herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Sprawozdanie z odbytych posiedzeń Zarządu Powiatu Myśliborskiego od 8 grudnia 2006 do 15 stycznia 2007 roku


Sprawozdanie z odbytych posiedzeń

Zarządu Powiatu w Myśliborzu

Na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2006 roku Zarząd:

 1. Zapoznał się z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania p.n. „Prace modernizacyjne Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Dębnie wraz z zakupem wyposażenia”. W trakcie prac związanych z modernizacją bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Dębnie wykonawca zgłosił dodatkowy zakres robót, które nie były wcześniej przewidziane. Po uzyskaniu opinii inspektora nadzoru budowlanego zatrudnionego do przedmiotowej inwestycji stwierdzono, że wykonanie powyższych robót jest niezbędna do dalszego wykonania prac ujętych w zadaniu. Poza tym, nie wykonanie robót dodatkowych będzie skutkowało negatywną decyzją Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie pozwolenia na użytkowanie bloku operacyjnego, co będzie miało wpływ na utratę dotacji ze środków UE. Zarząd Powiatu postanowił zorganizować spotkanie ze specjalistami od gazów medycznych z Wrocławia, Powiatowym Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu oraz z przedstawicielem wojewódzkiego i powiatowego sanepidu w celu uzgodnienia możliwości zamontowania butli tlenowych na bloku operacyjnym szpitala powiatowego w Dębnie do 2010 roku.

 1. Złożył wniosek o zwołanie sesji Rady Powiatu w oparciu o art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym w celu podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok

 1. Dokonał analizy informacji dotyczącej zobowiązań i wyniku finansowego SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku i w Dębnie na dzień 31 października 2006 roku. Stan zobowiązań ogólnych wynosi 22.270.961 zł i zwiększył się o 2.357.824 zł w porównaniu z miesiącem wrześniem 2006r. w tym:

 • zobowiązania ogólne SPZOZ Barlinka wynoszą 6.870.337 zł (w przypadku szpitala powiatowego w Barlinku w informacji Dyrektora Szpitala dotyczącej zobowiązań nie zostały ujęte zobowiązania z tytułu kredytu w wysokości 4.500.000zł. Zostaną one wykazane w informacji na dzień 30 listopada 2006r.) i zmniejszyły się o 21.894 zł w porównaniu z miesiącem wrześniem 2006r.

 • zobowiązania ogólne SPZOZ Dębna wynoszą 15.400.624 zł i zwiększyły się w porównaniu z miesiącem wrześniem 2006r. o 2.379.718 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 2.096.647 zł i zmniejszyły się o 5.697.711 zł w tym:

 • zobowiązania wymagalne SPZOZ Barlinka wynoszą 495.216 zł i zwiększyły się o 12.949 zł w porównaniu z miesiącem wrześniem 2006r.

 • zobowiązania wymagalne SPZOZ Dębna wynoszą 1.601.431 zł i zmniejszyły się o 5.710.660 zł w porównaniu z miesiącem wrześniem 2006r.

Dokonał analizy przychodów i kosztów na dzień 31 października 2006r.

W przypadku szpitala w Barlinku ponadlimity w miesiącu październiku 2006r. zwiększyły się o 14.976 zł. Narastająco w skali roku wartość usług ponadlimitowych wynosi na dzień 31 października 2006r. 389.403 zł.

W przypadku szpitala w Dębnie usługi ponadlimitowe zmniejszyły się o 450 zł. Narastająco w skali roku wartość usług ponadlimitowych na dzień 31 października wynosi 49.640 zł.

W przypadku SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku w informacji Dyrektora Szpitala dotyczącej zobowiązań nie zostały ujęte zobowiązania z tytułu kredytu w wysokości 4.500.000zł. Zostaną one wykazane w informacji na dzień 30 listopada 2006r.

SPZOZ Barlinek wykazuje zysk w wysokości 11.310 zł, narastająco w skali roku zysk wynosi 189.279 zł

SPZOZ Dębno na dzień 31 października 2006r.wykazuje stratę w wysokości 440.177 zł, narastająco w skali roku generuje stratę w wysokości 1.021.819 zł.

Stąd też sytuacja w SPZOZ-ach przedstawia się następująco:

W przypadku SPZOZ Barlinek przychody bez ponadlimitów ze sprzedaży wynoszą 791.275 zł. W porównaniu z miesiącem poprzednim przychody bez ponadlimitów ze sprzedaży wynosiły 703.666 zł i zwiększyły się o 87.609 zł. Koszty na działalności operacyjnej wynoszą 773.630 zł, w miesiącu wrześniu 2006r. wynosiły 668.533 zł i zwiększyły się o 105.097 zł. Na dzień 31 października 2006r. przychody ogółem bez ponadlimitów wynoszą 795.757 zł, w porównaniu z miesiącem wrześniem przychody ogółem bez ponadlimitów wynosiły 705.281 zł i zwiększyły się o 90.476 zł. Na dzień 31 października 2006r. koszty ogółem wynoszą 784.447 zł, w poprzednim miesiącu wynosiły 690.625 zł, koszty zwiększyły się o 93.822 zł.

W przypadku SPZOZ Dębno przychody bez ponadlimitów ze sprzedaży wynoszą 612.361 zł. W porównaniu z miesiącem poprzednim przychody bez ponadlimitów ze sprzedaży wynosiły 480.201 zł i zwiększyły się o 132.160 zł. Koszty na działalności operacyjnej wynoszą 714.881 zł, w miesiącu wrześniu 2006r. wynosiły 575.185 zł i zwiększyły się o 139.696 zł. Na dzień 31 października 2006r. przychody ogółem bez ponadlimitów wynoszą 780.232 zł, w porównaniu z miesiącem wrześniem przychody ogółem bez ponadlimitów wynosiły 624.830 zł i zwiększyły się o 155.402 zł. Na dzień 31 października 2006r. koszty ogółem wynoszą 1.220.409 zł, w poprzednim miesiącu wynosiły 606.539 zł, koszty zwiększyły się o 613.870 zł.

