herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie określenia i zasad rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski.


PROJEKT

UCHWAŁA NR .........................

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia .........................................

w sprawie określenia i zasad rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski.

Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220 poz. 1600) w związku z art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala co następuje:

§1. Uchwała określa:

 1. zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,

 2. zasady udzielania i rozmiar zniżek dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne kierownicze stanowiska w szkołach i placówkach oświatowych oraz zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

 3. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli placówek wychowania pozaszkolnego oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

§2. Ustala się zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

§ 3.1. Zasady powyższe stosuje się do nauczycieli szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych
i resocjalizacyjnych, dla których ustalony plan zajęć wynikający z planów nauczania lub organizacji pracy placówki jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i spowodowany jest:

 1. odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów szkół zawodowych,

 2. wcześniejszym zakończeniem zajęć w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych,

 3. przerwami w pracy placówek, dłuższymi niż dwa tygodnie.

2. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć wynikający z planów nauczania lub organizacji placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, zobowiązani są do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowego liczby godzin zajęć zwiększonego lub zmniejszonego, aby średni tygodniowy wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć określonemu w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta nauczyciela.

3. Ustalony dla nauczyciela na zasadach określonych w ust. 1 i 2 wymiar godzin zajęć różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego nie może w okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin zajęć przekraczać z tego tytułu 11/2 etatu.

4. Plan zajęć powinien być określony dla każdego nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.

5. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono godziny zajęć przekraczające tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć - godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony według zasad ustalonych w ust. 2.

6. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć
w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.

7. Przydzielone w planie organizacyjnym godziny zajęć, niezrealizowane przez nauczyciela z powodu choroby lub z przyczyn leżących po stronie pracodawcy nie wymienionych w ust. 1, traktuje się dla rocznego rozliczenia godzin, jak godziny zajęć zrealizowane z zastrzeżeniem ust. 5.

8. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony roczny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w planie organizacyjnym godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym, że za wszystkie przepracowane miesiące bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć określonych w art. 42 ust. 3 - Karty nauczyciela, a także przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.

§ 4. Ustala się zasady udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz zwolnienia obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

§ 5.1. Dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

2. Wymiar godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz dla nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole ustala się wg poniższej tabeli.

LP.

STANOWISKO KIEROWNICZE

TYGODNIOWY

WYMIAR ZAJĘĆ

1.

Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu liczącego:

   • 9-16 oddziałów,

   • 17 i więcej oddziałów,

5

3

2.

Wicedyrektor szkoły (zespołu)

   • 10 - 23 oddziałów,

   • 24 i więcej oddziałów,

7

5

3.

Kierownik warsztatu szkolnego (szkolenia praktycznego) we wszystkich typach szkół:

   • do 4 oddziałów,

   • od 5-9 oddziałów,

   • od 10 i więcej,

Zastępca kierownika warsztatu szkolnego

10

6

4

8

4.

Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

10

5.

Dyrektor domu wczasów dziecięcych

6

6.

Dyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego

4

7.

Wicedyrektorzy ww. placówek:

   • do 70 wychowanków,

   • powyżej 70 wychowanków,

10

8

8.

Dyrektor ogniska pracy pozaszkolnej

10

9.

Dyrektor międzyszkolnego ośrodka sportowego

6

3. Rada Powiatu w ramach posiadanych środków finansowych może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły (zespołu), placówki od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć określonych w § 1 ust. 2.

4. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 ust. 2 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§6. Określa się obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli placówek wychowania pozaszkolnego oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

§ 7.1 Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się według niżej podanej tabeli:

LP.

STANOWISKO

OBOWIĄZKOWY TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN

1.

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi zatrudnieni w szkołach, placówkach resocjalizacyjnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych

20

2.

Nauczyciele placówek wychowania pozaszkolnego

18

3.

Doradcy zawodowi w szkołach

25

2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z dziećmi przez nauczycieli wymienionych w ust. 1 należy rozumieć również zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, doradczych, terapeutycznych i korekcyjnych. Nauczyciele ci zobowiązani są ponadto do realizacji zadań określonych dla nich w odrębnych przepisach.

§ 8.1. Obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w szkołach zaocznych wynosi 648 godzin rocznie.

2. Do obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w szkołach zaocznych zalicza się:

 1. godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń i zajęć praktycznych,

 2. faktycznie zrealizowane godziny:

  1. poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych (z wyjątkiem egzaminów wstępnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
   z przygotowania zawodowego, dyplomowych i dojrzałości), licząc poprawianie 3 prac za 1 godzinę zajęć,

  2. innych zajęć pedagogicznych realizowanych przez pełnozatrudnionego nauczyciela
   w formach przez niego obranych i udokumentowanych w wymiarze nie przekraczającym 50 godzin rocznie; dla nauczycieli niepełnozatrudnionych wymiar tych zajęć ulega stosownemu zmniejszeniu,

 3. godziny nadzorowania i przeprowadzania egzaminów dojrzałości i maturalnych,

 4. godziny przeprowadzania egzaminów ustnych z wyjątkiem wstępnych, (z nauki zawodu,
  z przygotowania zawodowego i dyplomowanych) w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły.

3. Każdą godzinę zajęć wymienionych w ust. 2 pkt. 1 i pkt. 3, faktycznie realizowanych w niedzielę i święta liczy się za 2 godziny zajęć.

   1. Dla celów obliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć profilaktycznych - jednostkę 55 minut, a przez godzinę pozostałych zajęć - 60 minut.

  1. Rozliczenie zajęć dydaktycznych w kształceniu zaocznym następuje w każdym semestrze.
   W okresie semestru nauczyciel obowiązany jest realizować połowę rocznego wymiaru godzin zajęć, za podstawę rozliczenia przyjmuje się, według zapisów w dzienniku lekcyjnym, odbyte godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

  2. Odbyte godziny zajęć wymienionych w ust. 2 oraz godziny zajęć wynikające z planu nauczania, lecz nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, przekraczające połowę rocznego wymiaru, są godzinami ponadwymiarowymi.

§ 9. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, prowadzącego zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin ustala się według następujących zasad:

 1. wymiary godzin przedmiotów o różnym wymiarze należy przeliczyć na ułamek dziesiętny
  i zsumować w celu ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć.

 2. jeżeli ustalony wymiar jest wyższy od jednego etatu, to godziny ponadwymiarowe stanowić będą wartość dziesiętną powyżej etatu. Godzinę ponadwymiarową oblicza się z wymiaru przedmiotu uzupełnianego. Stawkę za godzinę ponadwymiarową określa się z wymiaru przedmiotu realizowanego w niższym wymiarze w przeliczeniu na etat.

 3. obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych ustala się wg zasad określonych w pkt. 1.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniki Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku.

Przewodniczący Rady


.................
.............................

PRZYGOTOWAŁ:

Ryszard Czekała

Naczelnik Wydziału Oświaty,

Kultury i Sportu

Myślibórz, dnia 22 listopada 2006 roku

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218) w art. 42 ust. 7 obliguje organ prowadzący szkołę lub placówkę po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny do określenia w trybie uchwały określenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasady udzielania i rozmiaru zniżek kadrze kierowniczej szkół i placówek oświatowych, tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 22-01-2007 16:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 22-01-2007 16:16