herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 1/2006 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa odbytego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w dniu 15 grudnia 2006 roku


Protokół Nr 1/2006

Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa odbytego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w dniu 15 grudnia 2006 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 1400, a zakończyło się o godzinie 1500

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Roman Czernielewski

Posiedzenie protokołowała Małgorzata Jakóbowska.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Komisji stwierdził quorum, niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał (lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

 2. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:

 1. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Zygmunta Siarkiewicza,

 2. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jarosława Ostrego,

 3. zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok,

 4. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu,

 5. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok,

 6. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego,

 7. wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu w skład Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku,

 8. odwołania i powołania Przewodniczącego oraz Członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku,

 9. wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu w skład Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie,

 10. odwołania i powołania Przewodniczącego oraz Członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie,

 11. delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

 12. ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego,

 13. planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok,

 14. planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok,

 15. zmieniająca uchwałę w sprawie zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2006 roku,

Sprawy różne.

Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Roman Czernielewski zapytał członków Komisji czy nie wnoszą uwag do proponowanego porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Porządek posiedzenia przyjęto bez zmian.

Ad. 2

Przystąpiono do rozpatrzenia projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:

 1. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Zygmunta Siarkiewicza,

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 7 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecni radni: Janusz Fabiańczyk i Wojciech Wojtkiewicz.

 1. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jarosława Ostrego,

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 7 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecni radni: Janusz Fabiańczyk i Wojciech Wojtkiewicz.

 1. zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok,

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

przedstawiła projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok wraz z aneksem.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały wraz z aneksem głosowało - 7 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecni radni: Janusz Fabiańczyk i Wojciech Wojtkiewicz.

Na posiedzenie Komisji przybyli radni: Janusz Fabiańczyk i Wojciech Wojtkiewicz

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu,

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

przedstawiła projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał, czy są uwagi i pytania do Skarbnik Powiatu w sprawie projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 9 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok,

Skarbnik Powiatu - Alicja Karczewska

przedstawiła projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał, czy są uwagi i pytania do Skarbnik Powiatu w sprawie projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 9 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego,

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym zostały zsynchronizowane z budżetem na rok 2007. Dokonujemy korekty WPI ze względu na to, że na nie wszystkie zadania była przygotowana dokumentacja. Jeżeli chodzi o szpitale powiatowe w Barlinku i w Dębnie podejmiemy decyzję o ich funkcjonowaniu wspólnie razem z Radą Powiatu.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał, czy są jeszcze uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 9 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 1. wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu w skład Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku,

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały. Powiedział, że zadaniem Komisji jest wytypowanie swoich kandydatów jako przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu na członka Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku. W związku z tym proszę o typowanie kandydatów.

W wyniku dyskusji Komisja na członków Rady Społecznej wytypowała Panią Alinę Sznabowicz oraz Pana Janusza Winiarczyka, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały wraz z ze zgłoszonymi kandydaturami głosowało - 8 członków Komisji, przeciw - 0, 1 radny wstrzymał się.

 1. odwołania i powołania Przewodniczącego oraz Członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku,

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

powiedział, że Starosta Myśliborski wytypował na Przewodniczącego powyższej Komisji Pana Bolesława Bortnowskiego, ponieważ zgodnie z przepisami to Starosta Powiatu typuje kandydata na to stanowisko.

Komisja bez uwag przyjęła propozycję Starosty Myśliborskiego odnośnie zgłoszonej kandydatury na stanowisko Przewodniczącego Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał, czy są inne uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Innych uwag i pytań nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie.
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 9 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

 1. wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu w skład Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie,

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały. Powiedział, że zadaniem Komisji jest wytypowanie swoich kandydatów jako przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu na członka Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie. W związku z tym proszę o typowanie kandydatów.

W wyniku dyskusji Komisja na członków Rady Społecznej wytypowała Pana Ferdynanda Łukasika i Ryszarda Święcickiego, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

czy są inne pytania i uwagi do powyższego projektu uchwały?

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały wraz z ze zgłoszonymi kandydaturami głosowało - 8 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecny radny Janusz Winiarczyk.

 1. odwołania i powołania Przewodniczącego oraz Członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie,

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 8 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecny radny Janusz Winiarczyk.

 1. delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały. Powiedział, że zadaniem Komisji jest wytypowanie swoich kandydatów do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku W związku z tym proszę o typowanie kandydatów.

W wyniku dyskusji Komisja do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wytypowała Pana Józefa Michalaka, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

czy są inne pytania i uwagi do powyższego projektu uchwały?

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały wraz ze zgłoszonym kandydatem głosowało - 7 członków Komisji, przeciw - 0, 1 radny wstrzymał się. Podczas głosowania nieobecny radny Janusz Winiarczyk.

 1. ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego,

Wicestarosta Powiatu - Wojciech Wojtkiewicz

przedstawił projekt uchwały w tej sprawie.

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 5 członków Komisji, przeciw - 0, 2 radnych wstrzymało się. Podczas głosowania nieobecny radny Janusz Winiarczyk.

 1. planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok,

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 6 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecny radny Janusz Winiarczyk i Wojciech Wojtkiewicz

 1. planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok,

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

poinformował członków Komisji, że projekt uchwały nie zawiera załącznika ze względu na to, że Komisja Rewizyjna spotyka się dopiero w dniu jutrzejszym, na którym opracuje swój plan.

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 6 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecny radny Janusz Winiarczyk i Wojciech Wojtkiewicz

 1. zmieniającej uchwałę w sprawie zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2006 roku,

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

zapytał, czy są uwagi bądź pytania do projektu uchwały.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało - 6 członków Komisji, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał. Podczas głosowania nieobecny radny Janusz Winiarczyk i Wojciech Wojtkiewicz

Ad. 3

W sprawach różnych poruszono następujące sprawy:

Przewodniczący Komisji - Roman Czernielewski

poinformował członków Komisji, że spośród ich grona powinien zostać wybrany Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa. Proponuję, aby Wiceprzewodniczącym Komisji został radny Janusz Fabiańczyk. Zapytał czy są inne propozycje?

Innych propozycji nie zgłoszono.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zapytał radnego Janusza Fabiańczyka czy wyraża zgodę na kandydowanie?

Radny Janusz Fabiańczyk wyraził zgodę.

W związku z tym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Za kandydaturą radnego Janusza Fabiańczyka na Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa głosowało 5 radnych, przeciw - 0, 1 radny wstrzymał się. Podczas głosowania nieobecny radny Janusz Winiarczyk i Wojciech Wojtkiewicz

Kolejno w wyniku dyskusji Komisja uzgodniła, że dniem posiedzenia Komisji będzie poniedziałek, tydzień przed sesją Rady Powiatu o godz. 1400.

Ad. 4

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

Protokołowała Przewodniczący

Małgorzata Jakóbowska Komisji Oświaty, Kultury Sportu,

Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa

Roman Czernielewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 29-01-2007 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 29-01-2007 12:35