Zarząd Powiatu postanowił przyjąć powyższą informację do wiadomości. Jednocześnie zlecił dyrektorom szpitali o przedkładanie pełniejszych informacji wyjaśniających z czego wynika wzrost zobowiązań szpitali.

 1. Zapoznał się z wnioskami:

  1. Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku o odroczenie terminu spłaty pożyczki. Uzasadniając to tym, że w związku ze zbliżającym się terminem spłaty pożyczki w kwocie 450.000 zł zgodnie z umową pożyczki z dnia 13 grudnia 2005 roku wnioskuje o odroczenie terminu spłaty tej pożyczki do czasu zakończenia realizacji programu restrukturyzacji.

  2. Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie o odroczenie terminu spłaty pożyczki. Uzasadniając tym, że w związku z prowadzoną restrukturyzacją finansową w szpitalu powiatowym w Dębnie kwota 450.000 zł jest niezbędna do zakończenia spłat zobowiązań określonych w ugodach restrukturyzacyjnych i uzyskania maksymalnej kwoty umorzenia odsetek od tych zobowiązań. Zarząd Powiatu postanowił negatywnie ustosunkować się do wniosków dyrektorów szpitali powiatowych w Barlinku i w Dębnie w sprawie odroczenie terminu spłaty pożyczek w kwocie 450.000 zł. Powyższa pożyczka udzielona została w celu wdrożenia programu restrukturyzacyjnego i zahamowania procesu generowania długu przez szpitale. Ponadto szpitale realizując program restrukturyzacji zaciągnęły kredyt w kwocie 4.500.000 zł na spłatę zobowiązań, w tym również zobowiązań wynikających z przedmiotowej pożyczki wobec Powiatu Myśliborskiego.

 1. Dokonał analizy projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok. Zarząd Powiatu postanowił przyjąć bez uwag powyższy projekt budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2007 rok, przedkładając go na posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu w celu szczegółowego omówienia i zgłoszenia ewentualnych uwag.

 1. Dokonał oceny materiałów na obrady sesji Rady Powiatu:

  1. projekt uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli Rady Powiatu w Myśliborzu w skład Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie.

  2. projekt uchwały w sprawie wytypowania Rady Powiatu w Myśliborzu w skład Rady Społecznej działającej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku.

  3. projekt uchwały w sprawie odwołania i powołania przewodniczącego oraz członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Barlinku.

  4. projekt uchwały w sprawie odwołania i powołania przewodniczącego oraz członków Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie.

  5. projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok.

  6. projekt uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 1. Rozpatrzył wnioski:

  1. ZSP Nr 1 w Barlinku o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy stołówki w budynku Internatu. Umowa była zawarta od 1 września 2004 roku do 31 sierpnia 2007 roku pomiędzy ZSP Nr 1 w Barlinku a Przedsiębiorstwem Usługowym Panią Teresą Serwetą. W umowie wynajmujący zobowiązuje się do wykonania remontu głównego kompleksu w tym: naprawy dachu, wymiany okien i elewacji w miarę posiadanych środków finansowych. Pani Teresa Serweta zamierza zabiegać o środki finansowe na dofinansowanie kosztu remontu z Unii Europejskiej. Warunkiem o ubieganie się środków jest dzierżawa co najmniej 5 -letnia. Zarząd Powiatu postanowił wyrazić zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy stołówki w budynku Internatu ZSP Nr 1 w Barlinku do roku 2012. Jednocześnie zaproponował, aby obwarować w przepisach umowy konieczność wykonania zaplanowanych remontów zgodnie z harmonogramem w czasie trwania umowy.

  2. Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Barlinku o zwiększenie etatów dla PPP w Barlinku w związku z narastającymi problemami wychowawczymi wśród dzieci i młodzieży w szkołach i szerzącą się agresją młodocianych. Zarząd Powiatu postanowił negatywnie ustosunkować się do powyższego wniosku ze względu na to, że obecna sytuacja finansowa oświaty nie pozwala na zwiększenie zatrudnienia w poradni w Barlinku.

Na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2006 roku Zarząd:

1) Rozpatrzył wnioski:

 1. Chóru „Seniorzy” w Myśliborzu o wsparcie i pomoc finansową. Chór Seniorzy starają się o stroje do występów na kamizelki i koszule dla Panów „Seniorów”. Zarząd Powiatu postanowił negatywnie rozpatrzyć powyższy wniosek. Jednocześnie podkreślając, że z budżetu powiatu w rozdziale 92105 finansowane są tylko imprezy realizowane w ramach Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych.

 2. Dyrektora i Rady Rodziców przy Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Myśliborzu o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego. Zarząd Powiatu postanowił negatywnie ustosunkować się do powyższego wniosku ze względu na brak środków w budżecie powiatu.

2) Dokonał analizy materiałów na obrady sesji Rady Powiatu:

 1. projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok.

 2. projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu

 3. projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok

 4. projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Myśliborskiego.

 5. projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Myśliborskiego.

 6. projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

 7. projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

 8. projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację tych zadań w 2006 roku.

Na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2006 roku Zarząd:

1) Przyjął uchwałę Nr 3/1/2006 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu
Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok. Ustalono układ wykonawczy zmian dochodów i wydatków budżetu
dotyczących realizacji zadań własnych powiatu na 2006 rok, wprowadzonych uchwałą Nr II/7/2006 Rady
Powiatu w Myśliborzu z dnia 14 grudnia 2006 roku.

Na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2006 roku Zarząd:

1) Dokonał oceny materiałów na obrady sesji Rady Powiatu:

 1. projekt uchwały w sprawie ustalenia dla Starosty Myśliborskiego miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.

 2. projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli powiatu myśliborskiego do Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.

 3. aneks do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok.

