczyła Marianna Grabowska - Przewodnicząca Komisji, a protokołowała Małgorzata Jakóbowska.

Na podstawie listy obecności stwierdzono, że w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji, co upoważnia Komisję do podejmowania prawomocnych uchwał. (lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

 2. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:

 1. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Zygmunta Siarkiewicza,

 2. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jarosława Ostrego,

 3. zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok,

 4. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu,

 5. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok,

 6. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego,

 7. wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu w skład Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku,

 8. odwołania i powołania Przewodniczącego oraz Członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku,

 9. wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu w skład Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie,

 10. odwołania i powołania Przewodniczącego oraz Członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie,

 11. delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

 12. ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego,

 13. planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok,

 14. planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok,

 15. zmieniająca uchwałę w sprawie zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2006 roku,

3. Sprawy różne.

4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Marianna Grabowska zapytała członków Komisji czy nie wnoszą uwag do proponowanego porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Porządek posiedzenia przyjęto bez zmian.

Ad. 2

Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:

 1. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Zygmunta Siarkiewicza,

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 4 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 1. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jarosława Ostrego,

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 4 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 1. zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok,

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

przedstawiła projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok wraz z aneksem.

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 4 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu,

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

przedstawiła projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 4 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok,

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

przedstawiła projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok.

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 4 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego,

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zostały zsynchronizowane z budżetem na rok 2007. Dokonujemy korekty WPI ze względu na to, że na nie wszystkie zadania była przygotowana dokumentacja.

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 4 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 1. wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu w skład Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku,

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że zadaniem Komisji jest wytypowanie swoich kandydatów jako przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu na członka Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa na członków Rady Społecznej wytypowała Panią Alinę Sznabowicz oraz Pana Janusza Winiarczyka, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Komisja pozytywnie ustosunkowała się do powyższych kandydatów.

W związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały wraz ze zgłoszonymi kandydaturami głosowało - 4 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 1. odwołania i powołania Przewodniczącego oraz Członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku,

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 4 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 1. wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu w skład Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie,

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że zadaniem Komisji jest wytypowanie swoich kandydatów jako przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu na członka Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa na członków Rady Społecznej wytypowała Pana Ferdynanda Łukasika i Ryszarda Święcickiego, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Komisja pozytywnie ustosunkowała się do powyższych kandydatów.

W związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało wraz ze zgłoszonymi kandydatami - 4 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 1. odwołania i powołania Przewodniczącego oraz Członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie,

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 4 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 1. delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że zadaniem Komisji jest wytypowanie swoich kandydatów do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wytypowała Pana Józefa Michalaka, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Komisja pozytywnie ustosunkowała się do powyższego kandydata.

W związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało wraz ze zgłoszonym kandydatem - 4 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 1. ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego,

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

przedstawił projekt uchwały w tej sprawie.

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 3 członków Komisji, przeciw - 0, 1 radny wstrzymał się.

 1. planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok,

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 4 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 1. planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok,

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała, czy są uwagi bądź pytania do przygotowanego planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 4 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 1. zmieniającej uchwałę w sprawie zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2006 roku,

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zapytała, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 4 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

Ad. 3

W sprawach różnych poruszono następującą sprawę:

Przewodnicząca Komisji - Marianna Grabowska

zaproponowała, aby posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywały się we wtorek tydzień przed sesją Rady Powiatu o godz. 1400.

W wyniku dyskusji Komisja pozytywnie ustosunkowała się do powyższej propozycji.

Ad. 4

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

Protokołowała

Małgorzata Jakóbowska

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

1. Marianna Grabowska ...............................................

2. Roman Czernielewski ...............................................

3. Tomasz Jarema ...............................................

4. Edward Sawicki ...............................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 29-01-2007 12:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 29-01-2007 12:36