herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Projekt Uchwały Rady Powiatu Myśliborskiego w sprawie delegowania przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich


PROJEKT

UCHWAŁA Nr .........

RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

z dnia 31 stycznia 2007 roku

w sprawie delegowania przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

Na podstawie art.12 pkt 8 lit.f ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz §16 ust.4 Statutu Związku Powiatów Polskich, przyjętego uchwałą Rady Powiatu Myśliborskiego Nr XXIV/188/2000 z dnia 25 października 2000r. w sprawie przystąpienia Powiatu Myśliborskiego do Związku Powiatów Polskich, Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§1. Deleguje się przedstawiciela Powiatu Myśliborskiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w osobie Andrzeja Potyry - Starosty Myśliborskiego.

§2. Traci moc Uchwała Rady Powiatu Myśliborskiego Nr V/22/03 z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie delegowania przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Głuszko

Uzasadnienie

Podjęcie uchwały związane jest z rozpoczęciem trzeciej kadencji organów samorządu powiatowego.

Ponieważ na podstawie uchwały Nr V/22/03 z dnia 29 stycznia 2003 roku na przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich (ZPP) delegowany został Starosta II kadencji Rady (2002-2006), w trybie określonym statutem ZPP, należy dokonać kolejnego wskazania.

§16 ust.4 Statutu Związku Powiatów Polskich stanowi, że rady powiatów członków związku desygnują w drodze uchwały delegata do Zgromadzenia Ogólnego.

Uchwała nie powoduje powstania dodatkowych wydatków dla budżetu powiatu.

Przygotowała:

Barbara Krakowska-Petruk

Z-ca Naczelnika Wydziału OR

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 22-01-2007 16:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 22-01-2007 16:15