 4. aneks do projektu uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Myśliborskiego oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu.

 5. aneks do projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok.

2) Zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Smolnicy o przesunięcie terminu wykonania zaleceń
pokontrolnych dotyczących wykonania korekt w księgowości placówki do końca roku kalendarzowego 2007.

Dokonanie korekt składanych do Starostwa bilansów za lata 2003-2005 wymaga: powtórnego poprawnego zaksięgowania wszystkich dowodów księgowych od dnia 01.07.2003 r. do dnia bieżącego obejmujących budżet, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz środek specjalny (od 2005 r. rachunek dochodów własnych) w jednym programie F-K firmy ZETO Koszalin oraz uzgodnienie ewidencji analitycznej z syntetyką wszystkich kont, w tym także kont 011 - środki trwałe, 013- pozostałe środki trwałe, 014- zbiory biblioteczne, 020 - wartości niematerialne i prawne. Od lipca 2003 roku nie dokonywano zamknięć miesięcznych i rocznych kont. Była główna księgowa księgowała dowody dotyczące budżetu w programie F-K, natomiast dowody księgowe dotyczące środka specjalnego i ZFŚS w programie Qwant. Dane z ewidencji analitycznej nie były przenoszone automatycznie do ewidencji syntetycznej. Przeprowadzoną obecnie powtórną inwentaryzację składników majątkowych należy zakończyć do dnia 15.01.2007 r. zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Inwentaryzacja pozwoli na wykonanie rzeczywistego majątku szkoły. Nie istnieje natomiast możliwość jej ostatecznego rozliczenia, do czasu uzgodnienia ewidencji analitycznej z ewidencją syntetyczną kont 011 i 013. Obecnie Zespół Szkół nie posiada księgowej. Bieżących, ręcznych księgowań (dane nie są wprowadzane do systemu komputerowego) dokonuje na prośbę Pani dyrektor, Pani Maria Cieśla - główna księgowa ZSP Nr 1 w Dębnie. Wszczęta procedura poszukiwania księgowej zakończy się w miesiącu styczniu 2007 roku i nie warunkuje znalezienia osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, umiejętnościami zarówno do prowadzenia bieżących spraw księgowych jak i do „wyprowadzenia” zaległości za lata 2003-2006. Zarząd Powiatu postanowił wyrazić zgodę na przesunięcie terminu wykonania zaleceń pokontrolnych w zakresie wykonania korekt bilansów. Jednocześnie postanowił zlecić kompetentnej osobie przeprowadzenie ponownego i poprawnego księgowania dokumentów za okres od 1 lipca 2003 roku do 31 grudnia 2006 roku.

1) Podjął następujące uchwały:

 1. Nr 4/2/2006 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu.

 2. Nr 4/3/2006 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w powiecie myśliborskim. Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych audyt wewnętrzny prowadzi się w jednostkach sektora finansów publicznych, jeżeli jednostki te gromadzą znaczne środki publiczne lub dokonują znacznych wydatków. Minister Finansów w drodze rozporządzenia z dnia 24 czerwca 2006r. określił kwotę środków publicznych gromadzonych w ciągu roku kalendarzowego, której przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego. Wynosi ona 40.000 tys. zł. Zgodnie z § 4 tego rozporządzenia jednostki są zobowiązane do rozpoczęcia prowadzenia audytu wewnętrznego przed upływem trzeciego kwartału roku następującego po roku, w którym nastąpiło przekroczenie tej kwoty. Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego opracowane przez The Institiute of Internal Auditors zobowiązują zarządzającego audytem wewnętrznym do ustalenia zasad oraz procedur służących kierowaniu działaniem audytu wewnętrznego - standard działania 2040.

 3. Nr 4/4/2006 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej. Zaopiniowano pozytywnie wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie w zakresie przekwalifikowania z kategorii drogi powiatowej na drogę gminną ulicy Plac Wolności w m. Mieszkowice stanowiącej działkę drogową o nr ewidencyjnym 226. Wnioskowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie zmiana kategorii drogi nie ma wpływu na układ naszych dróg powiatowych.

 4. Nr 4/5/2006 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powierzenie Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Myśliborzu o przygotowanie i realizację inwestycji obiektu mostowego. Uchwała jest niezbędna do przeprowadzenia postępowań przetargowych na zadanie: „Przebudowa mostu na rzece Myśli w miejscowości Zarzecze w ciągu drogi powiatowej Nr 2121Z Zarzecze - Kolonia Myśliborzyce - etap III”, gdzie Zamawiającym jest Powiat Myśliborski.

 5. Nr 4/6/2006 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu i w budżecie, zmiany układu wykonawczego i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok. Powyższych zmian dokonano na podstawie:

  • zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 04 grudnia 2006 roku o zwiększeniu Powiatowi dotacji celowej w dziale w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 3.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę od 1 stycznia 2006 roku comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł. pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

  • porozumienia z dnia 05 grudnia 2006 roku zawartego pomiędzy Gminą Dębno a Zarządem Powiatu w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dębnie w kwocie 9.200 zł.

  • wniosku Sekretarza Powiatu o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 30.500 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością Starostwa tj. zakup tablic rejestracyjnych, zapłatę rachunku za szkolenia pracowników, zwrotu kosztów delegacji służbowych pracowników uczestniczących w szkoleniach i konferencjach.

  • wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 5.188 zł. w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach organizacji prac interwencyjnych oraz wydatki rzeczowe.

  • wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Barlinku o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 1.249 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (papier, druki, toner, tusz, program komputerowy, wykładzinę) oraz delegacje.

  • wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg o dokonanie przeniesienia kwoty 4.971 zł. pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zakupu agregatu prądotwórczego, na opłatę podatku od nieruchomości, usługi internetowe oraz na zakup emulsji asfaltowej.

  • wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o dokonanie przesunięcia środków w wysokości 760zł. w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, ośrodki interwencji kryzysowej i mieszkania chronione w celu zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia bezosobowe związane z dodatkowymi dyżurami w punkcie interwencji kryzysowej.

  • wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy:

   • dokonanie przeniesienia środków w wysokości 6.209 zł. w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy w związku z koniecznością wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za urlop oraz zabezpieczenie składek na ubezpieczenia społeczne.

   • dokonanie przesunięcia środków w wysokości 17 zł. w rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów w celu dokonania refundacji składki na ubezpieczenia społeczne dla pracodawcy zatrudniającego repatrianta.

  • wniosku Dyrektora Placówki Wielofunkcyjnej w Dębnie o dokonanie przeniesienia kwoty 15.484 zł. pomiędzy paragrafami na zabezpieczenie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzenia dla informatyka dokonującego przebudowy sieci komputerowej wraz z instalacją nowych komputerów
   i oprogramowania, na opłaty za szkolenia pracowników oraz na doposażenie Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego (zakup pomocy dydaktycznych, mebli do pokoju spotkań, zainstalowanie monitoringu).

  • wniosku Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków w wysokości 52.058 zł. w celu zabezpieczenia składek na ubezpieczenia społeczne w związku z przyjęciem do służby pracownika odbywającego zasadniczą służbę wojskową oraz na wypłacenie odprawy emerytalnej dla pracownika.

  • wniosku Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportu „SZKUNER” o dokonanie przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w kwocie 2.068 zł. na wydatki rzeczowe. Zarząd postanowił dokonać przeniesienia środków w kwocie 1.190 zł.

  • wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o dokonanie przeniesienia środków w kwocie 36.558 zł. pomiędzy paragrafami na wydatki dotyczące zakupu opału, żywności, energii i usług świadczonych przez różne media, na wynagrodzenia (dotyczy wypłaty nagród jubileuszowych) oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

  • wniosku Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o dokonanie przesunięcia środków w planie w wysokości 2.935 zł. w celu zabezpieczenia wydatków na wypłatę wynagrodzenia dla członków składów orzekających zespołu , na składki na fundusz pracy, oraz na zakup tonera do urządzenia wielofunkcyjnego.

  • wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Zachodnia w Dębnie o dokonanie przeniesienia kwoty 29.506 zł. pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia wydatków na usługi zdrowotne (obowiązkowe okresowe profilaktyczne badania pracowników), na remont sal lekcyjnych, wymianę oświetlenia w salach lekcyjnych zgodnie z wymogami Sanepidu oraz na składki na PFRON.

  • wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku o dokonanie przeniesienia środków w wysokości 33.379 zł. pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków na zabezpieczenia opłat za przeglądy elektryczne, gazowe i kominiarskie oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z przejściem pracownika na urlop zdrowotny i zastępstwa w wyniku zwolnień lekarskich.

  • wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Smolnicy o dokonanie przeniesienia środków w wysokości 31.660 zł. pomiędzy paragrafami. Zarząd postanowił dokonać przeniesień kwoty 6.500zł. na spłatę zobowiązań szkoły w zakresie zakupu usług remontowych.

  • w związku z koniecznością zabezpieczenia kwoty 30.530 zł. na dodatkowe prace przy realizacji zadania „Modernizacja bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Dębnie” dokonuje się przeniesienia w/w kwoty pomiędzy paragrafami tj. z paragrafu 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na par. 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

  • wniosku Sekretarza Powiatu, zgodnie z zawartym porozumieniem Nr 91/2006 z Gminą Dębno oraz podpisaną umową o utworzeniu i prowadzeniu Punktu Obsługi Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS” z Polską Fundacją Przedsiębiorczości z dnia 19.10.2006 roku, o zabezpieczenie w budżecie Powiatu kwoty 525 zł. na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych w związku z utworzeniem i prowadzenie Punktu Obsługi Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS” w Centrum Wspierania Biznesu przy ulic Daszyńskiego w Dębnie. (Kwota 525 zł. zabezpiecza pokrycie kosztów za okres od 19.10.2006 do 31.12.2006 roku przy stawce miesięcznej 220 zł.).

 1. Nr 4/7/2006 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok. Ustalono układ wykonawczy zmian dochodów i wydatków budżetu dotyczących realizacji zadań własnych powiatu na 2006 rok wprowadzonych uchwałą Nr III/10/06 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2006 roku.

Na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2006 roku Zarząd:

1) Zapoznał się z wnioskami Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie w kolejności wymienionej niżej:

 1. o zabezpieczenie środków finansowych na zakup wieży zasilającej na 2 stanowiska intensywnej opieki medycznej w cenie netto 88.800 zł, brutto 95.016 zł. Stanowiska intensywnej opieki medycznej w małych szpitalach są odpowiednikami oddziałów intensywnej terapii dużych szpitali, co wiąże się ze szczególnymi wymaganiami w zakresie wyposażenia i sprzętu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej. Podstawowym warunkiem przy stanowiskach intensywnej opieki medycznej jest niezakłócony dostęp do łóżka z każdej strony np. w celu przeprowadzenia akcji reanimacyjnej. Ilość sprzętu i aparatury na sali jest bardzo duża, ponadto ilość podawanych płynów pacjentowi zwiększa zapotrzebowanie na dodatkowy sprzęt (stojaki). Montaż kolumny dwustanowiskowej zmniejszy ilość sprzętu stojącego na podłogach oraz przewodów elektrycznych. Wieża zasilająca na 2 łóżkach intensywnej opieki składa się z centralnie usytuowanej kolumny do końców, do której mocowane są dwuramienne systemy ramion nożnych zakończonych głowicami amplowymi. Umożliwia to podział na stronę wentylacji i monitoringu oraz stronę infuzji.

 2. o zabezpieczenie środków finansowych na zakup kolumn chirurgicznych w cenie netto 33.000 zł za 1 kolumnę o łącznej wartości 70.620 zł. W projekcie „Prace modernizacyjne bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Dębnie realizowanego w ramach ZPORR nie uwzględniono zakupu kolumn chirurgicznych na salach operacyjnych. W planach architektonicznych zostały uwzględnione ich montaże, zarówno w stropach laminarnych jak i doprowadzenia gazów i elektryki. Montaż szpitalnych kolumn chirurgicznych na salach operacyjnych umożliwia optymalne ustawienie na półkach konsol aparatury niezbędnej do zabiegów. Przez kolumny chirurgiczne doprowadzone są w pobliże pacjenta i miejsca zabiegu powietrza do napędu narzędzi lub dwutlenku węgla do laparoskopii oraz zasilenie elektryczne do aparatury. We współczesnych salach operacyjnych ilość najróżniejszej aparatury zmusza do usunięcia z podłogi sali wszystkiego co możliwe i umieszczenie sprzętu na podwieszonych kolumnach, ponieważ są one funkcjonalne i zapewniając bezpieczeństwo pacjentom i personelowi.

 3. o zabezpieczenie środków finansowych na prace dodatkowe związane z zadaniem „Rozbudowa, przebudowa i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego tlenowni na centralną rozdzielnię gazów medycznych oraz budowę sieci technologicznej gazów medycznych” w wysokości 630.000 zł. Powyższy projekt realizowany jest w ramach ZPORR. W projekcie nie ujęto doprowadzenia gazów medycznych do budynku, w którym mieści się blok operacyjny. Łączny koszt instalacji sieci technologicznej gazów medycznych wraz z centralami zasilającymi oraz pracami budowlanymi wynosi 630.000 zł. Na spotkaniu w dniu 12 grudnia 2006 roku w sprawie przebudowy bloku operacyjnego stwierdzono przebudowę istniejącego budynku magazynowego tlenowni na centralę gazów medycznych oraz uruchomienie procedury uzyskania pozwolenia. Uruchomienie bloku operacyjnego i przekazanie go do funkcjonowania uzależnione jest od doprowadzenia gazów medycznych z zewnątrz.

Zarząd Powiatu postanowił zabezpieczyć środki finansowe w budżecie powiatu na 2007 rok na:

 • zakup wieży zasilającej na dwa stanowiska intensywnej opieki medycznej w cenie netto 88.800 zł, brutto 95.016 zł

 • zakup kolumn chirurgicznych w cenie netto 33.000 zł za 1 kolumnę o łącznej wartości 70.620 zł

 • prace dodatkowe związane z zadaniem „Rozbudowa, przebudowa i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego tlenowni na centralną rozdzielnię gazów medycznych oraz budowę sieci technologicznej gazów medycznych” w wysokości 630.000 zł.

2) Rozpatrzył wniosek w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie barier zabezpieczających
miejsca niebezpieczne w obrębie dróg powiatowych w miejscowości Boleszkowice na wysokości Gimnazjum,
po obu stronach pasa drogowego oraz przy wejściu na plac Szkoły Podstawowej na odcinku ok. 77 mb.
Ustawienie barierek w znacznym stopniu zwiększyłoby bezpieczeństwo szczególnie małych dzieci, które
kilkakrotnie w ciągu dnia zmuszone są przechodzić przez ruchliwą ulicę (droga powiatowa) pomiędzy Szkołą
Podstawową a salą gimnastyczną i internetową. Zarząd Powiatu postanowił, aby zadanie dotyczące
wykonania barier zabezpieczających miejsca niebezpieczne w obrębie dróg powiatowych w miejscowości
Boleszkowice ująć w harmonogramie remontów i modernizacji dróg powiatowych na 2007 rok. Jednocześnie
podkreślając, że realizacja tego zadania nastąpi przy współfinansowaniu Gminy Boleszkowice.

3) Rozpatrzył wnioski:

 1. Dyrektora ZSP Nr 1 w Dębnie o wyrażenie zgody na zezłomowanie dwóch kotłów wodnych centralnego ogrzewania, które nie były eksploatowane od 1994 roku w związku z przyłączeniem szkoły do ciepłowni miejskiej w Dębnie. Z ekspertyzy stanu technicznego kotłów wynika, że są zniszczone i nie nadają się do dalszego użytkowania - nadają się jedynie na złom. Uzyskane środki ze sprzedaży przekazane zostaną na konto Samorządu Uczniowskiego z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zezłomowanie dwóch kotłów wodnych c.o. Jednocześnie poinformował, że uzyskane środki ze sprzedaży powyższych urządzeń muszą być przekazane na dochody powiatu.

 2. Dyrektora ZSP Nr 2 w Myśliborzu o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego w budynku przy ul. Północnej 15 dla Pani Teresy P. Umowa zawarta była od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku. Pani Teresa P. jest aktualnie pracownikiem zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu. Umowa o pracę zawarta jest do dnia 17 czerwca 2007 roku. Zarząd Powiatu w głosowaniu wyraził zgodę na przedłużenie umowy najmu lokalu do dnia 30 czerwca 2007 roku.

4) Podjął uchwałę Nr 5/8/2006 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2006 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok. Zmian dokonano na podstawie:

1) Wniosku Sekretarza Powiatu:

 1. o dokonanie przeniesienia kwoty 600 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wypłatę diet dla nowych członków zarządu.

 2. o dokonanie przeniesienia kwoty 2.379 zł. pomiędzy paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki związane ze zleceniem wykonania przez Agencję Reklamowo - Handlowo - Usługową ARTGRAF kalendarzy ściennych na 2007 rok.

 1. Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg o dokonanie przeniesienia kwoty 6.000 zł. pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością zakupu masy na zimno, niezbędnej do wykonania prac remontowych dróg powiatowych.

 2. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o dokonanie przesunięcia środków w wysokości 10.000 zł. pomiędzy rozdziałami z przeznaczeniem na zakup krzeseł oraz stolika dla petentów i krzeseł do komputerów.

 3. Wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami w kwocie 4.392 zł. w związku z koniecznością opłacenia usług pocztowych i telekomunikacyjnych.

 4. Wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach o dokonanie przeniesienia kwoty 38 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na opłacenie usługi remontowej.

 5. Wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia kwoty 5.000 zł. pomiędzy paragrafami w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach zastępczej służby wojskowej; wzrostem cen artykułów żywnościowych oraz wystąpieniem awarii ksera.

7) Wniosku Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu o dokonanie przeniesienia środków w wysokości 36.994 zł. z przeznaczeniem na zakup opon do samochodów gaśniczych i sprzętu ciśnieniowego do mycia samochodów na wyposażeniu oraz zakup węgla.

Na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2007 roku Zarząd:

1) Dokonał analizy informacji dotyczącej zobowiązań i wyniku finansowego SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku
i w Dębnie na dzień 30 listopada 2006 roku. Stan zobowiązań ogólnych na dzień 30 listopada 2006 r. wynosi
21.956.586 zł i zmniejszył się o 314.375 zł w porównaniu z miesiącem październikiem 2006r. w tym:

 • zobowiązania ogólne SPZOZ Barlinka wynoszą 7.212.258 zł i zwiększyły się o 341.921 zł w porównaniu z miesiącem październikiem 2006r.

 • zobowiązania ogólne SPZOZ Dębna wynoszą 14.744.328 zł i zmniejszyły się w porównaniu z miesiącem październikiem 2006r. o 656.296 zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 1.839.790 zł i zmniejszyły się o 256.857 zł w tym:

 • zobowiązania wymagalne SPZOZ Barlinka wynoszą 155.165 zł i zmniejszyły się o 340.051 zł w porównaniu z miesiącem październikiem 2006r.

 • zobowiązania wymagalne SPZOZ Dębna wynoszą 1.684.625 zł i zwiększyły się o 83.194 zł w porównaniu z miesiącem październikiem 2006r.

Dokonał analizy przychodów i kosztów na dzień 30 listopada 2006r.

W przypadku szpitala w Barlinku ponadlimity w miesiącu listopadzie 2006r. zmniejszyły się o 34.987 zł. Narastająco w skali roku wartość usług ponadlimitowych wynosi na dzień 30 listopada 2006r. 354.416 zł.

W przypadku szpitala w Dębnie usługi ponadlimitowe zwiększyły się o 1.050 zł. Narastająco w skali roku wartość usług ponadlimitowych na dzień 30 listopada 2006r. wynosi 50.690 zł.

SPZOZ Barlinek wykazuje zysk w wysokości 17.454 zł, narastająco w skali roku zysk wynosi 206.696 zł

SPZOZ Dębno na dzień 30 listopada 2006r. wykazuje stratę w wysokości 15.857 zł narastająco w skali roku strata wynosi 763.626 zł.

Stąd też sytuacja w SPZOZ-ach przedstawia się następująco:

W przypadku SPZOZ Barlinek przychody bez ponadlimitów ze sprzedaży wynoszą 814.138 zł i w porównaniu z miesiącem poprzednim wzrosły o 22.863 zł. Koszty na działalności operacyjnej wynoszą 776.459 zł i wzrosły w porównaniu do miesiąca października 2006r. o 2.829 zł. Na dzień 30 listopada 2006r. przychody ogółem bez ponadlimitów wynoszą 816.325 zł, w porównaniu z miesiącem październikiem przychody ogółem bez ponadlimitów zwiększyły się o 20.568 zł. Na dzień 30 listopada 2006r. koszty ogółem wynoszą 798.871 zł i wzrosły o 14.424 zł w stosunku do miesiąca poprzedniego.

W przypadku SPZOZ Dębno przychody bez ponadlimitów ze sprzedaży wynoszą 622.091 zł i w porównaniu z miesiącem poprzednim wzrosły o 9.730 zł. Koszty na działalności operacyjnej wynoszą 728.486 zł i wzrosły w porównaniu do miesiąca października 2006r. o 13.605 zł. Na dzień 30 listopada 2006r. przychody ogółem bez ponadlimitów wynoszą 634.944 zł, w porównaniu z miesiącem październikiem przychody ogółem bez ponadlimitów zmniejszyły się o 145.288 zł. Na dzień 30 listopada 2006r. koszty ogółem wynoszą 739.527 zł i zmniejszyły się o 480.882 zł w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Zarząd Powiatu przyjął powyższą informację do wiadomości. Jednocześnie postanowił dokonać wizytacji w szpitalach powiatowych w Barlinku i w Dębnie w celu dokładnego przeanalizowania trudnej sytuacji szpitali powiatowych.

2) Rozpatrzył wniosek Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku o wyrażenie zgody na zakup
kolonofiberoskopu optycznego l
ub w wersji wideo. Urządzenie endoskopowe (gastroskop i kolonoskop) są
przeznaczone do diagnostyki i drobnych zabiegów przewodu pokarmowego i jelita grubego. Rocznie w
oddziale szpitalnym i pracowni endoskopowej wykonywanych jest za pomocą w/w aparatów ok. 1029 badań
gastroskopowych oraz 220 kolonoskopii. Użytkowany do tej pory sprzęt po wykonaniu kilku tysięcy badań i
zabiegów uległ zużyciu. Gastroskop przed rokiem przeszedł gruntowny remont. Naprawa kolonoskopu
okazała się nieopłacalna. Obecnie endoskop wymaga kolejnej naprawy, jednakże koszt naprawy niewiele
różni się od ceny nowego sprzętu o wyższym standardzie technicznym. Po przeprowadzeniu sondażu na
rynku przez Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku
okazało się, że optymalnym rozwiązaniem jest
zakup endoskopu video przy pomocy, którego będzie możliwe przy zastosowaniu odpowiednich końcówek
wykonywanie badań i zabiegów gastroskopowych i kolonoskopowych. Szacunkowy koszt w/w aparatu
w
ynosi 100.000 do 140.000 zł (w zależności od przedstawionych ofert w postępowaniu przetargowym). Dzięki
temu pracownia endoskopowa spełniać będzie w tym zakresie warunki z NFZ. Brakowałoby jedynie
automatycznej myjni, którą będzie należało w przyszłości zakupić. Zakup endoskopu jest niezbędny ze
względu na konieczność wykonywania badań objętych umową z NFZ (diagnostyka i leczenie stacjonarne
oraz ambulatoryjne). Zarząd Powiatu postanowił wyrazić zgodę na zakup videoendoskopu. Jednocześnie
wyraził zgodę na zakup automatycznej myjni ze względu na to, że brak w/w urządzenia spowoduje szysze
zużycie videorndoskopu.

3) Zajął stanowisko odnośnie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Zachodniopomorską
Wojewódzką Komendą OHP w Szczecinie w sprawie organizacji i finansowania ZSZ dla Dorosłych w Barlinku
utworzonej Uchwalą Rady Powiatu Myśliborskiego Nr VIII/48/2003 z dnia 28 maja 2003 roku. Do dnia 31
sierpnia 2006 roku powyższe zasady regulowała umowa zawarta pomiędzy ZSP Nr 1 w Barlinku
reprezentowanym przez dyrektora Ryszarda Syrokę a Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania OHP w Barlinku
reprezentowanym przez Kierownika Bogdana Mańkowskiego. Umowa zawarta na czas nieokreślony
gwarantowała nieodpłatnie użyczenie przez Ośrodek Szkolenia OHP sal dydaktycznych do prowadzenia
zajęć przez szkołę. W bieżącym roku szkolnym po zmianie kierownictwa Ośrodek Szkolenia i Wychowania
OHP w Barlinku wystąpił do dyrektora ZSP Nr 1 w Barlinku o renegocjację umowy i ponoszenie przez szkołę
części kosztów utrzymania sal dydaktycznych w Ośrodku dla potrzeb szkoły wg. kalkulacji w wysokości
720,21 zł miesięcznie. Ponieważ w roku budżetowym 2006 roku, dyrektor ZSP Nr 1 w Barlinku, n
ie
zaplanował takich środków w budżecie, Ośrodek ponowił renegocjację umowy od 1 stycznia 2007 roku.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Myśliborskim a
Zachodniopomorską Wojewódzką Komendą OHP w Szczecinie w sprawie organizacji i funkcjonowania
Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Barlinku na w/w zasadach.

4) Dokonał oceny materiałów na obrady sesji Rady Powiatu:

 1. projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre składniki wynagrodzenia, zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Po rozpatrzeniu propozycji zmian, które zostały zgłoszone w trakcie uzgodnień z przedstawicielami organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli w dniu 21 grudnia 2006 roku stosownie do art. 30 ust. 6, pkt 1,2,3 - Karty Nauczyciela, Zarząd Powiatu postanowił dokonać zmian w projekcie uchwały jak niżej:

  • podwyższyć minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych o 30 złotych w celu osiągnięcia średnich wynagrodzeń miesięcznych tych grup zawodowych do poziomu gwarantowanego w art. 30 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela.

  • w § 8 ust. 2 wprowadzić zapis: „Kwota odpisu na dodatek motywacyjny stanowi 5% funduszu wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli”. W § 8 ust. 3 skreślić słowa „w ramach przyznanych w budżecie szkoły środków” oraz „w ramach posiadanych środków finansowych”

  • negatywnie ustosunkował się do podwyższenia dodatku za trudne warunki pracy obecnie funkcjonującego od 1% do 5%. Zarząd Powiatu postanowił pozostawić w/w dodatek na poziomie jaki obowiązywał do tej pory, czyli od 10 do 40%.

  • projekt uchwały w sprawie określenia i zasad rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski. Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do propozycji zmiany zgłoszonej przez przedstawicieli związków zawodowych, aby w § 5 ust. 2 w poz. 2 wicedyrektor szkoły zamiast 12-23 oddziałów wpisać „10 - 23 oddziały”.

  • 5) Rozpatrzył wnioski:

   1. Dyrektora ZSP Nr 3 w Myśliborzu o sfinansowanie prac i remontu budynku szkoły oraz zakupu sprzętu do prawidłowego funkcjonowania szkoły, a w szczególności: wymiana okien, drzwi zewnętrznych antywłamaniowych, zakup wyposażenia boiska, zakup wyposażenia sali komputerowej oraz renowacja parkietu w sali gimnastycznej. Zarząd Powiatu postanowił wprowadzić powyższe zadanie do WPI, zlecić dokonanie kosztorysów na wykonanie powyższych prac remontowych oraz ponownie przeanalizować powyższy wniosek w II półroczu br.

   2. Prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego KUSY przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Myśliborzu o wsparcie finansowe noworocznych regionalnych zawodów pływackich dzieci szkół podstawowych. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ufundowanie nagród rzeczowych na powyższą imprezę.

   3. Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o zatwierdzenie planu podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli w roku 2007. Zarząd Powiatu bez uwag zatwierdził w/w plan.

   4. MOS „Szkuner” w Myśliborzu o wprowadzenie do WPI zadania pod nazwą „Rozbudowa budynku gospodarczego na pomieszczenia użytkowe i socjalne”. Celem powyższego zadania jest wybudowanie szatni, węzłów sanitarnych i pomieszczeń dydaktycznych dla uczestników oraz kadry pedagogicznej Ośrodka. Ośrodek posiada niezbędną dokumentację i kosztorys na to zadanie. Zarząd Powiatu postanowił powyższe zadanie wprowadzić do WPI, a w momencie ukazania się odpowiednich programów unijnych zastanowić się nad montażem finansowym tego zadania.

   5. Radiowej Redakcji Programów Katolickich „PLUS” Lipiany w sprawie rejestracji i emisji obrad sesji Rady Powiatu w Myśliborzu, realizację i emisję 60 minut programu publicystycznego w miesiącu. Dodatkowo emisje 30 komunikatów i ogłoszeń miesięcznie przekazywanych faksem lub pocztą elektroniczną. Uzasadniając to tym, że brak pełnego bezpośredniego przekazu z obrad Rady Powiatu nie redagowanego przez dziennikarzy powoduje, że mieszkańcy wsi nie są w stanie w pełni uczestniczyć w życiu swojego powiatu. Transmisje radiowe stworzyłyby możliwość włączenia ich do dyskusji o ważnych dla samorządu powiatowego sprawach. Koszt powyższego pakietu wynosiłby 500 zł plus VAT miesięcznie. Zarząd Powiatu postanowił negatywnie ustosunkować się do powyższego wniosku ze względu na brak środków finansowych w budżecie powiatu.

   6. Telewizji TVB w Myśliborzu w sprawie rejestracji wydarzeń społeczno - kulturalnych organizowanych na terenie powiatu myśliborskiego. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej oferuje możliwość zamieszczania i emisji wszystkich zarejestrowanych aktualnych wydarzeń, komunikatów oraz ogłoszeń w telewizjach:

   - TVB Myślibórz rozprowadzanej na terenie Myśliborza za pośrednictwem sieci kablowej,

   - NASZ DOM w Barlinku rozprowadzanej za pośrednictwem sieci kablowej.

   - Interaktywnej Telewizji Internetowej TVB24 rozprowadzanej przez sieć internetową na obszarze całego
   świata.

   Zarząd Powiatu postanowił pozytywnie ustosunkować się do współpracy z Telewizją TVB w Myśliborzu

   w zakresie korzystania z usług w razie potrzeby na zamówienie. Jednocześnie postanowił, aby Pan

   Krzysztof Buczyński skonkretyzował warunki umowy współpracy.

   6) Podjął następujące uchwały:

   1. Nr 6/9/2006 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myśliborskiego w roku 2007. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne zobowiązuje Zarząd Powiatu do ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zgodnie z potrzebami ludności w sposób zapewniający dostępność świadczeń również w niedzielę, święta, dni wolne od pracy oraz w porze nocnej. Rozkład godzin pracy aptek w Powiecie Myśliborskim w roku 2007 obejmuje godziny pracy aptek, harmonogram dyżurów w soboty, niedziele i dni świąteczne (dyżur aptek w soboty, niedziele i dni świąteczne rozumiany jest jako zabezpieczenie dostępności do świadczeń również w porze nocnej), harmonogram dyżurów w dni powszednie w porze nocnej w aptekach w Barlinku oraz informację dotyczącą dyżurów aptek w Dębnie i Myśliborzu w dni powszednie w porze nocnej. Powyższe informacje zapewniają dostępność świadczeń w przypadku Dębna i Myśliborza od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. W przypadku Barlinka obejmują okres od 1 stycznia 2007r. do 30 czerwca 2007r., co wynika z ustalonego planu dyżurów przez apteki w Barlinku w związku z mającym miejsce w dniu 16 października 2006r. pożarze w aptece ,,Panaceum” w Barlinku. Obecnie apteka nie posiada zezwolenia na wejście do lokalu. Przewidywany termin uruchomienia w/w placówki to III kwartał 2007r. Po uruchomieniu apteki zostanie opracowany plan na III i IV kwartał 2007r.rozkładu pracy aptek w Barlinku, który skutkować będzie zmianą powyższej Uchwały. Zarząd Powiatu w Myśliborzu zgodnie z art. 94 ust. 2 w/w ustawy zasięgnął opinii burmistrzów i wójtów gmin w Powiecie Myśliborskim oraz Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Szczecinie dostosowując czas pracy aptek do potrzeb mieszkańców powiatu. Kierownicy aptek dyżurnych zostaną zobowiązani do wywieszania wykazów aktualnie dyżurujących aptek z podaniem numerów ich telefonów.

   2. Nr 6/10/2006 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w roku 2007. Ustalono maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 50% w/w opłaty. Formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane: studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, kursy, seminaria, warsztaty metodyczne i przedmiotowe. Specjalności, na które dofinansowanie będzie przyznawane:

    • języki obce,

    • terapia dzieci z zaburzeniami zachowania,

    • terapia uzależnień,

    • informatyka i technologia informacyjna,

    • wiedza o kulturze,

    • przysposobienie obronne,

    • doradztwo i poradnictwo zawodowe,

    • oligofrenopedagogika,

    • tyflodydaktyka,

    • przedmioty zawodowe niezbędne dla przyszłych kierunków kształcenia.

  • Nr 6/11/2006 Zarządu Powiatu w Myśliborzu zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wyróżnienia promocyjnego ZŁOTY ŻAGIEL i ustanowienia regulaminu przyznawania. Dokonano zmian składu osobowego kapituły wyróżnienia oraz kategorie przyznawania wyróżnień.

  • Na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2007 roku Zarząd:

   1) Dokonał autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na
   2007 rok. Materiał powyższy będzie przedmiotem obrad sesji Rady Powiatu.

   2) Dokonał oceny materiałów na obrady sesji Rady Powiatu:

   1. projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu,

   2. projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu,

   3. projekt uchwały w sprawie powołania Sekretarza Powiatu Myśliborskiego,

   4. projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych powiatu.

   5. projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myśliborzu,

   6. projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Powiatu,

   7. projekt uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

   8. sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu.

   9. sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

   3) Zatwierdził i ustalił limit środków finansowych przeznaczonych z budżetu powiatu na organizację imprez w
   ramach Kalendarza Imprez Kulturalnych i Sportowych na rok 2007.

   4) Podjął uchwałę Nr 7/12/2007 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
   przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej działki nr
   122 o powierzchni 7198 m
   2 położonej w obrębie Namyślin, gmina Boleszkowice stanowiącej własność
   Powiatu Myśliborskiego.

   9

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 23-01-2007 13:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 23-01-2007 13:36